SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 40. Petak, 27. listopada 2006.
GRAD CRIKVENICA
57

55.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/00 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (Službene novine Primorsko- goranske županije broj 26/01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 13. sjednici održanoj dana 19. listopada 2006. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da k.č. 7943/2 iz z.k.ul. 2735 - Javno dobro, k.o. Selce, u površini od 105 m2 predstavlja u naravi dio zemljišta uz obalu, a što je potrebno za izgradnju objekta CRPNA STANICA SELCE, a kako je to prikazano na kopiji katastarskog plana od 3. 5. 2006. god. koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Nekretnine iz članka 1. ove Odluke isključuju se iz opće uporabe kao javno dobro, te se temeljem ove Odluke kao vlasnik na nekretninama navedenim u članku 1. ove Odluke, upisuje Grad Crikvenica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/193

Ur. broj: 2107/01-01-06-9

Crikvenica, 19. listopada 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr