SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 23. Četvrtak, 8. lipnja 2006.
GRAD CRIKVENICA
78

35.

Na temelju čanka 22. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 173/03) i čanka 44. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 26/01 i 08/06), Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice, na 27. sjednici održanoj dana 8. lipnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojavanju kataloga informacija Grada Crikvenice

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Crikvenica, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke, utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koji se nalazi u privitku - Katalog informacija Grada Crikvenice koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama iz članka 2. ove Odluke utvrđen je Odlukom o određivanju službenika za informiranje (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 36/04).

Ovlašteniku prava na pristup informacijama omogućit će se pravo na pristup informacijama u najkraćem mogućem roku, po mogućnosti odmah ili drugog dana, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ostvarivanje prava na pristup informacijama, neposrednim pružanjem informacije ovlašteniku, uvidom u dokumente i pravljenjem preslika, omogućit će se u vrijeme koje odredi Službenik za informiranje, u okviru uredovnog vremena Gradske uprave.

Članak 4.

Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koje sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 1,00 kune po stranici.

Ovlaštenik prava na informaciju koji zahtijeva pristup informaciji uvidom u dokumente koji su nastali prije 1993. godine dužan je platiti naknadu u iznosu od 50,00 kuna za svaki pojedini dokument.

Članak 5.

Naknada iz članka 4. ove Odluke uplaćuje se u korist žiro-računa Grada Crikvenice broj 2402006-1805300007, poziv na broj: 21 7706 MB (pravne osobe), 22 7706 JMBG (fizičke osobe), svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija.

Članak 6.

Ova Odluka, zajedno s Katalogom, objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 022-01/06-01/26

Ur. broj: 2107/01-02-06-5

Crikvenica, 8. lipnja 2006.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Grada Crikvenice
Božidar Tomašek, v.r.

 

ISPRAVAK - GODINA XIV . broj 23. Četvrtak, 8. lipnja 2006.

78

KATALOG INFORMACIJA GRADA CRIKVENICE

1. UVODNE ODREDBE - SADRŽAJ KATALOGA

1. Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže ili koje nadzire Grad Crikvenica, i to kako slijedi:

a) pregled informacija,

b) opis sadržaja informacija,

c) namjena informacija,

d) način osiguravanja prava na pristup informacija,

e) vrijeme osiguravanja prava na pristup informacijama.

Katalog informacija sadrži i odredbe o web stranicama Grada Crikvenice (www.crikvenica.hr).

2. Informacije iz ovoga Kataloga, koje se odnose na rad ili proizlaze iz rada tijela i službi Grada Crikvenice , odnose se na vrijeme od početka funkcioniranja, odnosno konstituiranja Grada Crikvenice kao posebne jedinice lokalne samouprave, tj. od 15. travnja 1993. godine - dana konstituiranja prvog Gradskog vijeća Grada Crikvenice, pa dalje.

II. PREGLED INFORMACIJA

3. Grad Crikvenica posjeduje informacije, raspolaže se informacijama ili nadzire informacije o:

a) postupku izbora i sastavu Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela,

b) radu i aktima Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela,

c) sklopljeni sporazumi s gradovima prijateljima,

d) imovini Grada Crikvenice,

e) financijskom poslovanju Grada Crikvenice,

f) postupcima nabave, radova i usluga za Grad Crikvenicu,

g) urbanističkoj namjeni prostora i prostornom planiranju Grada Crikvenice,

h) danim koncesijama i koncesijskim odobrenjima,

i) danim odobrenjima za korištenje javnih površina,

j) obveznicima poreza, doprinosa i naknada Grada Crikvenice,

k) postupku izbora i sastavu vijeća tijela mjesne samouprave,

l) dokumentacija o suradnji s nevladinim udrugama,

m) očevidnik korisnika socijalnog programa Grada Crikvenice,

n) dužnosnicima i drugim izabranim osobama, te službenicima i namještenicima Grada Crikvenice.

III. OPIS SADRŽAJA INFORMACIJA

A) Postupak izbora i sastav Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela

Informacije iz ove podtočke sadržane su u dokumentaciji koja se odnosi na navedene izbore (zapisnici i drugo).

Ta dokumentacija sadrži i pojedinačne akte o izborima, a ti akti objavljeni su u »Službenim novinama« PGŽ, www.sn.pgz.hr

Navedena dokumentacija nalazi se u Uredu Grada.

B) Rad i akti Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela

Informacije iz ove podtočke sadržane su u zapisnicima sjednica navedenih tijela.

Zapisnici sjednica Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva sadrže u prilogu i sve opće i pojedinačne akte donesene na sjednicama.

Svi opći, te određeni pojedinačni akti doneseni na sjednicama iz prethodnog stavka objavljeni su u »Službenim novinama« PGŽ.

Zapisnici sjednica Gradskog vijeća, te zapisnici Gradskog poglavarstva, nalaze se u Uredu Grada Crikvenice, a zapisnici njihovih radnih tijela nalaze se u upravnim odjelima koji obavljaju stručno-administrativne poslove za ta radna tijela.

C) Sklopljeni sporazumi s gradovima prijateljima

Informacije iz ove podtočke nalaze se u Uredu Grada Crikvenice.

D) Imovina Grada Crikvenice

Imovina Grada Crikvenice sastoji se od pravnih osoba u vlasništvu Grada Crikvenice, nekretnina i pokretnih stvari, te novčanih sredstava.

Informacije o pravnim osobama u vlasništvu Grada Crikvenice sadržane su u osnivačkim aktima tih pravnih osoba, te drugim podacima, od kojih se neki nalaze u Uredu Grada, a neki podaci kod navedenih pravnih osoba.

Pojedini osnivački akti iz prethodnog stavka objavljeni su u »Službenim novinama« PGŽ.

Informacije o nekretninama sastoje se od podataka o zemljištu, poslovnim prostorima, stanovima koji su u vlasništvu Grada Crikvenice. Dokumentacija o navedenom nalazi se pri Općinskom sudu u Crikvenici, Zemljišnoknjižnom odjelu, a neka dokumentacija i u Upravnom odjelu za razvoj i upravljanje imovinom Grada Crikvenice.

Dokumentacija o najmu i zakupu nalazi se u Upravnom odjelu za razvoj i upravljanje imovinom, a neka u Uredu Grada (uz zapisnike ili u arhivi).

E) Financijsko poslovanje Grada Crikvenice

Informacije iz ove podtočke sadržane su u proračunima Grada Crikvenice, a ta dokumentacija nalazi se u Upravnom odjelu za financije Grada Crikvenice.

Određena dokumentacija iz prethodnog stavka nalazi se u Uredu Grada (uz zapisnike ili u arhivi).

Proračun i drugi financijski akti iz prethodnog stavka objavljeni su u »Službenim novinama« PGŽ.

F) Postupci i nabave roba, radova i usluga za Grad Crikvenicu

Informacije iz ove podtočke sadržane su u dokumentaciji o postupcima nabave roba, radova i usluga za Grad Crikvenicu, a ta se dokumentacija nalazi u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, odnosno upravnim odjelima koji provode postupak nabave.

Određena dokumentacija, koja se odnosi na akte s kojima se odlučuje o pristupanju postupcima javne nabave, nalazi se u Uredu Grada (uz zapisnike ili u arhivi).

G) Urbanistička namjena prostora i prostorno planiranje Grada Crikvenice

Informacije iz ove podtočke sadržane su u urbanističkim planovima koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Crikvenice, a ta se dokumentacija nalazi u Upravnom odjelu za razvoj i upravljanje imovinom Grada Crikvenice.

Određena dokumentacija, koja se odnosi na postupak odlučivanja o aktima iz prethodnog stavka, nalazi se u Uredu Grada (uz zapisnike ili u arhivi).

Normativne odredbe prostornih planova (odredbe o donošenju i provedbene odredbe) objavljene su u »Službenim novinama« PGŽ.

H) Koncesije i koncesijska odobrenja

Informacije iz ove podtočke sastoje se iz dokumentacije o koncesijama za obavljanje djelatnosti komunalnih i drugih gospodarskih djelatnosti, te o koncesijskim odobrenjima na pomorskom dobru na području Grada Crikvenice.

Dokumentacija o koncesijama za obavljanje komunalnih djelatnosti nalazi se u Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Crikvenice.

Dokumentacija koja se odnosi na koncesijska odobrenja na pomorskom dobru nalazi se u Upravnom odjelu za razvoj i upravljanje imovinom Grada Crikvenice.

I) Odobrenja za korištenje javne površine

Dokumentacija u vezi s korištenjem javnih površina sastoji se od akata o postupku davanja na korištenje javnih površina (raspisivanje i provedba natječaja, ugovori o korištenju istih), a ta dokumentacija nalazi se u Upravnom odjelu za razvoj i upravljanje imovinom.

J) Obveznici poreza, doprinosa i naknada Grada Crikvenice

Dokumentacija o obveznicima poreza, doprinosa i naknada Grada Crikvenice sastoji se od podataka o obveznicima poreza, obveznicima komunalnog doprinosa, komunalne naknade, te obveznicima naknade za koncesije i koncesijska odobrenja.

Dokumentacija o obveznicima poreza nalazi se u Upravnom odjelu za financije, a dokumnetacija o obveznicima plaćanja navedenih doprinosa i naknada nalazi se u Upravnom odjelu za financije, te u drugim mjerodavnim odjelima (Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Upravnom odjelu za razvoj i upravljanje imovinom Grada Crikvenice).

K) Izbor i sastav vijeća tijela mjesne samouprave

Informacije iz ove podtočke sastoje se od dokumentacije koja se odnosi na izbor vijeća mjesnih odbora na području Grada Crikvenice.

Dokumentacija o navedenom nalazi se u Uredu Grada.

L) Dokumentacija o suradnji s nevladinim udrugama

Informacije iz ove podtočke sastoje se od dokumentacije koja se odnosi na programe nevladinih udruga koji se financiraju iz proračuna Grada Crikvenice.

Dokumentacija o navedenom nalazi se u Upravnom odjelu za javne potrebe i Upravnom odjelu za financije.

M) Očevidnik korisnika socijalnog programa Grada Crikvenice

Informacije iz ove podtočke sastoje se od dokumentacije koja se odnosi na prava po socijalnom programu koja se mogu ostvariti u Grada Crikvenice i njihove korisnike.

Dokumentacija o navedenom nalazi se u Upravnom odjelu za javne potrebe.

N) Dužnosnici i druge izabrane osobe, te službenici i namještenici Grada Crikvenice

Informacije iz ove podtočke sadrže odgovarajuće osobne podatke o dužnosnicima i drugim izabranim osobama, te o službenicima i namještenicima.

Informacije iz prethodnog stavka sadrže i podatke koji se odnose na postupak izbora, odnosno prijama u radni odnos, raspoređivanja na radno mjesto, te ostvarivanje određenih prava iz radnog odnosa.

Navedena dokumentacija nalazi se u Uredu Grada, a pravo na pristup tim informacijama propisano je specijalnim Zakonom o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine« broj 103/03).

IV. NAMJENA INFORMACIJA

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

V. NAČIN OSIGURAVANJA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama iz ovog kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama (posebno obrazloženje pod podtočkom n) pregleda informacija).

VI. VRIJEME OSIGURAVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se u rokovima u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

VII. WEB STRANICA GRADA CRIKVENICE

(www.crikvenica.hr)

Na web stranici Crikvenice nalaze se podaci o Gradskoj upravi, koje se odnose na podatke o sastavu Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva, njihovih radnih tijela, upravnim odjelima Grada i Uredu Grada, podaci o ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Crikvenice, podaci o tijelima mjesne samouprave i mjesnim odborima, podaci o turističkim zajednicama na području Grada Crikvenice.

Otvoren je i »forum« u kojoj građani mogu anonimno postavljati pitanja Gradskoj upravi i dobiti odgovore na njih.

Na stranicama se objavljuju i ankete o aktualnim projektima i problemima, čime se želi saznati mišljenje javnosti. Na stranici se može naći i prostorni plan Grada Crikvenice, virtualna karta, objavljeni natječaji Grada Crikvenice, različiti dokumenti i obrasci.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr