SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 40. Petak, 27. listopada 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
57

34.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« broj 4/06), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 20. listopada 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o stipendiranju učenika i studenata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za stjecanje prava, kriteriji za dodjelu te postupak dodjele učeničkih i studentskih stipendija (u daljnjem tekstu: stipendija) u Općini Mrkopalj.

Članak 2.

Visinu mjesečnog iznosa stipendije utvrđuje Općinsko poglavarstvo u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima.

Članak 3.

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje 10 mjeseci u jednoj školskoj godini.

II. PRAVO NA DOBIVANJE STIPENDIJA

Članak 4.

Pravo na stipendiju imaju učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da imaju prebivalište na području Općine Mrkopalj,

- da su redovni učenici ili studenti, te

- da uspjeh učenika izražen prosjekom ocjena nije niži od 4,00 odnosno 3,00 (ovisno o trajanju upisanog srednjoškolskog programa).

Članak 5.

Pravo na stipendiju nemaju učenici ili studenti koji:

- su korisnici stipendija prema nekoj drugoj osnovi ili

- su apsolventi duže od 2 školske godine ili

- su ponavljači, ali samo za godinu koju ponavljaju.

Članak 6.

Stipendije se dodjeljuju bespovratno osim u slučaju ako stipendist:

- bude pravomoćno osuđen za neko kazneno djelo ili

- bude isključen ili se sam ispiše iz obrazovne ustanove ili

- ako promijeni prebivalište s područja općine Mrkopalj.

Ako Komisija utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovog članka, predlaže Poglavarstvu Općine Mrkopalj da donese Odluku o raskidu ugovora te povratu cjelokupnog isplaćenog iznosa stipendije.

III. KRITERIJI ZA DOBIVANJE STIPENDIJA

Članak 7.

Stipendije se dodjeljuju tako što se zbrajaju bodovi općih kriterija te ako je potrebno i posebnog kriterija.

Članak 8.

Opći kriteriji za dodjelu stipendija su:

1) USPJEH U ŠKOLOVANJU UČENIKA I STUDENATA

Uspjeh učenika ocjenjuje se na temelju općeg uspjeha iz prethodne godine zaokružen na dvije decimale, osim kada se radi o učenicima prvih razreda srednje škole gdje se ocjenjuje prosječan uspjeh 7. i 8. razreda osnovne škole zaokružen na dvije decimale.

Uspjeh studenata utvrđuje se izračunavanjem prosjeka ocjena svih položenih ispita u prethodnoj godini zaokružen na dvije decimale.

Kandidat koji ima najbolji prosjek ocjena dobiva 100 bodova.

Bodovi ostalih kandidata dobivaju se na sljedeći način:

1. prosjeci svih ostalih kandidata oduzimaju se od najboljeg prosjeka

2. dobivena razlika množi se s 10

3. dobiveni umnožak oduzima se od broja 100.

Uspjeh studenata prve godine ocjenjuje se na temelju prosjeka dviju svjedodžbi i to svjedodžbe završnog razreda srednje škole te maturalne svjedodžbe odnosno svjedodžbe o završnom ispitu zaokružen na dvije decimale.

Bodovi za učenike zbrajaju se prema ovoj tablici - skali, zavisno od toga koji je program, četverogodišnji ili trogodišnji kandidat upisao.

Studentima se bodovi zbrajaju prema tablici - skali četverogodišnjeg programa.

Četverogodišnji program Trogodišnji program Bodovi

4,00-4,20 3,00-3,40 60

4,21-4,40 3,41-3,80 70

4,41-4,60 4,81-4,20 80

4,61-4,80 4,21-4,60 90

4,81-5,00 4,61-5,00 100

2) IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI (ŠKOLSKA- FAKULTETSKA NATJECANJA)

Uspjeh se ocjenjuje na temelju prethodne godine na školskim natjecanjima znanja ili školskim športskim natjecanjima na sljedeći način:

NATJECANJA
POJEDINAČNA (GRUPNA odnosno EKIPNA)

Međunarodno Državno Županijsko

I. mjesto 100 (90) 45 (35) 30 (20)

II. mjesto 80 (70) 40 (25) 25 (15)

III. mjesto 60 (50) 35 (20) 20 (10)

IV. mjesto 45 (35) 30 (15) 15 (7)

V. mjesto 35 (25) 25 (10) 10 (5)

VI. mjesto 30 (20) 20 (8) 8 (3)

Sudjelovanje 20 (10) 15 (5) 5 (2)

Bodovi u zagradama odnose se na natjecanja ekipa, timova, skupina, grupa itd., koje su osvojile navedena mjesta, a čiji je član bio kandidat za stipendiju.

U izvannastavnim aktivnostima boduje se samo jedno natjecanje osim ako učenik-student nije postigao jedno od prva tri mjesta tada se boduje svako natjecanje na kojem je postigao jedno od prva tri mjesta.

Članak 9.

Ukoliko se dogodi da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova utvrđenih na temelju općih kriterija, za utvrđivanje prednosti primjenjuje se posebni kriterij.

Članak 10.

Posebni kriterij za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima ocjenjuje se na osnovi sljedećih elemenata:

bodovi

1. kandidat bez roditelja 50

2. kandidat razvojačenog hrvatskog branitelja 40

3. kandidat samohranog roditelja 30

4. kandidat čiji je jedan od roditelja invalid

i čiji invaliditet iznosi više od 60% 20

5. kandidat čiji je jedan od roditelja invalid

i čiji invaliditet iznosi manje od 60% 10

Članak 11.

Ukoliko se dogodi nakon što se zbroje opći kriterij te poseban kriterij, da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost će se dati kandidatu koji ima više bodova na temelju uspjeha u školi, odnosno većeg prosjeka uspjeha izračunatog na dvije ili više decimala.

Za djecu iz jedne obitelji moguće je u istoj školskoj godini dobiti maksimalno 2 stipendije.

Članak 12.

Udovoljavanje uvjetima ove Odluke dokazuje se sljedećim ispravama:

- preslika osobne iskaznice,

- originalno uvjerenje o prebivalištu (ukoliko se to ne može utvrditi na temelju osobne iskaznice) ne starije od 60 dana,

- originalno uvjerenje o redovnom upisu u tekuću školsku godinu,

- preslika svjedodžbi o uspjehu u osnovnoj školi,

- originalno uvjerenje o položenim ispitima na fakultetu,

- preslika indeksa,

- preslike potvrda o sudjelovanju na izvannastavnim natjecanjima,

- preslike potvrda (uvjerenja) kojima se potvrđuju (dokazuju) elementi iz posebnog kriterija.

IV. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

Članak 13.

Stipendije se dodjeljuju na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Općinsko Poglavarstvo Općine Mrkopalj u pravilu na početku nastavne godine.

Tekst natječaja objavljuje se u sredstvima javnog priopćavanja.

Komisija za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Komisija), savjetodavno je i stručno tijelo, a sastoji se od predsjednika i četiri člana koje imenuje Općinsko poglavarstvo na vrijeme od 4 godine sa zadaćom obavljanja poslova u svezi dodjele stipendija propisanih ovom Odlukom.

Članak 14.

Natječaj sadrži:

- naziv tijela koje objavljuje natječaj

- trajanje natječaja

- naziv tijela kojemu se zahtjevi (molbe) podnose

- dokaz o ispunjavanju uvjeta za dobivanje stipendije.

Članak 15.

Nakon objavljivanja natječaja, otvaranje zamolbi, bodovanje i rangiranje kandidata obavlja Komisija.

Mandat članova Komisije traje do isteka trajanja mandata članovima Općinskog poglavarstva koji su je imenovali.

Članovima Komisije mandat može prestati i ranije na osobni zahtjev ili na prijedlog ostalih članova Komisije odnosno Poglavarstva.

Rješenje o razrješenju člana Komisije donosi Općinsko poglavarstvo Općine Mrkopalj

Članak 16.

Komisija utvrđuje prijedlog rang-liste svih kandidata u skladu s bodovima svakog kandidata.

Odluku o predloženoj rang-listi s obrazloženjem dostavlja se svakom kandidatu koji je podnio zamolbu Općinskom poglavarstvu Općine Mrkopalj.

Protiv Odluke iz prethodnog stavka nezadovoljni kandidat može u roku 8 dana podnijeti žalbu.

Pravodobno uloženu žalbu Komisija je dužna raspraviti najkasnije u roku 15 dana od dana njezina ulaganja.

Nepravodobnu žalbu Komisija odbacuje i o njoj se ne raspravlja.

Odluku s obrazloženjem i dokumentacijom vezanom uz žalbu, Komisija dostavlja Općinskom poglavarstvu općine Mrkopalj koje o njoj raspravlja i odlučuje u pravilu na prvoj idućoj sjednici nakon što mu je dostavljena odluka Komisije.

Odluka Poglavarstva je konačna.

Konačnu Odluku o rang-listi kandidata za dobivanje stipendija donosi Općinsko poglavarstvo.

Rang-lista kandidata javno se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Mrkopalj.

Članak 17.

Općinski načelnik određuje dan kada će sa stipendistima sklopiti Ugovor o stipendiranju.

Stipendisti, s kojima će se sklopiti ugovor o stipendiranju, na prikladan način i na vrijeme izvješćuju se o danu i mjestu potpisivanja ugovora.

Članak 18.

Korisniku stipendije prestaje pravo na stipendiju iz sljedećih razloga:

- ako izgubi status redovnog učenika odnosno studenta uslijed izricanja odgojne mjere isključenja ili

- samovoljnim prekidom školovanja ili

- ako tijekom tekuće nastavne godine promijeni prebivalište s područja Općine Mrkopalj.

V. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-06-16

Mrkopalj, 20. listopada 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Tomislav Cuculić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr