SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 35. Petak, 15. rujna 2006.
OPĆINA DOBRINJ
101

36.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 129/05), članka 10. i 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 6/03) te članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 17/03) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 10. sjednici održanoj 7. rujna 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o stipendijama Općine Dobrinj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima, postupak dodjele stipendija te prava i obveze korisnika stipendija na području Općine Dobrinj.

Članak 2.

Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama i za studij u Republici Hrvatskoj.

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj.

Članak 3.

Visinu mjesečnog iznosa stipendije utvrđuje Općinsko poglavarstvo Općine Dobrinj u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima za svaku školsku/akademsku godinu posebno.

Općina Dobrinj, s obzirom na različitu visinu stipendija, dodjeljuje 4 (četiri) vrste stipendija:

- stipendija za učenike srednjih škola,

- stipendija za studente,

- stipendija temeljem kriterija doprinosa razvoju lokalne zajednice,

- socijalna stipendija za učenike odnosno studente.

Članak 4.

Stipendija se dodjeljuje za vrijeme redovitog školovanja u srednjoj školi odnosno za vrijeme redovitog studija.

Apsolventu se priznaje status redovitog studenta najduže godinu dana od dana završetka akademske godine u kojoj je odslušao predavanja.

Stipendija se isplaćuje jednom mjesečno, do svakog 15. u mjesecu, za protekli mjesec, u razdoblju od mjeseca rujna zaključno s lipnjem za učenike odnosno od mjeseca listopada zaključno s lipnjem za studente.

II. UVJETI ZA STJECANJE PRAVA I KRITERIJI ZA DOBIVANJE STIPENDIJE

Članak 5.

Pravo na dodjelu stipendije imaju učenici odnosno studenti koji podnesu zahtjev za dodjelu stipendije, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da nisu stariji od 27 godina,

- da imaju prebivalište na području Općine Dobrinj, bez prekida najmanje 2 (dvije) godine,

- da su redoviti učenici srednje škole odnosno redoviti studenti,

- da ne ponavljaju školsku odnosno akademsku godinu za koju podnose zahtjev,

- da nisu korisnici stipendije po nekoj drugoj osnovi.

Članak 6.

Kriteriji za dodjelu stipendije za učenike, stipendije za studente odnosno stipendije temeljem kriterija doprinosa razvoju lokalne zajednice:

- uspjeh učenika srednje škole u prethodnoj školskoj godini, izražen prosjekom ocjena, nije niži od 4,0 odnosno u osmom razredu od 4,5 odnosno uspjeh studenta u prethodnoj akademskoj godini, izražen prosjekom ocjena, nije niži od 3,00 odnosno u posljednjem razredu srednje škole nije niži od 4,00.

Pored općeg kriterija iz stavka 1. ovog članka učenici odnosno studenti za dodjelu stipendije temeljem kriterija doprinosa razvoju lokalne zajednice moraju ispunjavati poseban kriterij:

- ostvareno zapaženo postignuće na području obrazovanja (nagrade na strukovnim natjecanjima, objavljeni radovi odnosno sudjelovanje u znanstvenim i stručnim projektima), kulture ili sporta.

Članak 7.

Kriteriji za dodjelu socijalne stipendije:

- učenik odnosno student je dijete samohranog roditelja ili bez roditelja,

- učenik, student odnosno roditelj ili osoba koja ga uzdržava ostvaruje pomoć za uzdržavanje ili koji od drugih oblika pomoći temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb,

- prosječni neto prihod po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od 100% neoporezivog dijela mjesečne plaće prema važećim propisima Republike Hrvatske na dan raspisivanja natječaja.

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE

Članak 8.

Stipendije se dodjeljuju na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Poglavarstvo Općine Dobrinj na početku školske/ akademske godine.

Natječaj se objavljuje u Novom list ili na oglasnoj ploči Općine Dobrinj odnosno web stranici Općine Dobrinj.

Općinsko poglavarstvo provodi natječaj, utvrđuje rezultate i donosi odluku o dodjeli stipendija.

Prijave na natječaj za dodjelu stipendija podnose se na obrascu koji se može podići u prijemnoj pisarnici Općine Dobrinj ili preuzeti s web stranice Općine Dobrinj.

Jedinstveni upravni odjel vodi evidenciju dodijeljenih stipendija, ispunjava obveze i nadzire ispunjavanje obveza odnosno obavlja druge poslove sukladno odluci Općinskog poglavarstva.

Članak 9.

Sadržaj natječaja:

- naziv tijela koje objavljuje natječaj,

- naznaku uvjeta i kriterija za dodjelu stipendija,

- visinu iznosa, posebno za stipendiju za učenike, stipendiju za studente, stipendiju temeljem kriterija doprinosa razvoju lokalne zajednice i socijalnu stipendiju,

- rok za podnošenje prijava,

- prilozi koji se prilažu uz prijavu,

- naziv tijela kojem se zahtjevi podnose.

- rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja.

Članak 10.

Prijavi na natječaj, ovisno o vrsti stipendije, prilažu se slijedeći prilozi:

- preslika domovnice,

- potvrda o prebivalištu,

- potvrda o redovnom upisu u tekuću školsku/akademsku godinu,

- svjedodžba o uspjehu u posljednjoj godini školovanja za učenike i studente prve godine studija odnosno za ostale studente prijepis ocjena s prethodne godine studija,

- priznanja, diplome i potvrde o rezultatima sa takmičenja iz prethodne godine,

- opis doprinosa i uloge kandidata u području za koje se prijavljuje i načina na koji doprinosi lokalnoj zajednici,

- preslika rješenja Centra za socijalnu skrb,

- potvrda poslodavatelja o ukupno isplaćenoj plaći u posljednja tri mjeseca koji prethode mjesecu u kojem je podnijeta prijava, za sve zaposlene članove domaćinstva,

- izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči za istinitost podataka,

- drugu dokumentaciju koju je ovlašteno zatražiti Poglavarstvo po pregledu prijavi na natječaj.

IV. GUBITAK PRAVA NA ISPLATU STIPENDIJE

Članak 11.

Korisnik stipendije koji neopravdano prekine školovanje, koji promijeni prebivalište u tijeku školske/akademske godine odnosno za kojeg se naknadno utvrdi da je dostavio netočne podatke prilikom podnošenja prijave na natječaj, gubi pravo na stipendiju.

Korisnik stipendije je dužan obavijestiti Jedinstveni upravni odjel, u roku od 15 dana od dana nastanka razloga za gubitak prava na stipendiju, radi prekida isplate stipendije.

U slučaju da ne postupi sukladno odredbama iz prethodnog stavka, korisnik stipendije je dužan vratiti cjelokupan iznos primljene stipendije u roku koji će odrediti Općinsko poglavarstvo.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Korisnici stipendije su obvezni dati volonterski doprinos lokalnoj zajednici sukladno Odluci Poglavarstva Općine Dobrinj.

Članak 13.

Općinsko poglavarstvo Općine Dobrinj može privremeno ili trajno prekinuti isplatu stipendija ukoliko zbog nastupa izvanrednih okolnosti u financiranju nije u mogućnosti osigurati sredstava potrebna za daljnju isplatu stipendija.

Članak 14.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj vodi evidenciju odobrenih stipendija, vrši isplatu i obavlja druge poslove u skladu s odlukom Općinskog poglavarstva.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-29/10

Ur. broj: 2141-04-06-01-4

Dobrinj, 7. rujna 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr