SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 31. Srijeda, 2. kolovoza 2006.
GRAD OPATIJA
99

37.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 8/06 i 18/ 06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 27. srpnja 2006. godine donosi

ODLUKU
o stipendiranju učenika i studenata

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se propisuju mjerila i način ostvarivanja prava na dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima.

Članak 2.

Broj stipendija po vrstama iz čl. 5 ove Odluke i visinu pojedinačnog iznosa stipendije utvrđuje Gradsko poglavarstvo, sukladno godišnjem Programu srednjeg i ostalog obrazovanja, koji se donosi uz Proračun Grada Opatije.

Stipendije se dodjeljuju za školovanje na srednjim školama i za studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.

MJERILA I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Članak 3.

Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje Gradsko poglavarstvo u listopadu. Natječaj se objavljuje u Novom listu, Listu Opatija i web stranici Grada Opatije.

Obradu prijava pristiglih na natječaj i sastavljanje rang liste prijava, obavlja Odbor za pitanja mladih Gradskog poglavarsta, te podnosi Gradskom poglavarstvu prijedlog za odabir stipendista.

Gradsko poglavarstvo donosi odluku o odabiru stipendista u roku od 30 dana od zaključenja natječaja.

Odluka Gradskog poglavarstva i rang lista prijavljenih pristupnika objavljuju se na oglasnoj ploči Grada Opatije i na web stranici Grada Opatije.

Članak 4.

Na temelju odluke Gradskog poglavarstva o odabiru stipendista, sa odabranim učenikom ili studentom zaključuje se ugovor o dodjeli stipendije za školsku/akademsku godinu za koju je pristupnik podnio prijavu.

Ugovor sadrži posebice podatke o ugovornim stranama, iznos stipendije i način isplate, rok na koji je sklopljen, odredbe o vraćanju stipendije, te mjesto i nadnevak zaključenja ugovora i potpise ugovornih strana.

Članak 5.

Grad Opatija dodjeljuje tri vrste stipendija i to:

1. stipendije temeljem imovinskog statusa

2. stipendije temeljem školskog/akademskog uspjeha

3. stipendije temeljem kriterija doprinosa razvoju lokalne zajednice.

Pristupnik može podnjeti prijavu za dodjelu svake od tri vrste stipendija iz stavka 1. ovog članka, na predviđenim obrascima za svaku vrstu ponaosob.

Članak 6.

Za dodjelu stipendija iz članka 5. točke 1. i 2. ove Odluke natjecati se mogu učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani Republlike Hrvatske,

- da učenik ili student i njegova obitelj imaju prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih 5 godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

- da su redoviti učenici III. ili IV. razreda srednje škole koji su u svakoj od prethodne dvije školske godine ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,5 i više, ili

- da su redoviti studenti prve godine studija koji su u svakoj od prethodne dvije školske godine ostvarili uspjeh u visini od prosječene ocjene 4,5 i više, ili

- da su redoviti studenti druge godine studija koji su u završnom razredu srednje škole ostvarili uspjeh u visini od prosječne ocjene 4,5 i više a u prethodnoj akademskoj godini prosjek od 4,0 i više, ili

- da su redoviti studenti koji su u svakoj od prethodne dvije akademske godine ostvarili uspjeh u visini od prosječne ocjene 4,0 i više.

Učenici i studenti koji su korisnici stipendije ili kredita po drugoj osnovi, ukoliko je iznos stipendije niži od iznosa stipendije Grada Opatije, mogu ostvariti pravo na stipendiju Grada Opatije u visini razlike između stipendije Grada Opatije i stipendije po drugoj osnovi.

Članak 7.

Prijave na natječaj za dodjelu stipendija iz članka 5. točke 1. i 2. se podnose na obrascu koji se može podići u pisarnici Grada Opatije ili preuzeti s web stranice Grada Opatije.

Uz prijavu se dostavljaju sljedeći dokumenti:

- preslika svjedodžbe o uspjehu u zadnja dva razreda , za učenike i studente I. godine studija, uz predočenje izvornika, svjedodžbe završnog razreda srednje škole i prijepis ocjena I godine studija za studente II godine studija a za studente viših godina studija, prijepis ocjena prethodne dvije akademske godine,

- uvjerenje o upisu u školu, odnosno na visoko učilište, za školsku/akademsku godinu za koju se traži stipendija,

- potvrda o prebivalištu na području Grada Opatije za sve članove obitelji, iz koje će biti razvidno udovoljenje uvjetima iz članka 6. stavak 1. alineja 2,

- preslika domovnice podnositelja prijave,

- rjšenje nadležnog Centra za socijalnu skrb ako je kandidat član obitelji korisnika pomoći za uzdržavanje, te drugih oblika pomoći uzrokovanih socijalnim ili zdravstvenim prilikama u obitelji,

- dokaz o primanjima svih članova obitelji starijih od 15 godina za godinu koja prethodi godini prijave na natječaj (uvjerenje Porezne uprave o visini ostvarenog dohotka za svakog člana obitelji starijeg od 15 godina, rješenje o ostvarivanju prava na obiteljsku mirovinu za pristupnika ili drugu dokumentaciju o primanjima koju je ovlašten zatražiti Odbor po pregledu prijava na natječaj ) te izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da su u priloženim dokumentima prikazana sva primanja obitelji,

- priznanja, diplome i potvrde o rezultatima s natjecanja iz prethodne školske/akademske godine, i

- ukoliko je pristupnik korisnik stipendije po nekoj drugoj osnovi isprava o korištenju stipendije (ugovor, rješenje i sl).

Članak 8.

Stipendije temeljem kriterija doprinosa razvoju lokalne zajednice (članak 5. točka 3. ove Odluke) dodjeljuju se za postignuća u slijedećim područjima : obrazovanje (nagrade na strukovnim natjecanjima, objavljeni radovi, sudjelovanje u znanstvenim i stručnim projektima i sl.), sport, kultura, umjetnost, tehnička kultura i civilno društvo.

Za dodjelu stipendija iz prethodnog stavka natjecati se mogu učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani Republlike Hrvatske,

- da učenik ili student i njegova obitelj imaju prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih 5 godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

- da su redoviti učenici III. ili IV. razreda srednje škole koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,0 i više, ili

- da su redoviti studenti prve godine studija koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili uspjeh u visini od prosječene ocjene 4,0 i više , ili

- da su redoviti studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili uspjeh u visini od prosječne ocjene 3,5 i više .

Učenici i studenti koji su korisnici stipendije ili kredita po drugoj osnovi, ukoliko je iznos stipendije niži od iznosa stipendije Grada Opatije, mogu ostvariti pravo na stipendiju Grada Opatije u visini razlike između stipendije Grada Opatije i stipendije po drugoj osnovi.

Članak 9.

Prijava na natječaj za dodjelu stipendija iz članka 5. točke 3. ove Odluke podnosi se na obrascu koji se može podići u pisarnici Grada Opatije ili preuzeti s web stranice Grada Opatije.

Uz prijavu se dostavljaju sljedeći dokumenti:

- preslika svjedodžbe o uspjehu za prethodnu školsku godinu , za učenike i studente I. godine studija, uz predočenje izvornika, a za studente viših godina studija, prijepis ocjena prethodne akademske godine,

- uvjerenje o upisu u školu, odnosno na visoko učilište, za školsku/akademsku godinu za koju se traži stipendija,

- potvrda o prebivalištu na području Grada Opatije za sve članove obitelji iz koje će biti razvidno udovoljenje uvjetima iz članka 8. stavak 2. alineja 2,

- preslika domovnice podnositelja prijave,

- priznanja, diplome i potvrde o rezultatima sa takmičenja iz prethodne godine,

- opis područja članka 8. stavka 1. ove Odluke za koje se pristupnik prijavljuje,

- opis doprinosa područja za koje se pristupnik prijavljuje na razvoj lokalne zajednice.

- opis uloge pristupnika u području za koje se pristupnik prijavljuje i načina na koji pristupnik doprinosi lokalnoj zajednici,

- popis aktivnosti pristupnika u protekloj školskoj/akademskoj godini,

- plan aktivnosti pristupnika za sljedeću godinu,

- opis u kojoj je mjeri odnosom Grada prema području za koje se pristupnik prijavljuje, uključujući pristupnikovu viziju razvoja Opatije na području za koje se prijavljuje na natječaj.

Uz prijavu pristupnik može dostaviti i:

1. dva pisma potpore (profesora, voditelja projekata, urednika stručnih publikacija, ustanova, udruga te drugih fizičkih i pravnih osoba relevantnih na području za koje se prijavljuje na natječaj),

2. pregled praćenja njegovih aktivnosti i uspjeha od strane medija (press cliping).

Članak 10.

Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u Novom listu.

Članak 11.

Rang lista prijavljenih kandidata se utvrđuje:

A ) za stipendije temeljem imovinskog statusa:

- prema visini ostvarenog dohotka po članu domaćinstva i to od najnižeg iznosa prema višim iznosima,

U slučaju dvoje ili više pristupnika sa istim iznosom ostvarenog dohotka po članu domaćinstva, prvenstvo na rang listi ima pristupnik s ostvarenim višim prosjekom ocjena.

B ) za stipendije temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha:

- prema visini prosječne ocjene i to od najviše prema nižoj.

U slučaju dva ili više pristupnika sa istim prosjekom ocjena (na dvije decimale), prednost na rang listi ima pristupnik koji ima i rezultate sa natjecanja, stručne radove ili neka druga postignuća vezana za školovanje a potom onaj sa nižim iznosom ostvarenog dohotka po članu domaćinstva.

C ) za stipendije temeljem kriterija doprinosa razvoju lokalne zajednice:

- prema procjeni Odbora za mlade, utemeljenoj na podacima sadržanima u dostavljenoj dokumentaciji.

Članak 12.

Stipendije se dodjeljuju bespovratno, osim u slučajevima određenima u članku 13. i članku 14. ove Odluke.

Stipendisti su obavezni dati volonterski svoj doprinos lokalnoj zajednici (u ustanovama, poduzećima i udrugama na području Opatije), u trajanju od 60 sati godišnje, sukladno programu Odbora za pitanja mladih.

Članak 13.

Ugovor iz članka 4. ove Odluke, se raskida, uz obvezu povrata primljene stipendije u slučaju:

- samovoljnog prekida školovanja u tijeku školske/akademske godine,

- pravomoćne osude korisnika stipendije za kazneno djelo,

- ako se naknadno utvrdi da je pristupnik dostavio netočne podatke prilikom podnošenja prijave na natječaj, a koji su podaci bili temelj za utvrđivanje mjesta na rang listi pristiglih prijava.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, stipendist je dužan vratiti isplaćenu stipendiju u roku od tri mjeseca od dana raskida ugovora.

Članak 14.

Stipendist koji ne završi u redovnom roku školsku/akademsku godinu za koju je primio stipendiju, dužan je vratiti isplaćenu stipendiju u roku od šest mjeseci po isteku školske, odnosno akademske godine.

Iznimno, u slučaju da korisnik stipendije zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti vratiti primljeni iznos stipendije u roku iz stavka 1. može se obratiti Gradskom poglavarstvu, koje može odobriti i duži rok od propisanog.

Članak 15.

U slučaju nastupa okolnosti prouzrokovanih višom silom, zbog kojih bi stipendist bio onemogućen ispunjavati ugovorom preuzete obveze stipendist je dužan u roku od 30 dana od dana nastupa takvih okolnosti, o tome obavijestiti Gradsko poglavarstvo, uz podnošenje dokaza, koje može ugovorne obveze stipendista uskladiti s novonastalim okolnostima.

Članak 16.

Stipendija se isplaćuje jednom mjesečno, do petog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 17.

Upravni odjel za samoupravu i upravu vodi evidenciju dodijeljenih stipendija, nadzire ispunjavanje ugovornih obveza te pruža stručno-administrativnu potporu Odboru za mlade u provedbi njegovih aktivnosti povezanih sa stipendiranjem učenika i studenata.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine« PGŽ broj 30/01, 10/02 i 7/05).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/04

Ur. broj: 2156/01-01-06-1

Opatija, 27. srpnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr