SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 40. Petak, 27. listopada 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
57

50.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« RH broj 158/03), članka 24. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« RH broj 23/04 i 101/04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02, 19/05 i 32/06), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 20. listopada 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) daje Turističkoj zajednici Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije) koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu gradnje vidikovca u Velom Lošinju.

Članak 2.

Ovlašteniku koncesije daje se koncesija iz članka 1. ove Odluke na dijelu pomorskog dobra u površini od 600 m2, i to na:

- č.zem. 2922/2,

za formiranje trga - vidikovca s kojeg se pruža pogled na Veli Lošinj i otvoreno more.

Gradnjom vidikovca formirat će se četiri središnje i dvije krajnje sekcije koje su denivelirane s po jednom stepenicom.

Članak 3.

Predmetna parcela nalazi se u zoni zahvata Generalnog urbanističkog plana Malog i Velog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 8/91), a prilikom izvođenja radova iz članka 1. ovlaštenik koncesije dužan je poštovati odredbe iz lokacijske dozvole izdane od Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Mali Lošinj, KLASA: UP/I- 350-05/04-01/117, UR. BROJ: 2170-84-01-05-8-DG od 31. kolovoza 2005. godine.

Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Članak 4.

Davatelj koncesije utvrđuje da je zahvat iz članka 1. ove Odluke od lokalnog značenja za Grad Mali Lošinj, te ovlaštenik koncesije nije u obvezi platiti naknadu za korištenje pomorskog dobra.

Članak 5.

Davatelj koncesije utvrđuje da će ovlaštenik koncesije pomorsko dobro iz članka 1. ove Odluke koristiti na vrijeme od 10 godina.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je kod nadležnog tijela ishoditi valjani akt temeljem kojeg može izvoditi radove iz članka 1. ove Odluke.

Članak 7.

Za vrijeme odvijanja radova iz članka 1. ove Odluke ovlaštenik koncesije ovlašten je isključiti iz opće upotrebe pomorsko dobro koje je predmet koncesije.

Koncesija se može prenijeti na drugu fizičku ili pravnu osobu samo uz suglasnost davatelja koncesije.

Članak 8.

Temeljem ove Odluke, a sukladno članku 25. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 934-01/06-01/46

Ur. broj: 2213/01-01-06-4

Mali Lošinj, 20. listopada 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr