SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 23. Četvrtak, 8. lipnja 2006.
OPĆINA DOBRINJ
78

17.

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Primorsko-goranska, Odjel za sigurnost cestovnog prometa, članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 129/ 05), članka 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 9. sjednici održanoj 8. lipnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o uređenju prometa na području Općine Dobrinj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se promet na javno prometnim površinama u Općini Dobrinj i to:

- ceste s prednošću prolaza,

- dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet,

- sustav tehničkog uređenja prometa,

- ograničenja brzine kretanja vozila,

- promet pješaka, biciklista, vozača mopeda i zaprežnih vozila, gonjenje i vođenje stoke,

- parkirne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,

- zone smirenog prometa,

- blokiranje autobusa, teretnih vozila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,

- postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,

- pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta i slično,

- uklanjanje dotrajalih, oštećenih, napuštenih vozila i vozila bez registarskih oznaka.

Iznimno iz stavka 1. ovog članka, kada se promet uređuje na dijelu državne ili županijske ceste, potrebna je suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa.

Članak 2.

Javnim prometnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

- površine u vlasništvu općine, županije ili države u općoj uporabi s namjenom za kretanje i boravak vozila ili za kretanje i boravak pješaka,

- površine u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba u općoj uporabi na kojima vlasnici ne osporavaju opću uporabu svim vozilima i pješacima i za čiju opću uporabu Općina ima interes.

Prometne površine su ulice, pristupne ceste, trgovi, pločnici, parkirališta, otoci za reguliranje i razdvajanje prometnog toka, šumski i poljski putovi i druge nerazvrstane ceste koje imaju izgrađen kolnik i koriste se za promet po bilo kojoj osnovi te ulice, odvojci, pristupni putovi, trgovi, parkovi, šetalište, kupališta, gatovi i slične površine koje se ne koriste za promet i služe samo kretanju i boravku pješaka.

Članak 3.

Promet na javnim prometnim površinama dopušten je svakom sudioniku pod jednakim uvjetima, na način propisan zakonom i ovom Odlukom.

Na javnim prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti javnu prometnu površinu ili ugroziti sigurnost, protočnost prometa vozila i kretanja pješaka.

Članak 4.

Minimalna širina voznog traka za planiranu dvosmjernu cestu iznosi 2,75 m.

Minimalna širina planirane sabirne prometnice s dvije prometne trake iznosi 6,00 m.

Minimalna širina voznog traka za planiranu jednosmjernu cestu iznosi 4,50 m, s najmanje jednostranim nogostupom minimalne širine 1,50 metara.

Iznimno, za postojeće ceste u već potpuno izgrađenom području, kao i za pristupne ceste od individualnih stambenih objekata, širina kolnika i nogostupa može biti manjih dimenzija.

Članak 5.

Pješački nogostupi su posebno uređene prometne površine namijenjene kretanju pješaka koje moraju biti visinski ili na neki drugi način odvojene od kolnika, minimalne širine 1,50 m.

Iznimno, prema stručnoj ocjeni lokacije i učestalosti pješačkog prometa te u urbanistički izgrađenim prostorima, širina nogostupa može biti manja, ali ne manja od 0,70 metara.

II. UREĐENJE PROMETA

Članak 6.

Općinsko vijeće Općine Dobrinj, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, odlukom određuje:

- stalne zabrane i ograničenja prometa u pojedinim dijelovima naselja u Općini Dobrinj kao i posebne uvjete odvijanja prometa,

- provođenje nove organizacije prometa kao što su promjene prometnih tokova (uvođenjem jednosmjernih i dvosmjernih ulica, preusmjeravanje prometnih tokova),

- zone smirenog prometa i novih pješačkih zona,

- ceste s prednošću prolaza,

- sustav tehničkog uređenja prometa kao što je postavljanje, uklanjanje, zamjena i održavanje prometne signalizacije (horizontalne, vertikalne i svjetlosne) i opreme na javnim prometnim površinama,

- ograničenje brzine kretanja vozila,

- parkirališna mjesta rezervirana za motorna vozila individualnih osoba,

- druge promjene što utječu na funkcioniranje prometnog sustava.

Članak 7.

Privremenu regulaciju prometa na javno prometnim površinama zbog izgradnje rekonstrukcije i popravka građevinskih objekata i instalacija odobrava Općinsko vijeće.

Pod istim uvjetima iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj može privremeno zabraniti promet na javnoj ili nerazvrstanoj cesti, ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa.

Članak 8.

Ceste van naselja u nadležnosti Općine Dobrinj, odnosno nerazvrstane ceste:

- nerazvrstana cesta koja spaja lokalne ceste L 58066 Ćižići - Rasopasno i L 58069 Klimno - Hlapa. Cesta je sporedna u odnosu na lokalne ceste;

- nerazvrstana cesta Čižići - Omišalj do općinske granice. Cesta je s prednošću prolaska u odnosu na sve ceste koje se spajaju na istu, te se istom zabranjuje promet za teretna vozila iznad 7,5 tona, odnosno za sva vozila širine veće od 2,10 m. Zabrana je regulirana prometnim znakovima. Kao alternativa za prometovanje svim motornim vozilima je županijska odnosno državna cesta Čižići - Malinska - Omišalj - Krčki most;

- nerazvrstana cesta od mjesta Rudine do raskrižja sa nerazvrstanom cestom Ćižići - Omišalj. Cesta je sporedna;

- nerazvrstana cesta od raskrižja sa lokalnom cestom L 58066 Klimno - Hlapa u mjestu Donja Hlapa koja prolazi kroz mjesto Županje te se u mjestu Polje priključuje na županijsku cestu ŽC 5087 Sv. Vid Miholjice - Šilo. Cesta je sporedna u odnosu na lokalnu i županijsku cestu i zabranjuje se promet za teretna vozila iznad 7,5 tona. Zabrana prometovanja regulirana je prometnim znakovima;

- nerazvrstana cesta od mjesta Hlapa do raskrižja sa županijskom cestom ŽC 5087 u mjestu Gostinjac.

Sve ostale nenavedene nerazvrstane ceste na raskrižjima sa smatraju sporednima u odnosu na gore opisane nerazvrstane ceste odnosno u odnosu na ceste veće kategorije.

Članak 9.

Kronološka podjela naselja po važnosti:

1. Dobrinj,

2. Šilo,

3. Polje,

4. Čižići,

5. Klimno,

6. sva ostala naselja općine Dobrinj.

U Dobrinju je u svim ulicama zabranjeno prometovanje autobusima i teretnim vozilima čija je najveća dopuštena masa iznad 7,5 tona (osim za interventna vozila, vozila čistoće i vozila sa posebnom dozvolom).

U cijelom naselju dozvoljena brzina kretanja vozila, zbog sigurnosnih razloga, ograničava se na 30 km/h.

U periodu od 15. lipnja do 15. rujna svake godine zabranjuje se promet u oba smjera za sva vozila, osim za interventna vozila, vozila čistoće i dostave te vozila stanara mjesta Dobrinj.

Na svim raskrižjima vrijedi pravilo u prometu »desna strana«.

U Šilu se određuju kao glavne slijedeće ulice, kronološki poredane po važnosti:

- ulica Nova cesta od zapadnog ulaza u naselje do mjesne place u neposrednoj blizini UGO »Macao«,

- ulica Stara cesta od raskrižja sa ulicom Nova cesta do mjesne place,

- ulica Jesenovice od raskrižja sa ulicom Pećine do raskrižja sa ulicom Nova cesta,

- ulica Na Vodici od mjesne place do spajanja sa ulicom Pećine (postavljeni su objekti za smirivanje prometa),

- ulica Pećine do lučke kapetanije.

Sve ostale ulice koje se spajaju na neku od gore navedenih ulica smatraju se sporednim ulicama.

Na ostalim raskrižjima ulica koje nisu gore navedene primjenjuje se prometno pravilo »desne strane«.

Ulica Lokvišća (kod »Neptuna«) određuje se jednosmjernom u pravcu istok - zapad u razdoblju od 1. svibnja do 1. listopada, svake godine.

U cijelom naselju dozvoljena brzina kretanja vozila, zbog sigurnosnih razloga, ograničava se na 30 km/h.

U Polju se glavnom ulicom smatra ulica Blatišće te u nastavku ulica Donje selo koje ujedno predstavljaju županijsku cestu broj ŽC 5087.

Sve ulice koje se spajaju na istu su sporedne.

U odnosu na sve ostale ulice, osim ŽC 5087 smatra se kao glavna ulica Stanišće i ulica Cancarovske.

Na svim ostalim raskrižjima vrijedi pravilo u prometu »desne strane«.

Ulica Blatišće od kbr. 10. do kbr. 3. određuje se kao jednosmjerna za pravac istok - zapad sukladno regulaciji prometnim znakovima.

U Čižićima se glavnom ulicom smatra ulica uz obalu koja se proteže od zapadnog do istočnog početka naselja.

Zbog sigurnosnih razloga (veći broj pješaka, kupača) predmetnom ulicom su postavljeni posebni objekti za smirivanje prometa, tzv. ležeći policajci, a označeni su prometnim znakovima.

Sve ostale ulice koje se priključuju na istu smatraju se sporedne ulice.

Ulica koja se priključuje na gore navedenu glavnu ulicu, a nalazi se između ugostiteljskog objekta »Mala sten« i parka »Perilo« određuje se kao jednosmjerna za pravac istok - zapad, što je regulirano i prometnim znakovima.

Na ostalim raskrižjima ulica koje nisu spomenute primjenjuje se prometno pravilo »desne strane«.

U cijelom naselju brzina kretanja vozila, zbog sigurnosnih razloga, ograničava se na 30 km/h.

Na svim ulicama osim glavne, zabranjuje se promet za vozila čija je najveća dopuštena masa iznad 7,5 tona, odnosno za autobuse.

U Klimnu se glavnom ulicom smatra ulica od zapadnog početka naselja koja se proteže uz obalu te završava stambenog objekta »Rupčić«.

Sve ostale ulice u odnosu na istu smatraju se sporedne.

Na raskrižjima vrijedi pravilo u prometu »desna strana«.

U cijelom naselju brzina kretanja vozila, zbog sigurnosnih razloga, ograničava se na 30 km/h.

U Krasu se županijska cesta ŽC 5107 koja prolazi kroz naselje smatra glavnom ulicom.

Sve ulice koje se spajaju na istu su sporedne.

Sporednom ulicom, koja počinje sa istočne strane (kod trgovine) i spaja se na županijsku cestu ŽC 5107 i završava na zapadnoj strani gdje se priključuje također na ŽC 5107, zabranjuje se promet za kamione i autobuse. Navedena zabrana regulirana je prometnim znacima i fizičkim preprekama.

U naseljima Rasopasno, Gostinjac, Kras, Sv.Ivan Dobrinjski, Gostinjac, Gabonjin, Sveti Vid, Gornja i Donja Hlapa, Žestilac, Županje, Soline, Sužan, Tribulje i Klanice vrijede sljedeća prometna pravila:

- sve ulice koje se priključuju na cestu veće kategorije su sporedne,

- na raskrižjima cesta istih važnosti vrijedi pravilo »desne strane«,

- brzina kretanja vozila zbog sigurnosnih razloga ograničava se na 30 km/h.

Članak 10.

Na nogostupima ispred ustanova za pedagoški odgoj, škola, športskih objekata, dvorana i igrališta te drugih javnih

objekata ispred kojih se redovito okuplja veći broj osoba mogu se postaviti zaštitne ograde za pješake.

Zaštitne ograde iz stavka 1. ovog članka postavljaju se i održavaju tako da se spriječi mogućnost izravnog dolaska pješaka na kolnik i ne smiju se postavljati u slobodnom profilu ceste. Sredstva za postavljanje i održavanje zaštitnih ograda osiguravaju vlasnici odnosno korisnici objekata iz stavka 1. ovog članka, odnosno Općina Dobrinj.

Suglasnost na postavljanje zaštitnih ograda daje Općinsko vijeće.

Na kolnicima ispred javnih objekata iz stavka 1. ovog članka kao i na drugim mjestima gdje to nalažu prometni uvjeti, mogu se primijeniti posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i povećanje sigurnost prometa kao što su izbočine za smirivanje prometa vozila, horizontalne oznake koje najavljuju djecu i sl.

Članak 11.

Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora Jedinstveni upravni odjel može izdati odobrenje za postavu zaštitnih ograda, stupića ili drugih prepreka, a radi slobodnog pristupa u objekt.

Troškove postave i održavanja zaštitnih ograda, stupića ili drugih prepreka snosi vlasnik ili korisnik objekta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 12.

Vlasnik odnosno korisnik zemljišta dužan je brinuti da krošnja stabla, drugo raslinje i reklame ne zaklanjaju rasvjetna tijela javne rasvjete, prometne znakove i svjetlosne signale te da ne ometaju preglednost na križanjima odnosno da ne ulaze u slobodne profile kolnika i pješačkih zona.

Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ne postupi prema odredbi iz prednjeg stavka, Jedinstveni upravni odjel nadležan za poslove prometa izdat će nalog KOMUN d.o.o. Dobrinj ili drugoj ovlaštenoj organizaciji da to izvrši o trošku vlasnika odnosno korisnika zemljišta, po isteku osam dana od uručenja pismenog upozorenja.

Članak 13.

Na javno prometnim površinama ne smije se odlagati predmeti i roba svih vrsta.

Izuzetak od stavaka 1. ovog članka je odlaganje za vrijeme utovara i istovara.

III. PARKIRANJE VOZILA

Članak 14.

Parkirališna površina (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) je dio javno prometne površine namijenjen za parkiranje vozila.

Parkirališna privatna površina (u daljnjem tekstu: privatno parkiralište) je površina u vlasništvu fizičke ili pravne osobe namijenjena za parkiranje vozila vlasnika i trećih osoba.

Općinsko vijeće svojom Odlukom određuje uvjete za javna parkirališta i za privatna parkirališta na kojima se namjerava provoditi naplata.

Članak 15.

Javno parkiralište može biti s naplatom ili bez naplate.

Javno parkiralište na kojem se obavlja naplata određuje Općinsko Vijeće.

Članak 16.

Parkiranje na javnom parkiralištu sa naplatom ili bez naplate može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja za sve ili pojedine vrste vozila.

Režim ograničenog i neograničenog trajanja parkinga utvrđuje Općinsko vijeće po vlastitoj inicijativi ili po prijedlogu fizičke osobe/pravne osobe koja obavlja naplatu parkiranja.

Visinu naknade za parkiranje utvrđuje Općinsko vijeće.

Članak 17.

Parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s propisom o sigurnosti prometa.

Parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja moraju imati izložen cjenik za parkiranje vozila, oznaku radnog vremena, dopuštenog trajanja parkiranja i oznaku vozila kojima je dozvoljeno parkiranje.

Uređenje parkirališta na kojima se obavlja naplata (postavljanje cjenika, vrijeme naplate, trajanje parkiranja, oznaka parkirališnih mjesta i horizontalna signalizacija) obveza je fizičke osobe/pravne osobe koja obavlja naplatu parkiranja.

Parkirališta na kojima se obavlja naplata mogu biti s čvrstom podlogom (asfalt, beton, popločena površina) ili podloga od šljunka.

Na parkirališta s čvrstom podlogom gdje se obavlja naplata, parkirna mjesta označuju se plavom bojom, što je obveza fizičke osobe/pravne osobe koja obavlja naplatu parkiranja.

Na parkirališta s podlogom od šljunka gdje se obavlja naplata, parkirna mjesta uređuje, održava, organizira i adekvatno označuje fizička osoba/pravna osoba koja obavlja naplatu parkiranja.

Članak 18.

Sva teretna vozila zajedno s priključnim vozilima, autobusi i vozila s dodatkom za vuču plovila mogu se parkirati isključivo na parkiralištu kojeg odredi Općinsko vijeće.

IV. ZAUSTAVLJANJE VOZILA RADI OPSKRBE

Članak 19.

Općinsko vijeće određuje prostor, način i uvjete za zaustavljanje vozila radi opskrbe uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Članak 20.

Zaustavljanje vozila radi opskrbe dozvoljeno je na prostoru rezerviranom za vozilo opskrbe koji mora biti označen prometnim znakom i oznakom na kolniku.

Na prometnom znaku mora se vidljivo istaknuti vrijeme u kojem je dozvoljena opskrba.

Članak 21.

Motorno vozilo kojim se obavlja opskrba, u naseljima na području Općine Dobrinj, može biti najveće dopuštene mase do 7,5 tona.

Motorno vozilo za opskrbu može se zadržavati na označenom mjestu samo za vrijeme obavljanja istovara i utovara, ali ne duže od 30 minuta.

V. UKLANJANJE I PREMJEŠTANJE NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH VOZILA

Članak 22.

Vozilo koje nije parkirano u skladu sa odredbama ove Odluke i zakona, uklonit će se i premjestiti prisilno specijalnim vozilom »pauk«, na lokaciju koju za tu namjenu odredi Općinsko vijeće, temeljem naloga ovlaštene službene osobe MUP-a.

Ovlaštena službena osoba MUP-a, odredit će premještanje vozila i u svim drugim slučajevima kada je vozilo parkirano na mjestima na kojima se ugrožava sigurnost i normalan tijek prometa.

Članak 23.

Troškove uklanjanja, premještanja i čuvanja vozila podmiruje vlasnik vozila.

Vlasnik vozila dužan je podmiriti i troškove pokušaja uklanjanja i premještanja vozila.

Troškove premještanja vozila radi održavanja javnih manifestacija, javnih priredbi i sličnih aktivnosti, ako prethodno nije bilo označeno ili na bilo koji način objavljeno da je na određenom mjestu zaustavljanje i parkiranje zabranjeno, podmiruje organizator.

Članak 24.

Poslovi upotrebe specijalnog vozila »pauk« za uklanjanje/ premještanje nepropisno parkiranih vozila, te čuvanje i izdavanje premještenih vozila utvrđuju se kao poslovi od lokalnog značenja.

Način povjeravanja poslova uklanjanja, premještanja, čuvanja i izdavanja premještenih vozila utvrđuje Općinsko vijeće.

Članak 25.

Visinu troškova uklanjanja, premještanja i čuvanja premještenih vozila utvrđuje Općinsko vijeće.

Troškovi iz stavka 1. ovog članka prihod su fizičke osobe/ pravne osobe kojoj su povjereni poslovi iz članka 23. ove Odluke.

Članak 26.

Autobus, teretno vozilo, priključno vozilo, kamp i druga prikolica te radni stroj parkiran na mjestu koje nije namijenjeno za parkiranje tog vozila blokirat će se napravom za blokiranje kotača, po nalogu ovlaštene osobe MUP-a.

Članak 27.

Blokiranje i deblokiranje vozila iz prethodnog članka obavlja fizička osoba/pravna osoba kojoj su povjereni poslovi iz članka 24. ove Odluke.

Članak 28.

Troškove blokiranja i deblokiranja podmiruje vlasnik vozila.

Visinu troškova blokiranja i deblokiranja vozila utvrđuje Općinsko vijeće.

Troškovi iz stavka 1. ovog članka prihod su fizičke osobe/ pravne osobe kojoj su povjereni poslovi iz članka 27. ove Odluke.

Nakon deblokiranja vozila, vlasnik vozila dužan je odmah ukloniti vozilo sa mjesta gdje je bilo nepropisno parkirano.

VI. UKLANJANJE DOTRAJALIH, OŠTEĆENIH I NAPUŠTENIH VOZILA I VOZILA BEZ REGISTARSKIH OZNAKA

Članak 29.

Zabranjeno je dotrajala, oštećena, napuštena i vozila brz registarskih oznaka te dijelove vozila ostavljati na javnim površinama iz članka 2. ove Odluke.

Vlasnik odnosno korisnik vozila ili dijelova vozila iz stavka 1. ovog članka dužan je po upozorenju odmah iste ukloniti te ih smjestiti u garažu, radionicu za popravak vozila ili u tvrtku registriranu za skladištenje i obradu otpada.

Ako vlasnik vozila iz stavka 1.ovog članka koja se nalaze na javnoj površini ne ukloni vozilo ili dijelove vozila, Općina Dobrinj, po prijavi komunalnog redara naložit će rješenjem uklanjanje istih po ovlaštenoj osobi, a na trošak vlasnika.

Pod dotrajalim, oštećenim i napuštenim vozilima iz stavka 1. ovog članka smatra se vozilo kojem nedostaje motor, jedan ili više kotača, prednja, stražnja ili bočna stakla, dio karoserije i sl.

Visinu troškova uklanjanja, premještanja i čuvanja dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila i vozila bez registarskih oznaka utvrđuje vijeće Općine.

Komunalno redarstvo dužno je pisanim putem obavještavati Policijsku postaju Krk o uklonjenim vozilima sa javno prometnih površina iz stavka 1. ovog članka.

VII. NADZOR

Članak 30.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke provodi Policijska uprava, tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te prometne jedinice mladeži odnosno školske prometne jedinice, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Sukladno stavku 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel i prometna jedinica mladeži mogu obavljati poslove upravljanja prometom, poslove nadzora prometa, nadzora traktora, zaprežnih vozila i vozila koja se uključuju u promet na cestu s gradilišta, poslove nadzora parkiranja vozila i druge poslove nadzora vozila i vozača te poslove nadzora i premještaja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 31.

Protiv fizičkih i pravnih osoba koje povrede odredbe propisane ovom Odlukom primjenjivat će se novčane kazne propisane Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN broj 105/04).

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-29/09

Ur. broj: 2142-04-06-01-1

Dobrinj, 8. lipnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Dobrinj
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr