SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 36. Petak, 29. rujna 2006.
GRAD RIJEKA
105

82.

Na temelju odredbe članka 24., 30. i 45. a Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/ 00, 32/02 i 100/04), članka 17. stavka 2. Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04), članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06 i 17/06 - pročišćeni tekst) te suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 350-02/06-04/92; Ur. broj: 531-06-06-2) od 30. lipnja 2006. godine, Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. rujna 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja povijesne jezgre Trsat

Članak 1.

Ovom Odlukom usklađuje se Odluka o Detaljnom planu uređenja povijesne jezgre Trsat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/03) s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04).

Članak 2.

Iza članka 2. Odluke o Detaljnom planu uređenja povijesne jezgre Trsat dodaje se novi članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a

Unutar zaštićenog obalnog područja mora (u daljnjem tekstu: ZOP) nalazi se južni dio Planom obuhvaćenog prostora površine približno 5,87 ha, koji je od obalne crte udaljen oko 750 do 1.000 m.

Granica ZOP-a ucrtana je u svim kartografskim prikazima.«

Članak 3.

Iza članka 4. dodaju se novi članci 4.a i 4.b koji glase:

»Članak 4.a

Na području unutar ZOP-a ne može se planirati gradnja, niti se može graditi pojedinačna ili više građevina namijenjenih iskorištavanju snage vjetra za električnu energiju.

Članak 4.b

Na području unutar ZOP-a koje je ovim Planom određeno za »Stambenu namjenu«, može se planirati pojedinačna građevina za smještaj (pansion i slično) kapaciteta do 80 kreveta. Proračunski broj kreveta po smještajnoj jedinici iznosi dva kreveta.«

Članak 4.

Iza članka 6. dodaje se novi članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

Na području unutar ZOP-a, građevina se može graditi samo na uređenoj građevnoj čestici ili na građevnoj čestici čije je uređenje započeto na temelju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prema posebnom propisu.

Uređenom građevnom česticom smatra se građevna čestica koja ima osiguran cestovni pristup, parkirališna mjesta te odvodnju otpadnih voda riješenu zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.«

Članak 5.

Iza članka 97. dodaju se novi članci 97.a, 97.b i 97.c koji glase:

»Članak 97.a

Za područje obuhvata Plana određuje se III. kategorija uređenosti zemljišta, visoko uređeno građevinsko zemljište, koje obuhvaća dovršenu pripremu zemljišta za izgradnju, cjelovitu infrastrukturu i centralne sadržaje unutar gradskog područja.

Članak 97.b

Korištenje, uređenje i zaštitu područja unutar ZOP-a potrebno je provoditi sukladno Uredbi o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04), osim na građevnoj čestici koja je s više od jedne polovine svoje površine izvan ZOP-a.

Članak 97.c

Na području unutar ZOP-a, do donošenja Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Rijeke, ne može se graditi nova ni rekonstruirati postojeća pojedinačna građevina ili više građevina na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini površine veće od 5.000 m2

Članak 6.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana mijenjaju se i dopunjuju kako je utvrđeno Elaboratom »Usklađenje Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Trsat«, koji čini sastavni dio ove Odluke i nije predmetom objave.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/174

Ur. broj: 2170-01-10-06-2

Rijeka, 21. rujna 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=194&mjesto=51000&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr