SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 39. Petak, 20. listopada 2006.
OPĆINA DOBRINJ
112

39.

Na temelju članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03), članka 47. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 3/06) i članka 25. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 18/06) Općinsko poglavarstvo Općine Dobrinj, na 7. sjednici održanoj 13. listopada 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Dobrinj

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Dobrinj, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija, u smislu članka 1. ove Odluke, utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija - Katalog informacija Općine Dobrinj, a koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama utvrđen je Odlukom o određivanju službenika za informiranje, klasa: 022-05/06-32/07, ur. broj: 2142-04-06-01-2, od 13. listopada 2006. godine.

Članak 4.

Ovlaštenik prava na informaciju kojem je omogućen pristup informaciji, izradom preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 1,00 kune, po stranici preslike, kao i naknadu materijalnih troškova u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije (manipulativni troškovi u svezi vođenja postupka, poštarina i sl.) u iznosu od 20,00 kuna.

Naknada iz prethodnog stavka uplaćuje se u korist Proračuna Općine Dobrinj, žiroračun: 2402006-1807400002, poziv na broj: 22 5703-jmbg, za fiziče osobe, i 21 5703-mb, za pravne osobe, označavanjem svrhe uplate: naknada za uvid u Katalog informacija.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/06-32/07

Ur. broj: 2142-04-06-01-3

Dobrinj, 13. listopada 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Neven Komadina, v.r.

KATALOG INFORMACIJA OPĆINE DOBRINJ

I. OPĆI AKTI

1. Općinsko vijeće Općine Dobrinj od 1993. godine na dalje,

2. Općinsko poglavarstvo Općine Dobrinj od 1993. do 2000. godine, te od 2006. godine na dalje.

Svi akti objavljeni su u glasilu »Službene novine« Primorsko-goranske županije.

II. POJEDINAČNI AKTI

1. Općinsko vijeće Općine Dobrinj od 1993. godine na dalje,

2. Općinsko poglavarstvo Općine Dobrinj od 1993. do 2000. godine, te od 2006. godine na dalje.

3. Općinski načelnik od 1993. godine na dalje,

Svi akti nalaze se u pismohrani Općine Dobrinj.

III. DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA Općinskog vijeća Općine Dobrinj, od 1993. godine na dalje, sa sjednica Općinskog poglavarstva Općine Dobrinj od 1993. do 2000. godine, te od 2006. godine na dalje.

Sva dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Dobrinj, kao i na službenoj stranici (web stranici) Općine Dobrinj, i to Općinskog vijeća, od mjeseca lipnja 2005. godine na dalje odnosno Općinskog poglavarstva, od mjeseca ožujka 2006. godine na dalje.

IV. DOKUMENTACIJA OPĆINSKE IMOVINE

Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Dobrinj, Jedinstvenom upravnom odjelu odnosno kod Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Krku, a sastoji se od podataka o zemljištu, poslovnim prostorima i pokretninama.

V. DOKUMENTACIJA U SVEZI PROSTORNOG PLANIRANJA, PROMETA, INFRASTRUKTURE I ZAŠTITE OKOLIŠA

Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Dobrinj te u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj.

VI. DOKUMENTACIJA IZ OBVEZNOPRAVNIH ODNOSA Općine Dobrinj s pravnim i fizičkim osobama

Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Dobrinj te u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj.

VII. NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA sa provedenih postupaka javne nabave i postupaka javnih natječaja.

Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Dobrinj.

VIII. DOKUMENTACIJA O OBVEZNICIMA POREZA, DOPRINOSA I NAKANADA OPĆINE DOBRINJ

Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Dobrinj te u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj, a pravo na pristup tim informacijama propisano je Zakonom o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine« broj 103/03)

IX. DOKUMENTACIJA U SVEZI S FINANCIJSKIM POSLOVANJEM OPĆINE DOBRINJ

Navedena dokumentacija nalazi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj.

X. DOKUMENTACIJA O DUŽNOSNICIMA I DRUGIM IZABRANIM OSOBAMA, TE SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA OPĆINE DOBRINJ

Navedena dokumentacija nalazi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj, a pravo na pristup tim informacijama propisano je Zakonom o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine« broj 103/03

XI. OČEVIDNIK KORISNIKA STIPENDIJA OPĆINE DOBINJ

Navedena dokumentacija nalazi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj.

XII. GROBNI OČEVIDNIK

Navedena dokumentacija nalazi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr