SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 28. Petak, 14. srpnja 2006.
GRAD RIJEKA
86

72.

Na temelju odredbe članka 24., 30. i 45.a Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/ 00, 32/02 i 100/04), članka 17. stavka 2. Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04), članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 17/06 - pročišćeni tekst) te suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 350-02/06-04/61; Ur. broj: 531-06-06-2 od 16. svibnja 2006. godine) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 13. srpnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja područja poslovno-trgovačkog centra
na Pećinama

Članak 1.

Ovom Odlukom usklađuje se Odluka o Detaljnom planu uređenja područja poslovno-trgovačkog centra na Pećinama (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/ 02) s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04).

Članak 2.

U članku 15. iza riječi »djelatnost« dodaju se riječi »te uređenje prostora i površina drugih namjena kao pratećih sadržaja koji upotpunjavaju i služe toj namjeni,«.

Članak 3.

U članku 21. iza dvotočke dodaju se riječi »ugostiteljskih, stambenih,«.

Članak 4.

U članku 22. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Na građevnoj čestici oznake P-1, najviše 70% građevne strukture A - poslovni toranj mogu činiti prateći sadržaji koji upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni.«

Članak 5.

Tekstualni dijelovi Plana iz članka 1. Odluke, koji čine njegov sastavni dio, mijenjaju se i dopunjuju kako je utvrđeno Elaboratom »Usklađenje Detaljnog plana uređenja područja poslovno-trgovačkog centra na Pećinama«, koji čini sastavni dio ove Odluke i nije predmetom objave.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/22

Ur. broj: 2170-01-10-06-2

Rijeka, 13. srpnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=183&mjesto=51000&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr