SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 23. Četvrtak, 8. lipnja 2006.
OPĆINA DOBRINJ
78

20.

Na temelju članka 31. i 32. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04 i 178/04) te članka 21., 22., i 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/06) i članka 27., 29. i 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 9. sjednici održanoj dana 8. lipnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom
doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske
županije broj 34/04)

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/04) članak 7. se mijenja i glasi:

»Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevinskoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog članka za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevina u toj zoni.

Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa određen je posebnim propisom.«

Članak 2.

U članku 8. stavak 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»I. zona

- obuhvaća naselja Šilo, Klimno, Soline i Čižići odnosno njihove dijelove unutar 200 m od morske obale kao i izdvojene građevine ili komplekse koji se grade ili rekonstruiraju izvan zone izgradnje, a prema svojem položaju gravitiraju naprijed navedenim naseljima.«

Podstavak 2. mijenja se i glasi:

»II. zona

- obuhvaća naselja Šilo, Klimno, Soline i Čižići odnosno njihove dijelove udaljene preko 200 m od morske obale kao i izdvojene građevine ili komplekse koji se grade ili rekonstruiraju izvan zone izgradnje, a prema svojem položaju gravitiraju naprijed navedenim naseljima.«

Podstavak 3. mijenja se i glasi:

»III. zona

- obuhvaća naselja Polje, Gornja Hlapa, Donja Hlapa, Žestilac i Dobrinj kao i izdvojene građevine ili komplekse koji se grade ili rekonstruiraju izvan zone izgradnje, a prema svojem položaju gravitiraju naprijed navedenim naseljima.«

Stavak 2. se briše.

Članak 3.

U članku 9. stavak 1. i stavak 2. se brišu.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 1. mijenja se i glasi:

»Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine po vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, kako slijedi:

Za I. zonu

1. jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun kod izgradnje stambenih i poslovnih objekata iznosi 189,00 kn/m3

2. jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iznosi:

- javne površine 40,00 kn/m3

- nerazvrstane ceste 100,00 kn/m3

- groblje 19,00 kn/m3

- javna rasvjeta 30,00 kn/m3

Za II. zonu

1. jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun kod izgradnje stambenih i poslovnih objekata iznosi 142,12 kn/m3

2. jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iznosi:

- javne površine 30,00 kn/m3

- nerazvrstane ceste 97,00 kn/m3

- groblje 15,00 kn/m3

- javna rasvjeta 27,12 kn/m3

Za III. zonu

1. jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun kod izgradnje stambenih i poslovnih objekata iznosi 104,22 kn/m3

2. jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iznosi:

- javne površine 20,00 kn/m3

- nerazvrstane ceste 40,00 kn/m3

- groblje 15,00 kn/m3

- javna rasvjeta 29,22 kn/m3

Za IV. zonu

1. jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun kod izgradnje stambenih i poslovnih objekata iznosi 81,48 kn/m3

2. jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iznosi:

- javne površine 15,00 kn/m3

- nerazvrstane ceste 30,00 kn/m3

- groblje 10,00 kn/m3

- javna rasvjeta 26,48 kn/m3

Članak 4.

Članak 10. se mijenja i glasi:

»Postupak obračuna komunalnog doprinosa pokreće se po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti po primitku dokumentacije koju dostavlja tijelo državne uprave koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se umnoškom obujma građevine s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa po m3 građevine propisano člankom 9. ove Odluke za zonu u kojoj se građevina nalazi.

Komunalni doprinos plaća se u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zakonske zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.«

Članak 5.

Iza članka 10. Odluke dodaje se članak 10.a koji glasi:

»Članak 10.a

Obveznik ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa bez obračuna kamata:

- ako je pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela odbijen zahtjev za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi,

- ako je obveznik odustao od zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, o čemu je donijet pravomoćni zaključak o obustavi postupka,

- ako je obveznik ishodio pravomoćni akt na temelju kojeg se može graditi, ali nije započeo sa gradnjom tijekom važenja tog akta,

- ako Općina Dobrinj ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o komunalnom doprinosu.

Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanoj formi.

O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa odlučuje Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Članak 6.

Članak 12. se mijenja i glasi:

»Komunalni doprinosa uplaćuje se u korist Općine Dobrinj u jednokratnom iznosu.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog članka na zahtjev obveznika komunalnog doprinosa Jedinstveni upravni odjel može prilikom utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u najviše četiri tromjesečna obroka (pri čemu obveza plaćanje prve rate nastaje u roku propisanim člankom 10. stavak 3. ove Odluke) pod uvjetima propisanim ovim člankom.

Obročna otplata može se odobriti samo ako obveznik, gospodarski subjekt, pruži odgovarajuće osiguranje radi naplate cjelokupne tražbine Općine Dobrinj s osnova komunalnog doprinosa u vidu zadužnice (obične) odnosno sporazuma u obliku javnobilježničkog akta ili solemnizirane privatne isprave (fiducijarno osiguranje) s izjavom dužnika da je suglasan da se neposredno na temelju tog akta može u zemljišnoj knjizi obaviti taj prijenos (klauzula intabulandi) te izjavom dužnika da vjerovnik može neposredno na temelju tog akta protiv njega zatražiti ovrhu radi predaje nekretnine u posjed nakon dospijeća osigurane tražbine (klauzula exeguendi).

Obročna otplata može se odobriti ako obveznik, fizička osoba:

- gradi obiteljsku kuću, a ima prijavljeno prebivalište na području Općine Dobrinj najmanje 5 godina.

Ukoliko se ispune uvjeti iz ovog članka Poglavarstvo Općine Dobrinj i obveznik plaćanja komunalnog doprinosa sklopit će ugovor o reguliranju međusobnih potraživanja.

Na iznose odobrenog obročnog plaćanja za drugu, treću i četvrtu ratu obračunava se kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke. Kamata se obračunava za razdoblje od dana konačnosti rješenja do dana dospijeća svakog pojedinog obroka.

U slučaju zakašnjenja s uplatom pojedinog obroka, cjelokupni neuplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu s prvim narednim danom, računajući od dana s kojim je obveznik bio dužan uplatiti dospio obrok.«

Članak 7.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Općinsko poglavarstvo može osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti ili djelomično:

- trgovačka društva i ustanove kojih je Općina Dobrinj osnivač, vlasnik ili suvlasnik, u slučaju izgradnje građevine koje služe za obavljanje njihove djelatnosti,

- investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, predškolskom odgoju, obrazovanju te građevine za potrebe javnih ustanova,

- gospodarske subjekte Dobrinj koji na području Općine Dobrinj grade, rekonstruiraju, dograđuju ili nadograđuju poslovni prostor u svojem vlasništvu, a isti nije namijenjen prodaji najmanje 10 godina od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu. Poglavarstvo Općine Dobrinj i obveznik plaćanja komunalnog doprinosa međusobna prava i obveze regulirat će ugovorom s time da gospodarski subjekt kao jamstvo dozvoljava Općini Dobrinj upis založnog prava na predmetnoj nekretnini u visini odobrenog popusta.

Općinsko Poglavarstvo može za objekt do 600 m3 odobriti popust do 80% komunalnog doprinosa, za preostali dio iznad 600 m3 plaća se komunalni doprinos bez popusta, za:

- fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Dobrinj najmanje 20 godina, za stambeni objekt.

Općinsko Poglavarstvo može za objekt do 600 m3 odobriti popust do 60% komunalnog doprinosa, za preostali dio iznad 600 m3 plaća se komunalni doprinos bez popusta, za:

- fizičke osobe s prebivalištem na području otoka Krka najmanje 20 godina te kojima su u trenutku rođenja roditelji imali prebivalište na području otoka Krka, za stambeni objekt.

Općinsko Poglavarstvo može za objekt do 600 m3 odobriti popust do 50% komunalnog doprinosa, za preostali dio iznad 600 m3 plaća se komunalni doprinos bez popusta, za:

- fizičke osobe kojima su u trenutku rođenja roditelji imali prebivalište na otoku Krku, za stambeni objekat.

Obveznik koji koristi pravo iz stavka 2., 3. i 4. ovog članaka ne smije otuđiti objekt za koji ostvaruje popust u roku od 10 godine ili je u suprotnom dužan uplatiti razliku do punog iznosa komunalnog doprinosa za koji je ostvario popust.

Sredstva iz kojih će se namiriti iznos komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka osigurat će se u Proračunu Općine Dobrinj iz drugih izvora.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa donijeti će se nakon što se proračunskim dokumentima za tekuću godinu osigura namirenje iznosa komunalnog doprinosa.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-29/09

Ur. broj: 2142-04-06-01-6

Dobrinj, 8. lipnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr