SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 29. Petak, 21. srpnja 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
94

94.

Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 35. sjednici od 20. srpnja 2006. godine donijelo

ODLUKU
o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke
plaže u Sunčanoj uvali, Mali Lošinj

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se javno prikupljanje ponuda za koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području Grada Malog Lošinja, nudistička plaža u Sunčanoj uvali, u svrhu naplate ulaza na plažu i obavljanja gospodarske, sportsko-rekreacijske-turističke djelatnosti.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, nudistička plaža u Sunčanoj uvali. Kopneni dio iznosi 3894 m2 i sastoji se od dijela z. č: 6574/1, upisane u K.O. Mali Lošinj. Morski dio iznosi 2621 m2 . Ukupne površina koja se koncesionira iznosi 6515m2, te je iskazana u Gauss - Kruegerovim koordinatama:

KOPNENI DIO

Broj točke

Y

X

1

5457536.167

4930596.450

2

5457544.473

4930602.983

3

5457546.807

4930604.869

4

5457552.041

4930609.073

5

5457555.461

4930611.820

6

5457557.958

4930608.692

7

5457563.350

4930601.358

8

5457564.918

4930599.171

9

5457567.130

4930596.118

10

5457568.300

4930596.994

11

5457569.772

4930597.266

12

5457573.781

4930595.826

13

5457577.725

4930593.843

14

5457580.854

4930592.363

15

5457584.470

4930588.434

16

5457586.091

4930586.682

17

5457594.117

4930579.044

18

5457600.213

4930573.351

19

5457604.481

4930570.238

20

5457606.008

4930569.374

21

5457610.533

4930567.108

22

5457621.331

4930562.413

23

5457618.988

4930557.333

24

5457617.426

4930555.859

25

5457615.999

4930554.382

26

5457623.729

4930550.725

27

5457630.800

4930544.870

28

5457633.426

4930542.243

29

5457634.713

4930540.866

30

5457621.397

4930526.199

31

5457610.560

4930514.422

32

5457598.429

4930523.608

33

5457597.946

4930524.161

34

5457600.293

4930532.351

35

5457580.706

4930537.453

36

5457570.294

4930550.139

37

5457559.287

4930555.949

38

5457550.493

4930564.685

39

5457544.492

4930574.825

40

5457542.019

4930589.426

MORSKI DIO

Broj točke

Y

X

41

5457516.641

4930581.092

42

5457535.975

4930548.382

43

5457582.908

4930508.103

44

5457595.328

4930497.867

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije u mjerilu 1 : 500 izrađen od »GEO-TEO« d.o.o., 06. lipnja 2006. godine.

Grafički prikaz iz stavka 2. ovoga članka se ne objavljuje.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 5 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 97.725,00 kuna.

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 3% od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na plaži i 1% od prodanih ulaznica.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade.

OBVEZNI SADRŽAJ PONUDE

Članak 5.

Podnositelj mora uz ponudu obavezno priložiti:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

. izvadak iz registra trgovačkog suda ili obrtnica s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija;

. račun prihoda i gubitka za prošlu godinu (osim za novoosnovana društva i obrte);

. podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte);

. izjavu da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili je imao;

. izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« 158/03);

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade;

3. studiju gospodarske opravdanosti, koja sadrži:

. postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;

. plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;

. iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;

. iznos planirane ukupne investicije;

. izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);

. procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi);

. izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

. pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 15% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv;

4. izvod iz detaljnog plana uređenja prostora ili lokacijska dozvola s idejnim rješenjem prema lokacijskoj dozvoli, odnosno detaljnom planu i studiji gospodarske opravdanosti;

5. prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra;

6. kompletnu natječajnu dokumentaciju u elektronskom obliku.

ROK TRAJANJA JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA

Članak 6.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u »Narodnim novinama«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, 51000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Za javno prikupljanje ponuda - nudistička plaža u Sunčanoj uvali - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. i 22. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06).

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja bilo koje od pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 8.

Natječajna dokumentacija sadrži grafički dio granice područja obuhvata koncesije i izvod iz prostorno planske dokumentacije, a može se podignuti u Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

OTVARANJE PONUDA

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija za otvaranje ponuda trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12,00 sati u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

Komisiju iz stavka 1. ovoga članka imenuje pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 10.

Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije na temelju Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije od važnosti za županiju donosi odluku o najpovoljnijem ponuditelju, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji biti će obaviješteni u roku od osam dana od donošenja odluke.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od primitka odluke o davanju koncesije Županijskog poglavarstva sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/06-03/19

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-9

Rijeka, 20. srpnja 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr