SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 29. Petak, 21. srpnja 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
94

19.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine«, Primorsko-goranske županije, broj 26/01, 12/ 06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 19. srpnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o socijalnim stipendijama Općine Ravna Gora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu socijalnih stipendija (u daljnjem tekstu: stipendija) učenicima srednjih škola i studentima, postupak dodjele stipendija te prava i obveze korisnika stipendija na području Općine Ravna Gora.

Članak 2.

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine Ravna Gora.

Visinu mjesečnog iznosa stipendije, kao i broj učeničkih i studentskih stipendija utvrđuje Općinsko poglavarstvo Općine Ravna Gora u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima za svaku školsku/akademsku godinu posebno i ističe u raspisanom javnom natječaju.

Stipendije se dodjeljuju bespovratno za razdoblje 10 mjeseci u jednoj školskoj/akademskoj godini.

II. UVJETI ZA STJECANJE PRAVA I KRITERIJI ZA DOBIVANJE STIPENDIJE

Članak 3.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da imaju prebivalište na području Općine Ravna Gora,

- da su redovni učenici srednje škole ili redovni studenti.

Članak 4.

Pravo na stipendiju nemaju:

- učenici i studenti koji su korisnici stipendija po nekoj drugoj osnovi,

- koji su ponavljači, ali samo za godinu koju ponavljaju.

Članak 5.

Stipendije se dodjeljuju tako da se zbroje bodovi općeg kriterija, a ako je to potrebno onda i posebnog.

Članak 6.

Opći kriteriji za dodjelu stipendija boduju se na sljedeći način:

a) ako prosječni neto prihod po članu

domaćinstva u prethodna tri mjeseca

ne prelazi iznos 100% neoporezivog

dijela mjesečne plaće prema važećim

propisima Republike Hrvatske na dan

raspisivanja natječaja 30 bodova

b) ako prosječni neto prihod po članu

domaćinstva u prethodna tri mjeseca

iznosi 100-150% neoporezivog dijela

mjesečne plaće prema važećim

propisima Republike Hrvatske na dan

raspisivanja natječaja 20 bodova

c) ako je kandidat dijete samohranog

roditelja ili dijete bez roditelja 10 bodova

d) ako kandidat, odnosno njegov roditelj

ili osoba koja ga uzdržava ostvaruje

pravo na pomoć za uzdržavanje, pravo

na pomoć za podmirivanje troškova

stanovanja, pravo na doplatak za

pomoć i njegu ili prima dječji doplatak

za kandidata 10 bodova

e) ako je roditelj nezaposlen i prima

naknadu za nezaposlene 10 bodova

f) ako je kandidat invalid ili dijete invalida 10 bodova

g) ako kandidat ima brata ili sestru na

redovnom školovanju izvan mjesta

prebivališta 5 bodova.

Članak 7.

Posebni kriterij za dobivanje stipendije je uspjeh u školi.

Posebni kriterij za dobivanje stipendije primjenjuje se samo u slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova utvrđenih na temelju općeg kriterija, a ne može im se svima dodijeliti stipendija.

Uspjeh u školi ocjenjuje se na temelju općeg uspjeha iz prethodne školske godine izraženog na dvije decimale osim kada se radi o učenicima prvih razreda srednje škole, gdje se ocjenjuje uspjeh iz 8. razreda osnovne škole.

Studentima prve godine uspjeh se ocjenjuje na temelju svjedodžbe završnog razreda srednje škole.

Uspjeh studenata se utvrđuje izračunavanjem prosjeka ocjena svih položenih ispita na dvije decimale.

Bodovi se dodjeljuju na sljedeći način:

prosjek ocjena bodovi


2,51 - 3,00 1

3,01 - 3,50 2

3,51 - 4,00 3

4,01 - 4,50 4

4,51 - 5,00 5


Članak 8.

Ukoliko se dogodi da i nakon što se zbroje opći kriteriji te poseban kriterij, dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost će se dati kandidatu koji ima niži prosječni neto prihod po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca. Ako je broj bodova i tada isti prednost će se dati kandidatu sa većim prosjekom ocjena na dvije ili više decimala.

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

Članak 9.

Stipendije se dodjeljuju na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Poglavarstvo Općine Ravna Gora na početku školske/akademske godine.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Ravna Gora.

Općinsko poglavarstvo provodi natječaj, utvrđuje rezultate i donosi odluku o dodjeli stipendija.

Članak 10.

Natječaj sadrži:

- naziv tijela koje objavljuje natječaj,

- naznaku općih uvjeta i kriterija za dodjelu stipendije,

- broj stipendija i visinu iznosa, posebno za učenike i studente,

- dužinu trajanja stipendije,

- rok za podnošenje prijava i prilozi koji se prilažu uz prijavu,

- naziv tijela kojem se zahtjevi podnose,

- rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja.

Članak 11.

Kandidati za dodjelu stipendije dužni su uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije priložiti:

1) presliku domovnice,

2) presliku izvatka iz matice rođenih,

3) uvjerenje o prebivalištu,

4) potvrdu o redovnom upisu u tekuću školsku/akademsku godinu,

5) potvrda o prihodima domaćinstva (potvrda o prosječnoj neto plaći, odrezak od mirovine, rješenje o dječjem doplatku, naknadu za nezaposlenost i dr. za prethodna tri mjeseca),

6) dokaze (preslike rješenja, potvrde i sl.) o ispunjavanju ostalih socijalnih uvjeta iz članka 6. ove Odluke,

7) presliku svjedodžbe o uspjehu u zadnjoj godini školovanja za učenike i studente prve godine studija, odnosno za ostale studente prijepis ocjena svih završenih godina studija.

Članak 12.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava Poglavarstvo Općine Ravna Gora utvrđuje prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uvjete i to posebno za učenike i posebno za studente.

Prijedlog liste kandidata iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se na osnovi kriterija iz članka 6. i članka 7. ove Odluke.

Članak 13.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Ravna Gora u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje prijava.

U roku osam dana od dana objavljivanja liste svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu.

Poglavarstvo je dužno donijeti odluku o prigovoru u roku osam dana nakon isteka roka za prigovor.

Ako Poglavarstvo utvrdi da je prigovor osnovan, pa izmijeni redoslijed na predloženoj listi kandidata, ponovit će se postupak objave liste na oglasnoj ploči Općine Ravna Gora.

Ako Poglavarstvo utvrdi da je prigovor neosnovan, obavijestit će o tome samo podnositelja prigovora pismenim putem.

Odluka o prigovoru je konačna.

Članak 14.

Poglavarstvo određuje dan kada će se sa korisnicima stipendije sklopiti ugovor o stipendiranju.

Korisnici stipendije, s kojima će se sklopiti ugovor o stipendiranju, pismenim će se putem obavijestiti o danu i mjestu potpisivanja ugovora.

Članak 15.

Na osnovi konačnog zaključka o dodjeli stipendije predsjednik Poglavarstva sa korisnicima stipendije sklapa ugovore o korištenju stipendije.

Ugovor o korištenju stipendije sadrži:

- ime, odnosno naziv ugovornih strana,

- naznaku da se radi o ugovoru o korištenju stipendije,

- naziv škole ili fakulteta,

- iznos stipendije,

- vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje,

- način isplate stipendije,

- način prestanka ugovora o stipendiranju,

- druga prava i obveze ugovornih strana.

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Članak 16.

Korisniku stipendije prestaje pravo na stipendiju iz sljedećih razloga:

1. ako izgubi status redovnog učenika odnosno studenta uslijed izricanja odgojne mjere isključenja,

2. samovoljnim prekidom školovanja u tijeku školske/akademske godine,

3. ako tijekom školske/akademske godine promijeni prebivalište s područja Općine Ravna Gora.

Članak 17.

Korisnik je dužan u roku od 15 dana po završetku školske/akademske godine dostaviti presliku svjedodžbe o završenom razredu za koji se stipendira, odnosno potvrdu o upisu u sljedeću godinu studija.

Članak 18.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vodi evidenciju odobrenih stipendija i vrši njihovu isplatu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 604-02/06-01/2

Ur. broj: 2112/07-01-06-2

Ravna Gora, 19. srpnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr