SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 38. Petak, 13. listopada 2006.
OPĆINA JELENJE
109

6.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 174/04) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« PGŽ broj 30/01 i 10/06) Općinsko Vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 19. rujna 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE:

Članak 1.

Odlukom o komunalnom redu (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Općine Jelenje, a sve u cilju efikasnijeg očuvanja javnih površina i održavanja čistoće u Općini.

Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Općine Jelenje, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Članak 2.

Ovom Odlukom su propisane odredbe o:

- uređenje naselja

- održavanju čistoće i čuvanju javnih površina

- korištenju javnih površina

- skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom

- uklanjaju snijega i leda s javnih površina

- uklanjanju protupravno postavljenih predmeta

- mjerama za provođenje komunalnog reda

- kaznama za učinjene prekršaje

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 3.

Pod javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

- javno prometne površine: ulice, ceste, trgovi, stubišta, javni prolazi, parkirališta, nogostupi, stajališta javnog prometa i sličnih površina

- javne zelene površine: parkovi, cvjetnjaci, travnjaci, dječja igrališta, zelene površine uz ceste u naselju

- površine koje su namijenjene za javne priredbe, tržnice na malo i drugi slični prostori

- dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi cesta ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.

Članak 4.

Pod uređenjem naselja u smislu ove odluke smatra se: označavanje trgova i ulica, uređenje vanjskih dijelova zgrada, okućnica, postava reklama, natpisa i naziva tvrtki, uređenje izloga, uređenje javnih površina koje koriste ugostiteljski objekti, trgovine i ostali poslovni prostori, uređenje javnih zelenih površina, javna rasvjeta, komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi, odvodnja oborinskih voda i čišćenje septičkih jama te držanje domaćih životinja.

Članak 5.

U cilju zaštite čovjekove okoline i zdravlja ljudi na javne površine, ne smije se ostavljati, ni bacati otpad ili na drugi način na tim površinama stvarati nečistoću, a naročito se zabranjuje:

- zauzimati javno prometne površine istresanjem građevinskog i drugog materijala bez odobrenja nadležnog organa, te korištenje istih za za utovar i istovar materijala,

- pranje vozila na javno prometnim površinama kao i u vlastitom dvorištu ako se tako onečišćena voda slijeva na javnu površinu,

- ispuštati otpadne vode, te zatrpavati i začepljivati ulične jarke i slivnike,

- oštećivati i prljati spomenike, zidove, ograde, vrata, klupe i natpise,

- bacati otpatke papira, ostatke hrane i voća, ambalažu, kutije i slično,

- bacati zapaljene opuške u ulične košarice za otpatke,

- oštećivati ili uništavati posude za otpatke,

- popravljati motorna vozila osim u najhitnijim popravcima u svrhu oslobađanja javno prometne površine i obavljati druge obrtne usluge,

- isprašivati kućne predmete (posteljina, sagovi i dr.),

- bacati reklamne i druge letke iz zrakoplova i vozila bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela, kao i lijepiti letke i oglase izvan za to određenih mjesta,

- puštati stoku i perad na javne površine u naselju,

- ostavljati piljevinu i druge otpatke poslije piljenja drva.

Označavanje trgova i ulica

Članak 6.

Naselja, ulice i trgovi u općini moraju biti vidljivo označeni natpisnim pločama.

Vlasnik odnosno suvlasnik stambenog i poslovnog objekta mora obilježiti zgradu kućnim brojem.

Uređenje vanjskih dijelova zgrada

Članak 7.

Vanjski dijelovi zgrade (krov, pročelje, balkon, terasa, vrata, prozori, žljebovi i drugi vanjski uređaji i oprema), moraju biti uredni i čisti, a oštećenja se moraju popraviti.

Vlasnici i korisnici zgrada, stanova, kuća i poslovnih prostorija dužni su brinuti o vanjskom izgledu, čistoći te građevinsko-tehničkoj ispravnosti vanjskih dijelova zgrada na način određen propisima o gradnji i propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Zabranjeno je po zgradama šarati, crtati ili slično ili na drugi način ih oštećivati.

Posuda sa cvijećem izvan gabarita objekta mora biti postavljena i osigurana na način da spriječi pad posude te prolijevanje vode na prolaznike, prilikom zalijevanja cvijeća.

Članak 8.

Ukoliko zgrada zbog urušavanja njenih pojedinih dijelova, predstavlja javnu opasnost vlasnik ili korisnik je dužan odmah pristupiti sanaciji, u smislu uklanjanja javne opasnosti.

Ukoliko se utvrdi javna opasnost, a vlasnik ili korisnik nije postupio prema stavku 1. ovog članka, komunalni redar dužan je o tome izvijestiti Građevinsku inspekciju koja će postupiti sukladno čalanku 160. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 175/03).

Uređenje vanjskih dijelova okućnica

Članak 9.

Vlasnik i korisnik stambene zgrade, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta, je dužan održavati okućnicu uključujući i ogradu prema javnoj površini, na način da ne ometa korištenje javno prometne površine.

Na nekretninama koje su vidljive s javne površine nije dozvoljeno uskladištenje niti trajno odlaganje građevinskog i drugog krupnog otpada te raznog materijala (drva za ogrjev, ugljen, otpadno drvo, željezo, lim i slični predmeti).

Vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz stavka 1. ovog članka, dužan je podrezivati zelenilo zasađeno u dvorištu koje svojim granama prelazi na javno prometnu površinu tako da omogući nesmetan prolaz pješaka i vozila, preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

Uz javnu prometnu površinu dozvoljava se posaditi živicu do 80 cm visine.

Postava reklama, natpisa i naziva tvrtki

Članak 10.

Plakati, oglasi i slične objave mogu se isticati samo na oglasnim pločama i oglasnim ormarićima.

Nije dopušteno izlaganje oglasa, reklama ili plakata čiji je sadržaj suprotan zakonu i/ili javnom moralu. Takvi plakati, reklame ili oglasi uklanjaju se po nalogu komunalnog redara, na trošak fizičke ili pravne osobe koja ih je postavila, tj. o trošku fizičke ili pravne osobe čije interese reklama ili plakat promiče.

Članak 11.

Lokacije za postavljanje reklamnih predmeta, plakata i oglasa, postupak javnog nadmetanja, uvjete za sklapanje ugovora o zakupu lokacije za postavljanje plakata te visinu naknade utvrđuje Poglavarstvo.

Uređenje izloga

Članak 12.

Izlog u smislu ove Odluke čini zastakljeni otvor u zidu zgrade i izložbeni ormarići koji služe javnom izlaganju robe ili koji služi za ugostiteljstvo, uredski prostor, obrtničku radnju ili društvenu djelatnost.

Izlozi moraju biti čisti, uredni, tehnički održavani, osvijetljeni i dekorirani.

Uređenje javnih površina koje koriste ugostiteljski objekti, trgovine i ostali poslovni prostori

Članak 13.

Vlasnici ili korisnici poslovnih prostora koji koriste javnu površinu, dužni su je održavati čistom i urednom.

Uređenje javnih zelenih površina

Članak 14.

Radi zaštite javnih zelenih površina ne smije se:

1. obarati drveće, te vaditi panjeve bez odobrenja

2. obrezivati i skidati grane i vrhove s ukrasnog drveća i grmlja bez odobrenja

3. guliti koru stabala, zasijecati drveće, grmlje i živicu

4. neovlašteno skidati plodove s drveća i grmlja, kidati cvjetne i zelene grane s grmlja i drveća

5. kopati i odnositi zemlju i humus

6. oštećivati opremu zelenih površina, kao npr. ograde, ogradne stupiće, klupe, stolove, skloništa, sprave za igru djece, gnijezda, hranilišta, te njihovo onečišćavanje, zagađivanje i onesposobljavanje

7. kampirati bez odobrenja

8. ložiti vatru i paliti stabla

9. upotrebljavati javne zelene površine određene za dječju igru i koristiti sprave za igru djece protivno njihovoj namjeni

10. voziti, zaustavljati, parkirati ili prati vozila

11. odlagati građevni materijal.

Članak 15.

Javne telefonske govornice postavljaju se na mjesta i uz zgrade gdje se okupljaju i zadržavaju građani, kao što su trgovi, tržnice, robne kuće, zdravstvene ustanove, stajališta javnog prometa i slični prostori.

Telefonske govornice, poštanski sandučići i drugi slični objekti grade se i postavljaju uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje.

U postupku rješavanja zahtjeva za postavljanje objekata iz stavka 2. ovog članka na području što je određeno kao spomenik kulture Jedinstveni upravni odjel dužan je pribaviti prethodnu dozvolu nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Članak 16.

Kad su javne površine uređene kao stajališta javnog prometa na njima se postavljaju košarice za smeće.

Na području Općine Jelenje u naseljenim mjestima postavljaju se na mjesta što ih odredi Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje.

Košarice za smeće postavlja, prazni i održava onaj kome je povjereno održavanje čistoće javnih površina.

Članak 17.

Pod održavanjem javne zelene površine smatra se posebice:

1. obnova biljnog materijala,

2. podrezivanje stabala i grmlja,

3. okopavanje i pljevenje grmlja i živice,

4. košnja trave,

5. gnjojenje i folijarno prihranjivanje biljnog materijala koje raste u nepovoljnim uvjetima (drvoredi i slično),

6. ukljanjanje otpadnog granja, lišća i drugih otpadaka,

7. održavanje posuda s ukrasnim biljem u urednom i ispravnom stanju,

8. preventivno djelovanje na sprečavanju biljnih bolesti, uništavanje tih biljnih štetnika, te kontinuirano provođenje zaštite zelenila,

9. održavanje pješačkog puta i naprava na javnoj zelenoj površini (oprema) u urednom stanju (ličenje i popravci klupa, posuda, odnosno košara za otpatke, popločenja i sl.),

10. postavljanje zaštitne ograde od prikladnog materijala, odnosno živice na mjestima ugroženim od uništavanja,

11. postavljanje ploča s upozorenjima za zaštitu javne zelene površine,

12. obnavljanje, a po potrebi i rekonstrukcija zapuštene javne zelene površine,

13. skidanje snijega sa grana,

14. zaostalo opremanje javne zelene površine oko stambenih objekata,

15. uređenje i privođenje namjeni neuređene javne zelene površine.

Članak 18.

Kiosci moraju biti uredni i ispravni. Klupe, suncobrani, tende i slične naprave na otvorenim tržnicama i trgovima moraju biti izrađeni od prikladnog materijala, te moraju biti uredni i ispravni.

Članak 19.

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno uređenje i održavanje tržnice dužna je po isteku radnog vremena, tržnicu očistiti, urediti i oprati.

Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je u roku jednog sata po isteku radnog vremena tržnice ukloniti, odnosno složiti na za to određeno mjesto klupe i druge pokretne naprave, te očistiti i urediti prostor tržnice.

Javna rasvjeta

Članak 20.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu s priznatim ekološkim normama i suvremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u obzir značaj pojedinih dijelova naselja i pojedinih javnih površina, prometa i potreba građana.

Rasvjetna tijela javne rasvjete ne smiju se oštećivati i uništavati.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost održavanja javne rasvjete, dužna je redovito održavati objekte i uređaje javne rasvjete u ispravnom stanju u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture koje donosi Općinsko vijeće.

Javna rasvjeta mora, u pravilu, svijetliti cijele noći, temeljem upravljačkog sustava unutar trafostanice koja je u nadležnosti HEP-a.

Odvodnja oborinskih i otpadnih voda, čišćenje septičkih jama

Članak 21.

Otpad iz septičkih jama i bazena za pročišćavanje kolektora odlaže se na način i uz uvjete definirane zakonskim aktima iz te oblasti.

Odvodnja oborinskih i otpadnih voda propisana je posebnom Odlukom o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva i općina Jelenje, Čavle, Kostrena, Viškovo i Matulji.

Članak 22.

Svaki vlasnik ili korisnik stambenog ili poslovnog prostora na području općine Jelenje, dužan je sagraditi nepropusnu septičku jamu prema uvjetima građenja izdanim od nadležnog organa.

Čišćenje septičkih jama obavlja pravna osoba kojoj se poslovi povjeravaju na temelju pisanog ugovora, u skladu sa sanitarno-tehničkim uvjetima, a na zahtjev vlasnika septičke jame.

Vlasnik septičke jame dužan je na vrijeme zatražiti od komunalnog društva koje postupa sa otpadom, čišćenje septičke jame kako ne bi došlo do prelijevanja.

Pravna osoba koja postupa sa otpadom dužna je fekalije izlijevati na mjesta koja su za to određena i snosi odgovornost za eventualno zagađenje okoline.

Sanitarna inspekcija, kad utvrdi da se septička jama prelijeva ili propušta fekalije, odlučit će rješenjem o prekidanju dovoda vode zgradi, čije se fekalije izlijevaju iz septičke jame, dok se ne sanira postojeće stanje. Troškove sanacije snosi vlasnik, odnosno korisnik septičke jame.

Držanje domaćih životinja

Članak 23.

Držanje pasa i mačaka propisano je posebnom odlukom.

Članak 24.

Radi zaštite imovine, održavanja, čitoće, devastacije i opće prometne sigurnosti, zabranjeno je vršiti ispašu stoke bez nadzora, unutar naselja Općine Jelenje, neposrednoj blizini prometnica bez odobrenja vlasnika zemljišta.

U naseljima Općine Jelenje dozvoljeno je držanje stoke samo za vlastite potrebe, ako za to postoje potrebni sanitarni uvjeti o čemu odobrenje izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje.

Iznimno od stavka 2. ovog članka, držanje stoke i peradi u svrhu proizvodnje mesa, mlijeka i dr. proizvoda namijenjenih za daljnju prodaju, može se vršiti samo uz posebno odobrenje, koje izdaje Općinsko poglavarstvo, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Zatečenu stoku u ispaši bez nadzora, te bez odobrenja vlasnika zemljišta, Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje će zbrinuti na teret vlasnika stoke, na rok od pet dana od dana zbrinjavanja. Po isteku roka, tako zbrinjenu stoku Općina Jelenje će prodati putem javnog nadmetanja.

Članak 25.

Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje može u povodu prijave ili po službenoj dužnosti, zabraniti držanje domaćih životinja na područjima gdje je to dopušteno, ako je držanje domaćih životinja suprotno odredbama članka 24. ove Odluke ili ako se time nanosi nepotrebna smetnja okolnim stanarima ili narušava izgled okoline.

Ako se životinje drže suprotno stavku 1. ovog članka komunalni redar će izdati rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja.

Hvatanje životinja, odnosno sakupljanje i odlaganje životinjskih lešina na posebno određeno stočno groblje, obavlja trgovačko društvo ili koncesionar, kojima te poslove povjeri Općinsko Poglavarstvo posebnom odlukom.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 26.

Javne površine iz članka 3. ove Odluke koriste se u skladu s njihovom namjenom i moraju se održavati čistima i urednima.

Održavanje javnih zelenih površina na području Općine Jelenje obavlja Komunalno društvo »Jelen« (u daljnjem tekstu: komunalno društvo), temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture koje donosi Općinsko vijeće.

Članak 27.

Na javnoj površini nije dozvoljeno, bez odobrenja Općine Jelenje:

- odlagati građevinski materijal te građevinski i drugi krupni otpad,

- izlagati predmete, stvari, poljoprivredne i druge proizvode,

- postavljati predmete, naprave ili strojeve,

- bacati reklamne letke.

Članak 28.

Na javnoj površini zabranjeno je:

- koristiti dječje igralište i sprave za igru djece protivno njihovoj namjeni,

- popravljati motorna vozila (osim u opravdanim slučajevima) te obavljati druge obrtničke radove,

- prati osobe, vozila ili ostale predmete na javnim vodovodnim uređajima i objektima,

- izlijevati otpadne tekućine bilo koje vrste,

- pljuvati i obavljati nuždu,

- paliti otpad,

- obavljati bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje javna površina,

- odlagati ili postavljati bilo kakve predmete kojima se ometa redovito korištenje javne površine, odnosno nesmetan prolaz pješaka i vozila,

- obavljati bilo kakve radnje kojima se mijenja namjena javne površine.

Članak 29.

Radi zaštite javnih zelenih površina ne smije se:

- obarati drveće, te vaditi panjeve bez odobrenja,

- obrezivati i skidati grane i vrhove s ukrasnog drveća i grmlja bez odobrenja,

- guliti koru stabala, zasijecati drveće, grmlje i živicu,

- neovlašteno skidati plodove s drveća i grmlja, kidati i brati cvijeće, vaditi cvjetne i travne busenove, kidati cvjetne i zelene grane s grmlja i drveća,

- kopati i odnositi zemlju i humus,

- oštećivati opremu zelenih površina, kao npr. ograde, ogradne stupiće, klupe, stolove, skloništa, sprave za igru djece, gnijezda, hranilišta, te njihovo onečišćavanje, zagađivanje i onesposobljavanje,

- kampirati bez odobrenja,

- protupravno prisvajanje,

- hvatanje i uznemiravanje ptica i ostalih životinja,

- dovođenje i puštanje životinja,

- ložiti vatru i paliti stabla.

Članak 30.

Vozači, odnosno vlasnici vozila dužni su prilikom prijevoza paziti da se ne rasipa građevinski i drugi materijal koji prevoze po javno prometnim površinama.

Pri izlasku s gradilišta na javno prometnu površinu kotači motornih vozila moraju biti očišćeni od blata.

Vozila ne smiju ispuštati ulje na javno prometnu površinu.

Članak 31.

Radi očuvanja javne prometne površine zabranjeno je:

- bilo kakvo oštećenje javne prometne površine ili objekta i uređaja koji su njihov sastavni dio,

- izvođenje radova bez odobrenja nadležnog tijela,

- bilo kakvo nenamjensko korištenje i prenamjena javne prometne površine.

U slučaju izvođenja radova protivno odredbi stavka 1. ovog članka, Komunalno redarstvo izdat će rješenje za obustavu radova koji se izvode bez odobrenja uz obvezu dovođenja javne prometne površine u prvobitno stanje, o trošku izvođača radova.

Uvjete i način prekopavanja javne prometne površine određuje Jedinstveni upravni odjel.

Članak 32.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost neposredno uz javnu površinu dužna je svakodnevno dovesti javnu površinu u čisto i uredno stanje, ako zbog njihove poslovne i druge djelatnosti dolazi do onečišćenja površine oko njihovog poslovnog objekta.

Vlasnik ili korisnik sportskog ili rekreacijskog objekta, zabavnog parka ili igrališta, organizator javnog skupa i ovlašteni korisnik javne površine dužan je osigurati stalno čišćenje korištene javne površine ili objekta, kao i prostora koji služi jkao pristup tim površinama.

Članak 33.

Vozila koja sudjeluju u prometu ili su zaustavljena ne smiju onečišćavati javnu površinu uljem, pijeskom, slamom, lišćem, piljevinom i sličnim tekućim rasutim materijalom.

Članak 34.

Ako investitor ili izvoditelj građevinskih radova, prilikom izgradnje novih i/ili rekonstrukcije postojećih objekata, postavljanja naprava uređaja i instalacija, uništi ili ošteti postojeću javnu površinu, obvezan je nadoknaditi puni iznos troškova za vraćanje oštećene i/ili uništene javne površine u prvobitno stanje.

Otklanjanje svih oštećenja i ponovno uređenje javne površine vrši se po nalogu komunalnog redara o trošku investitora odnosno izvoditelja građevinskih radova iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 35.

Osoba koja namjerno ili iz nepažnje učini štetu na javnim površinama obvezna je nadoknaditi počinjenu štetu.

Otklanjanje oštećenja i ponovno uređenje javne površine vrši se o trošku počinitelja oštećenja, a po nalogu komunalnog redara.

Članak 36.

Jedinstveni upravni odjel će rješenjem odrediti vlasniku odnosno korisniku zelene površine, uklanjanje osušenog ili bolesnog stabla ili samo grana, koje bi svojim rušenjem, odnosno padom moglo ugroziti sigurnost ljudi, prometa, objekata i slično.

Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik ne postupi po rješenju iz prethodnog stavka, uklanjanje stabala ili grana izvršit će Jedinstveni upravni odjel na njegov trošak.

Svaku štetu koja nastane rušenjem stabla ili grane iz stavka 1. ovog članka, dužan je nadoknaditi vlasnik odnosno korisnik.

Jedinstveni upravni odjel će postupiti na način iz stavka 1. ovog članka i u slučaju kada pojedino stablo ugrožava sigurnost objekta (potkopavanje temelja, podizanje asfaltnog sloja na prometnici i slično).

Članak 37.

Nije dozvoljeno puštanje životinja na javne površine bez nadzora.

Posjednik životinje dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena otpacima njegove životinje.

Članak 38.

Kiosci moraju biti uredni i ispravni. Klupe, suncobrani, tende i slične naprave na otvorenim tržnicama i trgovima moraju biti izrađeni od prikladnog materijala, te moraju biti uredni i ispravni.

Članak 39.

Pri obavljanju građevinskih radova, izvođači su dužni poduzimati sljedeće mjere sprečavanja onečišćavanja javnih površina:

- čistiti javne površine oko gradilišta od svih vrsta garđevinskog i drugog materijala, blata i slično, a čije je taloženje na javnim površinma posljedica izvođenja građevinskih radova,

- čistiti i prati teretna i osobna vozila prije njihova odlaska s gradilišta,

- polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskih objekata, kako bi se spriječilo stvaranje blata i prašine.

Članak 40.

Na javnoj površini ispred radnji i prodavaonica ne smije se odlagati ambalaža i slično.

Ispred zgrade i ograde ili na zgradu ne smije se odlagati uređaje ili predmete što mogu povrijediti prolaznike ili im

nanijeti neku štetu, kao ni ostavljati takve predmete na javnoj površini.

Članak 41.

Zajedničke prostorije u stambenim i poslovnim zgradama moraju se održavati čistim i urednim. Pod zajedničkim prostorijama podrazumijeva se i prostor za smještaj posuda za smeće kao i okućnice zgrada.

Okoliši stambenih i poslovnih zgrada moraju biti uređeni, a s njih odstranjeno smeće i otpad.

Odgovornost za održavnje čistoće snosi skup stanara stambene zgrade, korisnik poslovnog prostora, odnosno vlasnik porodično-stambene zgrade.

IV. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Korištenje javnih površina prilikom gradnje

Članak 42.

U cilju zaštite javnih površina prilikom obavljanja građevinskih radova, izvođač je dužan poduzimati sljedeće mjere:

- označiti gradilište natpisom koji mora sadržavati naziv i adresu investitora i izvođača te broj rješenja odnosno prethodnog odobrenja za radove izdanog od nadležnog Konzervatorskog odjela,

- polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskog objekta te drobljenja agregata, kako bi se spriječilo prekomjerno stvaranje i širenje prašine,

- deponirati građevinski materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode, te da se materijal ne raznosi po javnim površinama,

- očistiti javnu površinu oko gradilišta od svih vrsta građevinskog i drugog materijala, blata i drugog otpada čije je skupljanje na javnim površinama posljedica izvođenja građevinskih radova.

Zabranjuje se izlijevanje građevinskog i građevinskog otpadnog materijala u slivnike.

Članak 43.

Za iskrcaj, smještaj i ukrcaj građevinskog materijala, podizanje skela, popravke vanjskih dijelova zgrade i slične radove koji služe građevinskoj namjeni mora se koristiti vlastito zemljište.

U opravdanim slučajevima, kada nema vlastitog zemljišta ili je njegova površina nedostatna, za potrebe iz stavka 1. ovoga članka može se privremeno koristiti javna površina ili neizgrađeno građevinsko zemljište.

Odobrenje za korištenje javne površine iz stavka 2. ovog članka izdaje Jedinstveni upravni odjel.

Kod izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka, privremeno zauzeti dio javne površine mora se ograditi urednom ogradom.

Građevinski materijal mora biti uredno složen da ne sprječava otjecanje oborinskih voda.

Članak 44.

Za vrijeme obavljanja radova izvođač mora poduzeti sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti. Za sigurnost radova odgovoran je izvođač radova.

Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga obustavi na vrijeme duže od jednog mjeseca, komunalni redar može odrediti da se s javne površine uklone skele i drugi materijal.

Članak 45.

Nakon završetka građevinskih radova ili prestanka potrebe za korištenjem javne površine za smještaj građevinskog materijala, izvođač je dužan javnu površinu vratiti u prvobitno stanje.

Komunalni redar pregledat će korišteni prostor i ako ustanovi da postoji kakvo oštećenje naredit će izvođaču da o vlastitom trošku dovede korištenu javnu površinu u prijašnje stanje.

Članak 46.

Izvođač radova dužan je višak zemlje iz iskopa i otpadni građevinski materijal odlagati na za tu svrhu određena odlagališta otpada.

Izvođač građevinskih radova prilikom odlaganja zemlje i/ ili otpadnog građevinskog materijala dužan je pridržavati se uputa o načinu odlaganja koje izdaje komunalno društvo, te platiti utvrđenu naknadu.

Korištenje javne površine za tržnice

Članak 47.

Lokacije otvorenih tržnica u Općini određuje Poglavarstvo.

Otvorene tržnice na kojima se obavlja promet poljoprivrednim i drugim proizvodima moraju biti čiste i uredne.

Po isteku vremena određenog za prodaju na otvorenoj tržnici ovlaštena pravna ili fizička osoba uklanja s tržnice sve klupe i druge pokretne naprave, osim kioska te dovodi tržnicu u čisto i uredno stanje.

Zabranjeno je prodavanje ili izlaganje poljoprivrednih, prehrambenih i drugih proizvoda izvan prostora otvorenih tržnica, ukoliko takvo pravo nije utvrđeno posebnom odlukom o zakupu javnih površina.

Kad komunalni redar utvrdi da prodavatelj postupa suprotno odredbi stavka 3. ovog članka, Jedinstveni upravni odjel donijet će Rješenje kojim se privremeno oduzima prehrambena roba s mogučnošću preuzimanja robe u roku od 24 sata i plaćanja nastalih troškova, a u protivnom se uništava.

Provođenje zabrane iz stavka 4. ovog članka nadzire komunalni redar.

V. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 48.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, te otpad iz proizvodne /ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.

Komunalni otpad se dijeli na standardni i krupni otpad.

Standardni otpad je otpad koji svakodnevno nastaje u kućanstvima (npr. otpad hrane i pića te ambalažni otpad).

Krupni otpad je onaj otpad koji povremeno nastaje u kućanstvu (štednjaci, bojleri i ostala kućanska bijela tehnika, kreveti, fotelje i ostali dijelovi namještaja, zatim kante, madraci, otpad od čišćenja spremišta i sl.).

Tehnološki otpad je otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima, a po količinama, sastavu i svojstvima razlikuje se od komunalnog otpada.

Članak 49.

Provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava Općinsko Poglavarstvo.

Članak 50.

Održavanje čistoće na području Općine obavlja komunalno društvo.

Članak 51.

Komunalno društvo dužno je osigurati odvoz komunalnog otpada za sve građevine koje proizvode komunalni otpad na području Općine Jelenje.

Komunalno društvo dužno je postaviti dovoljan broj posuda za odlaganje standardnog i krupnog komunalnog otpada u svim naseljima na području Općine Jelenje, održavati ih u ispravnom stanju na način da ih po potrebi popravlja ili zamjenjuje novima, a redovnim ih pranjem treba održavati čistim i urednim.

Mjesta za postavljanje posuda za odlaganje komunalnog otpada, kao i oblik (zapreminu) posuda za pojedinu lokaciju određuje komunalno društvo, uz prethodnu suglasnost općinskog Poglavarstva.

Članak 52.

Odvoz komunalnog otpada obavlja se po Planu odvoza komunalnog otpada kojeg donosi komunalno društvo uz prethodnu suglasnost Općinskog Poglavarstva.

Planom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se tjedni raspored odvoza komunalnog otpada po pojedinim područjima (ulice, dijelovi naselja, naselja).

Članak 53.

Korisnici usluga odvoza komunalnog otpada dužni su pažljivo puniti posude za odlaganje komunalnog otpada tako da se otpad ne rasipa po njima ili oko njih.

Nije dozvoljeno pretrpavanje otpadom posuda za odlaganje komunalnog otpada koje otežava zatvaranje, te odlaganje otpada kraj posuda.

Nije dozvoljeno u posude za odlaganje standardnog komunalnog otpada odlagati krupni otpad, žeravicu, vrući pepeo, tekuće i polutekuće tvari, građevinski materijal ili građevinski otpad, leševe životinja, električne baterije, akumulatore, autogume, granje, smeće iz vrta, opasni i tehnološki otpad.

Komunalno društvo dužno je najmanje jedanput mjesečno organizirati postavljanje posuda za odlaganje krupnog komunalnog otpada za skupljanje krupnog otpada po pojedinim područjima, odnosno naseljima uz prethodnu obavijest stanovnika i pravnih osoba na tom području ili naselju o datumu i mjestu skupljanja krupnog otpada.

Članak 54.

Odlaganje otpada bilo koje vrste pored posuda za odlaganje komunalnog otpada ili bilo gdje na javnoj površini, smatra se izvanrednim onečišćenjem te će Jedinstveni upravni odjel općine Jelenje narediti komunalnom društvu izvanredno čišćenje i odvoženje odloženog otpada na teret fizičke ili pravne osobe-onečišćivača koja je prouzročila izvanredno onečišćenje.

Izvanredno onečišćenje uklanja se na temelje rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine onečišćivaču, odnosno komunalnom društvu o trošku onečišćivača.

Troškovi izvanrednog čišćenja obuhvaćaju fizički rad, rad motornih vozila i troškove deponiranja.

Vlasnik kuće ili drugog stambenog prostora ne smije u svom dvorištu držati komunalni otpad koji narušava izgled ili utječe na onečišćenje zraka.

Komunalni redar izdat će Rješenje kojim se naređuje otklanjanje otpada iz prethodnog stavka na trošak vlasnika.

Članak 55.

Obveza korištenja komunalne usluge iz stavka 1. članka 52. ove Odluke nastaje za korisnika usluga u trenutku stjecanja vlasništva građevine odnosno posebnog dijela građevine (stana ili poslovnog prostora).

O činjenici stjecanja vlasništva građevine, odnosno posebnog stambenog ili poslovnog prometa u kojima će se proizvoditi komunalni otpad, korisnici usluga dužni su pismeno obavijestiti komunalno društvo i Jedinstveni upravni odjel općine u roku od 30 dana od dana stjecanja vlasništva.

Korisnici usluga dužni su pismenoj obavijesti iz stavka 2. ovog članka priložiti dokaz o vlasništvu građevine ili posebnog dijela građevine.

Ukoliko je u smislu Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu općine Jelenje, podnijet zahtjev komunalnom društvu za priključenje građevine koja će proizvoditi komunalni otpad, smatra se da je podnošenjem tog zahtjeva komunalno društvo ujedno obaviješteno u smislu odredbi ovog članka odluke.

Članak 56.

Korisnici usluga dužni su plaćati cijenu održavanja čistoće, sukladno cjeniku komunalnog društva.

Vlasnik građevine, odnosno posebnog dijela građevine može u skladu sa zakonom svoju obvezu plaćanja komunalne usluge održavanja čistoće, prenijeti ugovorom na korisnika građevine ili posebnog dijela građevine, ako je o tom pismeno obavijestio komunalno društvo.

VI. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 57.

Snijeg s javne prometne površine i nogostupa treba početi uklanjati kad napada 5 cm, a ako pada neprekidno, mora se uklanjati i više puta.

Led se s javnih površina uklanja čim nastane.

Vlasnici ili korisnici zgrada dužni su očistiti snijeg i led ispred svojih ulaznih vrata odnosno ispred vrata poslovnog prostora.

Uklanjanje snijega i leda s javne prometne površine obavlja pravna osoba u čijoj su nadležnosti poslovi održavanja te javne prometne površine.

Članak 58.

Javne prometne površine mogu se radi sprečavanja nastanka leda i sprječavanja klizanja posipati odgovarajućim materijalom.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s javne površine dužna je osigurati da se materijal kojim je posipana javna prometna površina ukloni čim prođe potreba da se on nalazi na javnoj prometnoj površini.

VII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 59.

Predmeti u smislu ove Odluke smatraju se pokretne stvari koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo koji se po Zakonu o građenju ne smatraju građevinama.

Pod predmetima iz stavka 1. ovog članka, smatraju se naročito.

1. kiosk, kao prenosiva, tipizirana i prefabricirana jedinica, čije se postavljanje na terenu izvodi sa suhom montažom na odgovarajuću podlogu te podrazumijeva mogućnost premještanja i uklanjanja s lokacije u komadu,

2. montažni objekt koji svojom namjenom, veličinom, oblikovanjem te montažom i suhom izvedbom nosivog konstruktivnog sistema predstavlja građevinu privremenog karaktera, koja podrazumijeva mogućnost demontaže, premještanja i uklanjanja s lokacije,

3. stolovi, stolice, zaštite od sunca i druga oprema ugostiteljskih terasa,

4. pokretnja radnja, kao prostorno neovisna i prenosiva prostorna jedinica (u pravilu na kotačima),

5. uslužna naprava (automat, hladnjak, vaga, peć za pečenje kestena, kokica i slično),

6. naprava za zabavu (uređaj predviđen za zabavu djece i odraslih - vlak, vrtuljak, jastuk za skakanje, karting staza i slično, drugi uređaji u sastavu zabavnog parka, šator za zabavne i druge prilike),

7. štand (tipiziran lako prenosivi element, predviđen za stalnu, povremenu ili prigodnu uličnu prodaju),

8. transparenti, jarboli za zastave, metalni nosači za konzolne reklame, plastične reklame, oglsne ploče, oglasni stupovi, oglasni ormarići te druge slične naprave i uređaji za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje.

Vlasnici odnosno korisnici predmeta iz stavka 1. ovog članka dužni su iste održavati urednima, čistima te u stanju funkcionalne sposobnosti.

Svi predmeti iz prethodnog stavka ovog članka kao i ostali predmeti (kućanski aparati, vozila, plovila, prikolice, klima uređaji, antene, aluminijska i plastična stolarija, krupni otpad i slično) postavljeni suprotno odredbama ove Odluke na javnoj površini, na zgradama ili drugim objektima, moraju se ukloniti.

Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje predmeta postavljenog ili smještenog suprotno odredbama ove Odluke.

Ako vlasnik ili korisnik protupravno postavljenog predmeta sam ne ukloni predmet, uklonit će ga jedinstveni upravni odjel općine Jelenje na odlagalište otpada, o trošku vlasnika ili korisnika.

Ukoliko je vlasnik protupravno postavljenog predmeta nepoznat, nalog za uklanjanje oglasit će se na oglasnoj ploči u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 60.

Napušteno vozilo kao i vozilo bez registarskih oznaka ostavljeno na javnim površinama duže od 15 dana uklonit će se o trošku vlasnika.

Predujam troškova osigurava Općina Jelenje.

Vlasnik vozila dužan je preuzeti svoje vozilo u roku od 30 dana od dana uklanjanja uz podmirenje nastalih troškova.

Ako vlasnik ne preuzme vozilo, isto se prodaje na javnom nadmetanju radi podmirenja nastalih troškova premještanja i skladištenja (čuvanja) i troškova prodaje.

VIII. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 61.

Nadzor nad provođenjem komunalnog reda propisanog ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel putem komunalnog redara.

Komunalni redar mora imati posebnu iskaznicu koju mora pokazati na zahtjev stranke.

Izgled iskaznice komunalnog redara određuje Pravilnikom o obliku i sadržaju Općinsko poglavarstvo Općine Jelenje.

Članak 62.

U obavljanju nadzora komunalni redar je ovlašten:

- rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,

- izdati usmeni nalog fizičkim i pravnim osobama kojim se nalaže radnja u svrhu održavanja komunalnog reda,

- predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka,

- naplatiti globu od počinitelja prekršaja odmah (na licu mjesta).

Članak 63.

Fizička i pravna osoba dužna je komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a osobito pristup do prostorija objekta, naprava i uređaja, dati osobne podatke, kao i pružiti druga potrebna obavještenja o predmetu uredovanja.

Ako komunalni redar u svome radu naiđe na otpor, može tražiti pomoć od Policijske uprave primorsko-goranske.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 64.

Globom od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. se ne pridržava odredbi članka 5.

2. ne održava vanjske dijelove zgrade i ne brine se o izgledu vanjskih dijelova zgrade

3. crta, šara ili oštećuje vanjske dijelove zgrade

4. ne obilježi zgradu kućnim brojem (članak 6. stavak 2.)

5. ne pristupi sanaciji zgrade ako ista prdstavlja javnu opasnost

6. ne održava okućnicu odnosno okoliš zgrade

7. odlaže na okućnicu građevinski i drugi materijal ili krupni otpad

8. plakate, oglase i slične objave ističe na mjestima koja nisu za to određena ili izlaže oglas reklamu ili plakat čiji je sadržaj suprotan zakonu

9. ne održava izloge sukladno članku 12.

10. ne koristi javnu površinu sukladno članku 13.

11. postupa suprotno odredbi članka 14.

12. uništava ili oštećuje tijela javne rasvjete

13. redovito ne održava objekte javne rasvjete

14. na vrijeme ne zatraži čišćenje septičke jame

15. ne postupa sukladno odredbi članka 22. stavak 1.

16. ne pridržava se odredbi članka 24. stavak 1.

17. ne pridržava se odredbi članka 27.

18. poduzima radnje iz članka 28.

19. na javnoj prometnoj površini izvodi radove bez odobrenja, oštećuje javnu površinu ili je nenamjenski koristi

20. ne postupa u skladu s odredbama članka 29.

21. vozilom onečišćuje javnu površinu (članak 33.)

22. uništi ili ošteti javnu površinu kod izvođenja građevinskih radova

23. ne nadoknadi počinjenu štetu na javnim površinama (članak 34.)

24. pusti životinju na javne površine bez nadzora i ne očisti javnu površinu od otpadaka njegove životinje (članak 37.)

25. izvođač građevinskih radova ne označi gradilište natpisom

26. izvođač građevinskih radova ne polijeva trošni materijal

27. deponira građevinski materijal na način da ometa promet i slobodno otjecanje ili da se materijal raznosi po javnim površinama

28. ne očisti javnu površinu u skladu s odredbom članka 40. alineja 4.

29. ne ogradi privremeno zauzetu javnu površinu (članak 41. stavak 4.)

30. ne poduzme sve mjere sigurnosti na gradilištu

31. nakon završetka građevinskih radova ne vrati korištenu javnu površinu u prvobitno stanje (članak 43.)

32. koristi javnu površinu bez odobrenja za iskrcaj ogrjeva ili za piljenje drva

33. prilikom iskrcaja i ukrcaja robe ili drugog materijala oštećuje javnu površinu, ili ako iskrcana roba ometa promet ili se ne ukloni u najkraćem mogućem roku

34. prodaje ili izlaže poljoprivredne ili druge proizvode izvan prostora otvorenih tržnica

35. ako ne održava čistoću na području Općine Jelenje

36. ne postupa sukladno odredbama članka 51.

37. ne ukloni snijeg i led sukladno odredbi članka 55.

38. ne ukloni protupravno postavljene predmete

Globom od 200,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 65.

Globom od 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz članka 64. ove Odluke.

Članak 66.

Komunalni redar ovlašten je naplatiti globu za prekršaj iz članka 64. ove Odluke, na mjestu izvršenja prekršaja kada je počinitelj prekršaja zatečen u izvršenju prekršaja. O naplaćenoj globi izdaje se potvrda.

Komunalni redar u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti dužan je pridržavati se zakona, ove odluke i drugih propisa.

Komunalni redar obavlja poslove nadzora samostalno u ime Općine Jelenje, postupa i donosi akte u okviru dužnosti i ovlaštenja određenih ovom Odlukom i drugim propisima.

Poduzimanje mjera za provođenje komunalnog reda smatra se hitnim i od javnog interesa za općinu Jelenje.

Članak 67.

Na temelju prijave policije ili službene osobe nadzornog tijela utemeljene na neposrednom zapažanju, a kojom je utvrđeno da je pravna ili fizička osoba počinila prekršaj iz članka 61. ove Odluke, komunalni redar će bez pozivanja prekršitelja, a nakon izvršenog očevida, donijeti rješenje o prekršaju.

Članak 68.

Roditelji ili staratelji maloljetnika koji počini prekršaj iz članka 64. ove Odluke kaznit će se globom predviđenom u tom članku.

Članak 69.

Za prekršaje propisane odredbom članka 64. ove Odluke komunalni redar je ovlašten kad utvrdi postojanje Zakonom propisanih uvjeta, za izdavanje prekršajnog naloga, naplatiti globu u visini od 100,00 kuna od počinitelja prekršaja odmah, bez prekršajnog naloga, a uz izdavanje potvrde.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 70.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine« PGŽ broj 3/99).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 363-04706-02/

Ur. broj: 2170-04-06-

Dražice, 19. rujna 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Maršanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr