SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 38. Petak, 13. listopada 2006.
OPĆINA JELENJE
109

7.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« PGŽ broj 30/01 i 16/06) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj dana 19. rujna 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na
temelju koncesije

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se na području Općine Jelenje obavljanju na temelju koncesije, te način, uvjeti, mjerila i postupak dodjele koncesije.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije jesu:

1. crpljenje i prijevoz fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama

2. obavljanje pogrebnih poslova preuzimanja, opremanja, prijevoza i ukopa umrle osobe

3. obavljanje dimnjačarskih usluga.

Članak 3.

Postupak dodjele koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti provodi se prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem objavljenim u »Narodnim novinama«, jednom od dnevnih glasila i na Web stranici Općine Jelenje.

Odluku o prikupljanju ponuda ili objavi javnog natječaja iz prethodnog stavka donosi Poglavarstvo Općine Jelenje.

Članak 4.

Postupak prikupljanja ponuda provodi se pozivom na dostavu ponude za najmanje 5 (pet) ponuditelja.

Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati sve elemente potrebne ponuditeljima za pravovaljano podnošenje ponuda, sukladno članku 5. ove Odluke.

U pozivu za prikupljanje ponuda ili javnom natječaju navest će se da li se ponude otvaraju bez prisustva ili u prisustvu ponuditelja. O tijeku otvaranja ponuda vodi se zapisnik.

Povjerenstvo za prikupljanje ponuda pristupit će otvaranju pristiglih ponuda u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

Postupak prikupljanja ponuda i javni natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku: Povjerenstvo), koje imenuje Poglavarstvo, posebno za svaki postupak.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i 2 člana.

Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti Zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te isti uputiti Poglavarstvu, zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama.

Odluku o izboru osobe kojoj će se dodijeliti koncesija donosi Općinsko vijeće.

Vijeće donosi Odluku u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda, a u daljnjem roku od 8 dana o izboru će se obavijestiti ponuditelji.

Općinsko vijeće može donijeti Odluku da se ne prihvati niti jedna ponuda.

Članak 5.

Odluka iz članka 3. stavak 2 ove Odluke te poziva za prikupljanje ponuda ili javni natječaj mora sadržavati:

- djelatnost za koju se daje koncesija,

- vrijeme na koje se daje koncesija,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja,

- potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjavanje koncesije,

- način, mjesto i rok za podnošenje ponude,

- rok važenja ponude,

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

- mjesto i vrijeme održavanja sjednice Povjerenstva za provedbu natječaja,

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

Članak 6.

Ponude se podnose u dvostruko zapečaćenom omotu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje neposredno ili putem pošte s naznakom »NE OTVARAJ - ZA NATJEČAJ« u roku od 15 dana od dana objave natječaja ili dostave poziva.

Članak 7.

Ponuda sudionika u natječaju mora sadržavati:

- puno ime i prezime natjecatelja, odnosno naziv tvrtke, sjedište, te ime i prezime ovlaštene osobe,

- dokaz da su registrirani za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda),

- potvrdu BON 1 i BON 2,

- potvrdu Porezne uprave o stanju duga,

- izjavu o nekažnjavanju odgovorne osobe,

- izjavu da imaju potrebnu stručnu, kadrovsku, tehničku i financijsku sposobnost za obavljanje poslova, pouzdanost, iskustvo i poslovni ugled,

- dokaz o podmirenim svim financijskim i komunalnim obavezama prema Općini Jelenje,

- izjavu o nepromjenjivosti cijena komunalnih usluga.

Članak 8.

Odluku o davanju koncesije donosi Općinsko vijeće Općine Jelenje, naročito na temelju sljedećih elemenata:

- poslovnog ugleda podnositelja ponude,

- sposobnosti za ostvarivanje koncesije,

- povoljnosti ponude (tehnička i financijska) i,

- povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

Članak 9.

Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. vrijeme na koje se koncesija daje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu i,

5. obvezu koncesionara.

Protiv odluke o davanju koncesije žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 10.

Ugovor o koncesiji s odabranim podnositeljem ponude sklapa Poglavarstvo na temelju Odluke o koncesiji.

Ugovor o koncesiji iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži:

1. djelatnosti za koje se koncesija dodjeljuje,

2. vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. prava i obveze davatelja koncesije,

6. prava i obveze korisnika koncesije,

7. jamstva korisnika koncesije,

8. uvjete otkaza ugovora,

9. ugovorne kazne.

Ugovor o koncesiji može se sklopiti najdulje na vrijeme od 30 (trideset) godina, a vrijeme određuje Poglavarstvo kod donošenja Odlike o prikupljanju ponuda ili objavi javnog natječaja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ugovori o koncesiji za obavljanje djelatnosti iz ove Odluke koje je Poglavarstvo ugovorilo do donošenja ove Odluke, prestaju vrijediti istekom ugovorenog roka.

Članak 12.

Pravne ili fizičke osobe-isporučitelji komunalnih usluga, koji obavljaju komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke, dužne su pri svakoj promjeni cijene, odnosno tarife svojih usluga izvršiti prijavu cjenika, odnosno zatražiti suglasnost Poglavarstva, najkasnije 30 dana prije njene primjene.

Poglavarstvo je dužno dati svoju suglasnost u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave cjenika, u suprotnom se smatra da je suglasnost dana.

Ukoliko Poglavarstvo da negativno mišljenje na predloženi cjenik komunalnih usluga, on se ne može primjenjivati.

Prijava cjenika iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži:

- vrstu komunalne usluge, te način obračuna i plaćanja usluge,

- predloženu novu cijenu usluge i njenu strukturu,

- strukturu postojeće cijene komunalne usluge,

- postotak promjene u odnosu na postojeću cijenu,

- razlog promjene cijene sa detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom.

Općina je dužna u roku od 15 dana od dana primjene nove cijene komunalne usluge o tome izvijestiti Ministarstvo financija i Ured za gospodarstvo Primorsko-goranske županije.

Članak 13.

Nadzor nad provođenjem poslova iz ove Odluke provodi Općinsko Poglavarstvo.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-04/06-02/

Ur. broj: 2170-04-06-

Dražice, 19. rujna 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Općinskog Vijeća
Damir Maršanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr