SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 23. Četvrtak, 8. lipnja 2006.
OPĆINA DOBRINJ
78

19.

Na osnovi članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), te članka 21., 31., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 3/06) i članka 27., 29. i 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/06), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 9. sjednici održanoj dana 8. lipnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima u Općini Dobrinj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti od lokalnog značenja koje se pod uvjetima iz članka 1. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu obavljaju poduzeća u vlasništvu Općine Dobrinj (u nastavku teksta: Općina), te djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije i na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja poslova (u nastavku teksta: Ugovor) te uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda i postupka javnog natječaja odnosno za povjeravanje komunalnih djelatnosti u Općini.

II. ODREĐENJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 2.

Komunalne djelatnosti u smislu ove Odluke jesu:

1. opskrba pitkom vodom,

2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

3. odvodnja atmosferskih voda,

4. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

5. sakupljanje i odvoz komunalnog otpada,

6. tržnice na malo,

7. redovito održavanje zgrada i objekata u javnoj funkciji,

8. naplata parkirališta,

9. prijevoz pokojnika,

10. obavljanje dimnjačarskih poslova,

11. održavanje javnih površina,

12. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

13. održavanje nerazvrstanih cesta,

14. dezinsekcija i deratizacija,

15. zaštita bilja,

16. održavanje groblja,

17. javna rasvjeta i

18. zimska služba.

III. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

a) Komunalno poduzeće

Članak 3.

Komunalne djelatnosti opskrbe pitkom vodom, odvodnje, pročišćavanja otpadnih voda i sakupljanja i odvoza komunalnog otpada povjerene su na obavljanje trgovačkom društvu PONIKVE d.o.o. iz Krka temeljem članka 4. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 4.

Komunalne djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, tržnice na malo, redovito održavanje zgrada i objekata u javnoj funkciji, održavanja javnih površina, održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanja groblja, održavanja nerazvrstanih cesta i zimske službe povjerene su na obavljanje trgovačkom društvu KOMUN d.o.o. iz Dobrinja temeljem članka 4. stavak 1. točka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

b) Koncesija

Članak 5.

(1) Komunalne djelatnosti, koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini jesu:

- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

- naplata parkirališta,

- prijevoz pokojnika i

- obavljanje dimnjačarskih poslova.

(2) Osim prava obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, koncesijom se može steći pravo izgradnje i korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja tih komunalnih djelatnosti.

(3) Djelatnosti iz stavka 1. ovog članka mogu se povjeriti na obavljanje trgovačkom društvu, javnoj ustanovi ili službi - vlastitom pogonu u vlasništvu ili suvlasništvu Općine.

c) Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova

Članak 6.

(1) Komunalne djelatnosti, koje se mogu obavljati na temelju Ugovora u Općini jesu:

- održavanje javne rasvjete,

- dezinsekcija i deratizacija i

- zaštita bilja.

(2) Djelatnosti iz stavka 1. ovog članka mogu se povjeriti na obavljanje trgovačkom društvu, javnoj ustanovi ili službi - vlastitom pogonu u vlasništvu ili suvlasništvu Općine.

IV. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA

Članak 7.

(1) Postupak podnošenja ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti temeljem koncesije iz članka 5. ove Odluke i za obavljanje komunalnih djelatnosti temeljem Ugovora iz članka 6. ove Odluke provodi se prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem objavljenim u jednom od dnevnih glasila.

(2) Odluku o prikupljanju ponuda ili objavi javnog natječaja iz prethodnog stavka donosi Poglavarstvo Općine Dobrinj (u nastavku teksta: Poglavarstvo).

(3) Odluku o povjeravanju poslova pravnoj osobi iz članka 5. stavak 3. i članka 6. stavak 2. donosi Općinsko vijeće.

Članak 8.

(1) Postupak prikupljanja ponuda provodi se pozivom na dostavu ponude za najmanje 5 (pet) ponuditelja.

(2) Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati sve elemente potrebne ponuditeljima za pravovaljano podnošenje ponude, sukladno članku 10. stavak 1. ove Odluke.

Članak 9.

(1) Postupak prikupljanja ponuda i javni natječaj iz članka 7. ove Odluke provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, (u nastavku teksta: Povjerenstvo), koje imenuje Poglavarstvo, posebno za svaki postupak.

(2) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Članak 10.

(1) Javni natječaj mora sadržavati:

- djelatnost za koju se daje koncesija odnosno povjerava obavljanje komunalne djelatnosti temeljem Ugovora,

- vrijeme na koje se daje koncesija odnosno vrijeme za koje se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti temeljem Ugovora,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

- potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjavanje koncesije, odnosno Ugovora,

- način, mjesto i rok za podnošenje ponude,

- rok važenja ponude,

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

- mjesto i vrijeme održavanje sjednice Povjerenstva za provedbu natječaja,

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

(2) Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u dnevnom tisku i na oglasnoj ploči Općine Dobrinj.

Članak 11.

Ponude se podnose u dvostruko zapečaćenom omotu prijamnoj službi (pisarnici) Općine neposredno ili putem pošte s naznakom »NE OTVARAJ - ZA NATJEČAJ« u roku od najmanje 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 12.

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeće:

- dokaz da su registrirani za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda),

- potvrdu BON 1 i BON 2,

- potvrdu Porezne uprave o stanju duga,

- izjavu o nekažnjavanju odgovorne osobe,

- reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti (stručna i tehnička sposobnost i znanje, iskustvo, poslovni ugled, broj zaposlenog osoblja i oprema i drugi uređaji).

Članak 13.

(1) Povjerenstvo će provesti otvaranje pristiglih ponuda na sjednici koja se mora održati najranije tri dana od isteka roka za podnošenje ponuda, radi utvrđivanja prispjelosti ponuda podnesenih putem pošte.

(2) Radu Povjerenstva mogu prisustvovati ponuditelji.

(3) O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik i članovi Povjerenstva.

(4) Ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u pozivu odnosno u javnom natječaju smatrati će se nepravovaljanim.

(5) Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti Zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te isti uputiti Poglavarstvu, zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama koje uz njih prileže, radi donošenja Odluke o izboru osobe kojoj će se dodijeliti koncesija odnosno kojoj će se povjeriti poslovi temeljem Ugovora.

V. MJERILA ZA ODABIR PONUDE

Članak 14.

(1) Odluku o izboru osobe kojoj će se dodijeliti koncesija odnosno kojoj će se povjeriti poslovi temeljem Ugovora donosi Općinsko vijeće, naročito na temelju povoljnosti ponude (financijske i tehničke), sposobnosti za ostvarenje koncesije odnosno Ugovora, poslovnog ugleda podnositelja ponude i povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

(2) Općinsko vijeće može donijeti odluku kojom se ne izabere niti jedna od ponuda pristiglih na natječaj.

VI. UGOVOR O KONCESIJI

Članak 15.

(1) Ugovor o koncesiji s odabranim podnositeljem ponude sklapa Poglavarstvo na temelju Odluke o izboru.

(2) Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:

- djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

- vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

- visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

- cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

- prava i obveze davatelja koncesije,

- prava i obveze korisnika koncesije,

- jamstva korisnika koncesije,

- uvjete otkaza ugovora,

- ugovorne kazne.

(3) Ugovor o koncesiji može se sklopiti najdulje na vrijeme od 30 (trideset) godina, a vrijeme određuje Poglavarstvo kod donošenja odluke o prikupljanju ponuda ili objavi javnog natječaja.

VII. UGOVOR O POVJERAVANJU OBAVLJANJA POSLOVA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 16.

(1) Ugovor o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti s odabranim podnositeljem ponude sklapa Poglavarstvo na temelju Odluke o izboru.

(2) Ugovor o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti obvezno sadrži:

- djelatnost za koju se sklapa ugovor,

- vrijeme na koje se sklapa ugovor,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja,

- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

(3) Ugovor o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti može se sklopiti najdulje na vrijeme od 4 (četiri) godine, a vrijeme određuje Poglavarstvo kod donošenja Odluke o prikupljanju ponuda ili objavi javnog natječaja.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Ugovori sklopljeni prije ove Odluke ostaju na snazi do isteka Ugovora.

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-29/09

Ur. broj: 2142-04-06-01-4

Dobrinj, 8. lipnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr