SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 32. Srijeda, 9. kolovoza 2006.
OPĆINA LOVRAN
99

25.

Na temelju članka 46., stavak 1., Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 178/04, 48/05 i 151/05), članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« broj 26/01,14/02,8/05,4/06-pročiščeni tekst i 22/06) i članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lovran (»Službene novine« broj 26/01, 03/03, 21/05, 4/06 - pročiščeni tekst i 22/06 ), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj dana 27. srpnja 2006. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o autotaksi prijevozu osoba

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se uvjeti za dobivanje koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza osoba, tehnički i drugi uvjeti kojima moraju udovoljavati vozila za obavljanje autotaksi prijevoza, autotaksi stajališta, način i nadzor nad obavljanjem autotaksi prijevoza osoba, te polaganje ispita.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ove odluke imaju sljedeće značenje:

1. »autotaksi« prijevoz je djelatnost prijevoza putnika, koja se obavlja osobnim automobilom,

2. »putnik« je osoba koju prijevoznik prevozi uz naknadu

3. »vozač autotaksi vozila« je osoba koja ima srednju stručnu spremu u zanimanju vozač i položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području na kojem obavlja prijevoz, prije izdavanja koncesije. Vozač autotaksi vozila može biti korisnik koncesije ili osoba koja je zaposlena kod korisnika koncesije,

4. »autotaksi vozilo« je osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz koji ima najviše 8 + 1 sjedalo, a ispunjava uvjete propisane Zakonom, Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (»Narodne novine« broj 120/05), te ovom Odlukom.

Članak 3.

Autotaksi prijevoz na području Općine Lovran (dalje u tekstu: Općina) može obavljati prijevoznik koji je korisnik koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza, a ispunjava uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu ( u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom.

II. KONCESIJA

Članak 4.

Odluku o davanju koncesije donosi Općinsko vijeće Općine Lovran (dalje u tekstu: Općinsko vijeće) na temelju javnog natječaja.

Pod jednom koncesijom se podrazumijeva pravo obavljanja prijevoza jednim autotaksi vozilom.

Članak 5.

Za područje Općine broj koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza utvrđuje Općinsko poglavarstvo Općine Lovran (dalje u tekstu: Općinsko poglavarstvo).

Koncesija za obavljanje autotaksi prijevoza daje se na vrijeme od četiri godine.

Za koncesiju iz članka 4. ove Odluke plaća se godišnja naknada.

Visinu naknade za koncesiju po autotaksi vozilu utvrđuje Općinsko poglavarstvo.

Članak 6.

Odluku o raspisivanju natječaja za davanje koncesije donosi Općinsko poglavarstvo Općine.

Natječaj radi obavljanja autotaksi prijevoza osoba provodi se prikupljanjem pisanih ponuda, a objavljuje se u sredstvima javnog priopćavanja i mora sadržavati:

1. broj slobodnih koncesija,

2. vrijeme na koje se daje koncesija,

3. početni iznos naknade za koncesiju,

4. rok plaćanja naknade za koncesiju,

5. parametre za određivanje cijene usluge prijevoza,

6. iznos jamčevine koju treba položiti svaki ponuditelj,

7. rok za podnošenje ponuda na natječaj,

8. rok za sklapanje ugovora o koncesiji i početak obavljanja djelatnosti,

9. dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje autotaksi prijevoza sukladno članku 8., stavak 1., točka 1., 3. i 4. Zakona,

10. dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje autotaksi prijevoza, sukladno Pravilniku o odobrenju za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza i kolodvorskih usluga (»Narodne novine« broj 10/03 - dalje u tekstu: Pravilnik) i ovoj Odluci,

11. mjesto i vrijeme javnog otvaranja prispjelih ponuda,

12. naznaku da ponuditelj može ponuditi isključivo cijenu usluge autotaksi prijevoza sukladno članku 28. ove Odluke,

13. naznaku da na natječaju može sudjelovati i ponuditelj koji u trenutku podnošenja prijave ima predugovor o kupnji, leasingu ili zakupu autotaksi vozila s rokom isporuke u vremenu najkasnije do isteka roka određenog za početak obavljanja djelatnosti,

14. naznaku da je odabrani ponuditelj, prije sklapanja ugovora o koncesiji, dužan priložiti potvrdu Porezne uprave, ne stariju od 30 dana, kojom dokazuje da nema dugovanja s osnova javnih davanja. Ako odabrani ponuditelj ne postupi po navedenom, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o koncesiji,

15. Izjavu odabranog ponuditelja, ovjerenu kod javnog bilježnika, da će prije sklapanja samog ugovora o koncesiji uplatiti, kao polog, iznos u visini tromjesečne visine naknade za koncesiju, a koji će se vratiti kroz zadnje tri rate koncesijske naknade ili u roku od 8 dana od isteka ugovora o koncesiji,

16. dokaz da prema Općini nema dugovanja po bilo kojem osnovu,

17. uvjerenje o prebivanju

Tekst natječaja može sadržavati i druge uvjete u svezi koncesije.

Članak 7.

Općinsko poglavarstvo imenuje Komisiju za provođenje natječaja za dodjelu koncesija.

Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana.

Članove Komisije imenuje Općinsko poglavarstvo, po raspisanom natječaju za dodjelu koncesije.

Članak 8.

Ponude po natječaju za dodjelu koncesija otvaraju se javno, na sjednici Komisije, najkasnije u roku od 8 dana od proteka roka za podnošenje ponuda.

Prije otvaranja ponuda Komisija utvrđuje:

- da li je natječaj propisno objavljen,

- broj prispjelih ponuda,

- da li su ponude predane u roku.

Na javnom otvaranju ponuda ne ocjenjuje se valjanost ponude i priloženih dokaza.

Na javnom otvaranju ponuda vodi se zapisnik u kojem se utvrđuju osnovni podaci o svim pristiglim ponudama.

Komisija podnosi Općinskom poglavarstvu izviješće o javnom otvaranju ponuda s listom natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja, a Općinsko poglavarstvo prosljeđuje svu dokumentaciju Općinskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Članak 9.

Ponude ponuditelja za obavljanje autotaxi prijevoza iz drugih jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave razmatrat će se po pravilima ove Odluke ako se na natječaj nije javio niti jedan ponuditelj s područja Općine (prebivalište ili sjedište).

Po istim uvjetima razmatrat će se i ponude ponuditelja s prebivalištem/sjedištem izvan Republike Hrvatske pod uvjetom da je s državom u kojoj imaju prebivalište/sjedište sklopljen međunarodni ugovor o tom obliku suradnje, te da se na natječaj nije javio niti jedan ponuditelj s prebivalištem odnosno sjedištem iz drugih jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave.

Članak 10.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i najniže iznose cijena usluga autotaksi prijevoza iz članka 28. stavka 2. ove Odluke.

U slučaju da dva ili više natjecatelja nude istu cijenu usluge, povoljnija ponuda je ponuda onog natjecatelja koja sadrži veći iznos godišnje naknade i novije autotaksi vozilo.

Članak 11.

Odluku o davanju koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza donosi Općinsko vijeće Općine, po načelu jedna koncesija za jedno vozilo.

Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. ime i adresu korisnika koncesije,

3. vrijeme na koje se koncesija daje,

4. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

5. cijenu usluge autotaksi prijevoza (u koju je uključen i iznos PDV-a),

6. obveze korisnika koncesije,

7. rokove za sklapanje ugovora i početak obavljanja djelatnosti,

8. broj koncesija te vrstu i tip vozila.

Članak 12.

Na temelju odluke o davanju koncesije, Općina i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o koncesiji pod uvjetom da je uplaćena naknada propisana člankom 7. točkom 15. ove Odluke.

Ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora o koncesiji, nema pravo na povrat jamčevine.

Ponuditelju koji sklopi ugovor o koncesiji, jamčevina se uračunava u iznos naknade za koncesiju.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od osam dana od dana donošenja odluke o davanju koncesije, bez prava na kamatu.

Članak 13.

Koncesija prestaje:

1. istekom vremena na koje je koncesija dana,

2. prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe korisnika koncesije,

3. otkazom ugovora o koncesiji,

4. sporazumom stranaka,

5. da se korisnik koncesije nedolično ponaša.

Članak 14.

Općina će otkazati ugovor o koncesiji u slučaju:

1. ako korisnik koncesije u određenom roku ne počne s obavljanjem djelatnosti,

2. ako se korisnik koncesije ne pridržava odredaba Zakona, ove Odluke i ugovora o koncesiji,

3. ako autotaksi vozilom za koje je koncesija dana upravlja vozač koji ne ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovom Odlukom,

4. ako autotaksi vozilo ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom, te ovom Odlukom.

U slučaju otkaza ugovora iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, korisnik koncesije nema pravo na naknadu štete niti na povrat uplaćenog iznosa naknade za koncesiju.

Članak 15.

Korisnik koncesije može ugovor o koncesiji otkazati i prije isteka roka na koji mu je koncesija dana pod uvjetom da o tome davatelja koncesije obavijesti najmanje tri mjeseca ranije preporučenim pismom.

U slučaju otkaza ugovora iz stavka 1. ovog članka korisnik koncesije nema pravo na povrat uplaćenog iznosa naknade za koncesiju.

III. AUTOTAKSI VOZILA

Članak 16.

Autotaksi vozilo mora, osim uvjeta propisanih Pravilnikom iz članka 3. ove Odluke, ispunjavati i sljedeće uvjete:

1. u pravilu je bijele boje,

2. da ima tvornički motor najmanje zapremine 1600 cm3 i najmanje snage 50 kw,

3. da ima četiri, podredno troja vrata (treća vrata u drugom redu sjedala s desne strane vozila) i mogućnost smještaja od 4 do 8 putnika u vozilu (putničko kombi vozilo),

4. da ima ugrađen taksimetar odobrenog tipa, umjeren i postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu,

5. da ima protupožarni aparat,

6. da ima ispravno svjetlo za osvjetljavanje unutrašnjosti vozila i uređaj za zagrijavanje i klimatizaciju,

7. ugrađeno stražnje svjetlo za maglu u skladu s Pravilnikom ECE-R 48,

8. ugrađen uređaj za istodobno uključivanje svih pokazivača smjera u skladu s Pravilnikom ECE-R 48,

9. ugrađenu svjetleću oznaku »TAXI« na krovu vozila, koja mora svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju,

10. na svjetlećoj oznaci »TAXI« istaknut evidencijski broj taksi prijevoznika,

11. da ima ugrađen katalizator,

12. da je vozilo uredno, čisto i neoštećeno.

U slučaju da prijevoznik koji već obavlja djelatnost autotaksi prijevoza mijenja vozilo, kao i da tek počinje obavljati djelatnost autotaksi prijevoza, pored uvjeta iz stavka 1. ovog

članka vozilo mora ispunjavati i druge uvjete propisane člankom 4. Pravilnika.

IV. AUTOTAKSI STAJALIŠTE I NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 17.

Općina ima dva autotaksi stajališta na lokaciji u centru Lovrana, Trg slobode, ispred galerije Fortezza, obilježena sukladno zakonskim propisima.

Članak 18.

Autotaksi prijevoz se obavlja u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.

Autotaksi prijevoz se obavlja na način da vozač autotaksi vozila prima putnika na njegov zahtjev na mjestu koje odredi putnik, pod uvjetom da to ne zabranjuju prometni propisi.

Članak 19.

Autotaksi prijevoznik dužan je imati u vozilu:

- ovjeren cjenik autotaksi usluge postavljen na putniku vidljivom mjestu u vozilu na hrvatskom, engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku,

- ugovor o koncesiji ili ovjerenu presliku,

- za autotaksi vozača dokument da je zaposlen kod autotaksi prijevoznika,

- fotografiju autotaksi vozača s njegovim imenom i prezimenom, te označenim brojem Ugovora o koncesiji,

- plan Općine.

Članak 20.

Autotaksi prijevoznik dužan je pružiti uslugu svakoj osobi koja prijevoz naruči neposredno ili telefonom, bez obzira na dužinu vožnje.

Članak 21.

Autotaksi prijevoznik dužan je primiti prtljagu putnika koja se može smjestiti u spremište za prtljagu.

Članak 22.

Autotaksi prijevoznik dužan je prijevoz obaviti najkraćim putem, odnosno putem koji odredi putnik, do odredišta kojeg određuje putnik.

Autotaksi prijevoznik može primati uz putnika iz st.1. ovog članka i druge putnike, ako ima odobrenje tog putnika i ako u tom trenutku nema drugih taksi vozila.

Članak 23.

Autotaksi prijevoznik dužan je taksimetar uključiti po ulasku putnika u vozilo.

Članak 24.

U slučaju da uslijed kvara na vozilu autotaksi prijevoznik nije u mogućnosti naručeni prijevoz obaviti do odredišta, dužan je osigurati putniku da dođe do drugog vozila za prijevoz.

Članak 25.

Autotaksi prijevoznik dužan je izdati račun za obavljen prijevoz.

Račun mora pored podataka predviđenih propisima sadržavati sljedeće elemente:

- datum vožnje,

- polazište i odredište,

- vrijeme obavljanja vožnje,

- novčani iznos naknade,

- potpis vozača i pečat autotaksi prijevoznika.

Članak 26.

Autotaksi prijevoznik dužan je po završetku prijevoza pregledati vozilo, a nađene stvari predati policiji.

Članak 27.

U autotaksi vozilu zabranjeno je pušenje.

V. CJENIK USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 28.

Cijena usluge autotaksi prijevoza utvrđuje se Cjenikom.

Cjenik iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati cijenu vožnje, i to:

1. za relacije do 5 km,

2. za relacije do 10 km,

3. za relacije do 20 km.

Vožnjom noću, u smislu ove Odluke, smatra se vožnja u vremenu od 24,00 sata do 06,00 sati.

Prijevoz prtljage uključen je u cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđenu Cjenikom iz stavka 1. ovog članka.

Cijena usluge autotaksi prijevoza za relacije duže od 20 kilometara, te cijena usluge autotaksi prijevoza kućnih ljubimaca, utvrđuje se slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.

U slučaju poskupljenja naftnih derivata tijekom trajanja ugovornog odnosa i to za više od 10 %, korisnik koncesije ima pravo povećati cijenu usluge propisanu ovim člankom, uz prethodno odobrenje Općinskog poglavarstva.

U slučaju smanjenja naftnih derivata za više od 10 %, sukladno prethodnom stavku, Općinsko poglavarstvo, u dogovoru s korisnikom koncesije, može utvrditi drukčiju cijenu autotaksi vožnje od propisane ovim člankom.

VI. POLAGANJE ISPITA

Članak 29.

Vozač autotaksi vozila mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Općine.

Program ispita, vrijeme i način provjere znanja utvrđuje Općinsko vijeće posebnim aktom.

Ispit se polaže pred Ispitnom komisijom koju imenuje Općinsko poglavarstvo.

Ispitnu komisiju čini predsjednik i dva člana, od kojih je jedan predstavnik Turističke zajednice Općine.

O položenom ispitu izdaje se uvjerenje.

Vozač autotaksi vozila dužan je ispit položiti u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

VII. NADZOR

Članak 30.

Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja Upravni odjel za samoupravu i upravu - Odsjek za stambeno-komunalni sustav.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/06-01/30

Ur. broj: 2156/02-01-06-1

Lovran, 27. srpnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr