SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 1. Četvrtak, 15. siječnja 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županija

Županija

1.

Na temelju članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02) Vijeće srpske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 18. prosinca 2003. godine, donijelo je

STATUT
Vijeća srpske nacionalne manjine
Primorsko-goranske županije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se pitanja od značaja za djelokrug i rad Vijeća srpske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Ovaj Statut sadrži odredbe o: nazivu, sjedištu i području na kojem djeluje Vijeće, zastupanju, djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, tijelima Vijeća, njihovom sastavu, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja, te o imovini, načinu stjecanja imovine, javnosti rada i drugim pitanjima od značaja za Vijeće.

Članak 2.

Puni naziv Vijeća na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu glasi: Vijeće srpske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije, a skraćeni naziv glasi: VSNM PGŽ.

Vijeće može koristiti i naziv na engleskom jeziku koji glasi: City Council of Serb National Minority.

Članak 3.

Sjedište Vijeća je u Rijeci, na adresi sjedišta Primorsko- goranske županije, do donošenja posebne odluke o sjedištu.

Vijeće djeluje na području Primorsko-goranske županije.

Vijeće predstavlja i zastupa predsjednik Vijeća.

Članak 4.

Vijeće je institucija manjinske samouprave putem koje srpska nacionalna manjina sudjeluje u javnom životu i poslovima područne (regionalne) samouprave u Primorsko-goranskoj županiji, a sa ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja Srba, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Vijeće je neprofitna pravna osoba.

Svojstvo pravne osobe Vijeće stječe upisom u registar Vijeća nacionalnih manjina kojeg vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

Članak 5.

Vijeće ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm koji je obodno ispisan nazivom, a u sredini pečata je oznaka sjedišta Vijeća.

Za čuvanje i upotrebu pečata odgovoran je predsjednik Vijeća ili osoba koju on ovlasti.

Članak 6.

Radi usklađivanja ili unapređivanja zajedničkih interesa Vijeće može osnovati koordinacije vijeća nacionalnih manjina ili im pristupiti.

Članak 7.

Rad Vijeća je javan.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama Vijeća i izvještavati javnost o radu Vijeća i njegovih tijela.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Vijeće može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju.

Vijeće po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakete i slično) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

II. DJELOKRUG VIJEĆA TE PRAVA I OBVEZE ČLANOVA VIJEĆA

Članak 8.

Cilj Vijeća je zaštita i promicanje interesa pripadnika srpske nacionalne manjine u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i stavka 1. članka 4. ovog Statuta.

Ciljeve iz stavka 1. ovog članka Vijeće ostvaruje:

- predlaganjem tijelima Primorsko-goranske županije mjera za unapređivanje položaja srpske nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za srpsku nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose;

- isticanjem kandidata za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave;

- obavještavanjem o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja srpske nacionalne manjine;

- davanjem mišljenja i prijedloga na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja;

- organiziranjem savjetovanja;

- te druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva u skladu s programom rada Vijeća.

Članak 9.

Prava i obveze članova Vijeća su:

- da biraju i budu birani u tijela Vijeća;

- da budu obaviješteni o radu Vijeća i doprinose ostvarivanju njegove djelatnosti;

- da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Vijeća;

- da čuvaju i podižu ugled Vijeća, te zastupaju ciljeve i ideje vijeća u javnosti i vlastitom okružju.

III. TIJELA I RAD VIJEĆA

Članak 10.

Tijela Vijeća su:

- Predsjednik Vijeća

- Predsjedništvo Vijeća

- Komisija za financijska pitanja Vijeća

Vijeće može posebnom odlukom osnovati i druga radna tijela odnosno komisije.

Članak 11.

Prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika Vijeća i zamjenika predsjednika Vijeća može dati najmanje 1/5 (jedna petina) članova Vijeća.

Predsjednik Vijeća i zamjenik predsjednika Vijeća biraju se i razrješavaju tajnim glasovanjem većinom svih članova Vijeća.

Radna tijela odnosno komisije Vijeća imaju tri člana koji se biraju iz reda članova Vijeća.

Postupak predlaganja i izbora predsjednika Vijeća i zamjenika predsjednika Vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom odnosno posebnom odlukom Vijeća.

Članak 12.

Vijeće saziva predsjednik Vijeća pisanim pozivom članovima najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Izuzetno od stavka 1. ovog članka, u hitnim slučajevima, Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz dostavu materijala neposredno na sjednici.

Članak 13.

O sjednicama Vijeća i njegovim radnim tijelima vodi se zapisnik.

Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih članova Vijeća te donijetim zaključcima ili odlukama verificira se na prvoj sjednici Vijeća.

Zapisnik obvezatno potpisuju predsjednik Vijeća ili osoba koja je sjednici predsjedavala te zapisničar.

Članak 14.

Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Najmanje 1/3 članova Vijeća ima pravo pisanim putem tražiti od predsjednika Vijeća sazivanje sjednice.

Ukoliko predsjednik Vijeća iz neopravdanih razloga ne želi sazvati sjednicu Vijeća, sjednicu može sazvati 2/5 svih članova Vijeća, koja pri odluci o sazivanju određuje ime osobe koja će u njihovo ime sazvati sjednicu.

Odluka o sazivanju sjednice od strane članova Vijeća mora biti obrazložena i priložena pozivu za sjednicu.

Članak 15.

Sjednici Vijeća koju su sazvali članovi Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik ako su prisutni na sjednici. U suprotnom, sjednici predsjedava osoba koja je potpisala poziv za sjednicu ili osoba koju članovi izaberu većinom glasova prisutnih članova.

Vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je prisutna natpolovična većina svih članova Vijeća, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova Vijeća.

Ukoliko sjednici ne pristupi potreban broj članova, predsjednik saziva novu sjednicu u roku od 3 dana.

Iznimno, Statut, program rada, financijski plan i završni račun Vijeće donosi većinom glasova svih članova Vijeća.

Članak 16.

Vijeće:

- donosi Statut,

- donosi Poslovnik,

- donosi Program rada,

- donosi Financijski plan,

- donosi Završni račun,

- donosi odluku o načinu obavljanja stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova, te naknadi troškova i nagradama za obavljanje poslova za Vijeće,

- donosi odluku o izdavanju glasila Vijeća,

- donosi odluku o udruživanju s drugim vijećima odnosno formiranju koordinacija vijeća nacionalnih manjina,

- donosi odluku o oblicima suradnje s vijećima drugih nacionalnih manjina, nevladinim organizacijama i drugim organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu,

- bira i razrješava predsjednika,

- bira i razrješava zamjenika predsjednika,

- bira i razrješava, na prijedlog predsjednika, kandidate za radna tijela Vijeća,

- predlaže kandidate za članove Savjeta za nacionalne manjine iz reda članova vijeća nacionalnih manjina,

- razmatra i usvaja izvještaje svih tijela koje bira i imenuje,

- odlučuje o pravu predstavljanja i zastupanja Vijeća,

- odlučuje o priznanjima i nagradama,

- odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Vijeća sukladno zakonu i ovom Statutu.

Vijeće surađuje s tijelima Primorsko-goranske županije i ima pravo zahtijevati od tijela Primorsko-goranske županije da ga obavijesti o svim onim radnjama koje su usmjerene pripadnicima srpske nacionalne manjine.

Financijski plan i završni račun Vijeće donosi na prijedlog Komisije za financijska pitanja.

Članak 17.

Vijeće ima predsjednika.

Vijeće predsjednika bira, iz reda vijećnika, tajnim glasanjem.

Za izbor ili razrješenje predsjednika potrebna je većina glasova svih vijećnika.

Kada to zatraži pisanim putem 2/5 vijećnika, Vijeće odlučuje o razrješenju predsjednika.

Mandat predsjednika traje 4 godine.

Predsjednik za svoj rad odgovara Vijeću.

Predsjednik ima, do iznosa sukladno odluci ministra nadležnog za opću upravu, pravo na redovnu nagradu, odnosno naknadu troškova koji su nastali u vezi s radom u Vijeću.

Predsjednik Vijeća ima prava i dužnosti i to:

- predstavlja i zastupa Vijeće,

- saziva i predsjeda sjednicama Vijeća,

- predlaže dnevni red sjednice Vijeća,

- brine o postupku donošenja općih i drugih akata Vijeća,

- usklađuje suradnju s vijećima drugih nacionalnih manjina na području djelovanja Vijeća,

- potpisuje opće i druge akte koje donosi Vijeće,

- potpisuje financijske dokumente i nalogodavac je financijskog plana Vijeća,

- odobrava, vodeći računa o raspoloživim sredstvima, putovanja vijećnika u funkciji predstavljanja Vijeća u zemlji i inozemstvu,

- podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za rad Vijeća,

- brine o zaštiti prava i o ispunjavanju dužnosti vijećnika,

- brine o javnosti rada Vijeća,

- brine o vođenju dokumentacije o radu i čuvanju arhive Vijeća,

- obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Vijeća.

Za vrijeme odsutnosti i spriječenosti, predsjednika Vijeća zamjenjuje zamjenik predsjednika Vijeća.

Članak 18.

Kada Vijeće razriješi predsjednika Vijeća njegove poslove do izbora novog predsjednika obavlja zamjenik predsjednika Vijeća.

Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u roku 30 dana od dana donošenja odluke o razrješenju.

Ukoliko Vijeće ne izabere predsjednika u roku iz stavka 1. ovoga članka, o nastaloj situaciji obavijestit će Savjet za nacionalne manjine.

Članak 19.

Vijeće može izabrati Predsjedništvo Vijeća.

Predsjedništvo je izvršno tijelo Vijeća.

Predsjedništvo čine predsjednik i još 4 člana iz redova vijećnika, u pravilu predsjednici radnih tijela Vijeća.

Predsjednik Vijeća po funkciji je i predsjednik Predsjedništva.

Predsjedništvo za svoj rad odgovara Vijeću.

Predsjedništvo ima prava i dužnosti:

- koordinira pripreme sjednica Vijeća,

- razmatra sva pitanja iz nadležnosti Vijeća te priprema i predlaže Vijeću akte i odluke iz njegove nadležnosti,

- prati i usmjerava rad stalnih i privremenih radnih tijela Vijeća i daje prijedloge za unapređenje njihovog rada, te koordinira aktivnosti na kojima djeluje dva ili više radnih tijela,

- koordinira realizaciju odluka Vijeća.

Predsjedništvo obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili drugim aktima Vijeća.

Za obavljanje stručnih, administrativnih, materijalno-financijskih, tehničkih i drugih poslova za svoje potrebe Vijeće može na prijedlog Predsjedništva izabrati tajnika Vijeća.

Članak 20.

Članovi Vijeća nacionalne manjine svoje dužnosti obavljaju na dragovoljnoj osnovi i s pažnjom dobrog gospodara.

Članovi Vijeća iz sredstava Vijeća mogu primati samo naknadu troškova koje su imali u obavljanju poslova za Vijeće i nagradu za mjesečno ili neko drugo razdoblje ako to odobri, i do visine koju odobri ministar nadležan za poslove opće uprave.

IV. IMOVINA I SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA

Članak 21.

Imovinu Vijeća čine nekretnine i pokretnine.

Vijeće raspolaže svojom imovinom s pažnjom dobrog gospodara.

Za svoje obveze Vijeće odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članak 22.

Sredstva za rad Vijeća, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za potrebe Vijeća, osigurava Primorsko-goranska županija.

Sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programima rada Vijeća mogu se osigurati Proračunom Primorsko-goranske županije, kao i u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 23.

Osim sredstava iz članka 22. ovog Statuta, materijalna i financijska sredstva za rad Vijeća osiguravaju se i iz slijedećih izvora:

- dotacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske,

- dotacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave, sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija i institucija,

- donacija,

- poklona,

- nasljedstva,

- vlastitih prihoda,

- ostalih prihoda u skladu sa zakonom.

Sredstva koja Vijeće ostvari na način iz stavka 1. ovoga članka mogu se koristiti samo za djelatnosti i poslove od značaja za srpsku nacionalnu manjinu, utvrđene programom rada Vijeća.

Članak 24.

Vijeće upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

Predsjednik Vijeća ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Vijeća.

Članak 25.

Financijsko poslovanje Vijeća mora biti evidentirano u poslovnim knjigama i vođeno po za to važećim propisima koji uređuju poslovanje neprofitnih organizacija.

Vijeće ima žiro-račun, a može imati i devizni račun.

Vijeće svojom odlukom određuje osobe ovlaštene za materijalno i financijsko poslovanje i osobe ovlaštene za odobravanje i potpisivanje dokumentacije platnog prometa ako ovim Statutom ili drugim aktima nije drugačije određeno.

V. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 26.

Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Tumačenje odredaba Statuta daje Vijeće.

Sva pitanja koja nisu uređena Statutom mogu se urediti Poslovnikom Vijeća.

VI. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 27.

Statut, financijski plan i završni račun Vijeća objavljuju se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Broj: 0A-01/1-2003.

Rijeka, 18. prosinca 2003.

Predsjednik

Vijeća srpske nacionalne manjine

Primorsko-goranske županije

mr. sc. Branko Vrcelj, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr