SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 34. Petak, 8. rujna 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
17

33.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 137/99, 22/00, 73/00 , 114/01 i 79/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 19. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« broj 4/06) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 18. kolovoza 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu
Općine Mrkopalj

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se raspolaganje i upravljanje građevinskim zemljištem i drugim nekretninama u vlasništvu Općine Mrkopalj.

Izuzetno od odredbe prethodnog stavka ovog članka način, uvjeti i postupak davanja u zakup javnih površina i poslovnih prostora u vlasništvu Općine Mrkopalj uredit će se posebnom Odlukom.

Članak 2.

Nekretninu u vlasništvu Općine poglavarstvo Općine Mrkopalj može otuđiti ili njom na drugi način raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni ako zakonom nije drukčije određeno.

Odredbe stavka 1. ovog članka ne odnose se na slučajeve kad pravo vlasništva na nekretnini u vlasništvu općine, stječu Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.

Članak 3.

Građevinskim zemljištem smatra se izgrađeno i uređeno, kao i neizgrađeno građevinsko zemljište koje je važećim dokumentom prostornog uređenja predviđeno za građenje građevina i građenje i uređenje javnih površina, a nalazi se unutar granica Općine Mrkopalj.

Priprema zemljišta obuhvaća: izradu i donošenje prostornih planova, ishođenje lokacijske dozvole u slučaju kada je Općina investitor, izradu i provedbu geodetskog elaborata, utvrđivanje komunalnog doprinosa, rješavanje imovinsko- pravnih odnosa (otkup, zamjena i sl.) kao i druge radnje za pripremu građenja ili uređenja na zemljištu.

RASPOLAGANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM I DRUGIM NEKRETNINAMA

Članak 4.

Javni natječaj provodi se za :

1. prodaju nekretnina

2. zakup zemljišta

3. zamjenu nekretnina

3. osnivanje prava građenja kod građenja građevina

4. ustanovljenje prava služnosti.

Članak 5.

Zemljište u vlasništvu općine poglavarstvo može prodati po utvrđenoj tržišnoj cijeni bez provedbe javnog natječaja: osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20% planirane građevne čestice i osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu, bez građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela državne uprave, izgradila građevinu u skladu s detaljnim planom uređenja ili lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj do 20% površine planirane građevne čestice, pod uvjetom da se obveže da će u roku od jedne godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ishoditi građevnu dozvolu.

Članak 6.

Odluku o raspisivanju i provođenju natječaja za prodaju donosi Poglavarstvo.

Postupak i uvjeti natječaja, u pravilu objavljuju se u tisku.

Natječaj je otvoren najmanje 8 dana računajući od dana objave u tisku.

Članak 7.

Tekst objave natječaja sadrži sljedeće:

1. oznaku i površinu zemljišta odnosno nekretnine

2. početni iznos cijene po m2

3. rok za podnošenje ponuda

4. način plaćanja ukupne cijene zemljišta odnosno nekretnine.

Članak 8.

Pismena prijava na natječaj mora sadržavati:

- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar,

- visinu ponuđene cijene po m2 zemljišta,

- adresu prebivališta, odnosno sjedišta.

Članak 9.

Natječaj provodi radno tijelo Poglavarstva nadležno za razmatranje ponuda (u daljnjem tekstu: komisija).

Komisija broji 5 članova.

Članove komisije imenuje Poglavarstvo.

Članak 10.

Komisija otvara pristigle ponude te utvrđuje sljedeće:

- da li ponuda ispunjava uvjete natječaja

- iznos ponude

Komisija utvrđuje najpovoljnijeg ponuditelja prema visini ponuđene cijene uz uvjet da su ispunjeni svi uvjeti iz natječaja.

Na temelju obrazloženog prijedloga komisije konačnu odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Poglavarstvo.

S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se kupoprodajni ugovor.

Članak 11.

O postupku javnog natječaja vodi se zapisnik u koji se unose podaci o vlasniku, zemljištu, mjestu i vremenu otvaranja ponuda, imenu i prezimenu članova komisije, početnom iznosu cijene zemljišta, sudionicima natječaja, podnesenim ponudama, obavijesti o povlačenju odnosno odustajanju, primjedbe natjecatelja, konačan postignutoj cijeni zemljišta, te odabranom kupcu.

Članak 12.

Nakon provedenog natječaja zainteresiranim natjecateljima na njihov se zahtjev uručuje preslika zapisnika iz prethodnog članka ove Odluke.

Članak 13.

Poglavarstvo može utvrditi mogućnost plaćanja kupoprodajne cijene s odgodom plaćanja od 90 dana , ako se radi o plaćanju putem realizacije kredita poslovne banke.

Članak 14.

Ugovor o kupoprodaji zemljišta sklapa se u pisanom obliku.

Članak 15.

Prodajna cijena zemljišta sastoji se od cijene zemljišta i rente.

Cijenu zemljišta i drugih nekretnina svojom odlukom utvrđuje Poglavarstvo.

Cijena zemljišta ne smije biti niža od tržišne cijene prema podacima nadležne Porezne uprave.

Početnu cijenu zemljišta i drugih nekretnina Poglavarstvo može utvrditi na temelju tržišne vrijednosti po m2 koju vrši stalni sudski vještak građevinske struke ili prema podacima nadležne Porezne uprave.

Odluka iz stavka 2. ovog članka objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 16.

Renta je dodatna vrijednost zemljišta nastala urbanizacijom, ulaganjem i opremanjem zemljišta komunalnom i drugom infrastrukturom, položajnim i drugim pogodnostima određenog zemljišta.

Visina rente iz stavka 1. ovog članka određena je ovisno o zoni i namjeni građevinskog zemljišta po m2 građevinskog zemljišta i utvrđena posebnom odlukom Poglavarstva.

Posebnom odlukom Poglavarstva utvrđuje se i cijena građevinskog zemljišta po m2 ovisno o zoni u kojoj se zemljište nalazi.

ZAKUP ZEMLJIŠTA

Članak 17.

Općina može zemljište u svojem vlasništvu dati u zakup.

Odredbe koje se odnose na provedbu natječaja za prodaju nekretnina odgovarajuće se primjenjuju i na davanje zemljišta u zakup.

Zakupninu određuje poglavarstvo u mjesečnom iznosu, uvažavajući namjenu za koju se koristi i prema veličini u m2.

OSTALI NAČINI RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA

Članak 18.

Nekretnine u vlasništvu Općine Mrkopalj mogu se zamijeniti za nekretninu u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba, a odluku o zamijeni donosi Općinsko poglavarstvo Općine Mrkopalj.

Članak 19.

Na zemljištu u vlasništvu Općine Mrkopalj ugovorom se može osnivati služnost u korist vlasnika određene druge nekretnine kao i nositelja prava građenja na njoj ili u korist određene osobe. Ugovorom se utvrđuje pravo Općine da ukine osnovanu služnost prije isteka roka na koji je služnost osnovana ako služnost izgubi svoju razumnu svrhu.Visinu naknade za osnovanu služnost, te rok utvrđuje Poglavarstvo posebnom odlukom.

Članak 20.

Na zemljištu u svom vlasništvu Općina Mrkopalj može osnovati pravo građenja u korist druge osobe radi gradnje građevina.

Pravo građenja osniva se ugovorom između Općine Mrkopalj, kao vlasnika zemljišta i nositelja prava građenja.

Rok na koji se osniva pravo građenja, kao i visinu naknade za isto utvrđuje pojedinačnom odlukom Poglavarstvo.

Na sadržaj, promet, zaštitu i prestanak prava građenja primjenjuju se odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Članak 21.

Na nekretninama u vlasništvu općine Općinsko vijeće može iznimno na prijedlog općinskog poglavarstva dopustiti zasnivanje založnog prava pravnim poslom (dobrovoljno založno pravo) ako je to u interesu za ostvarivanje funkcije općine, a pod time se podrazumijeva i interes trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu ili suvlasništvu Općine.

Članak 22.

Općinsko vijeće može na prijedlog općinskog poglavarstva donijeti odluku da se nekretnine u vlasništvu općine unesu u temeljni kapital trgovačkog društva, te da se tako steknu udjeli ili dionice tog trgovačkog društva, a sve na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i Statutom.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 944-01/03-01/03

Ur. broj: 2112-05-01-06-2

Mrkopalj, 18. kolovoza 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Tomislav Cuculić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr