SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 38. Petak, 13. listopada 2006.
OPĆINA JELENJE
109

8.

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« PGŽ broj 30/01 i 16/06) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj dana 19. rujna 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora

Članak 1.

Temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova pravnim i fizičkim osobama povjeravaju se slijedeći poslovi:

1. održavanje nerazvrstanih cesta

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu nerazvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenjem zemljištem uz nerazvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje zemljištem uz nerazvrstane ceste.

2. Javna rasvjeta

Pod pojmom »javna rasvjeta« razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se tekuće održavanje postojeće javne rasvjete, te pojačano održavanje, odnosno rekonstrukcija i proširenje postojeće javne rasvjete na dionicama na kojima se izvode radovi uzdužnih raskopa radi polaganja druge infrastrukture, prespajanje postojećih elemenata sa ciljem uštede na troškovima održavanja, a sve u skladu s godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Općinsko vijeće.

Članak 2.

Djelatnosti iz članka 1. ove Odluke obavljaju se putem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

Članak 3.

Odabir pravne ili fizičke osobe s kojom će se zaključiti ugovor provodi se javnim prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem objavljenim u jednom od dnevnih glasila te na Web stranici Općine Jelenje.

Prikupljanjem ponuda pristupit će se kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od 200.000,00 kuna.

Javnom natječaju pristupit će se kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u godišnjem iznosu prelazi iznos od 200.000,00 kuna.

Članak 4.

Postupak prikupljanja ponuda provodi se pozivom na dostavu ponude za najmanje 5 (pet) ponuditelja.

Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati sve elemente potrebne ponuditeljima za pravovaljano podnošenje ponuda, sukladno članku 5. ove Odluke.

U pozivu za prikupljanje ponuda ili javnom natječaju navest će se da li se ponude otvaraju bez prisustva ili u prisustvu ponuditelja. O tijeku otvaranja ponuda vodi se zapisnik.

Povjerenstvo za prikupljanje ponuda pristupit će otvaranju pristiglih ponuda u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

Postupak prikupljanja ponuda i javni natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku: Povjerenstvo), koje imenuje Poglavarstvo, posebno za svaki postupak.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i 2 člana.

Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti Zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te isti uputiti Poglavarstvu, zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama.

Poglavarstvo će razmotriti prijedlog za odabir ponude te isti uputiti Općinskom vijeću na donošenje Odluke.

Odluku o izboru osobe s kojom će se sklopiti ugovor donosi Općinsko vijeće.

Vijeće donosi Odluku u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda, a u daljnjem roku od 8 dana o izboru će se obavijestiti ponuditelji.

Općinsko vijeće može donijeti Odluku da se ne prihvati niti jedna ponuda.

Članak 5.

Odluka iz članka 3. stavak 2 ove Odluke te poziva za prikupljanje ponuda ili javni natječaj mora sadržavati:

- djelatnost za koju se sklapa ugovor,

- vrijeme na koje se sklapa ugovor,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja,

- potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora,

- način, mjesto i rok za podnošenje ponude,

- rok važenja ponude,

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

- mjesto i vrijeme održavanja sjednice Povjerenstva za provedbu natječaja,

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u dnevnom tisku i na oglasnoj ploči Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

Članak 6.

Ponude se podnose u dvostruko zapečaćenom omotu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje neposredno ili putem pošte s naznakom »NE OTVARAJ - ZA NATJEČAJ« u roku od 15 dana od dana objave natječaja ili dostave poziva.

Članak 7.

Ponuda sudionika u natječaju mora sadržavati:

- puno ime i prezime natjecatelja, odnosno naziv tvrtke, sjedište, te ime i prezime ovlaštene osobe,

- dokaz da su registrirani za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda),

- potvrdu BON 1 i BON 2,

- potvrdu Porezne uprave o stanju duga,

- izjavu o nekažnjavanju odgovorne osobe,

- izjavu da imaju potrebnu stručnu, kadrovsku, tehničku i financijsku sposobnost za obavljanje poslova, pouzdanost, iskustvo i poslovni ugled,

- dokaz o podmirenim svim financijskim i komunalnim obavezama prema Općini Jelenje,

- izjavu o nepromjenjivosti cijena iz ponudbenog troškovnika.

Članak 8.

Odluku o povjeravanju poslova na temelju ugovora donosi Općinsko vijeće Općine Jelenje, naročito na temelju sljedećih elemenata:

- poslovnog ugleda podnositelja ponude,

- sposobnosti za ostvarivanje,

- povoljnosti ponude (tehnička i financijska) i,

- povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

Članak 9.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova s odabranim podnositeljem ponude sklapa Poglavarstvo na temelju Odluke o povjeravanju poslova.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži:

1. djelatnosti za koje se ugovor sklapa,

2. vrijeme na koje se ugovor sklapa,

3. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

4. jamstva izvršitelja o ispunjenju ugovora,

5. uvjete otkaza ugovora,

6. ugovorne kazne.

Rok na koji se povjeravaju pojedini komunalni poslovi određuje Poglavarstvo Odlukom o raspisivanju natječaja, a maksimalno na rok od 4 godine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ugovori o povjeravanju poslova za obavljanje djelatnosti iz ove Odluke koje je Poglavarstvo ugovorilo do donošenja ove Odluke, prestaju vrijediti istekom ugovorenog roka.

Članak 11.

Pravne ili fizičke osobe-isporučitelji komunalnih usluga, koji obavljaju komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke, dužne su pri svakoj promjeni cijene, odnosno tarife svojih usluga izvršiti prijavu cjenika, odnosno zatražiti suglasnost Poglavarstva, najkasnije 30 dana prije njene primjene.

Poglavarstvo je dužno dati svoju suglasnost u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave cjenika, u suprotnom se smatra da je suglasnost dana.

Ukoliko Poglavarstvo da negativno mišljenje na predloženi cjenik komunalnih usluga, on se ne može primjenjivati.

Prijava cjenika iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži:

- vrstu komunalne usluge, te način obračuna i plaćanja usluge,

- predloženu novu cijenu usluge i njenu strukturu,

- strukturu postojeće cijene komunalne usluge,

- postotak promjene u odnosu na postojeću cijenu,

- razlog promjene cijene sa detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom.

Općina je dužna u roku od 15 dana od dana primjene nove cijene komunalne usluge o tome izvijestiti Ministarstvo financija i Ured za gospodarstvo Primorsko-goranske županije.

Članak 12.

Nadzor nad provođenjem poslova iz ove Odluke provodi Općinsko Poglavarstvo.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-04706-02/

URBROJ: 2170-04-06-

Dražice, 19. rujna 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Maršanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr