SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 38. Petak, 13. listopada 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
109

 

109.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 24. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/ 04 i 39/06) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva

Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), a temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za Županiju od 20. srpnja 2006. godine, Županijsko poglavarstvo je na 42. sjednici od 5. listopada 2006. godine donijelo

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog
centra ispod Hotela »Malin«, Općina Malinska

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), daje tvrtki GPP »Mikić« d.o.o., u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) koncesiju na pomorskom dobru na području Općine Malinska, plaža ispred Hotela »Malin«, u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti i to: privez i odvez plovila za goste Hotela, postavljanje tuševa i drugih sadržaja za kupače, lako uklonjivi ugostiteljski objekt s terasom, ambulantna prodaja pića, sladoleda i slastica, sportsko-rekreacijske aktivnosti (fitness na plaži...), igre za djecu, tobogan, aqvagun, aqva park, iznajmljivanje 10 sandolina, 10 pedalina, 25 suncobrana i 25 ležaljki.

Predmetna koncesija temelji se na Odluci o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog centra ispod Hotela »Malin«, Općina Malinska (»Službene novine« broj 19/06), Javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije objavljenom u »Narodnim novinama« broj 69/06 od 21. lipnja 2006. godine te Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za Županiju od 20. srpnja 2006. godine.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, plaža ispred Hotela »Malin«, dio katastarske čestice 2606, upisana u k.o. Sveti Anton, z.k.ul. 396 i novonastala čestica N1, ukupne površine od 21.622 m2 od čega 4992 m2 kopnenog i 16630 m2 morskog dijela, te je iskazana u Gauss - Kruegerovim koordinatama:

BR.

Y

X

1

5 462 758.80

4 997 453.14

2

5 462 741.57

4 997 441.74

3

5 462 684.71

4 997 447.32

4

5 462 668.24

4 997 461.72

5

5 462 632.15

4 997 458.99

6

5 462 609.93

4 997 443.52

7

5 462 584.06

4 997 417.51

8

5 462 571.41

4 997 427.79

9

5 462 497.58

4 997 421.23

10

5 462 495.28

4 997 440.86

11

5 462 539.92

4 997 502.33

12

5 462 569.93

4 997 572.34

13

5 462 584.36

4 997 577.57

14

5 462 659.65

4 997 552.76

15

5 462 724.07

4 997 489.50

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na Katastarskom planu u mjerilu 1 : 1000 izrađen od »Geobiro«, Dobrinj.

Grafički prikaz iz stavka 2. ovoga članka se ne objavljuje.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 5 godina od dana sklapanja Ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima i ugovornim odredbama.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 110.000,00 kuna (slovima: sto deset tisuća kuna)

- promjenjivi dio naknade iznosi 3 % prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti i pružanjem usluga na plaži.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Ovlaštenik koncesije dužan je za pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke dostaviti lokacijsku i građevinsku dozvolu u roku od dvije godine od sklapanja Ugovora o koncesiji.

Neispunjenjem uvjeta u roku iz stavka 1. ovog članka raskida se Ugovor o koncesiji.

Članak 6.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od tvrtke GPP »Mikić« d.o.o. u srpnju 2006. godine.

Ovlaštenik koncesije dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na plažama, te sprječavanja onečišćenja mora.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša.

Članak 8.

Ovlaštenik je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Ovlaštenik koncesije je dužan tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje plaže, deponirati

prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, i sl., održavati zelene površine, po potrebi dohranjivati plažu, vršiti manje popravke obale, te vidljivo ograditi plažu s morske strane.

Članak 9.

Ukoliko Ovlaštenik koncesije za plažu iz članka 2. ove Odluke dobije Plavu zastavu, Davatelj koncesije može smanjiti godišnju naknadu za tu godinu.

Članak 10.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

Ovlaštenik koncesije je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Članak 11.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 12.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 13.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 14.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji pomorskog dobra kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/06-03/26

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-16

Rijeka, 5. listopada 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr