SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 11. Četvrtak, 28. travnja 2005.
OPĆINA MRKOPALJ
46

10.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 19. i 39. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/02) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 8. travnja 2005. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Općine Mrkopalj za 2004. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Mrkopalj za 2004. godinu sadrži:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Izvršenjem Proračuna za 2004. godinu utvrđen je rezultat:

Višak prihoda poslovanja 139.350,56

Manjak prihoda od nefin. imovine937.851,67

Manjak prihoda od fin. imovine222.252,00

Dio manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 139.350,56 kn pokriva se iz viška prihoda poslovanja, a preostali dio u iznosu od 798.501,11 kn pokriva se iz prenesenog viška prihoda, manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od 222.252,00 kn pokriva se iz prenesenog viška prihoda te tako utvrđeni višak prihoda u iznosu od 86.129,66 koristit će se za pokriće tekućih rashoda proračuna u 2005. godini.

Članak 3.

Glavni financijski izvještaji: Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama, Izvještaj o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima, te Bilješke sastavni su dio Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2004. godinu.

Članak 4.

Sastavni dio Godišnjeg obračuna Proračuna je i pregled prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po skupinama kroz Opći, te rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama kroz Posebni dio.

Članak 5.

Ovaj Godišnji Obračun Proračuna Općine Mrkopalj za 2004. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/05-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-05-3

Mrkopalj, 8. travnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE MRKOPALJ

Predsjednik

Ivan Butković, ing., v. r.

GODIŠNJI PRIHODI I PRIMICI - REALIZACIJA
01.01.2004. - 31.12.2004.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Godišnji obračun Proračuna Općine   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr