SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 15. Petak, 6. lipnja 2003.
GRAD RIJEKA
37

49.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/01, 13/02 i 05/03) te članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 04/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. svibnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o Detaljnom planu uređenja dijela područja
Škurinjska Draga

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja dijela područja Škurinjska Draga (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskom prikazu broj 1.

Ukupna površina područja obuhvata Plana iznosi oko 8,21 ha.

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

I. OBRAZLOŽENJE

1. Polazišta

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnost područja u obuhvatu Plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. Plan prostornog uređenja

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.1.1. Ceste nadmjesnog značenja

3.1.2. Gradske i pristupne ulice

3.1.3. Površine za javni prijevoz

3.1.4. Javna parkirališta

3.1.5. Pješačke površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Uvjeti i način gradnje

6. Mjere provedbe plana

7. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

7.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

B. GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina M 1:1000

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.1. Prometna infrastruktura M 1:1000

2.2. Telekomunikacijska infrastruktura M 1:1000

2.3. Komunalna infrastruktura

- vodoopskrba, plinoopskrba i odvodnja M 1:1000

2.4. Komunalna infrastruktura

- elektroopskrba i javna rasvjeta M 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1000

4. Uvjeti gradnje

4.1. Uvjeti gradnje

- etažnost i građevni pravci M 1:1000

4.2. Uvjeti gradnje

- građevne čestice i regulacijski pravci M 1:1000

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 4.

Namjena površina određena je kartografskim prikazom broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1) Stambena namjena (S)

2) Javna i društvena namjena - vjerska namjena (D7)

3) Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena (K2)

4) Poslovna namjena - komunalno-servisna namjena (K3)

5) Javne zelene površine - javni park (Z1)

6) Javne zelene površine - igralište (Z2)

7) Javne zelene površine - odmorište, vrt (Z3)

8) Zaštitne zelene površine (Z)

9) Javno parkiralište (P)

10) Javna pješačka površina - stubište

11) Komunalna, prometna, ulična i telekomunikacijska infrastrukturna mreža

- Cesta nadmjesnog značenja

- Gradska ulica

- Pristupna ulica

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 5.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazima broj 3. i 4.

Članak 6.

Postojećim građevinama na području obuhvata Plana smatraju se građevine ucrtane u katastarske planove Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 7.

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su kartografskim prikazom broj 4.

Površina, izgrađenost i iskorištenost građevnih čestica te gustoća izgrađenosti prikazani su točkom 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 8.

Dozvoljava se usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice, sukladno zemljišno-knjižnom stanju pojedine nekretnine, kada to ne remeti provedbu Plana.

Članak 9.

Najveća dozvoljena izgrađenost građevne čestice za gradnju nove građevine na području namjene »Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena« i »Poslovna namjena - komunalno-servisna namjena« iznosi 76%, a najmanja dozvoljena izgrađenost građevne čestice iznosi 16%.

Članak 10.

Neovisno o obliku i veličini građevne čestice određene Planom, dozvoljava se rekonstrukcija građevine u postojećim gabaritima isključivo radi nužnog održavanja građevine.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 11.

Veličina i površina građevina prikazane su točkom 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 12.

Pod visinom građevine na području obuhvata Plana, podrazumijeva se visina mjerena od najniže kote konačno uređenog zemljišta uz rub građevine do donjeg ruba krovnog vijenca građevine.

Nivelacijska kota novih građevina određena je kartografskim prikazom broj 4.

Nivelacijska kota iz stavka 2. ovoga članka mora se uskladiti s nivelacijskim kotama postojećih susjednih građevina i javnih površina.

Pod suterenom se podrazumijeva etaža koja je najmanje polovinom volumena ukopana u teren.

Članak 13.

Najveća dozvoljena visina građevine određena je kartografskim prikazom broj 4.

Najveća dozvoljena visina novih građevina na području namjene »Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena« i »Poslovna namjena - komunalno-servisna namjena« određuje se kako slijedi:

- za građevinu čiji najveći dozvoljeni broj etaža iznosi P, najveća dozvoljena visina građevine iznosi 7,0 m,

- za građevinu čiji najveći dozvoljeni broj etaža iznosi P+1, najveća dozvoljena visina građevine iznosi 7,0 m,

- za građevinu čiji najveći dozvoljeni broj etaža iznosi S+P+1, najveća dozvoljena visina građevine iznosi 17,0 m,

- za građevinu čiji najveći dozvoljeni broj etaža iznosi 2S+P, najveća dozvoljena visina građevine iznosi 15,0 m,

- za građevinu čiji najveći dozvoljeni broj etaža iznosi S, najveća dozvoljena visina građevine iznosi 6,0 m.

Članak 14.

Prilikom rekonstrukcije postojeće građevine, za koju Planom nije dozvoljeno povećanje broja etaža, visina građevine može se povećati za najviše 0,5 m.

Članak 15.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se gradnja tavana na postojećoj građevini, pod uvjetom da:

- visina građevine u ravnini uličnog pročelja od završetka stropne konstrukcije posljednje etaže do gornjeg ruba krovnog vijenca ne prelazi 0,5 m,

- su vertikalni otvori smješteni na dvorišnoj strani građevine, zabatu ili na krovnoj terasi,

- nagib krova ne prelazi 23o.

Članak 16.

Na području obuhvata Plana, dozvoljava se gradnja najviše dvije suterenske etaže.

2.3. Namjena građevina

Članak 17.

Na području namjene »Stambena namjena«, u prizemlju višestambene građevine, dozvoljava se uređenje poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti kojom se ne remeti javni red i mir i ne narušava stanje okoliša te gradnja i uređenje pomoćnog prostora (spremišta i drvarnice).

Članak 18.

Na području namjene »Javna i društvena namjena - vjerska namjena« dozvoljena je rekonstrukcija postojeće vjerske građevine - katoličke crkve.

Članak 19.

Na području namjene »Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena« dozvoljava se gradnja građevine za poslovnu pretežito trgovačku namjenu, gradnja i uređenje parkirališne građevine, uređenje prodajnog salona, prostora za skladište i servis automobila te uređenje pratećih i pomoćnih prostora, pod uvjetom da se ne remeti javni red i mir i ne narušava zaštita okoliša, sukladno uvjetima propisanim ovom Odlukom.

Članak 20.

Na području namjene »Poslovna namjena - komunalno- servisna namjena« dozvoljava se gradnja i uređenje parkirališne građevine, servisne radionice, uredskog prostora, auto- praonice, rezervoara sa crpkom za istakanje goriva, prostora za skladištenje zapaljivih tvari, masti, ulja, lakova, razređivača i slično, pod uvjetom da se ne remeti javni red i mir i ne narušava zaštita okoliša te gradnja i uređenje prilazne i manipulativne kolno-pješačke površine, pomoćne građevine - portirnice, parkirališta, objekata i uređaja komunalne infrastrukture i zelene površine.

Članak 21.

Postojeće jednoobiteljske građevine na području namjene »Stambena namjena« dozvoljeno je dograditi, ako najmanja dozvoljena udaljenost građevine od ruba građevne čestice iznosi 4,0 m te ako je dograđeni dio građevine u ravnini s uličnim pročeljem postojeće građevine.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 22.

Unutar gradivog dijela građevne čestice osnovne građevine dozvoljava se isključivo gradnja osnovne građevine sukladno namjeni određenoj Planom.

Unutar gradivog dijela građevne čestice za ostale građevine, dozvoljava se gradnja prizemne, suterenske ili podzemne građevine u funkciji osnovne građevine ili u funkciji uređenja građevne čestice.

Članak 23.

Postojeće samostojeće garaže i pomoćne građevine dozvoljeno je rekonstruirati u postojećim gabaritima.

Promjena namjene građevina iz stavka 1. ovoga članka nije dozvoljena.

Članak 24.

Obvezni građevni pravac određen je kartografskim prikazom broj 4.

Građevina se s najmanje 2/3 svoje dužine mora graditi na obveznom građevnom pravcu.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju nepovoljnih rezultata geoloških ispitivanja ili zbog konfiguracije terena, dozvoljava se odstupanje od obveznog građevnog pravca za najviše +/ - 1,5 m.

Članak 25.

Izvan gradivog dijela građevne čestice, a ispred obveznog građevnog pravca dozvoljena je gradnja ulazne nadstrešnice, balkona te postavljanje konstrukcija za tendu, pergolu, reklamni pano, montažni, svjetleći i drugi element.

Članak 26.

Izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se:

- gradnja potpornog zida, stepenica i vanjske terase čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 1,5 m,

- postava elemenata za pergolu, sjenicu i sličnu građevinu čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 3,0 m,

- postava objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 27.

Izvan gradivog dijela građevne čestice, na području namjene »Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena« i »Poslovna namjena - komunalno-servisna namjena«, dozvoljava se:

- gradnja pomoćne i prateće građevine radi kontrole ulaza i čuvanja kompleksa, informativnog punkta, izložbenog paviljona, prigodnog prodajnog prostora i slično,

- postava podzemnog i nadzemnog uređaja i to: rezervoara goriva ili otpadnog matrijala, agregata, baterija solarnog kolektora i slično,

- postava reklamne konstrukcije i druge opreme.

Površine objekata iz stavka 1. ovoga članka ne ulaze u obračun izgrađenosti građevne čestice.

Članak 28.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se postava privremenih objekata sukladno Planu lokacija za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama za gradsko područje B - kiosci (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/98, 23/00 i 21/02).

Unutar građevne čestice građevine (okućnice) ne dozvoljava se postava privremenog objekta.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 29.

Oblikovanje građevine potrebno je uskladiti s morfološkim osobinama područja i vrstom građevine.

Oblikovanje građevine potrebno je izvesti primjenom suvremenog arhitektonskog izraza.

Kod oblikovanja pročelja građevine zbroj ostakljenih površina ne smije biti veći od površine pune plohe zida.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ako se u prizemlju građevine nalazi poslovni prostor, zbroj ostakljenih površina može biti veći od površine pune plohe zida.

Za oblaganje pročelja nije dozvoljena uporaba drva te keramičkih i kamenih pločica, izuzev fasadne keramike.

Oblaganje pročelja kamenom dozvoljava se samo do visine prve etaže građevine.

Članak 30.

Na uličnom pročelju postojeće građevine ne dozvoljava se konzolno postavljanje uređaja za klimatizaciju, ventilaciju i slično, već je iste potrebno uklopiti u postojeće otvore ili postaviti na manje istaknutom mjestu.

Kod novih građevina uređaje iz stavka 1. ovoga članka potrebno je postavljati u potkrovlje, ako građevina ima kosi krov ili na krov građevine, ako građevina ima ravni krov.

Na pročelju građevine ne dozvoljava se postava pojedinačnih antenskih ili satelitskih sustava.

Na pročelju postojeće višestambene građevine ne dozvoljava se pojedinačna intervencija.

Članak 31.

Vrsta krova nije određena.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, krov građevine ili dijela građevine koja ima samo podzemne etaže, mora biti ravan te ga je potrebno urediti kao kolno manipulativnu površinu ili parkiralište.

Najveći dozvoljeni nagib kosog krova iznosi 23o.

Ne dozvoljava se gradnja krovišta s vidljivim grednim prepustima niti oblaganje grednih prepusta ili vijenaca drvom.

Članak 32.

Za pokrov kosog krova dozvoljava se uporaba kupa kanalica, mediteran crijepa i drugog suvremenog pokrova, u skladu s oblikovanjem građevine.

Za pokrov krova iz stavka 1. ovoga članka ne dozvoljava se uporaba ravnog crijepa, drvenog pokrova ili pokrova od bitumenske šindre i slično.

Na krovu građevine dozvoljava se ugradba sunčanog kolektora pod uvjetom da se uklopi u nagib krovnih ploha.

Članak 33.

Na javnim zelenim i pješačkim površinama dozvoljava se postava paviljona, sjenica, kolonada i slično.

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

Članak 34.

Način uređenja i korištenja građevne čestice određen je kartografskim prikazom broj 3.

Neizgrađeni dio građevne čestice kao i dio građevne čestice koji je izgrađen podzemno, potrebno je urediti kao zelenu površinu, kolno-pješačku površinu ili kolno-manipulativnu površinu.

Članak 35.

Postojeće visoko zelenilo potrebno je sačuvati i dopuniti autohtonim raslinjem.

Članak 36.

Ogradu, potporni i obložni zid (podzid), terasu i stubište potrebno je graditi na način kojim se ne narušava okoliš građevine.

Osnovni materijal za gradnju ograde je kamen, kovano željezo, beton i živica.

Najveća dozvoljena visina čvrste ograde iznosi 1,2 m.

Članak 37.

Na građevnim česticama oznake 1P i 3P smještaj vozila potrebno je osigurati unutar građevne čestice, a za građevnu česticu oznake 2P smještaj vozila osigurat će se na građevnoj čestici oznake GP3 i na građevnoj čestici oznake GP3.1.

Za ostale građevne čestice unutar obuhvata ovoga Plana smještaj vozila osigurat će se na javnim parkiralištima, sukladno kartografskom prikazu broj 2.1.

Članak 38.

Na građevnim česticama oznake GP1, GP2, GP2.1 i GP4 potrebno je osigurati najmanje 322 parkirališna mjesta.

Na građevnoj čestici oznake P6 potrebno je osigurati najmanje 10 parkirališnih mjesta.

Na građevnoj čestici oznake 7 potrebno je osigurati najmanje 45 garažnih mjesta u garažama unutar zgrade.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

Članak 39.

Uvjeti gradnje i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazom broj 2.1.

Na građevnoj čestici ceste nadmjesnog značenja i gradske ulice planirana je gradnja cjelokupnog prometnog profila, s elementima poprečnog presjeka: kolnikom, nogostupom, ugibalištem za vozila javnog prijevoza, drvoredom te cestovnom i uličnom opremom.

Na građevnoj čestici iz stavka 2. ovoga članka dozvoljava se korištenje dijela kolnika samo za stajalište javnog gradskog prijevoza, dostavu i opskrbu, parkiranje u posebnom režimu i slično.

Članak 40.

Svaka građevna čestica mora imati priključak na javno- prometnu površinu.

Članak 41.

Najmanja dozvoljena širina kolnika za dvosmjernu cestu iznosi 6,00 m.

Najmanja dozvoljena širina nogostupa iznosi 1,60 m, a ako se sadi drvored, najmanja dozvoljena širina nogostupa iznosi 2,25 m.

Članak 42.

Režim prometa utvrđen Planom nije obvezan.

3.1.1. Ceste nadmjesnog značenja

Članak 43.

Na području obuhvata Plana ceste nadmjesnog značenja jesu:

- dio Osječke ulice kao ceste lokalnog značenja oznake L58047,

- dio Škurinjske ceste kao ceste lokalnog značenja oznake L 58047,

- dio Ulice Ive Lole Ribara kao ceste lokalnog značenja oznake L58050.

Horizontalni i vertikalni elementi trase, mjesta priključenja cesta manjeg značenja te režim prometa cesta iz stavka 1. ovoga članka, utvrđeni su točkom 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 44.

Planom se predviđa rekonstrukcija postojeće ceste lokalnog značenja oznake L 58047 te gradnja novog raskrižja unutar iste, sukladno točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3.1.2. Gradske i pristupne ulice

Članak 45.

Na području obuhvata Plana gradske ulice jesu: Ulica Save Jugo Bujkove i Negrijeva ulica.

Gradnja i uređenje pristupnih ulica planira se na građevnim česticama oznake GP1, GP3 i GP3.1.

3.1.3. Površine za javni prijevoz

Članak 46.

Na području obuhvata Plana planira se gradnja i uređenje stajališta/ugibališta javnog gradskog prijevoza, sukladno kartografskom prikazu broj 2.1.

3.1.4. Javna parkirališta

Članak 47.

Gradnja javnih parkirališta predviđena je na građevnim česticama oznake GP1, GP2, GP2.1, GP4 i P6.

Uređenje javnih parkirališta iz stavka 1. ovoga članka određeno je kartografskim prikazom broj 2.1.

3.1.5. Pješačke površine

Članak 48.

Na građevnim česticama oznake JP1, JP2, JP3, JP4 i JP5 planirana je gradnja i uređenje pješačkih površina.

Na građevnim česticama oznake GP1, GP2, GP3, GP4, GP5 i GP6 planirana je gradnja i uređenje nogostupa.

Na građevnoj čestici oznake JZ6 planirana je gradnja i uređenje pješačke površine u sklopu zelene površine.

Članak 49.

Pješačku površinu potrebno je urediti primjenom primjerenih elemenata opločenja: kamenom, šljunkom, granitnom kockom, betonskim elementom, pločom, asfaltom u boji i slično te opremiti urbanom i likovnom opremom.

Na pješačkoj površini dozvoljava se postava nadstrešnice i pergole, a na ostalim javnim površinama dozvoljava se gradnja fontana.

Članak 50.

Na građevnoj čestici oznake JP6 dozvoljena je gradnja pješačkog mosta, sukladno točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Povezivanje pješačkih površina na području obuhvata Plana, potrebno je izvesti gradnjom javnih stubišta sukladno kartografskom prikazu broj 4.

Najmanja dozvoljena širina stubišta iznosi 3,0 m.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 51.

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je izvoditi sukladno kartografskom prikazu broj 2.2. i točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 52.

Trasa mreže komunalne infrastrukture određena je kartografskim prikazima broj 2.3. i 2.4. Mrežu komunalne infrastrukture potrebno je graditi podzemno.

Članak 53.

Mjesto priključenja novih građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture te na javno-prometnu površinu određeno je kartografskim prikazom broj 4.1.

Članak 54.

Opskrbu pitkom vodom potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.3.

Članak 55.

Odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.3.

Članak 56.

Elektroopskrbu i javnu rasvjetu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.4.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 57.

Na građevnim česticama oznake JZ3, JZ4, JZ5 i JZ6 dozvoljava se gradnja i uređenje javnog parka.

Na građevnim česticama iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se gradnja pješačkih staza, stubišta, manjih rekreacijskih i dječijih igrališta te postava urbane i likovne opreme.

Najveća dozvoljena visina podzida u parku iznosi 1,5 m, a visinske razlike potrebno je urediti terasasto i ozeleniti.

Javni park potrebno je urediti kao jedinstvenu oblikovnu cjelinu.

Članak 58.

Na građevnim česticama oznake GP1, GP3, GP6, JZ7 i JZ10 dozvoljava se uređenje dijela površina kao zaštitnih zelenih površina.

Na građevnoj čestici oznake JZ10 dozvoljava se postava ukopanih spremnika goriva sa crpkom.

Hortikulturno uređenje građevnih čestica oznake JZ1, JZ2, JZ8 i JZ9 potrebno je izvesti sadnjom drvoreda uz tra

su ceste na građevnim česticama oznake GP1, GP2, GP3 i GP6.

Članak 59.

Prilikom uređenja javnih zelenih površina potrebno je sačuvati postojeće vrijedno zelenilo te ga dopunjavati autohtonim bjelogoričnim i crnogoričnim raslinjem i grmovima.

Drvored ili grupu zelenila potrebno je urediti jednom vrstom stabala.

5. Uvjeti i način gradnje

Članak 60.

Nogostup s jugozapadne strane Škurinjske ceste uz građevinu Osnovne škole »Ivana pl. Zajca« potrebno je povezati s pješačkim površinama prema Novom naselju Škurinje gradnjom pješačkog mosta preko Škurinjske ceste.

Članak 61.

Najveći dozvoljeni broj etaža parkirališne građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake GP3.1. iznosi 3 etaže.

6. Mjere provedbe plana

Članak 62.

Gradnji građevina na građevnim česticama unutar obuhvata ovoga Plana može se pristupiti nakon gradnje pripadajućih objekata i uređaja komunalne i prometne infrastrukture.

7. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

Članak 63.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 65 dB, a za noć 50 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« broj 37/90).

Članak 64.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 48/95) uz obvezno provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje II. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 101/96 i 2/97-ispr).

Članak 65.

Temeljem Odluke o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/94 i 12/95), područje obuhvata Plana nalazi se unutar III. zone zaštite.

Članak 66.

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana, potrebno je provoditi sukladno Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra i Kastva i općina Jelenje, Čavle, Kostrena, Viškovo i Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/98).

Članak 67.

Postavljanje spremnika za odlaganje komunalnog otpada dozvoljava se na pješačkoj površini na način kojim se neće ugroziti korištenje iste, a unutar zelene površine izgradnjom proširenja u obliku niše.

U zoni raskrižja cesta ne dozvoljava se postavljanje spremnika za odlaganje komunalnog otpada.

Zbrinjavanje otpada na javnoj pješačkoj površini, unutar parka i druge zelene površine potrebno je provoditi postavom košarica za smeće u sklopu urbane ili parkovne opreme.

7.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 68.

Građevine koje su Planom predviđene za uklanjanje određene su kartografskim prikazom broj 4.2.

Članak 69.

Građevina, čija namjena nije u suglasju s namjenom određenom ovim Planom, može se rekonstruirati unutar postojećih gabarita samo radi nužnog održavanja građevine.

III. POSEBNE ODREDBE

Članak 70.

Kod gradnje i uređenja skloništa potrebno je postupiti sukladno odredbama Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (»Narodne novine« broj 29/83, 36/85, 42/86 i 30/94).

Dozvoljava se uređenje skloništa kao dvonamjenskog.

Članak 71.

Kod gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti u suglasju s odredbama Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 47/82 i 30/94).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 72.

Plan je izrađen u tri izvornika ovjerena pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Članak 73.

Izvornici Planova se čuvaju u pismohrani Ureda Grada, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke i Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 74.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 3. ove Odluke, koji čine njegov sastavni dio, nisu predmet objave.

Članak 75.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/74

Ur. broj: 2170-01-10-2003-2

Rijeka, 29. svibnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr.sc. Željko Glavan, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=31&mjesto=51000&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr