SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 23. Četvrtak, 8. lipnja 2006.
GRAD CRES
78

14.

Na temelju članka 21. stavka 2. točke 2. Statuta Grada Cresa (»Službene novine«, broj 25/01, 29/01 i 15/03), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 8. lipnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim stipendijama i učeničkim naknadama

Članak 1.

U Odluci o gradskim stipenijama i učeničkim naknadama (»Službene novine« broj 15/04) u glavi V. Pretpostavke za oslobađanje od povrata, odnosno za povrat i način povrata gradske stipendije, članak 32., mijenja se i glasi:

»(1) Povrat iznosa primljenog na ime gradske stipendije za prethodnu akademsku godinu, bivši stipendist dužan je vratiti Gradu Cresu u roku i na način koji odredi Gradsko poglavarstvo.

(2) Gradsko poglavarstvo može, na zahtjev bivšeg stipendista, odobriti povrat iznosa gradske stipendije iz stavka 1. ovog članka, u obrocima i u roku koji ne može biti duži od 12 mjeseci računajući od dana donošenja zaključka Gradskog poglavarstva.

(3) Ukoliko bivši stipendist povrat iznosa iz stavka (1) ovog članka, izvrši u rokovima i na način kako to odredi Gradsko poglavarstvo, stječe pravo da se natječe za stipendiju za narednu akademsku godinu.

(4) Ako bivši stipendist ne vrati stipedniju u roku iz stavka 1. i 2. ovog članka, Grad Cres zatražiti će putem suda povrat isplaćenih iznosa gradske stipendije s pripadajućim kamatama.«

Članak 2.

U Odluci o gradskim stipendijama i učeničkim naknadama, članak 35. mijenja se i glasi:

»(1) Povrat iznosa primljenog na ime učeničke naknade za predhodnu školsku godinu, bivši korisnik naknade dužan je vratiti Gradu Cresu u roku od godine dana od dana prestanka ugovora o isplati učeničke naknade.

(2) Gradsko poglavarstvo može na zahtjev bivšeg korisnika naknade odobriti povrat dijela učeničke nakande iz stavka (1) ovog članaka u obrocima i u roku koji ne može biti duži od 12 mjeseci računajući od dana donošenja zaključka Gradskog poglavarstva.

(3) Ako bivši korisnik naknade ne vrati stipedniju u roku iz stavka 1. i 2. ovog članka, Grad Cres zatražiti će putem suda povrat isplaćenih iznosa učeničke naknade s pripadajućim kamatama.«

Članak 3.

Ova Odluka promjenjivat će se na sve ugovore o stipendiranju koji su sklopljeni u razdoblju od 1998. do 2005. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 604-01/06-1/1

Ur. broj: 2213/02-01-01-06-3

Cres, 8. lipnja 2006.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr