SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 29. Petak, 21. srpnja 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
94

21.

Na temelju članka 11. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01 i 129/05) i članka 14., 15. i 16. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 19. srpnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o javnim priznanjima Općine Ravna Gora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom ustanovljavaju se javna priznanja Općine Ravna Gora, utvrđuje njihov izgled te uvjeti i način njihove dodjele, kao i tijela za provođenje postupka i dodjelu javnih priznanja.

Članak 2.

Radi odavanja javnog priznanja za iznimna postignuća, uspjehe i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Ravna Gora, a naročito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, odgoja i obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite okoliša, turizma i drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Općina), Općina dodjeljuje javna priznanja.

II. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA I UVJETI ZA NJIHOVU DODJELU

Članak 3.

Javna priznanja Općine su:

1. Nagrada Općine Ravna Gora za životno djelo

2. Godišnja nagrada Općine Ravna Gora

3. Počasni građanin Općine Ravna Gora

4. Zahvalnica Općine Ravna Gora

5. Pohvalnica Općine Ravna Gora.

Članak 4.

U jednoj kalendarskoj godini može se dodijeliti samo jedno javno priznanje istoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Članak 5.

Javna priznanja Općine dodjeljuju se fizičkoj osobi za života.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Nagrada Općine Ravna Gora za životno djelo je javno priznanje koje se može dodijeliti i posmrtno.

Javno priznanje Općine, osim Zahvalnice, ne može se dodijeliti državnim dužnosnicima, dužnosnicima Primorsko-goranske županije i Općine Ravna Gora za vrijeme trajanja njihovog mandata.

1. Nagrada Općine Ravna Gora za životno djelo

Članak 6.

Nagrada Općine za životno djelo javno je priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće koje je ona ostvarila tijekom svoga radnoga vijeka iz područja navedenih u članku 2. ove Odluke, a koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Općine.

Članak 7.

Nagrada Općine za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske, pod uvjetima iz prethodnog članka ove Odluke.

Godišnje se može, u pravilu, dodijeliti jedna Nagrada Općine za životno djelo.

2. Godišnja nagrada Općine Ravna Gora

Članak 8.

Godišnja nagrada Općine je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća i doprinos iz područja navedenih u članku 2. ove Odluke.

Godišnja nagrada Općine koja se dodjeljuje grupi fizičkih osoba, ako je ostvarenje odnosno doprinos rezultat njihovog zajedničkog rada, dodjeljuje se svakom pojedincu u grupi ponaosob.

Godišnja nagrada je javno priznanje koje se dodjeljuje za postignuća iz stavka 1. ovoga članka koja su ostvarena u posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se Godišnja nagrada Općine dodjeljuje.

Svake se godine može, u pravilu, dodijeliti jedna, a u iznimnim slučajevima dvije Godišnje nagrade Općine.

Za pojedino područje iz članka 2. ove Odluke može se dodijeliti samo jedna Godišnja nagrada Općine.

3. Počasni građanin Općine Ravna Gora

Članak 9.

Općina može pojedinu osobu koja je zaslužna za Općinu proglasiti počasnim građaninom Općine Ravna Gora.

Članak 10.

Počasnim građaninom Općine može biti proglašena fizička osoba, državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom i djelovanjem značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Općine.

Počasnim građaninom Općine ne može biti proglašena osoba koja ima prebivalište na području Općine.

Godišnje se može, u pravilu, Počasnim građaninom Općine proglasiti samo jednu osobu.

Članak 11.

Proglašenje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava.

Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Odluku o opozivu počasti donosi Općinsko vijeće Općine na prijedlog ovlaštenog predlagatelja iz ove Odluke.

4. Zahvalnica Općine Ravna Gora

Članak 12.

Zahvalnica je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i slične aktivnosti, kao i za uspješnu suradnju te za doprinos razvoju i ugledu Općine.

Svake se godine mogu dodijeliti najviše dvije Zahvalnice.

5. Pohvalnica Općine Ravna Gora

Članak 13.

Pohvalnica je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izvanredne rezultate postignute na raznim znanstvenim, kulturnim, sportskim i drugim natjecanjima i manifestacijama koji promoviraju Općinu Ravna Gora i Gorski kotar.

Svake se godine mogu dodijeliti dvije, a u iznimnim slučajevima tri Pohvalnice.

III. IZGLED JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE

Članak 14.

Javna priznanja Općine sastoje se od pisanog dijela u obliku Povelje.

Javna priznanja: Nagrada Općine Ravna Gora za životno djelo i Godišnja nagrada Općine Ravna Gora sastoje se i od Grba Općine Ravna Gora te novčane nagrade.

Uz javno priznanje - Pohvalnicu Općine Ravna Gora u pravilu se dodjeljuje i prigodan poklon, o čemu odluku donosi Općinsko poglavarstvo, sukladno raspoloživim sredstvima za ovu namjenu.

Članak 15.

Izgled i oblik svih javnih priznanja Općine Ravna Gora propisanih ovom Odlukom utvrdit će Općinsko poglavarstvo Općine posebnom odlukom.

IV. NOVČANA NAGRADA

Članak 16.

Novčana nagrada dodjeljuje se uz javna priznanja:

- Nagradu Općine Ravna Gora za životno djelo,

- Godišnju nagradu Općine Ravna Gora.

Odluku o visini novčane nagrade donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog poglavarstva.

Novčana nagrada koja se dodjeljuje grupi fizičkih osoba, ako je ostvarenje odnosno doprinos koji se nagrađuje rezultat njihovog zajedničkog rada, dijeli se na jednake dijelove osobama u toj grupi.

Ukupna visina novčanih nagrada utvrđuje se proračunom Općine za svaku godinu.

V. POSTUPAK PREDLAGANJA I DODJELE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 17.

Postupak dodjele javnih priznanja u pravilu pokreće Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada.

Članak 18.

Javni poziv za dodjelu javnih priznanja: Nagradu Općine Ravna Gora za životno djelo te Godišnju nagradu Općine Ravna Gora, objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Ravna Gora i u dnevnom tisku.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana. Javni poziv sadrži uvjete za dodjelu priznanja i nagrada Općine Ravna Gora i uputu o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijedlog.

Članak 19.

Javna priznanja: Počasni građanin Općine Ravna Gora, Zahvalnica Općine Ravna Gora i Pohvalnica Općine Ravna Gora, dodjeljuju se bez javnog poziva.

Članak 20.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja: Nagradu Općine Ravna Gora za životno djelo i Godišnju nagradu Općine Ravna Gora, mogu podnijeti domaće fizičke i pravne osobe, udruge, Općinsko poglavarstvo, Općinski načelnik, te radna tijela Općinskog vijeća.

Članak 21.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja: Počasni građanin Općine Ravna Gora, podnosi Općinsko poglavarstvo Općine Ravna Gora.

Ako je za proglašenje počasnim građaninom Općine predložen strani državljanin, Općinsko poglavarstvo je dužno pribaviti i prijedlogu priložiti mišljenje nadležnog tijela Republike Hrvatske za odnose s javnošću.

Članak 22.

Odluku o dodjeli javnih priznanja priznanja: Zahvalnicu Općine Ravna Gora i Pohvalnicu Općine Ravna Gora, donosi Općinsko poglavarstvo na prijedlog Općinskog načelnika, u pravilu, povodom Dana Općine, a može i u drugim svečanim prilikama.

Članak 23.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja: Nagradu Općine Ravna Gora za životno djelo i Godišnju nagradu Općine Ravna Gora podnosi se u pisanom obliku, a mora sadržavati podatke o podnositelju prijedloga, podatke o predloženoj osobi, iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa radi kojih se daje prijedlog za dodjelu javnog priznanja, odnosno nagrade Općine Ravna Gora, prosudbu postignutih rezultata, kao i vrstu javnog priznanja.

Pisanom prijedlogu prilaže se odgovarajuća dokumentacija: objavljeni rad, analiza, prikaz, recenzija, kritika, natjecateljski rezultati i dr.

Pisani prijedlozi dostavljaju se Odboru za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine. Na zahtjev Odbora predlagatelj je dužan dostaviti naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

Članak 24.

Prijedlog Općinskog poglavarstva za Počasnog građanina Općine Ravna Gora, uz obrazloženje, sadrži i podatke o fizičkoj osobi koja se predlaže, da li se radi o državljaninu Republike Hrvatske ili stranom državljaninu, kao i podatke iz kojih je vidljivo kojim je radom i djelovanjem predloženi kandidat značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Općine Ravna Gora, a za stranoga državljanina i mišljenje nadležnog tijela Republike Hrvatske za odnose s javnošću.

Članak 25.

Prijedlog Općinskog načelnika za Zahvalnicu i Pohvalnicu Općine uz obrazloženje sadrži podatke o fizičkim i pravnim osobama za koje se predlaže, za Zahvalnicu podatke o njihovim donacijama i drugim aktivnostima iz kojih je vidljivo sa čime su doprinijeli uspješnoj suradnji za doprinos razvoju i ugledu Općine, a za Pohvalnicu podatke o postignutim rezultatima na raznim znanstvenim, kulturnim, sportskim i drugim natjecanjima i manifestacijama koje promoviraju Općinu Ravna Gora i Gorski kotar.

Članak 26.

Podnositelj prijedloga ne može sebe predložiti za dodjelu javnog priznanja Općine.

Prijedlog podnesen protivno stavku 1. ovog članka, neće se razmatrati.

Članak 27.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja: Nagradu Općine Ravna Gora za životno djelo i Godišnju nagradu Općine Ravna Gora, razmatra Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada.

Odbor, nakon što obradi prijedloge iz prethodnog stavka, konačni prijedlog s obrazloženjem dostavlja Općinskom poglavarstvu.

Konačni prijedlozi zajedno s mišljenjem Općinskog poglavarstva prosljeđuju se Općinskom vijeću radi donošenja konačne odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Ravna Gora.

Članak 28.

Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine iz članka 3., točka 1., 2. i 3. ove Odluke donosi Općinsko vijeće Općine Ravna Gora na način da se o svakom pojedinom prijedlogu glasuje odvojeno.

Članak 29.

Javna priznanja uručuju se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća koja se održava povodom Dana Općine Ravna Gora 15. listopada.

Javna priznanja uručuju predsjednik Općinskog vijeća i općinski načelnik.

Predsjednik Općinskog vijeća, u pravilu, uručuje Nagradu Općine Ravna Gora za životno djelo, Godišnju nagradu Općine Ravna Gora i javno priznanje Počasni građanin Općine Ravna Gora.

Općinski načelnik, u pravilu, uručuje Zahvalnicu i Pohvalnicu Općine Ravna Gora.

Novčana nagrada, u pravilu, se isplaćuje na žiroračun, tekući račun ili štednu knjižicu dobitnika javnog priznanja na dan svečane dodjele, a na svečanoj sjednici uručuje se potvrda o izvršenoj uplati.

Članak 30.

Jedinstveni upravni odjel Općine vodi evidenciju o javnim priznanjima i nagradama Općine Ravna Gora.

Način vođenja evidencije propisat će Općinski načelnik u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 31.

Ukoliko javno priznanje nije uručeno nagrađenom za života, uručit će se članovima njegove obitelji.

VI. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 33.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o javnim priznanjima i nagradama Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/ 02).

Klasa: 061-01/06-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-06-2

Ravna Gora, 19. srpnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr