SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 39. Petak, 20. listopada 2006.
GRAD KRALJEVICA
112

29.

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), te članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 34/01 i 5/06), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na svojoj 12. sjednici održanoj 9. listopada 2006. donosi

IZMJENE I DOPUNE
Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi KLASA: 011-02/01-01/ 13, UR. BROJ: 2170-08-01-01-01 od 28. studenoga 2001. g., iza članka 13. dodaje se novi članak 13a. koji glasi:

»U slučaju potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade iz članka 12. i 13. Odluke o komunalnoj naknadi, sredstva se namiruju iz poreznih prihoda Proračuna.«

Članak 2.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-04/17

Ur. broj: 2170/08-08-06-01

Kraljevica, 9. listopada 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Danijel Frka, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr