SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 35. Petak, 15. rujna 2006.
OPĆINA DOBRINJ
101

33.

Na temelju članka 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04 i 178/04), članka 5. stavak 3. i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/06), članka 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/06), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 10. sjednici održanoj 7. rujna 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dobrinj

1. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dobrinj dodjeljuje se MOMU PAUNOVSKI, vl. obrta PAUN iz Krka, J. J. Strossmayera 23.

2. Općinsko poglavarstvo Općine Dobrinj sklopit će s MOME PAUNOVSKI, vl. obrta PAUN iz Krka, J. J. Strossmayera 23 ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dobrinj na vrijeme od 5 (pet) godina.

3. Visina naknade za koncesiju iznosi 5.000,00 kuna (pettisućakuna), a koncesionar je dužan izvršiti uplatu na žiroračun Općine Dobrinj.

4. Cijena za pruženu uslugu iskazana je u troškovniku u prilogu ove Odluke, a naplaćivat će se od korisnika gotovinskom uplatom ili uplatom na žiroračun koncesionara.

5. Koncesionar se obvezuje vršiti uslugu u skladu sa zakonskim propisima i ugovorom.

Obrazloženje

Općina Dobrinj je dana 23. srpnja 2006. godine u dnevnom listu »Novi list« objavila natječaj da dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dobrinj.

Na natječaj je pravovremeno pristigla samo 1 (jedna) ponuda i to: Moma Paunovski, vl. obrta Paun iz Krka.

Pregledom dostavljene ponude je utvrđeno da ista u potpunosti udovoljava uvjetima Javnog natječaja.

Sukladno članku 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Dobrinj Općinsko vijeće je prihvatilo prijedlog Povjerenstava i odlučilo na način prikazan u izreci ove Odluke.

Klasa: 021-05/06-29/10

Ur. broj: 2141-04-06-01-3

Dobrinj, 7. rujna 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr