SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 29. Petak, 21. srpnja 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
94

20.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01, 12/ 06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 19. srpnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o stipendiranju učenika i studenata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima, postupak dodjele stipendije te prava i obveze korisnika stipendija na području Općine Ravna Gora.

Članak 2.

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine Ravna Gora.

Visinu mjesečnog iznosa stipendije, kao i broj učeničkih i studentskih stipendija utvrđuje Općinsko poglavarstvo Općine Ravna Gora u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima za svaku školsku/akademsku godinu posebno i ističe u raspisanom javnom natječaju.

Općinsko poglavarstvo može, prilikom raspisivanja natječaja za dodjelu stipendija, utvrditi deficitarna zanimanja za koja će dodijeliti stipendije.

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje 10 mjeseci u jednoj školskoj/akademskoj godini.

II. UVJETI ZA STJECANJE PRAVA I KRITERIJI ZA DOBIVANJE STIPENDIJE

Članak 3.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da imaju prebivalište na području Općine Ravna Gora,

- da su redovni učenici srednje škole ili redovni studenti,

- da uspjeh učenika u prethodnoj školskoj godini izražen prosjekom ocjena nije niži od 4,00 odnosno 3,00 (ovisno o trajanju upisanog srednjoškolskog programa),

- da uspjeh studenta izražen prosjekom ocjena svih završenih godina studija nije niži od 3,00.

Članak 4.

Pravo na stipendiju nemaju učenici ili studenti:

- koji su korisnici stipendija po nekoj drugoj osnovi,

- koji su ponavljači, ali samo za godinu koju ponavljaju,

- koji su apsolventi, osim onih koji su tri godine uzastopno dobivali stipendiju na temelju ove Odluke.

Članak 5.

Stipendije se dodjeljuju tako da se zbroje bodovi općeg kriterija, a ako je to potrebno onda i posebnog.

Članak 6.

Opći kriterij za dodjelu stipendija obuhvaća:

a) uspjeh u školovanju

Uspjeh u školovanju ocjenjuje se na temelju općeg uspjeha iz prethodne školske godine izraženog na dvije decimale, osim kada se radi o učenicima prvih razreda srednje škole, gdje se ocjenjuje uspjeh iz 8. razreda osnovne škole. Bodovi se dodjeljuju prema utvrđenoj tablici - skali četverogodišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa ovisno o programu u koji se učenik upisao.

Studentima prve godine uspjeh se ocjenjuje na temelju svjedodžbe završnog razreda srednje škole, a bodovi se dodjeljuju prema tablici - skali četverogodišnjeg programa.


Četverogodišnji Trogodišnji Bodovi

program program


4,00 - 4,20 3,00 - 3,40 10

4,21 - 4,40 3,41 - 3,80 20

4,41 - 4,60 3,81 - 4,20 30

4,61 - 4,80 4,21 - 4,60 40

4,81 - 5,00 4,61 - 5,00 50


Uspjeh studenata se utvrđuje izračunavanjem prosjeka ocjena svih položenih ispita na dvije decimale.

Bodovi se dodjeljuju na sljedeći način:

prosjek ocjena bodovi


3,00 - 3,40 10

3,41 - 3,80 20

3,81 - 4,20 30

4,21 - 4,60 40

4,61 - 5,00 50


b) postignut uspjeh na natjecanjima u znanju u prethodnoj školskoj/akademskoj godini

Županijsko Državno Međunarodno

natjecanje natjecanje natjecanje


I. mjesto 20 25 30

II. mjesto 15 20 25

III. mjesto 10 15 20

Sudjelovanje 5 10 15


U slučaju prisustvovanja na više naprijed spomenutih natjecanja, iz jednog ili više predmeta, u obzir se uzima samo jedan predmet i jedno natjecanje koje je za učenika ili studenta povoljnije.

c) deficitarno zanimanje

Učenici ili studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja dobivaju dodatnih 15 bodova.

Članak 7.

Posebni kriterij za dodjelu stipendija učenicima i studentima primjenjuje se samo u slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova utvrđenih na temelju općeg kriterija, a ne može im se svima dodijeliti stipendija.

Posebni kriterij ocjenjuje se na sljedeći način:

1. ako je kandidat dijete samohranog

roditelja ili dijete bez roditelja 10 bodova

2. ako je roditelj kandidata nezaposlen i

prima naknadu za nezaposlene 10 bodova

3. ako je kandidat invalid ili dijete invalida 10 bodova.

Članak 8.

Ukoliko se dogodi da i nakon što se zbroje bodovi općeg te bodovi posebnog kriterija dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost će se dati kandidatu sa većim prosjekom ocjena na dvije ili više decimala.

Članak 9.

Ukoliko se na natječaj ne javi dovoljan broj kandidata za deficitarna zanimanja, stipendije će se dodijeliti preostalim kandidatima, koji se obrazuju za ostala zanimanja koja nisu utvrđena kao deficitarna u Općini Ravna Gora, prema njihovom redoslijedu na rang listi kandidata.

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

Članak 10.

Stipendije se dodjeljuju na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Poglavarstvo Općine Ravna Gora na početku školske/akademske godine.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Ravna Gora.

Općinsko poglavarstvo provodi natječaj, utvrđuje rezultate i donosi odluku o dodjeli stipendija.

Članak 11.

Natječaj sadrži:

- naziv tijela koje objavljuje natječaj,

- naznaku općih uvjeta i kriterija za dodjelu stipendije,

- broj stipendija i visinu iznosa, posebno za učenike i studente,

- dužinu trajanja stipendije,

- rok za podnošenje prijava i prilozi koji se prilažu uz prijavu,

- naziv tijela kojem se zahtjevi podnose,

- rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja.

Članak 12.

Kandidati za dodjelu stipendije dužni su uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije priložiti:

1) presliku domovnice,

2) presliku izvatka iz matice rođenih,

3) uvjerenje o prebivalištu,

4) potvrdu o redovnom upisu u tekuću školsku/akademsku godinu,

5) presliku svjedodžbe o uspjehu u zadnjoj godini školovanja za učenike i studente prve godine studija, odnosno za ostale studente prijepis ocjena svih završenih godina studija,

6) dokaz o sudjelovanju na županijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju, dobivenim nagradama i priznanjima,

7) dokaze (preslike rješenja, potvrde i sl.) o ispunjavanju ostalih uvjeta iz članka 7. ove Odluke.

Članak 13.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava Poglavarstvo Općine Ravna Gora utvrđuje prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uvjete i to posebno za učenike i posebno za studente.

Prijedlog liste kandidata iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se na osnovi kriterija iz članka 6. i članka 7. ove Odluke.

Članak 14.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Ravna Gora u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje prijava.

U roku osam dana od dana objavljivanja liste svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu.

Poglavarstvo je dužno donijeti odluku o prigovoru u roku osam dana nakon isteka roka za prigovor.

Ako Poglavarstvo utvrdi da je prigovor osnovan, pa izmijeni redoslijed na predloženoj listi kandidata, ponovit će se postupak objave liste na oglasnoj plači Općine Ravna Gora.

Ako Poglavarstvo utvrdi da je prigovor neosnovan, obavijestit će o tome samo podnositelja prigovora pismenim putem.

Odluka o prigovoru je konačna.

Članak 15.

Poglavarstvo određuje dan kada će se sa korisnicima stipendije sklopiti ugovor o stipendiranju.

Korisnici stipendije, s kojima će se sklopiti ugovor o stipendiranju, pismenim će se putem obavijestiti o danu i mjestu potpisivanja ugovora.

Članak 16.

Na osnovi konačnog zaključka o dodjeli stipendije predsjednik Poglavarstva sa korisnicima stipendije sklapa ugovore o korištenju stipendije.

Ugovor o korištenju stipendije sadrži:

- ime, odnosno naziv ugovornih strana,

- naznaku da se radi o ugovoru o korištenju stipendije,

- naziv škole ili fakulteta,

- iznos stipendije,

- vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje,

- način isplate stipendije,

- način prestanka ugovora o stipendiranju,

- pretpostavke oslobođenja od povrata stipendije,

- druga prava i obveze ugovornih strana.

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Članak 17.

Korisniku stipendije prestaje pravo na stipendiju iz sljedećih razloga:

1. ako izgubi status redovnog učenika odnosno studenta uslijed izricanja odgojne mjere isključenja,

2. samovoljnim prekidom školovanja u tijeku školske/akademske godine,

3. ako tijekom školske/akademske godine promijeni prebivalište s područja Općine Ravna Gora,

4. sporazumnim raskidom ugovora, na zahtjev korisnika stipendije.

Korisnik stipendije dužan je u roku 15 dana od dana nastanka razloga za obustavu isplate stipendije iz točke 1. do točke 3. ovog članka obavijestiti Jedinstveni upravni odjel radi prekida isplate stipendije.

Članak 18.

U slučaju prekida isplate stipendije zbog razloga navedenih u članku 17. ove Odluke, za stipendista nastupa obveza vraćanja cjelokupnog iznosa isplaćene stipendije u roku i na način koji odredi Općinsko poglavarstvo.

Članak 19.

Korisnik stipendije je dužan u roku od 15 dana po završetku školske / akademske godine dostaviti presliku svjedodžbe o završenom razredu za koji se stipendira, odnosno potvrdu o upisu u sljedeću godinu studija.

Korisnik stipendije koji dostavi dokument iz stavka 1. ovog članka oslobađa se povrata cjelokupnog iznosa primljene stipendije, Odlukom Općinskog poglavarstva.

Članak 20.

Korisnik stipendije koji ne dostavi dokument iz stavka 1. članka 19. ove Odluke dužan je vratiti cjelokupni iznos primljene stipendije.

Općinsko poglavarstvo, na zahtjev stipendiste, može odobriti povrat isplaćenog iznosa stipendije u obrocima i u roku koji ne može biti duži od ukupnog broja mjeseci u kojima je efektivno trajala isplata stipendije.

Ako se stipendist ne pridržava roka iz stavka 2. ovog članka, Općina Ravna Gora zatražit će putem suda povrat isplaćenog iznosa stipendije s pripadajućim kamatama.

Članak 21.

Općina Ravna Gora može privremeno ili trajno prekinuti isplatu stipendija ukoliko zbog nastupa izvanrednih okolnosti u financiranju više nije u stanju osigurati sredstva potrebna za daljnju isplatu stipendija.

U roku osam dana od dana nastupanja okolnosti iz stavka 1. ovog članka, Jedinstveni upravni odjel dužan je o tome obavijestiti korisnike stipendije.

Po prestanku problema u financiranju Općina Ravna Gora će nastaviti s isplatom stipendija, a ovisno o mogućnostima isplatiti će i zaostale rate.

Članak 22.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vodi evidenciju odobrenih stipendija, vrši njihovu isplatu i prati obveze vraćanja stipendija.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o stipendiji Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/94, 7/98, 12/98, 23/03 i 27/05).

Članak 24.

Ugovori o korištenju stipendije Općine Ravna Gora zaključeni po Odluci o stipendiji Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/94, 7/ 98, 12/98, 23/03 i 27/05) ostaju na snazi do njihovog isteka.

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 604-02/06-01/3

Ur. broj: 2112/07-01-06-2

Ravna Gora, 19. srpnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr