SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 31. Srijeda, 2. kolovoza 2006.
GRAD ČABAR
99

15.

Na temelju članka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03) i članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 06/02 i 22/ 05), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 21. lipnja 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o spomeničkoj renti Grada Čabra

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje spomeničke rente na području Grada Čabra, a osobito:

- obveznici plaćanja spomeničke rente,

- kulturni spomenici u kojima se plaća spomenička renta kada se u njima obavljaju gospodarske djelatnosti,

- visina spomeničke rente,

- opći uvjeti, razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti oslobađanje od plaćanja spomeničke rente,

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj oslobađanja od plaćanja spomeničke rente.

II. OBVEZNICI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 2.

Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u kulturnom spomeniku iz članka 4. ove Odluke.

Fizičke i pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (svako stalno mjesto obavljanja gospodarske i poslovne djelatnosti) koje obavljaju gospodarsku djelatnost u kulturnom spomeniku, obveznici su plaćanja spomeničke rente za svaku poslovnu jedinicu.

Članak 3.

Obveznici plaćanja spomeničke rente dužni su Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost Grada Čabra do 31. ožujka svake godine dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnog prostora koja se nalazi u kulturnom spomeniku iz članka 4. ove Odluke.

U slučaju da obveznik spomeničke rente propusti rok iz stavka 1., smatrat će se da nije došlo do promjene u odnosu na podatke dostavljene za prethodno razdoblje, odnosno ako se potrebni podaci ne dostave nadležnom tijelu Grada Čabra kao mjerodavni podaci za utvrđenje godišnje spomeničke rente koristit će se podaci za obračun komunalne naknade.

III. KULTURNO-POVIJESNI OBJEKTI

Članak 4.

Na području Grada Čabra plaća se spomenička renta za obavljanje gospodarske djelatnosti u objektima kojima je rješenjem Ministarstva kulture utvrđeno svojstvo kulturno- povijesnog spomenika i to:

- dvorac Zrinski u Čabru,

- kuća Vesel u Prezidu,

- kuća Žagar u Prezidu,

- kuća i gospodarstvo Čop u Plešcima.

Rješenja Ministarstva kulture čine sastavni dio ove Odluke.

IV. VISINA SPOMENIČKE RENTE

Članak 5.

Visina spomeničke rente obračunava se po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u kulturnom spomeniku pobliže određene u članku 4. ove Odluke.

Spomenička renta iz stavka 1. ovog članka plaća se po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora mjesečno 5,00 kuna za sve vrste djelatnosti.

V. NAČIN PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 6.

Spomenička renta plaća se u godišnjem iznosu prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi Upravni odjel za opće poslove Grada Čabra.

Obveznik plaćanja spomeničke rente dužan je istu platiti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Rješenje o spomeničkoj renti donosi se na način i po postupku koji je propisan za donošenje rješenja o komunalnoj naknadi.

Žalba na rješenje ne zadržava izvršenje rješenja. O žalbi na rješenje iz stavka 1. ovog članka u drugom stupnju odlučuje ovlašteni upravni odjel Primorsko-goranske županije.

VI. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 7.

Izuzetno od odredbi iz članka 5. obveznici plaćanja spomeničke rente koji obavljaju djelatnost koja posebno doprinosi kvaliteti prezentacije kulture za Grad Čabar, a koji utvrđuje Poglavarstvo Grada, ne plaćaju spomeničku rentu.

Članak 8.

U slučaju oslobađanja od plaćanja spomeničke rente iz članka 7. ove Odluke sredstva potrebna za održavanje kulturnih dobara u visini utvrđene spomeničke rente osiguravat će se u Proračunu Grada Čabra iz sredstava poreznih prihoda.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 612-08/06-01/11

Ur. broj: 2108/01-06-1

Čabar, 21. lipnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zoranin Kuzele, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr