SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 33. Petak, 25. kolovoza 2006.
OPĆINA KLANA
47

52.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 i 129/05) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 07/ 06), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 18. kolovoza 2006. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli stipendija učenicima, studentima
i uspješnim sportašima

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti za stjecanje prava na stipendiju, korištenje, prestanak korištenja i kriteriji za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima, te dodjelu stipendija s osnova sportskih rezultata.

Članak 2.

Broj stipendija i visinu mjesečnog iznosa stipendija na temelju godišnjeg plana početkom školske godine svojom odlukom utvrđuje Općinsko poglavarstvo Općine Klana.

II. DODJELE STIPENDIJA

Članak 3.

Prije početka školske godine Općinsko poglavarstvo raspisuje natječaj za dodjelu stipendija.

Tijek provedbe natječajnog postupka, bodovanje i rangiranje pristupnika koji su se prijavili na natječaj, vodi Povjerenstvo za odabir najpovoljnijih ponuda.

Članak 4.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija ima hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području Općine Klana i prosjek ocjena:

- najmanje 4.50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji upisuju drugi, treći ili četvrti razred srednje škole,

- najmanje 4.50 iz posljednje dvije godine srednje škole za polaznike redovnog studija,

- najmanje 4.00 iz prethodne godine studija za studente.

Članak 5.

Dodjela stipendija vrši se na temelju sljedećih elemenata:

A. Uspjeh u školovanju

1. prosjek ocjena posljednje godine u osnovnoj školi:

prosjek ocjena: broj bodova:

- od 4.50 do 4.60 20

- od 4.61 do 4.70 22

- od 4.71 do 4.80 24

- od 4.81 do 4.90 26

- od 4.91 do 5.00 28

2. prosjek ocjena u srednjoj školi:

- od 4.50 do 4.60 20

- od 4.61 do 4.70 22

- od 4.71 do 4.80 24

- od 4.81 do 4.90 26

- od 4.91 do 5.00 28

3. prosjek ocjena na fakultetu:

- od 4.00 do 4.20 20

- od 4.21 do 4.40 22

- od 4.41 do 4.60 24

- od 4.61 do 4.80 26

- od 4.81 do 5.00 28

B. Postignut uspjeh na natjecanjima u prethodnoj školskoj godini:

- na županijskom natjecanju

1. mjesto 10

2. mjesto 6

3. mjesto 4

- na državnom natjecanju

1. mjesto 15

2. mjesto 11

3. mjesto 7

sudjelovanje 4

- na međunarodnom natjecanju

1. mjesto 20

2. mjesto 15

3. mjesto 10

sudjelovanje 5

III. STIPENDIJE S OSNOVA SPORTSKIH REZULTATA

Članak 6.

Pravo na podnošenje zahtjeva za sportsku stipendiju imaju sportaši sa stalnim boravkom na području Općine Klana, a koji postižu vrhunske sportske rezultate.

Dodjela stipendije se vrši na temelju sljedećih kriterija:

- osvojeno prvenstvo države u omladinskim i seniorskim skupinama i kategorijama,

- sudjelovanje na vrhunskom međunarodnom takmičenju;

- osvajanje titule prvaka na međunarodnim takmičenjima,

- članstvo u prvoligaškoj ekipi grupnog amaterskog sporta.

Dobna granica za dobivanje stipendije je navršena 27 godina života u amaterskom sportu.

Članak 7.

Odluku o dodjeli stipendije donosi Općinsko poglavarstvo na temelju obrazloženog prijedloga Povjerenstva iz članka 3. ove Odluke.

Na temelju Odluke iz stavka 1. ovog članka, korisnik stipendije s Općinom Klana zaključuje Ugovor kojim reguliraju međusobna prava i obveze.

Članak 8.

Stipendija se dodjeljuje za vrijeme redovnog obrazovanja u srednjoj školi odnosno za vrijeme redovnog studija, a za sportaše amatere do 27 godine života.

Stipendija se isplaćuje jednom mjesečno.

Članak 9.

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata te sportaša objavljivat će se u pravilu putem općinskih oglasnih ploča.

Članak 10.

Učenik generacije Osnovne škole »Klana« nagrađivat će se jednokratnom nagradom, posebnom Odlukom Općinskog vijeća svake godine.

Članak 11.

Korisnik stipendije dužan je u roku od 30 dana od završetka obrazovanja dostaviti uvjerenje o završetku obrazovanja.

Korisniku stipendije koji po završetku obrazovanja ostvari prosjek ocjena iz članka 4. ove Odluke, nastavlja se bez raspisivanja natječaja isplata stipendije za narednu godinu srednje škole odnosno studija do završetka srednje škole ili studija ukoliko za svaku iduću godinu ostvaruje prosjek ocjena iz članka 4. ove Odluke, a sportašima na temelju sportskih rezultata.

IV. PREKID ISPLATE STIPENDIJE

Članak 12.

Prekid isplate stipendije nastupa:

- završetkom obrazovnog programa odnosno 30. lipnja tekuće godine,

- ako učenik odnosno student u roku utvrđenom člankom 11. ove Odluke ne dostavi uvjerenje o završetku obrazovanja,

- ako godišnji prosjek ocjena padne ispod prosjeka utvrđenog člankom 4. ove Odluke,

- kad dođe do promjene prebivališta (preseljenjem izvan Općine Klana),

- samovoljnim ispisivanjem iz škole odnosno studija,

- sportašu ukoliko se prestane baviti sportom, prijeđe u profesionalce ili napuni 27 godina,

- ako nastupe izvanredne okolnosti i ne osiguraju se sredstva u Proračunu Općine Klana.

Članak 13.

U slučajevima utvrđenim u članku 12. alineja 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ove Odluke Općina Klana jednostrano raskida Ugovor o stipendiranju.

V. POVRAT I OSLOBAĐANJE OD POVRATA STIPENDIJA

Članak 14.

Ukoliko dođe do prekida isplate stipendije sukladno članku 12. Odluke korisnik stipendije istu ne vraća.

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 15.

Jedinstveni upravni odjel Općine Klana vodi evidenciju dodijeljenih stipendija i kontrolira provođenje ove Odluke.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-01/06-01/63

Ur broj: 2170-06-06-01-01

Klana, 18. kolovoza 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr