SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 23. Četvrtak, 8. lipnja 2006.
GRAD CRES
78

12.

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93), članka 9. stavka 1. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine« broj 105/97 i 104/00) i članka 19. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 15/01, 19/01 i 25/02), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 8. lipnja 2006. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o osnivanju javne ustanove »Gradska knjižnica i
čitaonica Frane Petrića«

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se javna ustanova pod nazivom »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića« za obavljanje knjižnične djelatnosti.

Sjedište javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića« je u Cresu, Trg sv. Frane 8.

Članak 2.

Osnivač javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića« (u daljnjem tekstu: Knjižnica) je Grad Cres.

Članak 3.

Djelatnost Knjižnice je osobito:

- nabava knjižne građe,

- stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne građe koja je kulturno dobro,

- izrada biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala,

- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka,

- omogućavanje pristupačnosti knjižne građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima,

- osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe i protok informacija,

- poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora,

- te vođenje dokumentacije o građi i korisnicima.

Djelatnost Knjižnice iz prethodnog stavka obavlja se sukladno standardima koje propisuje ministar kulture za narodne knjižnice na prijedlog Hrvatskog knjižničnog vijeća.

Knjižnica može obavljati i druge djelatnosti utvrđene statutom, a koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka.

Članak 4.

Knjižnica može, uz djelatnost iz članka 3. ove odluke obavljati i dodatne knjižnične poslove i radne zadatke (članak 8. stavak 2. Zakona o knjižnicama) sukladno zakonu i posebnim odlukama.

Poslovi i zadaci iz prethodnog stavka utvrđuju se statutom knjižnice.

Članak 5.

Knjižnica u obavljanju svoje djelatnosti:

- povezuje se i surađuje s knjižnicama unutar hrvatskog književnog sustava,

- provodi stručna mišljenja, prijedloge i zahtjeve matične knjižnice, sukladno Zakonu o knjižnicma (članak 31.) i Pravilnika o matičnoj djelatnosti, a radi trajnog i sustavnog organiziranog rada na razvitku i unapređenju knjižničarstva.

Članak 6.

Knjižnicom upravlja ravnatelj.

Ravnatelja knjižnice imenuje i razrješava Gradsko vijeće.

Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Gradsko vijeće.

Članak 7.

Za ravnatelja knjižnice može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o knjižnicma i Statutom knjižnice.

Članak 8.

Ravnatelj ne može bez suglasnosti Gradskog poglavarstva Grada Cresa sklapati poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina ili druge imovine, niti ugovoriti drugi posao, ako vrijednost pojedinačnog ugovora prelazi iznos utvrđen Statutom knjižnice.

Članak 9.

Ravnatelj je nalogodavac za izvršenje financijskog plana u okviru osiguranih sredstava za redovnu djelatnost i posebne namjene.

O izvršenju financijskog plana podnosi izvješće Gradskom poglavarstvu.

Članak 10.

Ravnatelj je stručni voditelj knjižnice.

Članak 11.

Grad Cres kao osnivač Knjižnice, osigurava uvjete za osnivanje i početak rada Knjižnice (članak 10. stavak 1. Zakona o knjižnicama) a to su:

- knjižna građa,

- stručno osoblje,

- prostor,

- oprema i sredstva za rad knjižnice.

Članak 12.

Financijska sredstva za obavljanje djelatnosti Knjižnice osiguravaju se u Proračunu Grada Cresa.

Članak 13.

Sredstva za osnivanje i početak rada Knjižnice osigurava osnivač u iznosu od 50.000,00 kn.

Članak 14.

Za svoje obveze u poslovanju, Knjižnica odgovara cijelom svojom imovinom.

Grad Cres kao osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Knjižnice.

Članak 15.

Statut knjižnice donijet će ravnatelj u roku od 30 dana od dana upisa Knjižnice u Sudski registar ustanova, uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Cresa.

Članak 16.

Rad Knjižnice je javan.

O javnosti rada skrbi ravnatelj.

Ravnatelj Knjižnice dužan je najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće o radu Knjižnice osnivaču.

Članak 17.

Knjižnica počinje s radom danom upisa u Sudski registar ustanova.

Članak 18.

Gradsko vijeće Grada Cresa imenovat će privremenog ravnatelja Knjižnice koji će obaviti pripreme za početak rada Knjižnice, te podnijeti prijavu za upis u Sudski registar ustanova i prijavu za upis u upisnik koji vodi Ministarstvo kulture.

Sve što je ovom odlukom određeno za ravnatelja, primjenjuje se i na privremenog ravnatelja.

Privremeni ravnatelj obavlja svoju dužnost do imenovanja ravnatelja Knjižnice.

Osnivač će provesti postupak imenovanja ravnatelja u roku od 6 (šest) mjeseci od dana upisa knjižnice u Sudski registar ustanova.

Prava i obveze te rokovi koji su ovom odlukom utvrđeni za ravnatelja Knjižnice odnose se i na privremenog ravnatelja.

Privremeni ravnatelj Knjižnice obavlja dužnost do dana nastupa ravnatelja koji je imenovan na temelju provedenog natječaja uz naknadnu potvrdu ministra kulture, ali ne duže od 6 mjeseci.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 612-01/06-1/4

Ur. broj: 2213/02-01-01-06-11

Cres, 8. lipnja 2006.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr