SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 36. Petak, 29. rujna 2006.
GRAD RIJEKA
105

81.

Na temelju odredbe članka 24., 30. i 45. a Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/ 00, 32/02 i 100/04), članka 17. stavka 2. Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04), članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06 i 17/06 - pročišćeni tekst) te suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 350-02/06-04/91; Ur. broj: 531-06-06-2) od 30. lipnja 2006. godine, Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. rujna 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja područja Zagrad

Članak 1.

Ovom Odlukom usklađuje se Odluka o Detaljnom planu uređenja područja »Zagrad« (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/99) s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04).

Članak 2.

U Odluci o Detaljnom planu uređenja područja »Zagrad« iza članka 2. dodaje se novi članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a

Ukupan prostor unutar granice obuhvata Plana nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja mora (u daljnjem tekstu: ZOP) i unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, a zauzima dio prostora ZOP-a na kopnu od obalne crte udaljen približno 200 do 500 m.

Položaj obuhvaćenog prostora unutar ZOP-a prikazan je Preglednom kartom s granicama ZOP-a i granicom obuhvata DPU-a područja Zagrad u mjerilu 1: 5000.«

Članak 3.

Iza članka 19. dodaje se novi članak 19a. koji glasi:

»Članak 19.a

Na području namjene iz članka 18. i 19. ove Odluke dozvoljena je gradnja i rekonstrukcija pojedinačne građevine za smještaj (gradski hotel i slično) kapaciteta do 80 kreveta.

Proračunski broj kreveta po smještajnoj jedinici iznosi dva kreveta.«

Članak 4.

Iza članka 43. dodaje se novi članak 43.a koji glasi:

»Članak 43.a

Na području obuhvata ovoga Plana građevina se može graditi samo na uređenoj građevnoj čestici ili na građevnoj čestici čije je uređenje započeto na temelju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prema posebnom propisu.

Uređenom građevnom česticom smatra se građevna čestica koja ima osiguran cestovni pristup, parkirališna mjesta te odvodnju otpadnih voda riješenu zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.«

Članak 5.

Iza članka 86. dodaju se novi članci 86.a, 86.b i 86.c koji glase:

»Članak 86.a

Za područje obuhvata Plana određuje se III. kategorija uređenosti zemljišta, visoko uređeno građevinsko zemljište, koje obuhvaća dovršenu pripremu zemljišta za izgradnju, cjelovitu infrastrukturu i centralne sadržaje unutar gradskog područja.

Članak 86.b

Korištenje, uređenje i zaštitu područja obuhvata ovoga Plana potrebno je provoditi sukladno Uredbi o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04).

Članak 86.c

Na području obuhvata Plana, do donošenja Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Rijeke, ne može se graditi nova ni rekonstruirati postojeća pojedinačna građevina ili više građevina na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini površine veće od 5.000 m2

Članak 6.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana mijenjaju se i dopunjuju kako je utvrđeno Elaboratom »Usklađenje Detaljnog plana uređenja područja »Zagrad«, koji čini sastavni dio ove Odluke i nije predmetom objave.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/172

Ur. broj: 2170-01-10-06-2

Rijeka, 21. rujna 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=194&mjesto=51000&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr