SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 33. Petak, 25. kolovoza 2006.
OPĆINA KLANA
47

43.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 7. Odluke o dimnjačarskoj službi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/99) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 07/06), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 27. srpnja 2006. donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Općine Klana

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Klana (u daljnjem tekstu: koncedent), na temelju provedenog javnog natječaja, dodjeljuje poduzeću »Dimnjak« d.o.o. iz Čavala, Buzdohanj 24 vl. Milana Jergića (u daljnjem tekstu: koncesionar) koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Klana.

Članak 2.

Koncedent koncesiju za obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke daje koncesionaru na rok od 5 (pet) godina računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Koncesionar će plaćati naknadu za koncesiju u visini 10% naplaćenog iznosa od korisnika za pruženu uslugu na osnovi gotovinskih računa i faktura prema cjeniku iz ponude. Obračun će se vršiti mjesečno za prethodni mjesec uz dostavu izvještaja sa specifikacijom izvršenih usluga.

Članak 4.

Temeljem ove Odluke, a u suglasju sa člankom 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu, načelnik će sklopiti ugovor o koncesiji s koncesionarom iz članka 1. ove Odluke, kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Ako korisnik koncesije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke ne potpiše ugovor o koncesiji, gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/06-01/55

Ur. broj: 2170-06-06-01-01

Klana, 27. srpnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr