SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 40. Petak, 27. listopada 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
57

45.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja, Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ-a broj 31/ 02, 19/05 i 32/06) na sjednici održanoj dana 20. listopada 2006. godine, donosi

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru za Grad Mali Lošinj
za razdoblje 2006. - 2010. godine

Na osnovu Izvješća o stanju u prostoru, a sukladno Zakonu o prostornom uređenju donosi se Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grda Mali Lošinj koji sadrži:

UVOD

1. MJERE ZA PROVOĐENJE POLITIKE UREĐENJA PROSTORA I ZAŠTITE OKOLIŠA PROSTORNOG UREĐENJA:

1.1. Provedba ustrojstva sustava prostornog uređenja na razini lokalne samouprave

1.2. Program prioritetnih akcija u zaštiti okoliša

1.3. Zemljišna politika i minimalna razina uređivanja zemljišta

1.4. Izvori financiranja uređenja zemljišta

1.5. Program sanacije stanja u prostoru

2. MJERE OD ZNAČAJA ZA IZRADU I DONOŠENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA (postupak izrade, donošenja i izvora financiranja)

2.1. Izrada geodetskih podloga (podloga za izradu kartografskih prikaza prostornih planova)

2.2. Uspostava geografskog informacijskog sistema

2.3. Način financiranja izrade dokumenata prostornog uređenja

2.4. Alternativni oblici stručnog djelovanja

3. IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

3.1. Izrada novih dokumenata prostornog uređenja

3.2. Izmjena i dopuna postojećih dokumenata prostornog uređenja

3.3.Procjena potrebe stavljanje izvan snage postojećih dokumenata prostornog uređenja

4. PRIBAVLJANJE PODATAKA I PROGRAM PRETHODNIH RADOVA ZA IZRADU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

5. PROGRAM UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

5.1. Izgradnja javnih objekata

5.2. Izgradnja komunalne infrastrukture

5.3. Financiranje izgradnje

6. PROGRAM SANACIJE STANJA U PROSTORU

7. MJERE ZA PROVOĐENJE POLITIKE PROSTORNOG UREĐENJA

8. OVAJ PROGRAM MJERA STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVE U SLUŽBENIM NOVINAMA PGŽ-A

UVOD

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Grada Malog Lošinja za razdoblje 2006 - 2010. godine izrađen je u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00 i 100/04) i zajedno s Izvješćem o stanju u prostoru za razdoblje 2003 - 2005. godina, čini cjelovit dokument praćenja stanja u prostoru za Grad Mali Lošinj. Program je izrađen na temelju Izvješća kojim je dana analiza provođenja postojeće dokumentacije prostornog uređenja, ocjena provedenih mjera i njihove učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom, na zaštitu vrijednih prostora i okoliša te druge elemente od važnosti za prostor.

Program mjera prema članku 11. Zakona o prostornom uređenju predstavlja dokument praćenja stanja u prostoru za četverogodišnje razdoblje. Županije, gradovi i općine dužne su prema tom Zakonu svake četiri godine donositi dokument Programa mjera, kao dio ukupne dokumentacije praćenja stanja u prostoru i planiranje mjera za unapređenje stanja u prostoru, a radi rješavanja problematike vezano uz prostorno-plansku dokumentaciju, kao i njezino daljnje provođenje u svrhu omogućavanja građenja i uređivanja prostora, te efikasne zaštite prostora.

Dokument Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru izrađen je za četverogodišnje razdoblje 2006.-2010. godina i prema naprijed navedenom Zakonu sadrži:

1. Procjenu potrebe izrade novih, odnosno izmjene i dopune postojećih dokumenata prostornog uređenja,

2. Potrebu pribavljanja podataka i stručnih podloga za izradu dokumenata prostornog uređenja,

3. Definiranje drugih mjera od značaja za izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja.

Programom mjera utvrđeno je:

- potreba uređenja zemljišta,

- razina uređenja zemljišta,

- izvori financiranja uređenja zemljišta,

Programom mjera moguće je, ovisno o posebnim obilježjima prostora za koji se isti donosi, utvrditi i druge mjere za provođenje politike uređenja prostora i dokumenata prostornog uređenja izrađenih u prethodnom razdoblju.

Za potrebe kvalitetne provedbe Programa mjera te postojećih i budućih dokumenata o prostornom uređenju, a u svrhu uređenja prostora od značaja za Državu, Županiju i Grad, provesti će se daljnje aktivnosti vezano uz izradu ili realizaciju:

- stručnih podloga za određene zahvate državnog i županijskog značaja,

- studija za značajnije urbanističko-arhitektonske zahvate u prostoru Grada,

- idejnih projekata za zahvate određene posebnim propisima,

- druge dokumentacije radi pripreme lokacija od interesa za izgradnju objekata društvene namjene, gospodarskog razvitka i komunalne infrastrukture.

1. MJERE ZA PROVOĐENJE POLITIKE PROSTORNOG UREĐENJA I DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA:

1.1. Provedba ustrojstva sustava prostornog uređenja na razini lokalne samouprave.

U narednom razdoblju nužno je odrediti se prema GIS-u i uskladiti ga sa mogućnostima Grada (stručna osposobljenost korisnika, selekcioniranje i prilagodbe baze podataka širem krugu korisnika), te utvrditi dinamiku uspostave.

1.2. Program prioritetnih akcija u zaštiti okoliša

a) Zaštite okoliša u okviru djelovanja Grada Malog Lošinja:

U cilju koordinacije akcija na zaštiti okoliša potrebno je izraditi Program zaštite okoliša. Program donosi Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, a sadržaj Programa je određen Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 82/94). Kao savjetodavno tijelo Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeća djelovat će već oformljeni Odbor za očuvanje i uređivanje prirode i zaštite okoliša.

Koncepcija zbrinjavanja komunalnog otpada:

U Prostornom planu uređenja Grada Mali Lošinj (u izradi) utvrditi će se lokacija transfer stanice i definirati sustav gospodarenja otpadom.

Na temelju popisa otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području Primorsko-goranske županije izrađen je Plan sanacije kojim je predviđeno izvlačenje, skupljanje i selektiranje otpada, čišćenje i planiranje zatrpavanje, zaprečavanje i označavanje lokacija, te odvoz smeća. Za područje Grada utvrđeno da se treba izvršiti sanacija neuređenih odlagališta: »Grbotine« na otoku Susku volumena 3.693 m3 s procjenom od 450.000,00 kuna, otok Unije prema »uvali Maraćol« volumena 503 m3 s procjenom od 150.000,00 kuna, te otok Unije »uvala Vrulje« volumena 2606 m3 s procjenom od 400.000,00 kuna. Sanacija utvrđenih lokacija neuređenih odlagališta vršiti će se u narednom razdoblju prema godišnjem programu sanacije. Sanaciju odlagališta onečišćenog tla sufinancirati će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 50%, PGŽ 25% i Grad Mali Lošinj 25%. Poslove sanacije izvršiti će Grad Mali Lošinj, a nadzor sanacije inspekcija zaštite okoliša.

Ostale aktivnosti

U cilju poboljšanja stanja u prostoru Grad Mali Lošinj unaprijedit će:

- podršku nedržavnim organizacijama koje se bave ekologijom ili zaštitom okoliša (interesne grupe građana: ekološka društva, sekcije i grupe; stručne organizacije specijalizirane za određene segmente zaštite okoliša i ekologije)

- zaštitu i unapređenje šuma i zelenih površina unutar građevinskih područja i turističkih zona u smislu njihovog održavanja, hortikulturnog uređenja i korištenja

- kontrolu eksploatacije morske flore i faune

- uređenje pješačkih putova i biciklističkih staza (lungomare, šumske staze i puteljci), te poduzimati mjere za smanjenje prometa motornih vozila u naseljima i zaštićenim prirodnim predjelima

- povezivanje sa ostalim otočnim i priobalnim jedinicama lokalne samouprave i uprave radi razmjene iskustava i podataka.

Zaštita prirodne i graditeljske baštine:

- temeljem PPUG -a Mali Lošinj (u izradi), kojeg je sastavni dio konzervatorska podloga (Zakon o očuvanju i zaštiti kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99 i 10/05), odnosno suglasnost Konzervatorskog odjela provoditi će se opći i posebni uvjeti zaštite očuvanja kulturnih dobara.

- temeljem smjernica Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službeni glasnik« broj 14/00) provesti će se postupak zaštite područja na kopnu i moru, te područja predviđena za zaštitu od županijskog značaja

- prioritetno će se uspostaviti upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i provesti postupak zaštite vrijednih dijelova prirode na kopnu i moru.

b) Aktivnosti u domeni zaštite okoliša koje su pod ingerencijom državnih upravnih tijela i poduzeća sa javnim ovlastima.

Prirodna baština

Sukladno obvezi iz Županijskog prostornog plana, radi utvrđivanja nultog stanja kvalitete tla istražiti će se područja posebno osjetljiva (ranjiva) na građevinske zahvate. To se posebno odnosi na otok Susak koji je osjetljiv na eroziju. Potreban je cjelovit monitoring intenziteta erozije i djelovanja mora, a što je u nadležnosti Hrvatskih voda.

Praćenje kvalitete zraka:

Radi omogućavanja integralnog planiranja zaštite zraka i razvoja, na nivou Županije uspostavit će se sustav upravljanja kakvoćom zraka. Za područje Grada Mali lošinj u PPUG-u utvrditi će se mjerno mjesto u Velom Lošinju, čime će se reaktivirati ova mjerna točka.

Praćenje količine ultraljubičastog sunčevog zračenja:

Provoditi će se sa ciljem promocije prirodnih osobitosti lošinjskog otočja u sklopu turističke ponude i razvoju Programa zdravstvenog turizma na području Lošinja. Slijedeće razdoblje poslužiti će za pripremne radove na organizaciji navedenog monitoringa.

Praćenje kvalitete voda:

Higijensku ispravnost vode za piće ispituje Zavod za zaštitu zdravlja u Rijeci prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti pitke vode (»Službene novine« broj 33/87). Rezultati analize dostavljaju se nadležnom poduzeću za distribuciju vode za piće »Vodovod i čistoća Cres Lošinj«, d.o.o., Cres. Obveza je i dalje provoditi propisani postupak.

Praćenje razine buke:

U Zakonu o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 17/ 90) utvrđeni su elementi i postupak mjera zaštite od buke za građevinska područja i pojedine građevine.

Praćenje kvalitete priobalnog mora:

Temeljem Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 82/94 i 128/99) i Uredbe o standardima kakvoće mora na morskim plažama (»Narodne novine« broj 33/96) definirani su kriteriji za uzorkovanje, metode ispitivanja i ocjenjivanje kakvoće mora na plažama. Uredba je temeljena i na smjernicama Direktive EU o vodi za kupanje (Council Directive of EEC concerning the Quality of bathing water 76/160/EEC, Official Journal of EEC No L281/47-52), smjernicama za kakvoću mora za kupanje u Sredozemlju Mediteranskog akcijskog plana programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP/MAP) i kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Program ispitivanja kakvoće mora na morskim plažama financira se iz županijskog proračuna, a Uredbu provode županijski Zavodi za javno zdravstvo kroz ispitivanje i analizu uzoraka morske vode. Koordinaciju, objedinjavanje i analizu podataka provodi Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Ispitivanje kakvoće mora na plažama prvenstveno služi zaštiti zdravlja kupača i zdravstvenom prosvjećivanju javnosti.

Objavljivanje rezultata ispitivanja vršiti će se putem javnih domaćih i inozemnih medija, informativnih glasila, web stranica županijskih zavoda i Ministarstva.

Ispitivanjem kakvoće mora utvrđuju se izvori onečišćenja, određuju prioriteti i prati se izgradnja kanalizacijskih sustava, te funkcioniranje postojećih.

U narednom razdoblju i dalje će se provoditi prihvaćeni način ispitivanja kvaliteta priobalnog mora na ukupno 30 lokaliteta, koji su uspostavljeni od 1993. godine.

Za provedbu Uredbe o standardima kakvoće mora na morskim plažama (»Narodne novine« broj 33/96) nadležna je Uprava za inspekcijske poslove.

Na površini mora pojavljuju se iznenadna onečišćenja kao tekuće tvari, kruti otpaci, sluzave nakupine algi i sl. kada je potrebno što žurnije započeti s akcijama u onečišćenom području. Radi ispunjavanja obveza koje proizlaze iz domaćeg zakonodavstva i međunarodnih konvencija, Republika Hrvatska donijela je Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora (»Narodne novine« broj 8/97) kojim se utvrđuju mjere smanjenja šteta na moru i morskom okolišu, subjekti koji su dužni provoditi mjere, te način provođenja mjera. Za potrebu provedbe Plana intervencija osigurani su brodovi čistači. Brodovi čistači imaju odgovarajuću opremu (plivajuće brane, skimere, protupožarne pumpe, disperzante itd) kojom sakupljaju onečišćenja na moru organskog ili anorganskog podrijetla, kao i morske naplavine na plažama. Ukoliko dođe do iznenadnog onečišćenja mora u potrebno je provesti mjere sukladno naputku županijskog operativnog centra.

1.3. Zemljišna politika i minimalna razina uređivanja zemljišta

Grad Mali Lošinj uređivat će građevinsko zemljište prema potrebi i prioritetima gradnje, rekonstrukcije i održavanja komunalne infrastrukture te uređenja puteva i pojedinih dijelova urbanog područja temeljem prostorno-planske dokumentacije, kojom se definira i potreba odnosno razina uređenja građevinskog zemljišta. Troškovi i mjere uređenja građevinskog zemljišta utvrditi će se temeljem donesenih dokumenata prostornog uređenja detaljne razine razrade.

Programom gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (»Narodne novine« broj 26/03 članci 28. i 29.) koji je podloga za definiranje uređenja građevinskog zemljišta, tijelo gradske uprave odrediti će prioritete, mjere, dinamiku izvora financiranja građenja, održavanja i uređenja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području Grada, a sve usklađeno sa prostornim razvojem Grada prema postojećoj prostorno-planskoj dokumentaciji, uključivo godišnje planove i programe pravnih osoba s javnim ovlastima (komunalna poduzeća).

U provedbi politike prostornog uređenja, podizanjem razine uređenosti građevinskog zemljišta, značajnu teškoću u realizaciji planiranih zahvata predstavljaju financijska sredstava i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Procjena potrebe i razine uređenja zemljišta

Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) otvorena je mogućnost utvrđivanja potrebe i razine uređenja zemljišta već i u okviru Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru, cit.:

»Programom mjera može se utvrditi potreba uređenja zemljišta, razina uređenja zemljišta, izvori za financiranje njegovog uređenja, te rok u kojem je određeno zemljište potrebno urediti za planiranu namjenu.

Uređenje građevinskog zemljišta obuhvaća pripremu zemljišta za izgradnju (izrada prostornih planova, imovinsko-pravne radnje i drugo), te izgradnju komunalnih i telekomunikacijskih instalacija, objekata i uređaja individualne i zajedničke potrošnje«.

Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) utvrđuje u potpunosti načela, kao i način obavljanja i financiranja komunalnog gospodarstva. Ovim su Zakonom ujedno propisane pobliže nadležnosti, prava i obveze jedinica lokalne samouprave, vezano uz daljnju provedbu i primjenu tog Zakona.

U skladu s realnim i mogućim potrebama, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave će slijedom zakonskih odrednica, u okvirima svojih propisa u toj oblasti, utvrditi konkretne zone i stupnjevanje razine uređivanja građevinskog zemljišta u naseljima. Razvitkom djelatnosti i stvaranjem obrtnih (rezervnih) sredstava, razina uređenja građevinskog zemljišta vjerojatno će se podizati, međutim, i u početnom razdoblju ne bi se smjela prihvatiti razina uređenja građevinskog zemljišta ispod tzv. minimuma.

Kao minimum razine uređenja građevinskog zemljišta određuju se slijedeći elementi:

- cesta, prilaz na javno prometnu površinu,

- elektroenergetski priključak,

- vodovodni priključak,

- odvodnja (u neizgrađenim dijelovima građevinskog područja, u izgrađenim dijelovima građevinskog područja ne primjenjuje odredba članka 10. Uredbe u dijelu koji se odnosi na odvodnju otpadnih voda),

- telefonski priključak,

Potpunu pripremu građevinskog zemljišta potrebno je ostvariti na području naselja Mali Lošinj, Veli Lošinj, Nerezine, Osora, Ilovika, Unija, Suska kao i za veće i složenije objekte (posebno ugostiteljsko-turističke zone), pri čemu osim naprijed navedene minimalne razine treba u okviru navedenih naselja potrebno ostvariti dodatno uređenje koje obuhvaća izvedbu pješačkih i zelenih površina, javnih parkirališnih prostora, površine sporta, rekreacije i dječjih igrališta te osigurati odvodnju otpadnih i oborinskih voda putem javne (gradske) kanalizacije na način prihvatljiv za okoliš.

Polazna osnova za pripremu građevinskog zemljišta, obuhvatila bi slijedeće troškove:

- participiranje u troškovima izrade svih potrebnih dokumenata prostornog uređenja,

- participiranje u izradi geodetskih elaborata i troškovima izrade parcelacije,

- cijena zemljišta,

- eventualni troškovi rušenja starih zgrada i saniranja zemljišta

- troškovi koordinacijskih radova javnog ili komunalnog poduzeća

1. Potreba uređenja zemljišta na područjima predviđenim za izgradnju nameće se kao nužnost da se osigura primjereni urbani standard i postigne potreban nivo zaštite okoliša.

2. Zemljišna politika se formira kao rezultat gospodarskih i političkih interesa, kao odgovor na aktualne probleme u prostoru sa osnovnim ciljem razvoja i dobrobiti za cjelokupnu zajednicu. Kreira se kroz koordinirano interdisciplinarno djelovanje na osnovu stručnog pristupa uvažavajući aspiracije gospodarskih struktura, stanovništva te usklađenosti sa politikom na višoj razini.

3. Građevinsko zemljište se prema svojem ekonomskom karakteru dijeli na produktivno i neproduktivno. Cijena ustupljenog građevinskog zemljišta mora pokriti troškove uređenja aktivnih površina te troškove uređenja i održavanja pasivnih površina.

4. Osnovni cilj je uređenje građevinskog zemljišta, a preduvjet za uspješnost zemljišne politike je uspostavljanje pravilnog odnosa između produktivnih i neproduktivnih površina koje se uređuju.

5. Na kreiranje zemljišne politike snažni utjecaj će imati činjenica da se donošenjem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kao i Zakona o vraćanju i odšteti za oduzetu imovinu koji se primjenjuju od 1. siječnja 1997. g. uspostavlja novi pravni princip gospodarenja zemljištem. Ovim se zakonom promijenio odnos prema kategoriji vlasništva. Novi bi zakon trebao omogućiti promet zemljištem isključivo na zakonitostima slobodnog tržišta. Svaka nekretnina ima svog nosioca vlasničkih prava sa svim vlasničkim pravima i obvezama. S obzirom na gore navedeno, Gradska uprava, kao upravitelj gradskom imovinom, je jedan od aktivnih učesnika na tržištu nekretnina, te je dužna nekretninama u svojem vlasništvu uspješno gospodariti poštivajući prvenstveno opći interes Grada Mali Lošinj.

6. Osnovne odrednice zemljišne politike Grada Mali Lošinj se baziraju na niže navedenim pretpostavkama:

- zaštita graditeljske i prirodne baštine,

- povećanje razine uređenja zemljišta u okviru starih graditeljskih cjelina,

- uređenje građevinskog zemljišta za novu stambenu izgradnju,

- uređenje građevinskog zemljišta za razvoj obrta i poduzetništva, te

- kontrolirano širenje i razvoj naselja i dijelova naselja po smjernicama određenim u PPUG-u (u izradi).

1.4. Izvori financiranja uređenja zemljišta

1. Uređenje zemljišta se provodi radi stvaranja pravnih i tehničkih uvjeta za građenje i rekonstrukciju stambenih, gospodarstvenih i drugih objekata, odnosno za sanaciju izgrađenog zemljišta. Sastoji se iz:

- pripremnih radova (geodetsko snimanje, izrada urbanističke dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih poslova, izrada parcelacionih elaborata, rušenje postojećih zgrada, premještanje infrastrukture, sanacija tla itd.), te

- izgradnje pristupnih javnih površina te građevina i uređaja komunalne infra i suprastrukture.

2. Uređenje zemljišta se financira posebno za pripremu zemljišta, odnosno realizaciju pripremnih radova i posebno za izgradnju komunalnih objekata i uređaja.

3. Utvrđuje se potreba da se u okviru ukupnih sredstava grada odrede i osiguraju izvori financiranja za realizaciju pripremne faze uređenja zemljišta koja predstavlja podlogu za bilo koju akciju legalne izgradnje u prostoru u okviru cjelokupnog procesa uređenja zemljišta.

4. Zakon o prostornom uređenju, čl. 33., propisuje da se sredstva za izradu dokumenata prostornog uređenja osiguravaju iz proračuna jedinica lokalne samouprave te iz drugih izvora.

5. Izvori financiranja izrade dokumenata prostornog uređenja kroz proračun mogli bi se locirati u okviru slijedećih segmenata:

- dio poreza na kuće za odmor,

- dio poreza na promet nekretninama.

- prodaja uređenog gradskog zemljišta za izgradnju.

6. Prihodi za obavljanje komunalnih djelatnosti određeni su Zakonom o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95), te Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), osiguravaju se iz

- komunalne naknade

- cijena komunalne usluge

- proračuna jedinice lokalne samouprave

- drugi izvori utvrđeni posebnim propisima

Iz cijena komunalne usluge osiguravaju se sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti utvrđenih u članku 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Iz komunalne naknade, koju utvrđuje Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u skladu s godišnjim programima, financiraju se ove komunalne djelatnosti:

- odvodnja atmosferskih voda,

- održavanje čistoće na javnim površinama,

- održavanje javnih površina,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje groblja

- održavanje javne rasvjete.

Iz komunalnog doprinosa, koji također utvrđuje Gradsko vijeće u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture financirati će se izgradnja komunalnih objekata i uređaja utvrđenih u članku 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

2. MJERE OD ZNAČAJA ZA IZRADU I DONOŠENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA (postupak izrade, donošenja i izvori financiranja)

Postupak izrade i donošenja prostornih planova propisan je slijedećim podzakonskim propisima: Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) i Uredbom o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (»Narodne novine« broj 101/98). Uz pribavljanje podataka i podloga potrebnih za izradu prostornih planova navedenih u poglavlju 3., u ovom poglavlju utvrđuju se ostale aktivnosti vezane za financiranje, pripremu izrade, izradu i donošenje prostornih planova, a koje je nužno definirati jer o njima bitno ovisi dinamika izrade i donošenje planova.

Aktivnosti kojima se sukladno podzakonskim propisima, detaljnije određuje izrada i donošenje prostornih planova (priprema i stručno praćenje izrade planova)

Prije same izrade prostornih planova, kao i tijekom izrade predviđaju se aktivnosti koje se odnose na pripremu, organizaciju, koordinaciju kao i stručno praćenje izrade prostornih planova, a što nije definirano naprijed navedenim podzakonskim propisima.

Priprema izrade prostornih planova

Aktivnosti koje slijede u nastavku prikazane su za izradu nove temeljne dokumentacije prostora (UPU-a) nakon donošenja PPU Grada Mali Lošinj, no isto se primjenjuje i u slučaju izrade ostalih prostornih planova kao i izmjena i dopuna postojećih.

Izrada projektnog programa (zadatka) za izradu prostornih planova

Projektnim programom postavlja se osnovna problematika prostora, zahtjevi, utvrđuju potrebe, ističu se negativnosti zabilježene u prostoru i u postojećim planovima, a sve na temelju provedenih stručnih rasprava i analiza prostora u predhodnom razdoblju, te stavova definiranih zaključkom Gradskog poglavarstva i odlukama Gradskog vijeća.

Priprema i izrada projektnog programa predviđa se u dva dijela:

- prvi dio - projektni program za izradu prostornog plana za potrebe raspisivanja javnog ili pozivnog natječaja za odabir stručnog izrađivača sadrži:

a) osnovna obilježja prostora za izradu pojedinog prostornog plana, odnosno slijedeće podatke: površina obuhvata, broj stanovnika, stupanj centraliteta i ostale specifičnosti prostora od bitnog utjecaja za izradu plana (potresne zone, vrijedno poljoprivredno tlo, zaštita prostora, prisutnost posebnih korisnika, infrastruktura...);

b) pregled postojeće dokumentacije prostora višeg i nižeg reda;

c) pregled raspoloživih tematskih studija i analiza rađenih za prostor obuhvata plana;

d) osnovna problemska slika s naglaskom na specifične probleme prostora kao i definiranje zahtjeva koje mora ispuniti određeni prostorni plan;

e) sadržaj i standard pojedinog prostornog plana (definirano Pravilnikom, potrebno je definirati eventualno dodatne zahtjeve);

f) definirati faze izrade prostornog plana i sudjelovanje stručnog izrađivača prostornog plana u postupku donošenja plana prema Uredbi te definirati eventualno dodatne zahtjeve izvan obveza Uredbom propisanih;

g) programiranje pojedinih faza izrade prostornog plana u odnosu na izradu druge dokumentacije prostornog uređenja.

- drugi dio - projektnog programa je razrada prvog dijela (točaka a, b, c, d), a sadrži slijedeće:

a) obrada materijala vezanih za pojedina obilježja prostora (analiza prostora, ocjena stanja, mišljenja, zahtjevi, zaključci komisije , GP i GV);

b) pregled svih uočenih negativnosti postojeće dokumentacije koja se kroz izradu novog plana mora raspraviti i riješiti, s ocjenom provođenja plana i postojećeg stanja prostora;

c) primjena i uloga tematskih studija u postupku izrade prostornog plana te pregled rasprava vezanih na rješenja dana njima (studija);

d) obrada po pojedinim temama (stanovništvo, zaštita, stanovanje, infrastruktura...) uz rezimiranje svih analiza prostora, zaključaka prostornih razrada, studija koje su se radile i donosile u cilju rješavanja pojedine problemske teme grada, a s kojom se kroz izradu nove dokumentacije prostora izrađivač mora upoznati u cilju dobivanja najkvalitetnijeg rješenja.

Postupak prihvaćanja projektnog programa

Program izrade pojedinog prostornog plana izrađuje investitor u ime Gradskog poglavarstva kao nositelja izrade prostornog plana.

Zaključkom GP utvrđuje projektni program i imenuje stručnog izrađivača prostornog plana na temelju predhodno provedenog natječaja. Nakon toga sklapa se ugovor sa stručnim izrađivačem plana.

Izrada i donošenje prostornih planova i organizacija izrade

Definirano je Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04 i 45/04) i Uredbom o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (»Narodne novine« broj 101/98).

2.1. Izrada geodetskih podloga

Izrada geodetskih podloga za izradu dokumenata prostornog uređenja izrađivat će se na digitalnim podlogama pogodnim za kompjutersku obradu podataka. Za potrebe izrade urbanističkih planova (UPU) i drugih podloga u narednom razdoblju pristupiti će se aviofotogrametrijskom snimanju digitalnog ortofota (DOF) za područje Grada Mali Lošinj.

Za sve planove za koje je ovim Programom predviđena izrada ili izmjena dijelova plana nužno je zatržiti očitovanje nadležnog katastarskog ureda o valjanosti postojeće podloge za predmetnu lokaciju.

Obzirom na značajne probleme u izradi kvalitetnih geodetskih podloga poduzet će se potrebne aktivnosti kojima bi se trebalo omogućiti kompleksniji pristup predmetnoj problematici, a koji će iziskivati ulaganja i drugih društvenih segmenata osim gradske uprave.

2.2. Uspostava geografskog informacijskog sustava (GIS)

Zahtjevan posao u narednom razdoblju je utvrđivanje nultog stanja u prostoru. Dio toga obuhvatiti će PPUG koji je u izradi. Stručno osposobljavanje svih korisnika podataka nužan je preduvjet za početak uspostave GIS-a. Dinamika uspostave GIS-a utvrditi će se u narednom razdoblju.

2.3. Način financiranja izrade dokumenata prostornog uređenja

Način financiranja izrade prostornih planova definiran je zakonom na slijedeći način:

- obaveza jedinice lokalne samouprave i uprave je financirati izradu Zakonom propisanih dokumenata prostornog uređenja (PPUG i UPU za naselja)

- ostali prostorni planovi - urbanistički planovi uređenja i detaljni planovi uređenja mogu se djelomično ili potpuno financirati iz drugih izvora.

Financiranje zakonom propisanih (temeljnih) dokumenata prostornog uređenja

Potrebna financijska sredstva za izradu PPUG osiguravaju se u Proračunu Grada.

Način financiranja ostalih dokumenata prostornog uređenja

Za ostale dokumente prostornog uređenja (vidi točki 3.1. i 3.2. ovoga Programa) osigurati će se financijska sredstva u Proračunu Grada Mali Lošinj kao i iz drugih izvora.

Zakonom je dana mogućnost financiranja prostornih planova i iz drugih izvora, što znači da zainteresirani pojedinci mogu financijski sudjelovati u izradi predviđenih planova. kao i planova koji nisu naznačeni kao nužni. Cijena izrade dokumenata prostornog uređenja određuje se temeljem Pravilnika o cijenama usluga (»Narodne novine« broj broj 85/ 99).

2.4. Alternativni oblici stručnog djelovanja

U slijedećem dvogodišnjem razdoblju gradska uprava nastaviti će sa suradnjom s Arhitektonskim fakultetom iz Zagreba u okviru ljetne škole arhitekture koja je svake godine za studente arhitektonskog fakulteta na otoku Unije, uz obvezu dostavljanja AF Gradu završnih izvješća o radu ljetne škole u primjerenom obliku (knjiga, skripta, CD ili sl.)

3. IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Izrada dokumenata prostornog uređenja za naredno četverogodišnje razdoblje za područje Grada Mali Lošinj, određena je temeljem obveza propisanih Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj broj 30/94, 68/ 98, 35/99, 61/00 i 100/04) i temeljem Izvješća o stanju u prostoru za Grad Mali Lošinj za razdoblje od 2003. do 2005. godine.

Temeljem Zakona o prostornom uređenju i Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (128/ 04) obveza Grada je donošenje temeljnih dokumenata uređenja prostora za Grad Mali Lošinj. Iz tog razloga, ovim Programom mjera utvrđuje se PRIORITET IZRADE Prostornog plana uređenja Grada Mali Lošinj (PPUG) i Urbanističkih planova uređenja za naselja i turističko-ugostiteljske zone (UPU), prvenstveno UPU Mali Lošinj.

Izvješćem o stanju u prostoru kroz analizu provođenja postojećih dokumenata prostornog uređenja, te utvrđene potrebe rješavanja ključnih problema za grad iz domene prostornog uređenja, ukazano je na potrebu izrade i drugih prostornih planova za pojedina područja, osim planova čija je izrada već u tijeku.

U slučaju da se ukaže potreba izrade i drugih dokumenata prostornog uređenja, izmjenu i /ili dopunu ovog programa mjera može se donijeti samo za dvogodišnje razdoblje na temelju analize odgovarajućeg dijela izvješća, a iznimno od toga uz suglasnost ministarstva (stavak 6. članka 11. Zakona).

3.1. Izrada novih dokumenata prostornog uređenja

Prostorni plan uređenja Grada Mali Lošinj (u izradi)

U narednom razdoblju prioritet je donošenje PPUG Mali Lošinj.

Urbanistički i detaljni planovi uređenja

Temeljem Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04) i Odluke o usklađenju PPŽ (»Narodne novine« broj 10/05) utvrđena je obveza izrade urbanističkih planova za:

Članak 142. - PPŽ

Izrada urbanističkog plana uređenja obvezna je za:

a) naselja ... Mali Lošinj

b) površine izvan naselja za izdvojene namjene

- gospodarska namjena

- ugostiteljsko turistička namjena

- športsko - rekreacijska namjena

Članak 14. Odluke o usklađenju PPŽ Primorsko-goranske (»Službene novine« broj 10/05) »u članku 142. u stavku 1. dodaje se točka c) koja glasi: neizgrađeni dio građevinskog područja naselja unutar zaštićenog obalnog područja mora«.

Do donošenja detaljnijih dokumenata prostornog uređenja ne može se graditi nova, rekonstruirati, odnosno zamijeniti postojeća pojedinačna ili više građevina na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini izgrađenog dijela građevinskog područja naselja površine veće od 5000 m2 (članak 9. stavak 1. Uredbe). PPUG određuje izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskog područja.

U postojećim turističkim zonama moraju biti zadovoljeni uvjeti propisani Uredbom. Ukoliko neki dijelovi postojećih zona ne zadovoljavaju propisane uvjete, a posjeduju potrebnu dokumentaciju temeljem koje su građeni oni će se zadržati kao stanje u prostoru i smatrati će se da su usklađeni sa Uredbom. Ukoliko takove građevine ne posjeduju potrebnu dokumentaciju smatrati će se bespravnom gradnjom i neće se moći uskladiti sa Uredbom. Vlasnik zone/građevine morati će uskladiti stanje u prostoru sa uvjetima iz Uredbe u roku kojeg će propisati ministar.

Obuhvati UPU-a i DPU-a iz ovog Programa definirati će se u PPUG-u, obuhvatom građevinskih područja.

Za područje obuhvata GUP-a Mali i Veli Lošinj (»Službene novine« broj 8/91) do donošenja novih UPU-a za naselja Veli i Mali Lošinj moguća je izrada/donošenje UPU-a i DPU-a nakon što je proveden postupak usklađenja postojećeg GUP-a sa Uredbom i pribavljeno mišljenje nadležnog Ministarstva.

Članak 9. Uredbe stavak 4. »Urbanistički plan uređenja (UPU) u ZOP-u mora se izraditi najmanje u mjerilu 1:1000 ili 1:2000 na topografskom planu, a obuhvaća cijeli neizgrađeni dio građevinskog područja«.

Za područja koja obuhvaćaju urbanistički i detaljni planovi uređenja u obvezi je investitora izraditi program za namjeravani zahvat u prostoru i pripremiti ovjerenu geodetsku podlogu. Program prihvaća Gradsko poglavarstvo. Temeljem usvojenog programa može se pokrenuti postupak izrade dokumenata prostornog uređenja. Vidi točku 2. ovog Programa.

Popis dokumenata prostornog uređenja i način financiranja

a) Popis novih dokumenata prostornog uređenja koji će se financirati, u cijelosti ili djelomično, iz gradskog proračuna Grada Mali Lošinj:

. Prostorni plan uređenja Grada Mali Lošinj (u izradi)

. Urbanistički plan uređenja Belej (Belej, Banići, Kačićevi, Zela)

. Urbanistički plan uređenja Srem, Plat i Verin

. Urbanistički plan uređenja Nerezine (Nerezine, Halmac)

. Urbanistički plan uređenja Ćunski (Ćunski, Zaosir)

. Urbanistički plan uređenja Ilovik

. Urbanistički plan uređenja Mali Lošinj

. Urbanistički plan uređenja Punta Križa (Punta Križa, uvala Ul)

. Urbanistički plan uređenja Sveti Jakov

. Urbanistički plan uređenja Ustrine

. Urbanistički plan uređenja Veli Lošinj

. Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Ćunski (Brdo Kušć)

. Urbanistički plan uređenja Artatore

. Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Kalvarija

. Urbanistički plan uređenja infrastrukturne zone Kalvarija

. Urbanistički plan uređenja luke Mrtvaska

. Detaljni plan uređenja »Škverić-autobusna stanica« Mali Lošinj (u izradi)

. Detaljni plan uređenja »Privlaka« Mali Lošinj (u izradi)

Temeljem Izvješća o stanju u prostoru aktivnosti na izradi i donošenju Detaljnog plana uređenja »Čikat« biti će obustavljene jer se za cjelinu zone ugostiteljsko turističke namjene »Čikat«, sukladno Uredbi, planira izrada urbanističkog plana uređenja.

b) Popis novih dokumenata prostornog uređenja koji će se financirati iz ostalih izvora:

. Urbanistički plan uređenja Mali Lošinj - dio naselja iznad Sunčane uvale

. Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreacijskog centra (Kurila-Liski )

. Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreacijskog centra (Parkna- Paržine)

. Urbanistički plan uređenja Čikat

. Urbanistički plan uređenja Poljana

. Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreacijske zone (Podgora Fabrike)

. Urbanistički plan uređenja Lopari

. Urbanistički plan uređenja Bučanje

. Urbanistički plan uređenja područja Sonte - Arci

. Urbanistički plan uređenja Baldarin

. Detaljni plan uređenja Sunčana uvala (u izradi)

. Detaljni plan uređenja Runjica

c) Županijski zavod za razvoj, prostorno uređenje i zaštitu okoliša pokrenuo je krajem 1994. g. projekt »Program revitalizacije kulturno - povjesnog nasljeđa Primorsko - goranske županije«. Programom je predviđena izrada planova i programa zaštite, uređenja, valorizacije i revitalizacije vrijednih povjesnih cjelina. Zaključkom Županijske skupštine od 21. siječnja 1999. g. projekt je prihvaćen uz preporuku »proces zaštite i revitalizacije nužno dugotrajno provoditi u granicama financijskih mogućnosti ali u taj proces pored Županije uključiti će se jedinica lokalne samouprave, turističke zajednice i sl.«. Za ovaj program u narednom razdoblju pokrenut će se postupak izrade za:

. Urbanistički plan uređenja Osor (luka Bijar)

. Urbanistički plan uređenja Susak (Bok)

. Urbanistički plan uređenja Unije (Mali Dijel, Maračol)

Ukoliko neće biti moguće pokrenuti postupak izrade sa razine Županije pokrenuti će ih Grad Mali Lošinj.

3.2. Izmjena i dopuna postojećih dokumenata prostornog uređenja

Izmjene i dopune planova izrađuju se za postojeće planove samo ukoliko se njima ne mijenja koncepcija postojećeg plana. Ukoliko se uoči potreba izmjene kojom se mijenja koncepcija postojećeg plana, isti treba staviti u cijelosti izvan snage i pristupiti izradi novog (u istim ili izmijenjenim granicama obuhvata). Izmjena se može odnositi i na promjenu namjene, a svaku izmjenu i dopunu potrebno je elaborirati na način da se predloži detaljni program za namjeravani zahvat kojeg prihvaća Gradsko poglavarstvo. Po izrađenom prijedlogu izmjena i dopuna plana potrebno je pribaviti suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja. Postupak izrade i usvajanja plana provodi se po istom postupku kao i izrada novog plana.

Ukoliko se kroz donošenje PPUG Mali Lošinj utvrde lokacije od posebnog interesa za Grad koje treba privesti planiranoj namjeni neposrednom primjenom PPUG-a, tada izmjene i dopune koje se odnose na promjene navedene u popisu planova u nastavku nije potrebno provoditi.

Popis važećih dokumenata prostornog uređenja koji će se djelomično izmijeniti, a financirati će se iz gradskog proračuna Grada Mali Lošinj:

. Izmjena dijela GUP-a Mali i Veli Lošinj (GUP ostaje na snazi u onim dijelovima koji nisu u suprotnosti sa Uredbom, PPŽ Primorsko - goranske i PPUG-om Mali Lošinj)

. Izmjena PUP-a »Punta-Šestavina« Veli Lošinj

. Izmjena dijela PUP-a »Kalvarija« Mali Lošinj

. Izmjena dijela PUP-a »Centar« Mali Lošinj

. Izmjena dijela PUP-a »Zagazinjine I.« Mali Lošinj

Izmjena GUP-a Mali i Veli Lošinj

Sukladno Uredbi obvezno je uskladiti GUP sa Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04).

Nakon usklađenja, do donošenja budućeg UPU-a Mali Lošinj moguće je pokrenuti postupak »točkastih izmjena« važećeg plana. Navedeno će se temeljiti na prihvaćanju novih programa na razini Gradskog poglavarstva (na primjer: u segmentu promjene namjene »stare pomorske škole« i današnje osnovne škole s obzirom da je izgrađena nova osnovna škola, a planom je za staru školu predviđena nova namjena (javne službe i uprava), za »trgovački centar« i dr.). S obzirom na provedivost pojedinih »točkastih izmjena« potrebno je prije početka izrade izmjena i dopuna izvršiti analizu predmetne lokacije, te ovisno o zaključcima utvrditi mogućnosti planirane namjene na predmetnoj lokaciji.

Izmjena PUMN-a Nerezine

Za predmetni PUMN izvršeno je usklađenje s Uredbom. Do donošenja budućeg UPU-a Nerezine moguće je pokrenuti postupak »točkastih izmjena« važećeg plana u dijelovima naselja od posebnog gradskog interesa, a za koje je obveza izrade programa kojeg prihvaća Gradsko poglavarstvo.

Izmjena i dopuna PUP-a »Punta-Šestavina«, Veli Lošinj.

Izmjena i dopuna PUP-a »Punta Šestavina« provesti će se za segment prometa i ostale komunalne infrastrukture u dijelu koridora nove ceste, te za lokaciju nove TS. Važećim PUP-om utvrđena trasa ceste prolazi preko individualnog stambenog objekta. Zbog nemogućnosti rušenja postojećeg objekta potrebno je izvršiti korekciju trase i priključka na glavnu prometnicu Veli Lošinj-Mali Lošinj. Izmjenom plana potrebno je pronaći mogućnost realizacije izlazne ceste iz središta (lučice) Velog Lošinja.

Izmjena i dopuna PUP-a »Kalvarija« Mali Lošinj

Izvješćem o stanju u prostoru utvrđeni su osnovni problemi kod provođenja ovog plana. S obzirom na značajne probleme koncepcijske naravi (na primjer: nemogućnost provedbe planiranih parcela, prilaznog puta (F) i drugo), prije pokretanja postupka izmjene plana treba provesti sveobuhvatnu analizu prostora u granicama obuhvata plana i izraditi detaljni program kojeg usvaja Gradsko Poglavarstvo , a koji će biti podloga za izradu izmjena i dopuna, odnosno donošenje odluke o statusu ovoga plana.

Izmjena i dopuna PUP-a Centar Mali Lošinj

Problemi pri provođenju ovog plana utvrđeni su u izvješćem o stanju u prostoru u točki 2.3.2.

Prije pokretanja postupka izmjene i dopune plana potencijalni investitori dužni su izraditi programe sa idejnim rješenjima za predmetne lokacije i dostaviti ih Gradskom poglavarstvu na usvajanje. Ukoliko Gradsko Poglavarstvo utvrdi da su na lokacijama od posebnog gradskog interesa predloženi sadržaji prihvatljivi i sukladni koncepciji uređenja središta grada odobriti će se pokretanje postupka izmjena i dopuna plana.

Postupak izmjena i dopuna PUP-a Centar moguće je provesti i u dijelovima.

Izmjena i dopuna PUP-a »Zagazinjine« ML

Provođenje plana uglavnom se provodi sukladno planskim postavkama. Problemi koji nastaju u korištenju i organizaciji prostora najočitiji su u segmentu parkirališta. Nemogućnost provedbe plana očituje se i u dijelu neuređenosti nedefiniranih površina između dvoreda parcela.

Ocjenjuje se potrebnim izvršiti analizu prometnog stanja i mogućnosti poboljšanja korištenja prometnih i ostalih javnih površina u naselju, te mogućnost redefiniranja rubova parcela u zonama dvoreda parcela. Nemogućnost provedbe plana očituje se i u dijelu neuređenosti nedefiniranih površina između dvoreda parcela.

Potencijal prostora javnog parkirališta i opskrbnog centra puno je veći od onoga kako se danas koristi iz čega proizlazi potreba rekonstrukcije zone parkirališta.

Sukladno navedenom potrebno je pokrenuti postupak izmjena i dopuna PUP-a.

3.3. Stavljanje izvan snage dokumenata prostornog uređenja

Prostorni plan (bivše) Općine Cres-Lošinj

Nakon usvajanja Prostornog plana uređenja Grada Mali Lošinj, a donošenjem odluke o stupanju na snagu istog provesti će se postupak stavljanja izvan snage Prostornog plana (bivše) općine Cres-Lošinj na administrativnom području Grada Mali Lošinj.

Provedbeni urbanistički plan »Skladišno-servisna zona- Kalvarija«, Mali Lošinj.

Donošenjem Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kalvarija provesti će se postupak stavljanja izvan snage postojećeg PUP-a »Skladišno-servisna zona-Kalvarija«, Mali Lošinj.

4. PRIBAVLJANJE PODATAKA I PRETHODNIH RADOVA ZA IZRADU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Za izradu dokumenata prostornog uređenja obuhvaćenih ovim Programom mjera potrebno je pribaviti:

- ažurirane kartografske podloge u digitalnom obliku

- pokazatelje postojećeg stanja u prostoru (objekti - infrastruktura)

- pokazatelji stanja okoliša i utjecaja na okoliš

- razne studije, istraživanja i sl.

- druge dokumente ili studije uvjetovane važećim zakonskim propisima,

- ostale podloge.

Izvješćem o stanju u prostoru (2003-2005. g.) utvrđeno je da su radovi na izradi stručnih podloga i pribavljanju podataka za izradu, praćenje i realizaciju dokumenata prostornog uređenja dosada provedeni u vrlo ograničenom opsegu, što znači da nisu realizirane neophodne podloge za kvalitetno i ažurno praćenje stanja u prostoru, te provođenje pravovremene planerske i druge aktivnosti za rješavanje aktualne prostorno-planske i realizacijske aktivnosti.

Ažurirane kartografske podloge

Obzirom na ranije navedene prostorno-planske dokumente, a sukladno zakonskim propisima, potrebno je radi njihove realizacije izraditi i pripremiti sljedeće podloge:

- katastarske podloge u digitalnom obliku,

- izrada Hrvatske osnovne državne karte u digitalnom obliku, potpuno novelirane i reambulirane prema stanju izgrađenosti prostora - 2005. godina,

- reambulacija postojećih topografsko-katastarskih planova u mjerilu 1:1000 (1:2000) te njihovo prenošenje u digitalni oblik, prioritetno za područje obuhvata planova UPU-a i DPU-a,

- izrada katastra vodova za čitavo područje Grada, u digitalnom obliku.

Sve kartografske podloge radi visokog stupnja točnosti treba pripremati samo u digitalnom obliku kako bi se omogućila njihova široka primjena, te kako bi bile usklađene sa Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), kojim se uvjetuje izrada prostorno-planske dokumentacije u informatičko-računarskoj tehnologiji na digitalnim podlogama i magnetnom mediju.

Pokazatelji izgrađenosti prostora

Ovi pokazatelji prvenstveno se odnose na postojeću izgrađenu infrastrukturu, koju bi trebalo definirati kroz katastre komunalnih instalacija, koje treba prikazati zbirno ili zasebno na određenim kartografskim podlogama uz neophodnu digitalnu (informatičko-računarsku) obradu. Na taj način bi detaljni pokazatelji postojećeg stanja komunalne infrastrukture mogli poslužiti za izradu prostorno-planske dokumentacije, praćenje stanja u prostoru vezano uz izgrađenost komunalne infrastrukture, kao i za druge projekte vezano uz budući razvoj ili sanaciju - rekonstrukciju komunalne infrastrukture. U izradi ove podloge, vezano uz komunalne instalacije, trebaju prvenstveno učestvovati pravne osobe s javnim ovlastima (i komunalne organizacije) koje izgrađuju i vode brigu o određenim segmentima komunalne infrastrukture.

Pokazatelji stanja okoliša, utjecaja na okoliš i druge kvalitete prostora

Teritorij Grada Mali Lošinj nije područje koje je posebno ugroženo pojedinim korisnicima prostora odnosno pojedinim objektima koji imaju negativan utjecaj na okoliš. Međutim, određene aktivnosti u tom području nužno uvjetuju praćenje stanja okoliša i to u odnosu na:

- postojeću deponiju kućnog i komunalnog otpada,

- ispuštanje otpadnih voda na područjima bez riješene kanalizacijske mreže,

- stanje postojećih lokvi,

- ugroženost morskog akvatorija (malološinjski zaljev),

- kvalitetu mora uz najveće koncentracije korisnika prostora (naselja, turističke zone, plaže), te na mjestu ispuštanja otpadnih voda,

- ugroženost pašnjačkih i poljoprivrednih površina,

- praćenje ugroženosti prirodnih vrijednosti i krajobraza novim zahvatima u prostoru,

- ugroženost bukom.

Razne studije, istraživanja i stručne podloge

Ranijim Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2003-2005. godine definirana je određena dokumentacija koja bi trebala doprinijeti postizanju više kvalitete prilikom realizacije uređenja prostora, a posebno unutar zaštićenih dijelova prirodne ili kulturne baštine, pa bi izradom takovih dokumenata trebalo omogućiti i osigurati zaštitu pojedinih prostora od eventualne ugroženosti.

Novim Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Mali Lošinj smatra se da u narednom četverogodišnjem razdoblju neće biti moguće (iz razloga nedostatka financijskih sredstava) realizirati veći broj posebnih studija. Radi toga se ovaj segment istraživanja i rješavanja prostornih i funkcionalno-organizacijskih elemenata treba orijenti

rati samo na trenutno najaktualniju problematiku koja obuhvaća:

a) Studija gospodarskog potencijala lošinjskog arhipelaga

Grad Mali Lošinj mora osigurati pravnu i fizičku dostupnost otočnih resursa. Nakon toga trebalo bi pristupiti izradi ulagačkog prospekta i objavljivanje mogućnosti ulaganja u otočke resurse. Potencijalne ulagače prvo treba potraži među samim otočanima, zatim među ostalima. Poziv na ulaganje treba biti sročen tako da pobudi interes ulagača ali i da odrazi riješenost Grada da poziva samo ulagače u održivi razvitak Lošinja.

Pri tome treba voditi brigu da se na otoku ograničeno ulaže u turizam, poljoprivredu i preradu ekskluzivnih poljoprivrednih proizvoda. Težiti cilju da se zaposle svi prisutni otočani, za njima svi otočani koji su otišli s otoka i novi otočani. Infrastrukturu će postepeno trebati prilagođava većem broju djelatnosti i stanovnika. Da bi se definirali ciljevi razvoja nužno je temeljem razvojnih opredjeljenja prethodno vrednovati razvojne scenarije.

b) Izrada konzervatorskih podloga

Nakon izrade konzervatorske podloge za PPUG Mali Lošinj treba pristupiti inventarizaciji kulturnih dobara i njihova registracija, odnosno upis na Listu registriranih kulturnih dobara Republike Hrvatske, te njihova prezentacija i valorizacija.

Za svaki od registriranih spomenika izraditi snimak postojećeg stanja s konzervatorskim elaboratom i projekt prezentacije.

Od spomeničke rente trebalo bi izraditi projekt prezentacije registriranih urbanističkih cjelina, te pristupiti njihovoj obnovi (npr. obnova pročelja, opločenje pješačkih komunikacija, unifikacija urbane opreme, ...)

Izradu konzervatorskih podloga potrebno je izrađivati u skladu sa smjernicama za uređenje povijesno valoriziranih naselja koja podliježu intervencijama u prostoru a koje će utvrditi PPUG Mali Lošinj.

U narednom razdoblju ocjenjuje se potrebnim izraditi konzervatorsku studiju za naselje Unije i dovršiti započetu konzervatorsku studiju za Osor.

U narednom razdoblju potrebno je pokrenuti postupak izrade Programa uređenja pročelja u zaštićenim urbanim cjelinama.

Za područje Punta Križa pokrenut će se postupak proglašenja etno-parka (PPŽ članak 109. tablica 12. Punta Križa zaštićeni krajolik). Do proglašenja zaštite ovog područja nisu moguće nikakve radnje na postojećim objektima bez posebnog odobrenja konzervatora.

5. PROGRAM UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Uređenje građevinskog zemljišta podrazumijeva pripremu i opremanje građevinskog zemljišta. Uredbom i Prostornim planom propisano je da se građevina može graditi na uređenom građevinskom zemljištu koje obuhvaća pristupni put, priključak na mrežu za opskrbu električnom energijom, a odvodnja otpadnih voda i opskrba vodom prema mjesnim prilikama i na osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeća (vidi točku 1.3. ovog Programa).

Za površine ugostiteljsko-turističke namjene propisuje se riješena vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda kao zatvoreni kanalizacijski sustav za pročišćavanje ili priključak na kanalizacijsku mrežu kao i propisan broj parkirališnih mjesta.

Imovinsko pravne radnje

Imovinsko pravne radnje su pripremne radnje za uređenje zemljišta i obuhvaćaju radnje na identifikaciji parcela u prostoru, utvrđivanju stanja vlasničkih odnosa u zemljišnim knjigama, izrada i provedba parcelacionih elaborata u katastru zemljišta i zemljišnim knjigama, pokretanje postupka izvlaštenja pri nadležno uredu, ugovaranje otkupa nekretnina unutar zahvata plana te podnošenje prijedloga zemljišno knjižnom udjelu za uknjižbu prava vlasništva na nekretninama.

Pripremni radovi na uređenju zemljišta u sljedećem četverogodišnjem razdoblju u smislu imovinsko pravnih radnji obuhvaćaju rješavanje zemljišta za:

5.1. Izgradnja javnih objekata

Izgradnja javnih objekata obuhvaća radove na izradi programa, projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravne radnje, pripremu za gradnju i građenje i sl. U narednom razdoblju planira se izgradnja:

1. Muzej maslinarstva u Nerezinama

2. Muzej podmorske arheologije lošinjskog arhipelaga

3. Muzej pomorstva

4. Etnografski muzej

5. Međunarodni znanstveni - istraživački centar za more i podmorje

6. Centar sportova na moru

U narednom razdoblju pokrenut će se postupak realizacije etno-parka Punta Križa kao začetka razvoja »otočnog agroturizma«.

5.2. Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Opremanje zemljišta objektima i uređajima komunalne infrastrukture obuhvaća radove na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture opskrbe pitkom vodom, odvodnje, izgradnja prometnica i javne rasvjete, uređenje javnih površina i tržnica na malo:

Opskrba pitkom vodom i odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

1. Uređenje odvodnje i vodovoda na Privlaci

Godina realizacije: 2007.-2008.

Izvori financiranja: Gradski proračun i Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.

2. Izgradnja kanalizacijskog kolektora i odvodnje oborinskih voda sa izmjenom vodovoda u ulici Priko

Godina realizacije: 2007.-2008.

3. Crpna postaja i tlačni cjevovod Priko sa spojem do kolektora u Ulici G. Garibaldi

Godina realizacije: 2007.-2008.

Izvori financiranja: Gradski proračun i Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.

4. Izgradnja kanalizacijskog kolektora od Privlake do crpne postaje Škverić

Godina realizacije: 2007. -2009.

Izvori financiranja: Gradski proračun, Hrvatske vode,

Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.

5. Izrada projektne dokumentacije vodovoda i odvodnje za područje gornjeg kraja u Velom Lošinju

Godina realizacije: 2006.

Izvori financiranja: Gradski proračun i Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.

6. Izgradnja kanalizacijskog kolektora i oborinske kanalizacije za područje gornjeg kraja u Velom Lošinju

Godina realizacije: 2007. i 2009.

Izvori financiranja: Gradski proračun i Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.

7. Povezivanje Čikata sa tlačnim cjevovodom do uređaja Kijac

Godina realizacije: 2009.

8. Vodovod i odvodnja otoka Ilovika

Godina realizacije: 2008. i 2009.

Izvori financiranja: Državni proračun

9. Vodovod i odvodnja otoka Unije

Godina realizacije: 2008. i 2009.

Izvori financiranja: 20.000.000,00 kn

10. Vodosprema Poljana

Godina realizacije: 2007. i 2008.

Izvori financiranja:

11. Osor - uređenje sanitarne kanalizacije u naselju.

Izrada projektne dokumentacije 2007. godine

Realizacija 2008.

12. Nerezine - izgradnja vodospreme Nerezine na koti 65 m kapaciteta 1.000 m3.

Izrada projektne dokumentacije 2007.

Realizacija izgradnje 2008. godine.

Izvori financiranja: Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o., Hrvatske vode i Gradski Proračun Grada Mali Lošinj

13. Proširenje mreže sanitarne kanalizacije u naselju Nerezine

Izvođenje radova u fazama 2008. i 2009. godine.

Izvori financiranja: Hrvatske vode, Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.

14. Izgradnja sanitarnog kolektora A/C Poljana Most - Privlaka

Godina realizacije: 2008.

Izvori financiranja: »Uvala Poljana« d.o.o.

15. Uređenje infrastrukture na zoni Kalvarija

Godina realizacije: 2007.-2008.

Izvori financiranja: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Uprava za razvoj otoka i Gradski proračun

Javne površine

1. Uređenje raskrižja kod Dječjeg vrtića s uređenjem parkirališta,

Realizacija 2006.-2007.

Izvori financiranja: Ministarstvo mora, prometa, turizma i razvitka i Gradski proračun

2. Pristupna cesta kroz skladišno-servisnu zonu

Realizacija 2007.

Izvori financiranja: Ministarstvo mora, prometa, turizma i razvitka, Ministarstvo gospodarstva i Gradski Proračun

3. Uređenje pomorskog dobra, obalnog zida, infrastrukture i šetnice od Runjice do A/C Poljana u fazama

- I. faza 2006. : Izrada glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje građevne dozvole

. Početak radova 1. 11. 2007.

. Dovršetak radova 30. 4. 2008.

. Vrijednost radova 4.000.000,00 kn

- II. faza: 2009.

- III. faza: 2010.

Izvori financiranja: Gradski proračun

4. Pristupna cesta Privlaka

Realizacija 2007.-2008.

Izvori financiranja: Gradski proračun

5. Pristupna cesta Kalvarija - Mate Vidulića,

Realizacija 2007.

Izvori financiranja: Gradski proračun

6. Pristupna cesta Veli Lošinj - Gornji kraj,

Realizacija 2007.-2008.

Izvori financiranja: Gradski proračun

7. Pristupna cesta Šestavina - Hotel Punta - Lučica Veli Lošinj

Realizacija: izrada projekata 2007., građenje 2008.

Izvori financiranja: Gradski proračun. Sredstva komunalnog doprinosa za izgradnju vila

8. Pristupna cesta Artatore - Ružmarinka - Kandija

Realizacija: izrada projekata 2007., građenje 2008.

Izvori financiranja: Gradski proračun

9. Uređenje parkirališta Zagazinjine

Realizacija: 2007.

Izvori financiranja: Gradski proračun

10. Uređenje šetnice lungo mare u naselju Artatore

Realizacija u fazama: 2007. i 2008.

Izvori financiranja: Gradski proračun i Turistička zajednica Grada

11. Uređenje javne površine prema DPU Škverić

Realizacija u fazama: 2008.

Izvori financiranja: Gradski proračun

12. Proširenje groblja u Malom Lošinju

Realizacija: 2007. i 2008.

Izvori financiranja: Gradski proračun i Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.

13. Uređenje javnih površina za potrebe nove stambene izgradnje

Realizacija: 2007., 2008. i 2009.

Izvori financiranja: Gradski proračun

14. Uređenje javnih površina u naseljima: Osor, Punta Križa, Sv. Jakov, Ćunski, Belej, Ustrine, Susak, Unije, Ilovik, Veli Lošinj, Nerezine

Realizacija: 2006., 2007., 2008. i 2009.

Izvori financiranja: Gradski proračun i Turistička zajednica Grada

15. Uređenje pristupne ceste u Nerezine uz trgovački centar »Sokolić«, postojeća državna cesta D100 - Lučica - Biskupija

Realizacija: 2008. - 2009. u fazama

Izvori financiranja: Gradski Proračun

Javna rasvjeta

1. Izgradnja TS Šestavine u Velom Lošinju - 2006.

2. Izgradnja TS Kijac za potrebe uređaja za pročišćavanje - 2007.

3. TS Kalvarija stambena izgradnja - 2007.

4. TS Škverić - 2007.

5. TS Tržnica Braće Vidulića - 2x630 KVA - 2007.

6. TS Punta Križa sa VN i NN raspletom - 2007.

7. Ilovik novi razvod javne rasvjete - 2006.

8. Belej dislokacija TS i izgradnje nove - 2007.

9. Osor nova TS preko mosta za antenski stup na Osoršćici

10. TS Mrtvaška za potrebe novog trajektnog pristaništa

11. Proširenje javne rasvjete u Malom Lošinju

12. Uređenje i proširenje javne rasvjete u Nerezinama

13. Uređenje i proširenje javne rasvjete u Velom Lošinju

14. Uređenje javne rasvjete u malim mjestima: Ćunski, Sv. Jakov, Osor, Punta Križa, Belej, Ustrine, Susak, Unije, Ilovik, Vele Srakane, Artatore.

5.3. Financiranje programa

Izrada dokumenata prostornog uređenja, programa uređenja zemljišta za izgradnju javnih objekata i objekata i uređaja komunalne infrastrukture po ovome Programu može započeti temeljem odabrane pozicije u proračunu.

Iskaz financijskih sredstava, dinamika realizacije programa i izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i način osiguranja sredstava definirati će se programom izgradnje i uređaja komunalne infrastrukture za svaku proračunsku godinu.

Sredstva za realizaciju Programa osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa, prodaje građevinskog zemljišta odnosno drugih stavaka proračuna Grada Mali Lošinj kao i drugih izvora (potpora, kredita i dr.).

6. PROGRAM SANACIJE STANJA U PROSTORU

Sanacija stanja u prostoru preduvjet je lokalnoj zajednici za kvalitetnim gospodarenjem okolišem lošinjskog arhipelaga. Uvijet za stvaranje nove vrijednosti u prostoru je sanacija zagađenih dijelova okoliša. Zagađenje okoliša koje treba obuhvatiti programom sanacije:

- uklanjanje bespravnih objekata i privremenih građevina (kamp kuća, drvenih baraka, nadstrešnica i sl.) na području lošinjskog arhipelaga. Naročito je ugrožen prostor Punta Križa, Podosoršćica, Liski - Kurila)

- sanacija napuštenih deponija otpada

Nakon donošenja PPUG-a i temeljem ovoga programa pristupit će se sanaciji navedenog zagađenja lošinjskog arhipelaga, odnosno pokrenut će se postupak uklanjanja i sanacije.

Utvrđivanje stanja u prostoru kroz evidenciju bespravne gradnje

Određene mjere koje bi valjalo poduzeti kako bi se što efikasnije pratilo stanje u prostoru, a dijelom i radi izrade i donošenja dokumenata o prostornom uređenju, vezano uz očuvanje prostora kao temeljnog resursa budućeg razvitka svih prostora naselja, predstavljaju slijedeće evidencije:

- Evidencija ukupne bespravne izgradnje, kao i one legalizirane temeljem posebnih zakona (Zakon i prestanak važenja zakona o postupanju s objektima građenim protivno postojećim planovima i bez odobrenja za gradnju »Narodne novine« broj 33/92 i 33/95).

Kako se bespravna gradnja najčešće ogleda u odstupanju od propisanih uvjeta posebno u zonama planom nenamijenjenima toj izgradnji (promjena namjene), te i u pogledu horizontalnog i vertikalnog gabarita, smještaja građevine na parceli, postotka izgrađenosti, a osobito oblikovanja građevine, to je evidencija takvih objekata kao i onih koje je moguće legalizirati putem prostorno-planske dokumentacije značajan analitički element za buduće planiranje i očuvanje kvalitete prostora.

- Evidencija izdanih lokacijskih i građevnih dozvola. Sve ove evidencije trebalo bi redovito dostavljati stručnoj službi uspostavljenoj na razini Grada kako bi se formirala i stalno dopunjavala informatička baza za kasniju reviziju postojećih ili izradu novih dokumenata o prostornom uređenju. Ovim podacima dobiva se uvid u stvarno stanje zauzetosti građevinskog i ostalog prostora Grada, te time omogućava usmjeravanje izgradnje u okviru prostorno-planske dokumentacije prema određenim područjima (sa boljom komunalno-infrastrukturnom opremljenosti i dr.).

- Evidencija rješenja donesenih u Stručnim službama vezano uz inspekcijski nadzor, u svezi s ugrožavanjem okoliša i potencijalnom bespravnom izgradnjom objekata i infrastrukture (ishođena lokacijska dozvola, realizacija izgradnje bez građevinske dozvole, te zastara lokacijske dozvole), a osobito u cilju sprječavanja takvih negativnih utjecaja na prostor.

Radi što kvalitetnijeg praćenja izrade i usaglašavanja dokumenata prostornog uređenja sa potrebama Grada, zahtjevima za izdavanje lokacijske dozvole kao i stavovima Županije u odnosu na ključne prostorno-planske postavke i strategiju uređivanja najznačajnijih dijelova prostora Grada Mali Lošinj, nužno je trajno uključivanje u razmatranje takve problematike i Gradskog povjerenstva za praćenje, izradu i provođenje najznačajnijih dokumenata prostornog uređenja. Takvo Povjerenstvo formirano kao stručno savjetodavno tijelo Gradskog vijeća, omogućava da se na najvišoj razini utvrde stavovi Grada vezano uz najznačajnije postavke namjene i uređivanja prostora, te ugrade u prostorno- plansku dokumentaciju.

7. MJERE ZA PROVOĐENJE POLITIKE PROSTORNOG UREĐENJA

Dokumentima prostornog uređenja, usklađenim sa potrebama lokalne zajednice i uvjetima pravnih osoba s javnim ovlastima, te izrađenih na temelju suvremenih standarda za uređivanje prostora, osiguravaju se potrebni preduvjeti za svrhovito i racionalno gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom. Naime, već je u prethodnim poglavljima ovog Programa, u okviru predložene izmjene i dopune postojećih ili izrade novih prostorno-planskih dokumenata, te drugih podloga i studija za dobivanje detaljnih pokazatelja o prostoru, definirano da kvalitetna dokumentacijska osnova predstavlja najznačajniju podlogu za pravilno usmjeravanje razvitka ovog područja. Iz tog je razloga i njihova izrada postavljena kao osnovno programsko načelo za obuhvaćeno naredno četverogodišnje razdoblje 2006.-2010. godine.

Drugi važan segment koji utječe na provođenje politike prostornog uređenja čine efikasne inspekcijske službe koje stalnim nadzorom i djelovanjem na terenu osiguravaju poštivanje uspostavljenog i Planom utvrđenog uređenja prostora.

Provođenje politike prostornog uređenja na području Grada Mali Lošinj zasniva se na:

- provedbi planskih dokumenata i drugih dokumenata od važnosti za gospodarenje i zaštitu prostora,

- strogom nadzoru odgovarajućih inspekcijskih službi nad provedbom izdanih dokumenata (lokacijske i građevinske dozvole) temeljem prostorno-planskih dokumenata,

- praćenja primjenjivosti i usaglašenosti planske dokumentacije sa potrebama i zahtjevima za uređivanjem prostora.

Osim navedenih preduvjeta nužno je u okvire provođenja politike prostornog uređenja i upravljanja prostorom na temelju održivog razvitka i korištenja resursa, uključiti i druge preduvjete koji ukupno uređenje i opremanje građevnog zemljišta na području Grada usmjeravaju prema kvalitativno i kvantitativno višem nivou, sa prioritetnim uvjetom osiguranja i zaštite visoke razine kvalitete prirodnog i stvorenog okoliša.

8. OVAJ PROGRAM MJERA STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVE U SLUŽBENIM NOVINAMA PGŽ-a

ZAKLJUČAK

Ovim Programom mjera dati su okvirni i sagledivi parametri vezano uz potrebnu izradu prostorno-planske i druge dokumentacije (kartografskih podloga, studija, istraživanja i dr.) nužnih radi ostvarivanja nesmetanog i kvalitetnog uređivanja prostora na racionalan i svrsishodan način, vodeći računa o zaštiti okoliša i obnovljivosti resursa unutar granica Grada Mali Lošinj. Time se na svim područjima Grada omogućava realizacija potreba stanovništva i gospodarskog razvitka sa ciljem postizanja više kvalitete života i rada, te općeg standarda na prostoru svih naselja. Ovim Programom obuhvaćene su sve trenutno sagledive potrebe Grada Mali

Lošinj. Međutim, tijekom njegove provedbe mogu provoditi potrebne izmjene i dopune, koje omogućavaju bolji razvitak ili osiguravaju višu razinu urbanog standarda i zaštitu okoliša.

Naime, ako se tijekom četverogodišnjeg razdoblja (ali ne prije dvije godine od dana donošenja) na nivou Gradskog poglavarstva ocijeni potrebnim da se započne izrada prostorno-planske dokumentacije koja nije sadržana u Programu mjera, odnosno prihvati prijedlog podnositelja inicijative za izradu dokumenata prostornog uređenja na vlastitom zemljištu, Poglavarstvo će predložiti Gradskom vijeću dopunu ili izmjenu Programa mjera uz uvjet da se prethodno osiguraju sredstva za izradu predmetne prostorno planske dokumentacije kroz proračun Grada ili uz učešće zainteresiranog investitora.

Radi nesmetanog odvijanja procesa planiranja ili realizacije prostornog uređenja pojedinih područja Grada, javna poduzeća i druge pravne osobe koje sudjeluju u izradi ili provedbi dijelova prostorno-planskih dokumenata, dužni su temeljem Zakona o prostornom uređenju (članak 29.) tijelu Gradske uprave ili pravnoj osobi s kojom je Grad Mali Lošinj zaključilo Ugovor o izradi prostorno-planske dokumentacije osigurati podatke iz svog djelokruga, a za potrebe izrade predmetnog dokumenta prostornog uređenja.

Javna poduzeća i druge pravne osobe koje sudjeluju u izradi ili provedbi prostorno planskih dokumenta trebaju svoje planove uskladiti s Programom mjera, prostorno-planskom dokumentacijom i Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Koordinaciju s javnim poduzećima i drugim relevantnim pravnim osobama županijskim tijelima i dr. u provedbi Programa mjera obavljat će tijelo Gradske uprave u djelokrugu poslova prostornog planiranja, uređivanja i zaštite prostora.

Gradsko poglavarstvo kroz izvješća stručnih službi prati, tumači i nadzire provedbu Programa mjera. Ono će Gradskom vijeću podnijeti izvješće o provedbi Programa mjera po isteku 2 godine od njegova donošenja. Izmjene i dopune Programa mjera donose se po istom postupku po kojem je donesen i ovaj Program.

Klasa: 350-01/06-01/34

Ur. broj: 2213/01-01-06-13

Mali Lošinj, 20. listopada 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Milan Mužić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr