SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 40. Petak, 27. listopada 2006.
GRAD RIJEKA
57

83.

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2004. - 2006. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/04), članka 228. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/03 i 26/ 05) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06 i 17/06-pročišćeni tekst) te suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 350-02/06-04/102 Ur. broj: 531-06-06-2) od 20. srpnja 2006. godine, Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. listopada 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o Detaljnom planu uređenja dijela stambenog područja
Zamet uz Ulicu Braće Fućak

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja dijela stambenog područja Zamet uz Ulicu Braće Fućak (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Plan se donosi za dio građevinskog područja oznake GP-3 koje je dio prostorne cjeline PC-2 prema Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/03 i 26/05).

Granica obuhvata Plana ucrtana je u svim kartografskim prikazima.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 0,93 ha.

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

I. Obrazloženje

1. Polazišta

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u

obuhvatu Plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih

vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna

opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. Plan prostornog uređenja

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način

korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna

infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i

građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. Odredbe za provođenje

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje

građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom,

komunalnom i telekomunikacijskom

infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i

ulične mreže

3.1.1. Pristupna ulica

3.1.2. Kolno-pješačka površina

3.1.3. Pješačka površina

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja

telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja

komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar

prometnih i drugih javnih površina

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Uvjeti i način gradnje

6. Mjere provedbe Plana

7. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

B. GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina M 1 : 1000

2. Prometna, telekomunikacijska i

komunalna infrastrukturna mreža

2.1. Prometna infrastrukturna mreža M 1 : 1000

2.2. Komunalna infrastrukturna mreža

vodoopskrba i odvodnja otpadnih

voda M 1 : 1000

2.3. Komunalna infrastrukturna mreža

elektroopskrba M 1 : 1000

2.4. Komunalna infrastrukturna mreža

telekomunikacije M 1 : 1000

2.5. Komunalna infrastrukturna mreža

plinoopskrba M 1 : 1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite

površina M 1 : 1000

4. Uvjeti gradnje

4.1. Uvjeti gradnje - suterenska etaža M 1 : 1000

4.2. Uvjeti gradnje - nadzemne etaže M 1 : 1000

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 4.

Namjena površina na području obuhvata Plana određena je u kartografskom prikazu broj 1.

Članak 5.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1) Stambena namjena (S)

2) Javna zelena površina - javni park (Z1)

3) Kolna površina (U)

4) Kolno-pješačka površina (KP)

5) Javna pješačka površina (PP)

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 6.

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su u kartografskom prikazu broj 4.

Članak 7.

Površina građevnih čestica utvrđuje se kako slijedi:

- za građevnu česticu oznake S-1 iznosi 1.531 m2,

- za građevnu česticu oznake U-1 iznosi 474 m2,

- za građevnu česticu oznake KP-1 iznosi 583 m2,

- za građevnu česticu oznake PP-1 iznosi 176 m2,

- za građevnu česticu oznake Z1-1 iznosi 6.563 m2.

Za građevnu česticu oznake S-1 koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,35, a koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 1,80.

Članak 8.

Dozvoljava se usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice, sukladno zemljišno-knjižnom stanju pojedine nekretnine, kada to ne remeti provedbu Plana.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 9.

Najveća dozvoljena brutto izgrađena površina građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake S-1 iznosi 2.760 m2.

Najveća dozvoljena tlocrtna izgrađenost građevine iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se kako slijedi:

- najveća dozvoljena tlocrtna izgrađenost suterenske etaže (garaže) iznosi 535 m2,

- najveća dozvoljena tlocrtna izgrađenost nadzemih etaža iznosi 445 m2.

Članak 10.

Broj etaža građevine određen je kartografskim prikazom broj 4.

Članak 11.

Unutar obuhvata ovoga Plana visina građevine mjeri se od najniže kote zaravnatog terena do:

- najviše završne kote tjemena lučnog zaobljenja krova, ako se građevina gradi s lučnim krovom,

- gornjeg ruba konstrukcije ravnog krova, ako se građevina gradi s ravnim krovom,

- gornjeg ruba krovnog vijenca, ako se građevina gradi s kosim krovom.

Članak 12.

Najveća dozvoljena visina novoplanirane višestambene građevine na građevnoj čestici oznake S-1 iznosi 18,0 m, a najveći dozvoljeni broj etaža iznosi S+P+4.

Članak 13.

Na području obuhvata ovoga Plana dozvoljava se gradnja jedne suterenske etaže.

2.3. Namjena građevina

Članak 14.

Namjena građevina određena je u kartografskom prikazu broj 1.

Članak 15.

Na području namjene »Stambena namjena« prizemlje građevine dozvoljeno je urediti kao poslovni prostor (trgovački, ugostiteljski, uslužni i slično), čijom se djelatnošću ne remeti javni red i mir i ne narušava zaštita okoliša.

U suterenskoj etaži građevine iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se gradnja garaže za potrebe te građevine.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 16.

Unutar gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se isključivo gradnja osnovne građevine sukladno namjeni određenoj Planom, te gradnja garaže u suterenskoj etaži građevine.

Članak 17.

Izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se:

- gradnja potpornog zida, stepenica i vanjske terase čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 1,50 m,

- postava elemenata za tendu, pergolu, sjenicu i slične građevine u funkciji uređenja okućnice čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 3,50 m, pod uvjetom da su najmanje 2,50 m udaljeni od otvora na pročelju susjedne građevine te da se njihovom postavom ne ometa pješački ili kolni promet,

- postava instalacija, uređaja i objekata komunalne infrastrukture,

- postava instalacija građevina ukopanih ili izgrađenih u razini terena.

Članak 18.

Na području obuhvata Plana ne dozvoljava se postava privremenih građevina.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 19.

Za oblaganje pročelja ne dozvoljava se uporaba keramičkih i kamenih pločica, osim fasadne keramike, a oblaganje kamenom dozvoljeno je isključivo do visine prve etaže građevine.

Članak 20.

Vrsta krova nije određena.

Za pokrov kosog krova dozvoljava se uporaba kupa kanalica, mediteran crijepa ili drugog suvremenog pokrova, u skladu s oblikovanjem građevine.

Uporaba ravnog crijepa, drvenog pokrova ili pokrova od bitumenske šindre i slično nije dozvoljena.

Najveći dozvoljeni nagib kosog krova iznosi 23%.

Na krovu građevine dozvoljava se ugradba sunčanog kolektora pod uvjetom da se uklopi u nagib krovnih ploha.

Članak 21.

Na pročelju građevine ne dozvoljava se postavljanje antenske naprave, rashladnog uređaja, ventilacijskog otvora i slično.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka rashladni uređaj može se ugraditi unutar građevne stolarije, izloga, parapeta prozorskog otvora, lođe odnosno balkona pod uvjetom da se takvom ugradnjom ne remeti arhitektonska kompozicija pročelja, ne uklanja ili oštećuje arhitektonska plastika građevine izvedena kamenom ili žbukom i slično, te pod uvjetom da mjesto ugradnje ne bude izloženo pogledu s javne površine.

Antensku napravu dozvoljeno je postavljati na krov građevine pod uvjetom da se izvrši objedinjavanje antenskih naprava u jedinstveni kućni sustav ili priključenje na kabelsku mrežu (kabelska TV).

2.6. Uređenje građevnih čestica

Članak 22.

Način uređenja i korištenja građevne čestice određen je kartografskim prikazom broj 3.

Članak 23.

Neizgrađeni dio građevne čestice potrebno je urediti kao zelenu površinu.

Postojeće visoko zelenilo potrebno je sačuvati i dopuniti autohtonim raslinjem.

Članak 24.

Na području obuhvata Plana smještaj vozila potrebno je riješiti unutar građevne čestice.

Broj parkirališnih mjesta određuje se kako slijedi:

a) s obzirom na površinu stana:

- za stan do 59 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za stan od 60 m2 do 100 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati dva parkirališna mjesta,

- za stan neto razvijene površine veće od 101 m2 potrebno je osigurati tri parkirališna mjesta;

b) s obzirom na vrstu djelatnosti:

- za zanatsku djelatnost, na 35 m2 bruto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto;

- za uredsku djelatnost, na 30 m2 bruto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto;

- za trgovačku djelatnost, na 25 m2 bruto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto;

- za ugostiteljsku djelatnost, na četiri sjedeća mjesta u ugostiteljskom objektu potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto;

- za zdravstvenu djelatnost, na 30 m2 bruto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto.

Na građevnoj čestici oznake S-1 potrebno je osigurati najmanje 20 garažnih/parkirališnih mjesta.

Članak 25.

Najveća dozvoljena visina podzida iznosi 1,50 m, a ako je visina podzida veća, podzid je potrebno izvesti terasasto.

Izuzetno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, podzid/potporni zid na građevnoj čestici oznake S-1 koji je orijentiran prema građevnoj čestici oznake Z1-1, dozvoljeno je izvesti kao ravni zid najveće dozvoljene visine 2,50 m.

Pješački ophod prema ulazu u suterensku etažu građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake S-1 potrebno je zaštititi ogradom.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

Članak 26.

Uvjeti gradnje i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazom broj 2.1.

Članak 27.

Svaka građevna čestica mora imati priključak na javnu prometnu površinu.

3.1.1. Pristupna ulica

Članak 28.

Na području obuhvata ovoga Plana pristupna ulica jest dio Ulice Braće Fućak.

Članak 29.

Na građevnoj čestici oznake U-1 planirana je rekonstrukcija i uređenje pristupne ulice.

Rekonstrukciju iz stavka 1. ovoga članka potrebno je provoditi u postojećim gabaritima pristupne ulice i to polaganjem novih infrastrukturnih instalacija (NN kabela, TK kabela i TK zdenca), a uređenje pristupne ulice potrebno je provesti asfaltiranjem završnog sloja ulice.

Članak 30.

Najmanja dozvoljena širina kolnika za jednosmjerni promet iznosi 4,50 m.

3.1.2. Kolno-pješačka površina

Članak 31.

Na građevnoj čestici oznake KP-1 planirana je gradnja i uređenje kolno-pješačke površine kao pristupa javnoj zelenoj površini javnom parku planiranom za uređenje na građevnoj čestici oznake Z1-1.

Na građevnoj čestici iz stavka 1. ovoga članka potrebno je smjestiti najmanje 10 parkirališnih mjesta, sukladno kartografskom prikazu broj 3.

Članak 32.

Najmanja dozvoljena širina kolno-pješačke površine planirane na građevnoj čestici oznake KP-1 iznosi 7,50 m.

3.1.3. Pješačka površina

Članak 33.

Na građevnoj čestici oznake PP-1 planirana je gradnja i uređenje javne pješačke površine kao pješačkog pristupa javnoj zelenoj površini javnom parku planiranom za uređenje na građevnoj čestici oznake Z1-1.

Najmanja dozvoljena širina javne pješačke površine planirane za gradnju i uređenje na građevnoj čestici oznake PP-1 iznosi 2,50 m.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 34.

Distributivnu telekomunikacijsku mrežu potrebno je izvesti sukladno tehničkim uvjetima određenim u kartografskom prikazu broj 2.4.

Postojeću telekomunikacijsku mrežu u Ulici Braće Fućak potrebno je nadograditi za potrebe građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake S-1.

Način i smještaj priključka novoplanirane građevine na telekomunikacijsku mrežu potrebno je odrediti u postupku izrade glavne projektne dokumentacije.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 35.

Vodoopskrbni sustav potrebno je izvesti sukladno tehničkim uvjetima određenim u kartografskom prikazu broj 2.2.

Nove korisnike vodoopskrbnog sustava potrebno je priključiti na postojeću vodoopskrbnu mrežu.

Članak 36.

Odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno tehničkim uvjetima određenim u kartografskom prikazu broj 2.2.

Fekalne vode potrebno je odvoditi putem postojeće mješovite kanalizacijske mreže.

Ispuštanje oborinskih voda s građevina na susjedne građevne čestice nije dozvoljeno.

Članak 37.

Plinoopskrbu je potrebno izvesti sukladno tehničkim uvjetima određenim u kartografskom prikazu broj 2.5.

Građevinu planiranu za gradnju na građevnoj čestici oznake S-1 potrebno je priključiti na postojeću plinoopskrbnu mrežu gradskog plina te osigurati priključenje građevine na sustav miješanog plina kada se za to steknu uvjeti.

Članak 38.

Elektroopskrbni sustav i sustav javne rasvjete potrebno je izvesti sukladno tehničkim uvjetima određenim u kartografskom prikazu broj 2.3.

Priključenje građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake S-1 na elektoopskrbni sustav potrebno je izvesti tipiziranim kabelima iz postojeće trafostanice TS 10(20)/ 0,4 kV »AUTOPUT 1« kao glavno napajanje te iz postojeće trafostanice TS 10(20)/0,4 kV »Naselje Torpedo 6« kao rezervno napajanje.

Postojeću javnu rasvjetu na području obuhvata ovoga Plana potrebno je nadopuniti postavom rasvjetnih tijela oko planiranog javnog parkirališta na građevnoj čestici oznake KP-1 te javne pješačke površine planirane na građevnoj čestici oznake PP-1.

Postavu tijela javne rasvjete unutar planirane javne zelene površine javnog parka planiranog za uređenja na građevnoj čestici oznake Z1-1 potrebno je riješiti projektnom dokumentacijom.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 39.

Način uređenja javnih zelenih površina određen je kartografskim prikazom broj 3.

Članak 40.

Na području namjene »Javne zelene površine - javni park« dozvoljava se gradnja i uređenje pješačkih staza, stubišta, manjih dječjih igrališta i odmorišta te postava tijela javne rasvjete, urbane i likovne opreme, paviljona, pergola, skulptura, fontana i slično.

Pješačke staze iz stavka 1. ovoga članka potrebno je obložiti primjenom primjerenih elemenata opločenja: asfaltom, betonskim elementom, travnom pločom, granitnom kockom i slično.

Članak 41.

Najmanja dozvoljena širina pješačkog puta iznosi 2,0 m.

Članak 42.

Najveća dozvoljena visina podzida u javnom parku planiranom za gradnju na građevnoj čestici oznake Z1-1 iznosi 1,50 m, a ako je visina podzida veća, podzid je potrebno izvesti terasasto.

Članak 43.

Javni park potrebno je urediti kao jedinstvenu oblikovnu cjelinu.

Članak 44.

Prilikom uređenja javnih zelenih površina potrebno je sačuvati postojeće vrijedno zelenilo te ga nadopunjavati autohtonim raslinjem.

5. Uvjeti i način gradnje

Članak 45.

Uvjeti i način gradnje određeni su člankom 16. do 20. ove Odluke te kartografskim prikazom broj 4.1. i 4.2..

6. Mjere provedbe Plana

Članak 46.

Gradnji građevina odnosno uređenju površina na građevnim česticama određenim Planom može se pristupiti nakon gradnje pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

7. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 47.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 55 dB, a za noć 45 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03) te podzakonskih propisa kojima se uređuje zaštita od buke.

Članak 48.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04) uz obvezno provođenje mjera za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje II kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 101/96 i 2/97-ispravak).

Članak 49.

Zaštita voda provodi se sukladno Zakonu o vodama (»Narodne novine broj 107/95) i Odluci o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/94 i 12/95).

Područje obuhvata Plana nalazi se unutar zone djelomičnog ograničenja zaštite izvora vode za piće II. reda.

Članak 50.

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana, potrebno je provoditi sukladno Studiji kanalizacijskih sustava riječkog područja (IGH PC Rijeka, elaborat broj 5100-1-514994/96 Rijeka 1996/97), Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra i Kastva i općina Jelenje, Čavle, Kostrena, Viškovo i Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/98) i Pravilniku o odvodnji otpadnih i oborinskih

voda, izvedbi instalacija kanalizacije, uvjetima i načinu priključivanja na kanalizacijsku mrežu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/94).

Članak 51.

Komunalni otpad potrebno je odlagati u sabirne kontejnere, kontejnere za primarnu separaciju otpada te odvoziti na deponij.

Kontejnere iz stavka 1. ovoga članka potrebno je smještati na površinama određenim kartografskim prikazom broj 3. i 4.

Članak 52.

Ambalažni i drugi tehnološki otpad nastao u poslovnom prostoru prizemlja građevine, potrebno je skupljati u poslovnom prostoru u kojem je isti nastao do odvoženja otpada na odlagalište otpada.

U poslovnom prostoru većem od 200 m2 potrebno je predvidjelti odvojeni prostor za skupljanje ambalažnog otpada.

Članak 53.

Zaštitu od požara potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93, 100/04 i 33/05) i Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/05).

Članak 54.

Zaštitu od potresa potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04).

Seizmičko zoniranje područja obuhvata ovoga Plana utvrđeno je Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/03 i 26/05).

Članak 55.

Zaštita ljudi i materijalnih dobara planira se korištenjem postojećih skloništa.

Kod gradnje i uređenja skloništa potrebno je postupati sukladno odredbama Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (»Narodne novine« broj 29/83, 36/85, 42/86 i 30/94) i Pravilnika o tehničkim normativima za skloništa (»Narodne novine« broj 53/91).

III. POSEBNA ODREDBA

Članak 56.

Kod gradnje nove građevine te uređenja javne površine potrebno je postupiti u suglasju s odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05).

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Plan je izrađen u pet izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Članak 58.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Ureda Grada, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko-goranske županije te Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 59.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 3. ove Odluke, koji čine sastavni dio Plana, nisu predmet objave.

Članak 60.

Danom stupanja na snagu ove Odluke na području obuhvata Plana prestaje vrijediti Odluka o Provedbenom urbanističkom planu gradskog naselja Zapadni Zamet (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 16/91, 19/93 i 10/ 99).

Članak 61.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/1193

Ur. broj: 2170-01-10-06-2

Rijeka, 26. listopada 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=198&mjesto=51000&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr