SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 31. Srijeda, 2. kolovoza 2006.
GRAD OPATIJA
99

35.

Na temelju članka 36. i 45. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 8/ 06 i 18/06) - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 27. srpnja 2006. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Opatije

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/04, 12/04, 23/ 04, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst), u članku 26. stavku 1. brišu se riječi: »odluka i drugih«.

U istom članku u stavku 2. brišu se riječi: »odluka odnosno drugih«, te riječi: »odluke odnosno drugog«.

Članak 2.

U članku 28. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Ovlašteni predlagatelji iz stavka 1, izuzev Gradskog poglavarstva, mogu za pojedinu sjednicu Gradskog vijeća podnijeti najviše dva prijedloga akta.«

Članak 3.

U članku 29. stavak 1. ispred riječi »zatražit« briše se «;«.

Članak 4.

U članku 30. stavku 3. briše se rečenica koja glasi: »Predstavka i pritužba građana ne obvezuje Vijeće i tijela kojima je podnesena.«

Članak 5.

U članku 33. stavku 1. brišu se riječi »u pravilu«

Članak 6.

U članku 37. stavku 1. alineja 2. riječi: »njima t,e « zamjenjuje se riječima »njime se«

U istom članku stavku 1. alineji 3. riječ »njima« zamjenjuje se rječju »njime«

Članak 7.

U članku 60. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Dnevni red sjednice Vijeća predlaže predsjednik Vijeća.«

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Predsjednik vijeća, prijedloge sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i dostavljene prije pisanog poziva za sjednicu Vijeća uvrštava u dnevni red sjednice ovisno o tematici i aktualnosti prijedloga.«

Dosadašnji stavci 2 i 3 postaju stavci 3 i 4.

Članak 8.

U članku 61. riječ »istovjetnog« zamjenjuje se riječi »bitno podudarnog«.

Članak 9.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Opatije.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-01/04-01/06

Ur. broj: 2156/01-01-06-4

Opatija, 27. srpnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr