SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 23. Četvrtak, 8. lipnja 2006.
OPĆINA DOBRINJ
78

23.

Na osnovi članka 34. stavak 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), te članka 21., 31., 33. i 85., Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/06) i članka 27., 29. i 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/06), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 9. sjednici održanoj 8. lipnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz
komunalnog otpada u Općini Dobrinj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju postupak za obvezatno korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (u nastavku teksta: komunalna usluga) na području Općine Dobrinj, te kaznene odredbe.

II. POSTUPAK ZA OBVEZATNO KORIŠTENJE KOMUNALNE USLUGE

Članak 2.

Vlasnik ili korisnik nekretnine (stana ili poslovnog prostora) kad je vlasnik obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika nekretnine (u nastavku teksta: vlasnik ili korisnik), podnosi obavijest o početku korištenja komunalne usluge trgovačkom društvu koje obavlja komunalnu djelatnost održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Dobrinj.

Trgovačko društvo iz stavka 1. ovog članka može uskratiti izvršenje komunalne usluge ako vlasnik ili korisnik nekretnine ne osigura da sastav otpada odgovara komunalnom otpadu prema posebnim propisima.

Članak 3.

Vlasnik ili korisnik dužan je započeti korištenje komunalne usluge:

- početkom izgradnje građevine u naselju ili dijelu naselja gdje se isporučuje komunalna usluga,

- u roku od 1 mjeseca od početka isporuke komunalne usluge u naselju ili dijelu naselja, kada se isporuka komunalne usluge uvodi za naselja ili dijelove naselja u kojima se nije isporučivala,

- u roku od 1 mjeseca od početka korištenja ili stjecanja vlasništva stana ili poslovnog prostora u naselju ili dijelu naselja gdje se isporučuje komunalna usluga.

III. NADZOR

Članak 4.

Nadzor nad obveznim korištenjem komunalne usluge obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 5.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn do 10.000,00 kn kaznit će se vlasnik građevine koji se ne koristi uslugom održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se pravna osoba ako ne obavijesti trgovačko društvo koje obavlja komunalnu djelatnost održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Dobrinj o početku korištenja usluge u rokovima iz članka 3. ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 2. ovog članka kaznit će se globom od 200,00 kn fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-29/09

Ur. broj: 2142-04-06-01-5

Dobrinj, 8. lipnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr