SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 33. Petak, 25. kolovoza 2006.
OPĆINA KLANA
47

40.

Na osnovi članka 51. Zakona o najmu stanova (»Narodne novine« broj 91/96) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 07/ 06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici 27. srpnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju stanova u najam

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju uvjeti i mjerila, postupak i tijela za davanje stana, koji je u vlasništvu Općine Klana (u daljnjem tekstu: Općina) u najam, najamnina te prava i obveze ugovornih strana.

Članak 2.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se i na davanje u najam postojećeg stambenog prostora koji se, sukladno odredbama Zakona o najmu stanova, ne može smatrati stanom.

Pod stambenim prostorom, u smislu prethodnog stavka ovoga članka, podrazumijeva se skup prostorija namijenjenih za stanovanje koje nemaju prijeko potrebne sporedne prostorije, ne čine jednu zatvorenu građevinsku cjelinu i nemaju poseban ulaz.

II. UVJETI I MJERILA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM

Članak 3.

Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stana u najam ima državljanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište na području Općine najmanje 10 godina i ako:

- on ili članovi obiteljskog domaćinstva, navedeni u zahtjevu, nemaju u najmu stan u vlasništvu, Općine ili stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu na području Republike Hrvatske,

- on ili članovi obiteljskog domaćinstva, navedeni u zahtjevu, ne koriste stan u vlasništvu Općine Klana bez valjane pravne osnove,

- on ili članovi obiteljskog domaćinstva, navedeni u zahtjevu, nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi,

- ukupni prosječni mjesečni neto prihod obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva ostvaren u prethodnoj godini, a čine ga sva sredstva ostvarena po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, ne prelazi umnožak posljednjeg objavljenog iznosa prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj (na dan objave Javnog poziva) i broja članova domaćinstva.

Uvjete iz stavka 1. ovoga članka trebaju zadovoljiti kumulativno, svi članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu.

Članom obiteljskog domaćinstva u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se bračni drug te osoba koja s njim stanuje:

- srodnici po krvi u pravoj liniji, pastorčad i usvojenici, usvojitelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati te osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti sa bračnom zajednicom.

Status izvanbračne zajednice utvrđuje se u vanparničnom postupku.

Članak 4.

Stan iz članka 1. ove Odluke, daje se u najam podnositelju zahtjeva prema redoslijedu utvrđenom Listom prioriteta za davanje stanova u najam (u daljem tekstu: Lista prioriteta).

Lista prioriteta za davanje stanova u najam utvrđuje se na osnovi sljedećih uvjeta i mjerila:

1. dužine prebivališta na području Općine,

2. godina radnog staža,

3. sudjelovanja u Domovinskom ratu,

4. broja članova obiteljskog domaćinstva,

5. djece na redovnom školovanju,

6. zdravstvenog stanja,

7. socijalnog stanja,

8. godina života.

Članak 5.

Podnositelju zahtjeva za svaku godinu prebivanja na području Općine pripadaju 3 boda.

Godine prebivanja u smislu stavka 1. ovoga članka, dokazuju se uvjerenjem o prebivalištu izdanog od Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 6.

Podnositelju zahtjeva za svaku godinu radnog staža ostvarenog u Republici Hrvatskoj pripada 0,5 bodova.

Članak 7.

Podnositelju zahtjeva, ovisno o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu, pripada:

a) najmanje 4 mjeseca u razdoblju od 30. 05. 1991. do 15. 01. 1992. - 6 bodova

b) od 4 do 6 mjeseci - 3 boda

c) od 6 do 12 mjeseci - 3.5 boda

d) od 12 do 24 mjeseca - 4.5 boda

e) od 24 do 36 mjeseci - 5.5 bodova

f) od 36 do 48 mjeseci - 6 bodova

g) više od 48 mjeseci - 7,5 bodova

Bodovi navedeni u točki a) i bodovi navedeni u točkama b) - g) međusobno se isključuju.

Točke b) - g) odnose se na razdoblje od 16. siječnja 1992. do kraja Domovinskog rata.

Sudjelovanje u Domovinskom ratu podrazumijeva oružani otpor agresoru i djelovanje u izravnoj svezi s tim otporom (odlazak u postrojbu, na borbeni položaj i povratak).

Sudjelovanje u Domovinskom ratu dokazuje se potvrdom nadležnog tijela Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 8.

Podnositelju zahtjeva, hrvatskom ratnom vojnom invalidu Domovinskog rata prema utvrđenom postotku oštećenja organizma, pripadaju bodovi i to:

I. - II. skupina - 12,5 bodova

III. - VI. skupina - 10 bodova

VII. - X. skupina - 7,5 bodova

Podnositelju zahtjeva, članu uže obitelji poginulog, umrlog ili nestalog hrvatskog branitelja pripada 15 bodova.

Članak 9.

Prema broju članova obiteljskog domaćinstva podnositelju zahtjeva pripada:

- samac 3 boda

- 2 člana obiteljskog domaćinstva - 6 bodova

- 3 člana obiteljskog domaćinstva - 9 bodova

- 4 člana obiteljskog domaćinstva - 12 bodova

- 5 članova obiteljskog domaćinstva i više - 15 bodova.

Članak 10.

Za dijete na redovnom školovanju podnositelju zahtjeva pripada:

a) u osnovnoj školi (po djetetu) - 1 bod

b) u srednjoj školi (po djetetu) - 2 boda

c) na fakultetu (po djetetu) - 3 boda.

Ispunjavanje uvjeta iz prethodnog stavka ovoga članka dokazuje se potvrdom škole, odnosno fakulteta.

Članak 11.

Podnositelju zahtjeva, koji se kao roditelj ili usvojitelj isključivo brine o članovima obiteljskog domaćinstva (djeci ili usvojenicima), pripada:

- za dijete (usvojenika) u dobi do 7 godina starosti - 5 bodova

- za dijete (usvojenika) u dobi od 7 do 18 godina starosti, pod uvjetom da se redovno školuje - 10 bodova.

Ispunjavanje uvjeta iz prethodnog stavka ovoga članka dokazuje se uvjerenjem Centra za socijalnu skrb ili drugom odgovarajućom dokumentacijom.

Članak 12.

Podnositelju zahtjeva koji je roditelj ili usvojitelj mentalno retardiranog, hendikepiranog i invalidnog djeteta pripada 10 bodova, pod uvjetom da se dijete (usvojenik) ne nalazi na odgoju i skrbi u ustanovi.

Ispunjavanje uvjeta iz prethodnog stavka ovoga članka dokazuje se Uvjerenjem Centra za socijalnu skrb.

Članak 13.

Prema zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva, odnosno člana obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu, podnositelju zahtjeva pripadaju bodovi i to:

- invalidima s preko 50% invaliditeta 10 bodova, a invalidima od 30% do 50% invaliditeta 5 bodova, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne Invalidske komisije,

- bolesnicima koji boluju od kroničnih bolesti 5 bodova (prema Listi kroničnih bolesti koja je sastavni dio ove Odluke) po prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajućeg liječnika specijaliste.

Članak 14.

Podnositelju zahtjeva koji je korisnik pomoći za uzdržavanje, doplatka za pomoć i njegu ili osobne invalidnine pripada 3 boda.

Ispunjavanje uvjeta iz prethodnog stavka ovoga članka dokazuje se uvjerenjem Centra za socijalnu skrb.

Članak 15.

Podnositelju zahtjeva starijem od 55 godina pripada 10 bodova.

Članak 16.

Utvrđeni bodovi prema uvjetima i mjerilima iz članka 5. do 15. ove Odluke zbrajaju se, te se na osnovi ukupnog broja bodova utvrđuje redoslijed na Listi prioriteta.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednaki broj bodova, prednost u ostvarivanju prava na dodjelu stana u najam ima onaj podnositelj koji ima dulje vrijeme prebivanja na području Općine.

Članak 17.

Odgovarajućim stanom u smislu ove Odluke smatra se stan u kojem svakom članu obiteljskog domaćinstva pripada jedna soba, osim supružnicima kojima pripada samo jedna soba.

U smislu odredbi ove Odluke sobom se smatra prostorija veća od 7 m2, odnosno prostorija šira od 2 metra, bez obzira na površinu prostorije.

III. POSTUPAK I TIJELA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM

Članak 18.

Postupak za utvrđivanje Liste prioriteta pokreće Poglavarstvo, na prijedlog Povjerenstva za odabir najpovoljnijih ponuda, objavom Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam.

Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na oglasnim pločama Općine Klana.

Javni poziv iz prethodnog stavka ovoga članka obvezno sadrži:

- uvjete za sudjelovanje u postupku,

- kriterije za utvrđivanje reda prvenstva,

- isprave i dokaze koji se prilažu uz zahtjev,

- naznaku rednog broja na Listi prioriteta do kojeg se dodjeljuju u najam stanovi odnosno rednog broja od kojeg se dodjeljuju stambeni prostori u smislu članka 2. ove Odluke,

- naznaku roka i mjesta za podnošenje zahtjeva za uvrštenje na Listu prioriteta,

- naznaku mjesta i datuma objave Prijedloga liste prioriteta,

- naznaku roka za izjavu prigovora na Prijedlog liste prioriteta,

- naznaku roka i mjesta objave konačne Liste prioriteta.

Članak 19.

Zahtjev za uvrštenje na Listu prioriteta podnosi se Povjerenstvu za odabir najpovoljnijih ponuda, i to:

- osobno, na mjestu označenom u javnom pozivu, ili

- putem pošte, na adresu Općine Klana, Povjerenstva za odabir najpovoljnijih ponuda, Klana, Klana 33.

Članak 20.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev (ispunjeni upitnik) priložiti potrebite isprave i dokaze na osnovi kojih se utvrđuje osnovanost zahtjeva za uvrštenje na Listu prioriteta temeljem utvrđenih uvjeta iz članka 3. ove Odluke, odnosno na osnovi kojih se temeljem utvrđenih uvjeta i mjerila iz članka 4. ove Odluke, obavlja bodovanje.

Članak 21.

Za zahtjeve koji su nepotpuni, podnositelju zahtjeva odredit će se dopunski rok od 10 dana da dopuni zahtjev potrebnom dokumentacijom.

Ako podnositelj zahtjeva nakon isteka roka iz prethodnog stavka ovoga članka ne upotpuni zahtjev, izvršit će se bodovanje bez bodovanja uvjeta odnosno mjerila za koje je trebalo dopuniti zahtjev, a ukoliko se radi o uvjetu iz članka 3. ove Odluke zahtjev se neće razmatrati.

Članak 22.

Na osnovi obavljenog bodovanja svakog pojedinog zahtjeva, utvrđuje se redoslijed podnositelja zahtjeva na Listi prioriteta te se utvrđuje Prijedlog Liste prioriteta.

Članak 23.

Prijedlog Liste prioriteta sadrži:

- redni broj redoslijeda podnositelja zahtjeva,

- prezime, ime i adresu podnositelja zahtjeva i JMBG,

- broj bodova po pojedinim osnovama i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,

- ukupan zbroj bodova za svakog podnositelja zahtjeva,

- mjesto i datum utvrđivanja Prijedloga Liste prioriteta,

- rok i način za podnošenje prigovora.

Prijedlog Liste prioriteta objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Klana.

Članak 24.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na Prijedlogu Liste prioriteta i obavljeno bodovanje.

Prigovor iz prethodnog stavka ovoga članka podnosi se Poglavarstvu Općine Klana, u roku od 15 dana od dana objave Prijedloga liste prioriteta.

Članak 25.

Konačnu Listu prioriteta utvrđuje Poglavarstvo.

Lista prioriteta utvrđuje se za razdoblje od 4 godine.

Članak 26.

Konačna Lista prioriteta sadrži:

- redni broj redoslijeda podnositelja zahtjeva,

- prezime, ime i adresu podnositelja zahtjeva i JMBG,

- broj bodova po pojedinim osnovama i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,

- ukupan zbroj bodova za svakog podnositelja zahtjeva.

Konačna Lista se objavljuje na oglasnim pločama Općine Klana.

Članak 27.

Prije provođenja postupka iz članka 25. ove Odluke, obavlja se provjera da li podnositelj zahtjeva odnosno članovi obiteljskog domaćinstva i dalje udovoljavaju uvjetima iz čanka 3. ove Odluke.

Ukoliko se utvrdi da navedene osobe ne udovoljavaju uvjetima u smislu prethodnog stavka ovoga članka, brišu se sa Liste prioriteta.

Brisanje sa Liste podnositelja zahtjeva izvršit će se i ukoliko se tijekom važenja Liste utvrdi da podnositelj zahtjeva ili članovi obiteljskog domaćinstva više ne udovoljavaju uvjetima iz članka 3. ove Odluke.

Članak 28.

Podnositelj zahtjeva koji odbije prihvatiti stan briše se s Liste prioriteta.

Podnositelj zahtjeva koji odbije prihvatiti stambeni prostor ne briše se s Liste prioriteta, već ima pravo na daljnje izvlačenje stambenih prostora.

Smatra se da je podnositelj zahtjeva prihvatio stan u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka, kada potpiše izjavu o prihvaćanju stana odnosno stambenog prostora.

Članak 29.

Ukoliko za vrijeme važenja Liste prioriteta dođe do promjene broja članova obiteljskog domaćinstva ili drugih mjerila, podnositelj zahtjeva dužan je izvijestiti Općinu Klana o nastaloj promjeni radi utvrđivanja prava podnositelja zahtjeva na odgovarajući stan.

Članak 30.

U slučajevima iz članka 27., 28. i 29. ove Odluke Povjerenstva za odabir najpovoljnijih ponuda donosi rješenje.

Podnositelj zahtjeva ima pravo podnijeti prigovor Poglavarstvu protiv rješenja Povjerenstva za odabir najpovoljnijih ponuda, u roku od 8 dana od dana dostave rješenja.

IV. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

1. Ugovor o najmu stana

Članak 31.

U ime Općine, kao vlasnika stana - najmodavca, ugovor o najmu stana sklapa sa najmoprimcem načelnik.

Ugovor o najmu stana sklapa se u pisanom obliku, kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu.

Članak 32.

Podnositelj zahtjeva koji je u smislu odredbe članka 28. stavka 3. ove Odluke prihvatio ponuđeni stan, obavezan je pristupiti sklapanju ugovora o najmu stana u roku od 8 dana od dostave poziva.

Ukoliko se podnositelj zahtjeva ne odazove pozivu za sklapanje ugovora o najmu stana u smislu prethodnog stavka ovoga članka, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o najmu stana.

Članak 33.

U slučaju iz članka 30. stavka 2. ove Odluke, podnositelj zahtjeva briše se sa Liste prioriteta na osnovi Rješenja koje donosi Povjerenstvo za odabir najpovoljnijih ponuda.

Protiv Rješenja iz prethodnog stavka ovoga članka, podnositelj zahtjeva ima pravo podnijeti prigovor Poglavarstvu u roku od 8 dana od dana dostave Rješenja.

Članak 34.

Ugovor o najmu stana sklapa se na određeno vrijeme, u trajanju od 10 godina.

Po isteku roka iz stavka 1. ovoga članka, ugovor o najmu stana obnovit će se za isto razdoblje pod uvjetom da je najmoprimatelj tijekom trajanja ugovora o najmu stana uredno ispunjavao sve obveze iz Ugovora.

Ugovor o najmu prestaje na način određen Zakonom, ovom Odlukom i ugovorom.

Članak 35.

Pravo na useljenje u stan najmoprimac stječe nakon sklapanja ugovora o najmu stana.

Najmoprimac je dužan useliti u stan u roku od 30 dana od sklapanja ugovora o najmu stana.

Ukoliko najmoprimac ne useli u stan u roku iz stavka 2. ovoga članka, smatrat će se da ugovor o najmu stana nije sklopljen.

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, najmoprimac se briše sa Liste prioriteta na osnovi Rješenja koje donosi Komisija.

Protiv Rješenja iz stavka 4. ovoga članka, podnositelj zahtjeva ima pravo podnijeti prigovor Poglavarstvu u roku od 8 dana od dana dostave Rješenja.

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, najmoprimac je dužan predati stan u posjed Općini u roku od narednih 8 dana.

Članak 36.

Iznimno od odredbe članka 35. stavka 2. ove Odluke, na zahtjev najmoprimca, Povjerenstvo za odabir najpovoljnijih ponuda može posebnom odlukom najmoprimcu odobriti produženje roka za useljenje u stan.

Najmoprimcu će se odobriti produženje roka za useljenje u stan jedino kada Povjerenstvo za odabir najpovoljnijih ponuda za kategorizaciju stanova utvrdi da je u stanu potrebno izvršiti radove u svrhu osposobljavanja stana za redovno stanovanje.

Rok za useljenje ne može se odrediti za razdoblje duže od 6 mjeseci.

Članak 37.

Kada najmoprimac ili njegov bračni drug steknu u vlasništvo ili u najam useljivu kuću ili stan kao poseban dio zgrade u Republici Hrvatskoj, o čemu je najmoprimac obavezan obavijestiti Općinu, ugovor o najmu stana će se raskinuti, a najmoprimac je dužan stan predati u posjed najmodavcu slobodan od osoba i stvari.

Rok za predaju stana iz prethodnog stavka ovoga članka je 30 dana od dana stjecanja prava vlasništva odnosno sklapanja ugovora o najmu, odnosno 30 dana od dana kada je najmodavac najmoprimca izvijestio o raskidu ugovora o najmu stana.

Članak 38.

Ukoliko se tijekom trajanja ugovora o najmu stana utvrdi da je najmoprimac dao lažne podatke na temelju kojih je ostvario pravo na dodjelu stana u najam, najmodavac će zatražiti poništenje ugovora o najmu stana.

U slučaju iz prethodnog stavka ovoga članka najmoprimac je dužan najmodavcu predati stan u posjed, slobodan od osoba i stvari, u roku od 8 dana od dana kada ga je na to pozvao najmodavac.

Članak 39.

Najmodavac je dužan omogućiti najmoprimcu korištenje stana prema Zakonu i odredbama ugovora.

Ugovorom se utvrđuju obveze najmoprimca u svezi održavanja stana.

Članak 40.

Najmoprimac ne smije vršiti preinake i adaptacije u stanu bez prethodne pisane suglasnosti najmodavca. Pod preinakom i adaptacijom podrazumijevaju se radovi kojima se mijenja raspored, površina te namjena pojedinih prostorija u stanu ili se bitno mijenja prostor.

Članak 41.

Najmoprimac može koristiti stan samo u svrhu i na način utvrđen ugovorom.

Kontrolu korištenja stana obavlja Povjerenstvo za odabir najpovoljnijih ponuda.

O obavljenoj kontroli sastavlja se zapisnik.

Činjenice utvrđene kontrolom iz prethodnog stavka ovoga članka predstavljaju osnovu za otkaz odnosno raskid ugovora o najmu stana.

Članak 42.

Najmoprimac ne može stan, stambeni prostor ili njihove dijelove dati u podnajam.

Članak 43.

Najmodavac će, osim u slučajevima utvrđenim Zakonom, otkazati ugovor o najmu stana i u slučajevima:

- ako najmoprimac i osobe navedene u ugovoru o najmu stana ne koriste stan za stanovanje neprekidno duže od 3 mjeseca, s time da se smatra da stan nije korišten neprekidno i kada najmoprimac odnosno osobe navedene u ugovoru o najmu stana samo povremeno navraćaju u stan,

- ako najmoprimac ne plati tri mjesečne najamnine ili ostale ugovorene troškove u svezi sa stanovanjem,

- ako najmoprimac ne održava stan sukladno odredbama ugovora o najmu stana,

- ako najmoprimac ometa ostale stanare u stambenoj zgradi u mirnom korištenju stanova.

2. Najamnina

Članak 44.

Za korištenje stana najmoprimac je dužan plaćati slobodno ugovorenu najamninu i druge troškove vezane za korištenje stana, zajedničkih prostorija i uređaja u zgradi.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka dio su Proračuna Općine.

Članak 45.

Na zahtjev najmoprimca, Povjerenstvo za odabir najpovoljnijih ponuda može najmoprimca osloboditi od plaćanja najamnine za razdoblje, u kojem mu je sukladno odredbi članka 36. ove Odluke, produljen rok za useljenje u stan.

U slučaju iz prethodnog stavka ovoga članka, najmoprimac je u obvezi plaćati sve ostale troškove vezane uz korištenje stana.

Oslobađanje od plaćanja najamnine i razdoblje za koje je najmoprimac oslobođen od plaćanja najamnine, utvrđuje se odlukom iz članka 36. stavka 1. ove Odluke.

Najmoprimac može biti oslobođen od plaćanja najamnine i u slučaju:

- nemogućnosti korištenja stana zbog izvođenja većih radova na sanaciji zajedničkih dijelova zgrade, kada je investitor radova Općina,

- nemogućnosti korištenja stana uslijed elementarne nepogode.

Članak 46.

Visinu slobodno ugovorene najamnine utvrđuje Poglavarstvo posebnim aktom.

Visina najamnine iz prethodnog stavka ovoga članka utvrđuje se za metar četvorni ovisno o kategoriji stana.

Članak 47.

Na osnovi suglasnosti iz članka 40. ove Odluke, najmoprimac može vlastitim ulaganjem izvesti radove u stanu u cilju poboljšanja uvjeta stanovanja.

Ukoliko je za izvođenje radova iz prethodnog stavka ovoga članka potrebno ishoditi od nadležnog tijela određeno odobrenje ili dozvolu, isto će zatražiti Povjerenstvo za odabir najpovoljnijih ponuda.

O završetku radova najmoprimac je dužan izvijestiti Povjerenstvo za odabir najpovoljnijih ponuda.

Članak 48.

Najmoprimac koji vlastitim ulaganjem izvede radove u stanu ima pravo na povrat uloženih sredstava pod uvjetom da:

- su radovi izvedeni sukladno ishođenoj suglasnosti u smislu odredbe članka 40. ove Odluke,

- je temeljem izvedenih radova u stanu povećana prometna vrijednost stana,

- najmoprimatelj vraća stan u posjed Općini prije isteka vremena na koje je sklopljen ugovor o najmu stana.

Uvjeti iz prethodnog stavka ovoga članka moraju biti kumulativno ispunjeni.

Visina uloženih sredstava utvrđuje se temeljem elaborata ovlaštenog vještaka građevinske struke.

3. Popis ugovora o najmu i kontrola izvršenja ugovora o najmu

Članak 49.

Povjerenstvo za odabir najpovoljnijih ponuda vodi popis stanova, najmodavaca i najmoprimaca i visine najamnine na području Općine.

Članak 50.

Kontrolu naplate najamnine obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 51.

Stan u najam dodjeljuje se slobodan od osoba i stvari.

Povjerenstvo za odabir najpovoljnijih ponuda obavlja poslove preuzimanja stana od ranijeg korisnika odnosno njegovih nasljednika kada po bilo kojoj osnovi prestane ugovor o najmu.

O provedenom postupku iz stavka 2. ovoga članka sastavlja se zapisnik.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Lista prioriteta za razdoblje 2006. - 2010. godine za davanje stanova u vlasništvu Općine u najam utvrđuje se kao važeća Lista za davanje stanova u najam do utvrđivanja nove Liste za davanje stanova u najam, a najkasnije do 31. rujna 2010. godine.

Članak 53.

Na mjesto odredbi ugovora o najmu stana sklopljenim temeljem Odluke o davanju stanova u najam (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/95) koje nisu u skladu s odredbama ove Odluke, stupaju odredbe ove Odluke.

Članak 54.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o davanju stanova u najam (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/95).

Članak 55.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/06-01/51

Ur. broj: 2170-06-06-01-01

Klana, 27. srpnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr