SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 40. Petak, 27. listopada 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
57

51.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04) i članka 28. Statuta Grada Maloga Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02, 19/05 i 32/06), Gradsko vijeće Grada Maloga Lošinja, na sjednici održanoj dana 20. listopada 2006. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa
na području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Odluka o uređenju prometa na području Grada Malog Lošinja usvojena na sjednici Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja dana 1. lipnja 2000. godine i objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj: 12/00, 15/01, 11/02, 13/03, 19/04, 37/05 i 15/06 mijenja se i nadopunjuje kako slijedi.

U članku 20. stavku 2. dodaje se 5. alineja koja glasi:

»- Ulica Versikovo i Jamina, smijer Versikovo-Bočac-Jamima-raskriže Ž. 5159«.

Članak 2.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»Poslove organizacije i naplate parkiranja na parkiralištima te uređenja i održavanja parkirališta obavlja pravna osoba čiji je Grad osnivač, trgovačko društvo Lošinj parking d.o.o. Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Pravna osoba).

Visinu naknade za parkiranje utvrđuje Poglavarstvo Grada Općim uvjetima.

Naknade za parkiranje prihod su Pravne osobe.«

Članak 3.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Za naplatu parkiranja koriste se parkirni listići, magnetske kartice za kratkotrajno parkiranje, magnetske kartice za pretplatnike, čip kartice ili plaćanje putem GSM operatera.

Parkirni listić je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena. Magnetske kartice za kratkotrajno parkiranje, magnetske kartice za pretplatnike ili čip kartice su sredstvo kojim se kontrolira pristup parkiralištu, vrijeme ulaska na parkiralište, vrijeme izlaska s parkirališta, vrijeme provedeno na parkiralištu i visina naplate parkiranja prema unaprijed utvrđenoj tarifi parkiranja, odnosno oslobađanje od obveza naplate za određene kategorije vozila u određenom vremenu. Plaćanje putem GSM operatera razumijeva plaćanje naknade za parkiranje upućivanjem SMS poruke odgovarajućem operateru koji korisnika parkirališta povratnom SMS porukom obavještava da je plaćanje naknade za parkiranje prihvaćeno.

Pravna osoba koja organizira naplatu na parkiralištu dužna je organizirati prodaju parkirnih listića, magnetskih kartica za kratkotrajno parkiranje, magnetskih kartica za pretplatnike, čip kartica te organizirati plaćanje putem GSM operatera na dostupan način, sukladno raspoloživim tehničkim mogućnostima i raspoloživim tehničkim sredstvima.«

Članak 4.

Članak 42.b mijenja se i glasi:

»Dozvole za ulazak i parkiranje u zone u kojima je sukladno ovoj Odluci uvedena posebna regulacija prometa, sukladno pravima koja pravne i fizičke osobe ostvaruju prema člancima 30., 37., 42., 63., i 66. st. 1. al. 7. ove Odluke, izdaje na njihov zahtjev Pravna osoba.

Dozvole se izdaju u obliku plastificirane kartice koja se umeće u plastični omot zaljepljen na vidljivom mjestu s unutrašnje strane vjetrobranskog stakla.

Dozvola sadrži sljedeće podatke:

- registracijski broj vozila za koje se izdaje / godina / zona

- namjena / ulice / dozvoljeno vrijeme parkiranja

- serijski broj kartice

Boja dozvole se razlikuje prema namjeni.

Izdaju se sljedeće dozvole:

A) Dozvole za registrirane dostavljače i dobavljače: žute boje, vrijeme dozvoljenog parkiranja je 60 min. u vremenu od 5,00 do 16,00 sati;

A1) dozvole za registrirane dostavljače, dobavljače i servisere čija dostavna vozila ne prelaze ukupnu dozvoljenu masu 1600 kg: pravo ulaza u zonu II. i III. (Rivu lošinjskih kapetana do Trga Republike Hrvatske i u Veli Lošinj od rampe do Grada) u vremenu od 5,00 do 9,00 sati i u zonu I. (Mali Lošinj, Ul. I. i S. Vidulića i ul. Priko ) u vremenu od 5,00 do 16,00 sati;

A2) dozvola za registrirane servisere: žute boje, vrijeme dozvoljenog parkiranja je 120 min. u vremenu od 00,00 do 24,00 sata;

B) Dozvole za opskrbu vlastitih poslovnih prostora i objekata: crvene boje, vrijeme dozvoljenog parkiranja je 30 min. u vremenu od 5,00 do 16,00 sati;

B1) za I. zonu (Mali Lošinj: Ul. I. i S. Vidulića i Ul. Priko);

C) Dozvole za parkiranje vozila u vlastitoj garaži, okućnici ili čestici zemlje na kojoj je dozvoljeno parkiranje, uz obvezno držanje vozila na naznačenoj čestici ili adresi: svjetlo plave boje;

C1) za I. zonu (Mali Lošinj: Ul. I. i S. Vidulića, Zagrebačka ul., Ul. Sv. Marije i Ul. Priko);

C2) za II. zonu (ulica Ostromana, Riva lošinjskih kapetana 20);

C3) za III. Zonu (Veli Lošinj);

D) Dozvole za parkiranje na uređenim parkiralištima: zelene boje, s točno označenim vremenom trajanja dozvole;

E) Za posebne manifestacije i prigode: narančaste boje, jednodnevne;

F) Službena vozila koja se parkiraju na Rivi Lošinjskih Kapetana: bijele boje;

G) Magnetske kartice:

- 0. kategorija: za interventna vozila, taxi služba, invalidi ulaz-izlaz na sve rampe;

- 1. kategorija: za vlasnike garaže, okućnice ili č.zemlje na kojoj je dozvoljeno parkiranje u Malom Lošinju, Ul. Sv. Marije, Ul. Sv. Martin i Zagrebačka-gornji dio, I. I S. Vidulića do raskrižja za Sv. Martin-Zagrebačka (izlaz Sv. Martin);

- 2. kategorija: za vlasnike garaža, okućnice ili č.zem. na kojoj je dozvoljeno parkiranje u Malom Lošinju, Ul. dr. Dinka Kozulića (ulaz Dom zdravlja);

- 3. kategorija: za zakupce parkirnog mjesta u Velom Lošinju;

- 4. za vlasnike garaža, okućnice ili čestice zemlje na kojoj je dozvoljeno parkiranje u Malom Lošinju, Ul. I. i S. Vidulića od raskrižja za Sv. Martin-Zagrebačka (izlaz Priko);

- 5. kategorija: za vlasnike garaže, okućnice ili čestice zemlje na kojoj je dozvoljeno parkiranje u Malom Lošinju, ulica Ostromana i Riva lošinjskih kapetana 20 (ulaz-izlaz Riva lošinjskih kapetana);

- 6. kategorija: trokolice, serviseri, dobavljači težine do 1600 kg ulaz na Rivu lošinjskih kapetana od 5,00 do 9,00 sati;

- 7. kategorija: trokolice, serviseri, dobavljači težine do 2,5 tone te korisnici i vlasnici poslovnih prostora od rampe u Velom Lošinju do Trga od 5 do 10,00 sati.

Cijena kartice koje se izdaju temeljem ovoga članka određuje Pravna osoba prema odluci Gradskog poglavarstva.«

Članak 5.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»U zoni smirenog prometa na Rivi lošinjskih kapetana, od rampe na Škveriću (Ulica Riva lošinjskih kapetana 36) do Trga Republike Hrvatske, opskrba je dozvoljena u vremenu od 5,00 do 9,00 sati za sva vozila koja imaju odobrenje kretanja radi dostave u zoni smirenog prometa sukladno odredbama ove Odluke, za vozila registriranih servisera kao i za vozila Pravne osobe, ukupne mase vozila i tereta koja ne prelazi 1600 kg.

U zoni smirenog prometa iz prethodnog stavka, u vremenu od 9,00 do 16,00 sati opskrba se može vršiti isključivo posredstvom Pravne osobe, sukladno Općim uvjetima koje donosi Gradsko poglavarstvo.

U zoni smirenog prometa na Rivi lošinjskih kapetana, od zgrade Općinskog suda do Trga Republike Hrvatske zabranjeno je kretanje svih vozila, osim kretanja u smislu članka 51. i 52. i kretanja radi dostave kako je ona uređena odredbama ovoga članka.

U Velom Lošinju, u zoni od rampe pa do Grada, opskrba se vrši odgovarajućom primjenom odredaba ovoga članka.«

Članak 6.

U članku 51. mijenja se stavak 4. koji glasi:

»Odobrenje kretanja utvrđuje Pravna osoba.«

Članak 7.

U članku 52. stvak 1. riječi »Upravni odjel Grada« zamjenjuju se riječima »Pravna osoba«.

Članak 8.

Iza članka 53. dodaje se novi članak 53.a koji glasi:

»Radi kontrole ulaska vozila postavljaju se rampe na sljedećim lokacijama:

- u Malom Lošinju na početku Ulice A. Haračića, ulazno - izlazna rampa,

- u Velom Lošinju u Ulici Slavojna, na sjevernom djelu ceste pored vrtova, izlazna rampa,

- u Nerezinama na početku ulice prema trgu Studenac kod autobusne stanice u smjeru Cresa, ulazno - izlazna rampa,

- u Beleju na cesti prema uvali Koromačno, ulazno-izlazna rampa.«

Članak 9.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»Zabrana prometa u vremenu od 20,00 do 3,00 sata i iznimke u smislu članka 51. i 52. ove Odluke odnosi se u Malom Lošinju na ulaz vozila u Ulicu I. i S.Vidulića i na obali Priko, unutar prostora između ulazne i izlazne parkirališne brklje.

U isto vrijeme dozvoljen je izlazak vozila iz tih ulica.

Zabranjuje se promet u Ulici I. i S. Vidulića i na obali Priko tijekom rujna u vremenu od 20,00 do 02,00 sata.«

Članak 10.

U članku 62. dodaju se novi stavci 3., 4., i 5., koji glase:

»Cijena rezerviranih parkirnih mjesta za gospodarske subjekte iznosi 1.800,00 kn na uređenim parkiralištaima a 550,00 kuna na neuređenim parkiralištima. PDV je uključen u cijenu.

Cijena rezerviranih parkirnih mjesta za stanovnike s prebivalištem na području Grada Malog Lošinja iznosi 600,00 kn. PDV je uključen u cijenu.

Cijena rezerviranih parkirnih mjesta na neuređenim površinama za stanovnike s prebivalištem na području Grada Malog Lošinja iznosi 500,00 kn. PDV je uključen u cijenu.

Članak 11.

U članku 66. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Na svim uređenim parkiralištima, za sve osobe koje imaju prebivalište na području Grada Malog Lošinja, naknada za parkiranje iznosi:

- 4 kn dnevno.

Umirovljene osobe iz prethodnog stavka ostvaruju pravo na parkiranje bez naknade.

Grad Mali Lošinj ni Pravna osoba nemaju obvezu osigurati slobodno parkirno mjesto.

Naplata se vrši od 1. lipnja do 30. rujna.«

Članak 12.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»Službenim vozilima državnih službi, jedinicama lokalne uprave i samouprave i vozilima za potrebe protokola Grada dozvoljeno je parkiranje u zoni smirenog prometa od rampe na Škveriću do zgrade na adresi Riva lošinjskih kapetana 20.

Vozilima iz prethodnog stavka parkiranje je dozvoljeno bez naknade.«

Članak 13.

U članku 70. mijenja se stavak 2. te se dodaju novi stavci 3., 4., 5., i 6. koji glase:

»Naplata parkiranja u Gradu Malom Lošinju u Ulici Ivana i Stjepana Vidulića i ulici Priko vršiti će se od 1. travnja do 31. listopada.

Naplata parkiranja na parkiralištima provodit će se od 01. lipnja do 30. rujna.

Ulazna rampa na parkiralištu u Velom Lošinju u Ulici V. Nazora bit će u funkciji od 1. svibnja do 30. rujna.

Ulazna rampa na Rivi lošinjskih kapetana bit će u funkciji tijekom cijele godine.

Naplata parkirališta u Velom Lošinju vršit će se od 15. lipnja do 1. rujna.«

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Malog Lošinja usvojena na sjednici Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja dana 28. ožujka 2006. godine i objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 15/06.

Klasa: 340-01/06-01/57

Ur. broj: 2213/01-01-06-6

Mali Lošinj, 20. listopada 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr