SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 40. Petak, 27. listopada 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
57

55.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 31/02, 19/05 i 32/06) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 20. listopada 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju ili kreditiranju studenata te kreditiranju poslijediplomskog
i specijalističkog studija

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju ili kreditiranju studenata te kreditiranju poslijediplomskog i specijalističkog studija u stavku 2. članak 3. redni broj »15.« zamjenjuje se sa brojkom »14.«

Članak 2.

Iza članka 7. Odluke dodaje se članak 7A koji glasi:

»Korisnik kredita koji je uspješno u roku završio studij sa prosječnom ocjenom od 4,5 do 5,0 nema obvezu vraćanja studentskog kredita te se u svezi povrata, tretiraju jednako kao i korisnici studentske stipendije.«

Članak 3.

Članak 9. Odluke mijenja se i glasi:

»Korisnik kredita koji se nakon studiranja u roku od 6 mjeseci zaposli na području Grada Malog Lošinja vraća iznos u visini 50% primljenih sredstava na ime kredita, kroz period od 5 godina i ima pravo na povrat ukupnog iznosa sredstava vraćenog kredita.

Iznos se vraća u mjesečnim ratama kroz period od 5 godina.

Protekom roka od 5 godina korisnik kredita u roku od 90 dana može pismenim putem pred Gradskim poglavarstvom zatražiti povrat ukupnih sredstava, ukoliko dokaže ukupan radni staž od najmanje 5 godina, ostvaren na području Grada Malog Lošinja.

Ukoliko korisnik kredita iz stavka 1. ovog članka tijekom perioda od 5 godina neuredno vraća kredit, na način da propusti najmanje dvije mjesečne rate vratiti u predviđenom roku, Gradsko poglavarstvo može odlučiti da će se takvom korisniku oduzeti pravo na povrat ukupnog iznosa vraćenog kredita nakon što ispuni tražene uvjete«

Članak 4.

U članku 26. Odluke iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Korisnicima kredita koji su završili studij i zaposlili se na području Grada Malog Lošinja te imaju obvezu vraćanja kredita i zaposlenja u dvostrukom vremenskom periodu od onoga tijekom kojega su isti primali, omogućit će se da kredit vraćaju po novom obračunu (50 % ukupnog iznosa koji su primili na ime kredita) te će im nakon ostvarenih 5 godina radnog staža i vraćenog traženog iznosa biti izvršen povrat sredstava.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 403-01/06-01/13

Ur. broj: 2213/01-01-06-4

Mali Lošinj, 20. listopada 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Milan Mužić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr