SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 23. Četvrtak, 8. lipnja 2006.
GRAD CRES
78

11.

Na osnovi članka 24. i 45a. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/ 04), članka 19. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 25/01, 29/01 i 15/03) i članka 17. Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine«, broj 128/04), a po pribavljenom Mišljenju Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje, Klasa: 350-02/06-03/1, Ur. broj: 2170/01-10-01/1- 06-02 od 21.02.2006. godine i Suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: 350-02/ 06-04/41, Ur. broj: 531-06-06-3 od 25.04.2006., Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 8. lipnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o usklađenju Prostornog plana uređenja Grada Cresa s uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog
obalnog područja mora

Članak 1.

Ovom Odlukom izvršeno je usklađenje tekstualnog dijela i kartografskih prikaza Prostornog plana Grada Cresa (»Službene novine« broj 31/02) s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine«, broj 128/04).

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom »Usklađenje Prostornog plana uređenja Grada Cresa s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora«.

Članak 2.

Članak 2. Prostornog plana uređenja Grada Cresa (»Službene novine« br. 31/02) - (u daljnjem tekstu: Prostorni plan), mijenja se i glasi:

Prostorni plan uređenja Grada Cresa sadržan je u elaboratu »Usklađenje prostornog plana uređenja Grada Cresa s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora« i sastoji se od:

A. TEKSTUALNI DIO

Glava I. Obrazloženje

1. POLAZIŠTA

1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja Grada Cresa

u odnosu na prostor i sustave Primorsko-goranske

županije i Republike Hrvatske

1.2. Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.2.1. Prirodni sustavi

1.2.1.1. Geološka obilježja

1.2.1.2. Seizmičnost

1.2.1.3. Mineralne sirovine

1.2.1.4. Reljef

1.2.1.5. Hidrogeološka osnova - hidrologija

Vranskog jezera

1.2.1.6. Klimatska obilježja

1.2.1.7. Tlo

1.2.1.8. Živi svijet

1.2.1.9. More

1.2.2. Stanovništvo i stanovanje

1.2.2.1. Demografska struktura

1.2.2.2. Demografska perspektiva

1.2.2.3. Struktura i oblici stanovanja

1.2.3. Naselja

1.2.4. Sadržaji javnih funkcija

1.2.4.1. Državna uprava i područna (regionalna)

samouprava

1.2.4.2. Lokalna samouprava

1.2.4.3. Predškolsko i školsko obrazovanje

1.2.4.4. Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

1.2.4.5. Kultura

1.2.4.6. Vjerske zajednice

1.2.4.7. Udruge građana i sportska društva

1.2.4.8. Ocjena stanja društvenih djelatnosti

1.2.5. Gospodarstvo

1.2.6. Infrastrukturni sustavi

1.2.6.1. Prometni sustav

1.2.6.2. Sustav telekomunikacija i pošte

1.2.6.3. Vodnogospodarski sustav

1.2.6.4. Energetski sustav

1.2.7. Zbrinjavanje otpada

1.2.8. Zaštita prostora

1.2.8.1. Prirodna baština

1.2.8.2. Kulturno-povijesna baština

1.2.8.3. Kakvoća zraka

1.2.8.4. Kakvoća podzemnih i površinskih voda

1.2.8.5. More

1.2.8.6. Tlo

1.2.8.7. Buka

1.3. Prostorno razvojne i resursne značajke

1.4. Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata

prostornog uređenja šireg područja i ocjena

postojećih prostornih planova

1.5. Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u

odnosu na demografske i gospodarske podatke te

prostorne pokazatelje

2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I

UREĐENJA

2.1. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja

2.1.1. Racionalno korištenje prirodnih izvora

2.1.2. Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova

okoliša

2.2. Ciljevi prostornog razvoja gradskog značaja

2.2.1. Demografski razvoj

2.2.2. Odabir prostorno-razvojne strukture

2.2.3. Razvoj naselja, društvene, prometne i komunalne

infrastrukture

2.2.3.1. Osnove razvoja naselja

2.2.3.2. Osnove razvoja društvenih djelatnosti

2.2.3.3. Osnove razvoja sustava infrastrukture

2.2.4. Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i

posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina

2.2.4.1. Zaštita krajobraznih vrijednosti

2.2.4.2. Zaštita prirodnih vrijednosti i posebnosti

2.2.4.3. Zaštita kulturno povijesnih cjelina

2.3. Ciljevi prostornog uređenja naselja na području

Grada Cresa

2.3.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora

2.3.2. Utvrđivanje građevinskih područja naselja u

odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika,

gustoću stanovanja, izgrađenost, iskorištenost i

gustoću izgrađenosti, obilježja naselja, vrijednosti i

posebnosti krajobraza, prirodnih i

kulturno-povijesnih cjelina

2.3.3. Unapređenje uređenja naselja i komunalne

infrastrukture

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1. Prikaz prostornog razvoja na području Grada

Cresa u odnosu na prostornu i gospodarsku

strukturu Primorsko-goranske županije

3.2. Organizacija prostora i osnovna namjena i

korištenje površina

3.2.1. Razvoj i uređenje površina naselja (građevinska

područja naselja)

3.2.2. Površine za izdvojene namjene

3.2.2.1. Gospodarska namjena

3.2.2.2. Ugostiteljsko-turistička namjena

3.2.2.3. Javna i društvena namjena

3.2.2.4. Sportsko-rekreacijska namjena

3.2.2.5. Groblja

3.2.2.6. Ostala namjena

3.2.2.7. Infrastrukturna namjena

3.2.3. Kriteriji za građenje izvan građevinskog područja

3.2.4. Poljoprivredne površine

3.2.5. Šumske površine

3.2.6. Vodne površine

3.2.6.1. Morske površine

3.2.6.2. Vransko jezero

3.3. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti

3.3.1. Prikaz gospodarskih djelatnosti

3.3.1.1. Turizam

3.3.1.2. Poljoprivreda

3.3.1.3. Lov

3.3.1.4. Šumarstvo

3.3.1.5. Ribarstvo

3.3.1.6. Prerađivačka industrija

3.3.1.7. Građevinarstvo

3.3.1.8. Trgovina

3.3.1.9. Promet, skladištenje i veze

3.3.1.10. Financijsko posredovanje i poslovanje s

nekretninama

3.3.2. Globalne projekcije gospodarskog razvoja do

2015. godine

3.3.3. Razvoj društvenih djelatnosti

3.4. Uvjeti, korištenja uređenja i zaštite prostora

3.4.1. Uvjeti korištenja prostora

3.4.1.1. Područja posebnih ograničenja u korištenju

3.4.2. Uvjeti uređenja prostora

3.4.3. Uvjeti zaštite prostora

3.4.3.1. Zaštita prirodne baštine

3.4.3.2. Zaštita kulturnog naslijeđa

3.5. Razvoj infrastrukturnih sustava

3.5.1. Prometni sustav

3.5.1.1. Cestovni promet

3.5.1.2. Pješački promet

3.5.1.3. Promet umirovanju

3.5.1.4. Pomorski promet

3.5.1.5. Zračni promet

3.5.2. Infrastruktura telekomunikacija i pošta

3.5.3. Infrastruktura vodoopskrbe i odvodnje

3.5.3.1. Sustav vodoopskrbe

3.5.3.2. Sustav odvodnje

3.5.4. Energetska infrastruktura

3.5.4.1. Elektroopskrba

3.5.4.2. Opskrba plinom

3.5.4.3. Obnovljivi izvori energije

3.6. Postupanje s otpadom

3.7. Sprečavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš

3.7.1. Zaštita tla

3.7.1.1. Šumsko tlo

3.7.1.2. Poljoprivredno tlo

3.7.2. Zaštita zraka

3.7.3. Zaštita voda

3.7.3.1. Zaštita podzemnih i površinskih voda

3.7.3.2. Zaštita od štetnog djelovanja voda

3.7.4. Zaštita mora

3.7.5. Zaštita od prekomjerne buke

3.7.6. Mjere posebne zaštite

3.7.6.1. Sklanjanje ljudi

3.7.6.2. Zaštita od rušenja

3.7.6.3. Zaštita od požara

3.7.6.4. Zaštita od potresa

Glava II. Odredbe za provođenje

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE

POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA CRESA

1.1. Površine naselja

1.2. Površine za izdvojene namjene

1.3. Poljoprivredne površine

1.4. Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište

(pašnjaci)

1.5. Šumske površine

1.6. Vodne površine

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

2.1. Građevine od važnosti za Primorsko-goransku

županiju

2.2. Građevinska područja naselja

2.2.1. Opće odredbe ili kriteriji za korištenje izgrađenog

i neizgrađenog dijela područja

2.2.2. Građevine stambene namjene

2.2.3. Građevine društvene (ili javne) namjene

2.2.4. Građevine gospodarske namjene

2.2.5. Građevine ugostiteljsko-turističke namjene

2.2.6. Građevine infrastrukturne i komunalne namjene

2.2.7. Montažne građevine - kiosci, štandovi

2.3. Izgrađene strukture izvan naselja

2.3.1. Građevinska područja izvan naselja za izdvojene

namjene

2.3.2. Građenje izvan građevinskih područja

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH

DJELATNOSTI

4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH

DJELATNOSTI

5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI

TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I

DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

5.1. Prometni sustav

5.1.1. Cestovni promet

5.1.2. Pješački promet

5.1.3. Promet u mirovanju (parkirališna i garažna mjesta)

5.1.4. Pomorski promet

5.1.5. Zračni promet

5.2. Infrastruktura telekomunikacija i pošta

5.3. Infrastruktura vodoopskrbe i odvodnje

5.3.1. Sustav vodoopskrbe

5.3.2. Sustav odvodnje

5.4. Energetska infrastruktura

5.4.1. Elektropskrba

5.4.2. Plinoopskrba

5.4.3. Obnovljivi izvori energije

6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I

PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I

KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

6.1. Mjere zaštite krajobraznih vrijednosti

6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti

6.2.1. Zaštićeni dijelovi prirode

6.2.2. Dijelovi prirode predloženi za zaštitu - na kopnu

6.2.3. Dijelovi prirode predloženi za zaštitu u moru

6.3. Mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina

7. POSTUPANJE S OTPADOM

8. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG

UTJECAJA NA OKOLIŠ

8.1. Zaštita tla

8.1.1. Šumsko tlo

8.1.2. Poljoprivredno tlo

8.1.3. Tlo za planiranje izgradnje

8.2. Zaštita zraka

8.3. Zaštita voda

8.3.1. Zaštita podzemnih i površinskih voda

8.3.2. Zaštita od štetnog djelovanja voda

8.4. Zaštita mora

8.5. Zaštita od prekomjerne buke

8.6. Mjere posebne zaštite

8.6.1. Sklanjanje ljudi

8.6.2. Zaštita od potresa

8.6.3. Zaštita od rušenja

8.6.4. Zaštita od požara

9. MJERE PROVEDBE PROSTORNOG PLANA

9.1 Obveza izrade dokumenata prostornog uređenja

9.1.1. Prostorni plan područja posebnih obilježja

9.1.2. Urbanistički planovi uređenja

9.1.3. Detaljni planovi uređenja

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

9.2.1. Uređenje zemljišta

9.3. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna

planiranoj namjeni

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

B. GRAFIČKI DIO

a) Kartografski prikazi u mjerilu 1:25.000

1. Korištenje i namjena površina 1:25.000

2. Infrastrukturni sustavi i mreže 1:25.000

3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu

prostora

- područja posebnih uvjeta korištenja 1:25.000

3.A. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu

prostora područja posebnih ograničenja

u korištenju 1:25.000

b) Kartografski prikaz u mjerilu 1:5.000

4. Građevinska područja:

4.1. Beli 1:5.000

4.2. Dragozetići, Filozići 1:5.000

4.3. Ivanje, Predošćica, Važminec, Vodice 1:5.000

4.4. Porozina 1:5.000

4.5. Sveti Petar 1:5.000

4.6. Cres 1:5.000

4.7. Loznati, Merag 1:5.000

4.8. Orlec 1:5.000

4.9. Lubenice 1:5.000

4.10. Martinšćica, Miholašćica, Vidovići 1:5.000

4.11. Pernat, Zbičina 1:5.000

4.12. Valun 1:5.000

4.13. Stivan 1:5.000

4.14. Predošćica, Pržić 1:5.000

(2) Glava II. Tekstualnog dijela - Odredbe za provođenje - i Grafički dio - Kartografski prikazi - temeljni su dokumenti za primjenu ovoga Prostornog plana.

Članak 3.

U članku 3. Prostornog plana, u točci 9, brišu se riječi:

»luka nautičkog turizma (T4), te naselja, sela i pastirski stanovi obnovljeni u funkciji ugostiteljsko-turističke djelatnosti (T5)«.

Članak 4.

U članku 3. Prostornog plana, dodaju se točke 27., 28 . i 29. koje glase:

»27. zaštićeno obalno područje, u daljnjem tekstu ZOP, obuhvaća sve otoke, pojas kopna u širini od 1000 metara od obalne crte i pojas mora u širini od 300 metara od obalne crte, a određeno je Zakonom o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) u svrhu zaštite obalnog područja mora, te njegova svrhovitog i gospodarski učinkovitog korištenja.

28. obalna crta je crta plimnog vala na obali.

29. Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora u daljnjem tekstu Uredba je propis koji donosi ministar u svrhu provođenja zakona glede uređenja i zaštite obalnog područja mora (ZOP-a).«

Članak 5.

U članku 6. Prostornog plana, stavku (1), iza riječi »Stivan (NA16)« stavlja se zarez i briše se »i«, a iza riječi »Zbičina (NA17)« dodaju se riječi »Ivanje (NA18) i Važminec (NA19)«.

Članak 6.

Članak 7. Prostornog plana, mijenja se i glasi:

(1) Ovim Prostornim planom određuju se slijedeća građevinska područja za izdvojene namjene:

a) gospodarska namjena (K):

- poslovne zone (K) - pretežito uslužne, manje proizvodne, komunalno-servisne, koje obuhvaćaju slijedeće zone na području Grada Cresa: Volnik (K11), Loznati (K12), Orlec (K13) Pržić (K2), Cres - pogonski ured HEP-a (K3);

b) ugostiteljsko-turistička namjena (T):

- hoteli (T1), koji obuhvaćaju slijedeće zone na području Grada Cresa: »Kimen« (T11), »Zakol« (T12), »Kovačine« (T13), »Grabar-sjever« (T14), »Graber Barnarski« (T15) u naselju Cres, u naselju Martinšćica zona »Centar« (T16), te u naselju Valun zona »Zdovice« (T17);

- zone postojećih turističkih naselja (T2), koje obuhvaćaju slijedeće zone na području Grada Cresa: Stara Gavza (T21) i Grabar (T22) u naselju Cres, Zaglav (T23), naselje Porozina (T24) i naselje Merag (T25);

- kampovi - autokampovi (T3), koji obuhvaćaju slijedeće zone na području Grada Cresa: »Kovačine« (T31) u naselju Cres, »Slatina« (T32) u Martinšćici, »Podbeli« (T33) u Belom, »Zdovice« (T34) i »Travnice« (T35) u Valunu, Lubenice (T36) i »Železni Menik« kod Orleca (T37);

c) luka nautičkog turizma (LN) - ACI Marina u naselju Cres;

d) javna i društvena namjena (D) - zona Informacijsko-interpretacijskog centra uz Križić;

e) sportsko-rekreacijska namjena (R1), koja obuhvaća zone »Dari« (R11) »Marina« (R12) u naselju Cres i zonu »Raca« (R13) u Valunu;

f) groblja (G) uz naselja Cres (G1), Dragozetiće (G2), Lubenice (G3), Martinšćicu (G4), Orlec (G5) i Valun - Zbičinu (G6);

g) ostala namjena (O) - ribarske kućice uz lučicu Podbeli (O1);

h) infrastrukturnu namjenu (IS) - zona helidroma »Artec« (IS1) uz naselje Cres.

(2) Razgraničenje površina iz stavka 1. ovoga članka određeno je na kartografskom prikazu br. 1 »Korištenje i namjena površina« u mjerilu 1:25.000 te br. 4. »Građevinska područja«, u mjerilu 1:5.000.

Članak 7.

U članku 10. Prostornog plana, u stavku (1), točci 1. »Prometni sustav«, u alineji 5. iza riječi »Valun« brišu se riječi »Mali Bok).«

U stavku (2), brišu se riječi »te zone privezišta«.

Članak 8.

U članku 17. Prostornog plana, u stavku (1), iza riječi »Vodice« dodaju se riječi »Ivanje, Važminec«.

Članak 9.

U članku 19. Prostornog plana, u stavku (3), iza riječi »ovim Prostornim planom«, dodaju se riječi »i Uredbom«.

Članak 10.

U članku 29. Prostornog plana, stavak (2), mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, stambene građevine mogu se graditi i unutar građevinskog područja ostalih naselja, temeljem Urbanističkog plana uređenja propisanog ovim Planom za odnosno naselje«.

Članak 11.

U članku 33. Prostornog plana, stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Unutar građevinskih područja naselja u kojima nije izgrađen sustav vodoopskrbe i odvodnje uvjetuje se gradnja cisterni, te individualno zbrinjavanje otpadnih voda (do veličine 10ES) na način prihvatljiv s aspekta zaštite okoliša, a prema posebnim uvjetima nadležnih službi.«

Članak 12.

U članku 43. Prostornog plana, u stavku (2), riječ »detaljnim« zamjenjuje se riječju »urbanističkim«.

Članak 13.

U članku 52. Prostornog plana, stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Izgradnja građevina poslovne namjene do 150 m2 bruto površine vrši se temeljem odredbi ovog prostornog plana a građevina većih od 150 m2 bruto površine temeljem urbanističkog plana uređenja, propisanog za odnosno naselje.«

Članak 14.

Mijenja se članak 61. Prostornog plana, i glasi:

(1) Unutar građevinskog područja naselja mogu se graditi građevine namijenjene smještaju i prehrani, tj. ugostiteljsko- turističkoj djelatnosti.

(2) Ugostiteljsko-turistička djelatnost može se planirati kao izdvojena prostorna cjelina unutar naselja sukladno Uredbi. Prostorna cjelina širine veće od 500 m uz obalu mora, mora imati najmanje jedan javni cestovno-pješački pristup do obale.

(3) Pojedinačne građevine ugostiteljsko-turističke namjene do 400 m2 bruto površine građevine grade se neposrednim provođenjem odrednica ovoga Prostornog plana.

(4) Građevine veće od 400 m2 bruto površine grade se temeljem urbanističkog plana uređenja propisanog za odnosno naselje.

(5) U građevinskom području naselja unutar površine određene za mješovitu namjenu, može se planirati i/ili graditi pojedinačna građevina za smještaj (hotel, pansion, prenoćište i sl.) kapaciteta od najviše 80 kreveta.

Članak 15.

U članku 66. Prostornog plana, u stavku (1), iza riječi »uređena površina« dodaju se riječi »i prirodno zelenilo«. Broj »30« zamjenjuje se brojem »40«.

Članak 16.

Članak 74. Prostornog plana, mijenja se i glasi:

»Nova izgradnja u građevinskim područjima za izdvojene namjene moguća je samo temeljem urbanističkog plana uređenja, što je određeno ovim Prostornim planom.«

Članak 17.

U članku 75. Prostornog plana, iza alineje »- za ugostiteljsko-turističku namjenu« dodaje se alineja »- za luku nautičkog turizma«.

Članak 18.

U članku 76. Prostornog plana, mijenja se stavak (1), i glasi:

»(1) Ovim Prostornim planom određene su površine za gradnju gospodarskih sadržaja poslovne namjene i to:

a) pretežito uslužne:

- Cres (Volnik) - K11, pretežito neizgrađena, površine 9,3 ha od čega je 0,85 ha izgrađeno i 8,45 ha neizgrađeno,

- Loznati - K12, neizgrađena, površine 1,23 ha,

- Orlec - K13, neizgrađena, površine 2,78 ha,

b) manje proizvodne - Pržić - K2, neizgrađena, površine 0,94 ha,

c) komunalno-servisne - Cres (Pogonski ured HEP-a) - K3, pretežito neizgrađena, površine 0,46 ha od čega je 0,27 ha izgrađeno i 0,19 neizgrađeno.«

Članak 19.

U članku 77. Prostornog plana, u stavku (2), riječi »detaljnog plana uređenja« zamjenjuju se riječima »urbanističkog plana uređenja pojedine zone«. Briše se riječ »(UPU 1)«.

Članak 20.

U članku 87. Prostornog plana, stavak (4), mijenja se i glasi:

»(4) Površine ugostiteljsko-turističke namjene određene ovim Prostornim planom obuhvaćaju:

a) hotele s pratećim sadržajima, trgovačke , uslužne, ugostiteljske, športske, rekreativne i zabavne te slične namjene (T1),

b) turistička naselja (T2),

c) kampove - autokampove (T3).«

Iza stavka (4), dodaje se novi stavak (5), koji glasi:

»(5) Prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene širine veće od 500 m uz obalu, mora imati najmanje jedan javni cestovno-pješački pristup do obale.«

Članak 21.

Podnaslov »Smještajni kapaciteti (T1)« zamjenjuje se podnaslovom »Hoteli s pratećim sadržajima, trgovačke, uslužne, ugostiteljske, športske, rekreativne i zabavne te slične namjene (T1)«.

Članak 22.

Članak 88. Prostornog plana, mijenja se i glasi:

»(1) Na području Grada Cresa predviđena su slijedeća građevinska područja za izgradnju smještajnih kapaciteta iz skupine hoteli, pansioni, aparthoteli, vile i sl.:

a) Cres

- zona »Kimen« - T11 izgrađena, površine 7,00 ha, max kapaciteta 450 kreveta;

- zona »Zakol« - T12, neizgrađena, površine 5,00 ha, max kapaciteta 300 kreveta;

- zona »Kovačine« - T13, neizgrađena, površine 5,00 ha, max kapaciteta 350 kreveta;

- zona »Grabar-sjever« - T14, neizgrađena, površine 1,00 ha, max kapaciteta 100 kreveta;

- zona »Graber Barnarski« T15, neizgrađena, površine 20,00 ha, max kapaciteta 1400 kreveta;

b) Martinšćica - zona »Centar« -T16, neizgrađena, površine 19,00 ha, max kapaciteta 1200 kreveta;

c) Valun - zona »Zdovice« - T17, neizgrađena, površine 1,00 ha, max kapaciteta 50 kreveta;

(2) Uvjeti za izgradnju građevina ugostiteljsko-turističke namjene u zonama iz stavka 1 ovog članka određeni su člankom 62. ovoga Prostornog plana i Uredbom.

(3) Rekonstrukcija postojećih građevina smještajnih kapaciteta određuje se pod istim uvjetima kao za izgradnju novih građevina, a kada zahvati na građevini ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim Prostornim planom, vrši se u postojećim gabaritima građevine.

(4) Područja iz stavka 1. ovoga članka koja se nalaze uz građevinsko područje grada Cresa, obuhvaćena su obveznom izradom urbanističkog plana uređenja za naselje Cres, dok je za zonu »Zdovice« u Valunu i zonu »Centar« u Martinšćici određena obveza izrade urbanističkog plana uređenja.«

Članak 23.

Podnaslov »Turistička naselja - postojeća odmarališta i vikend naselja (T2)« zamjenjuje se podnaslovom »Turistička naselja (T2)«.

Članak 24.

Članak 89. Prostornog plana, mijenja se i glasi:

»Na području Grada Cresa određene su slijedeća turistička naselja:

a) grad Cres - zona »Stara Gavza« - T21, izgrađena, površine 9,00 ha, max kapaciteta 900 kreveta;

- zona »Grabar« - T22, izgrađena, površine 7,00 ha, max kapaciteta 400 kreveta;

b) naselje Miholašćica - zona »Zaglav« - T23, izgrađena, površine 11,00 ha, max kapaciteta 800

kreveta;

c) naselje Porozina - T24, pretežito izgrađena, površine 9,00 ha, od čega je 5,00 ha izgrađeno i 4,00

ha neizgrađeno, max kapaciteta 200 kreveta;

d) naselje Merag - T25, pretežito izgrađena, površine 2,00 ha, od čega je 1,00 ha izgrađeno i 1,00 ha

neizgrađeno, max kapaciteta 50 kreveta.

Članak 25.

U članku 90. Prostornog plana, u stavku (3) briše se oznaka »(UPU1)«.

Članak 26.

U članku 91. Prostornog plana, u stavku (2) briše se oznaka »(UPU5)«.

Članak 27.

U članku 92. Prostornog plana, stavak (1), mijenja se i glasi:

»(1) Za novu izgradnju građevina unutar građevinskih područja postojećih naselja Porozina (T24) i Merag (T25) uvjeti uređenja i izgradnje odrediti će se ovim Planom propisanim urbanističkim planom uređenja i Uredbom.«

U stavku (3), riječi »detaljnog plana uređenja« zamjenjuju se riječima »urbanističkog plana uređenja«.

Članak 28.

Članak 93. Prostornog plana, mijenja se i glasi:

»(1) Na području Grada Cresa predviđena su slijedeća građevinska područja namijenjena smještaju kampova - autokampova:

a) Cres - zona »Kovačine« - T31, pretežito izgrađena, površine 32,00 ha od čega je 24,00 ha izgrađeno i 8,00 ha neizgrađeno, max. kapaciteta 3200 kreveta.

b) Martinšćica - zona »Slatina« T32 pretežito neizgrađena, površine 42,50 ha, od čega je 20,00 ha izgrađeno i 22,50 ha neizgrađeno, max. kapaciteta 3500 kreveta.

c) Beli - zona »Pod Beli«- T33, izgrađena, površine 1,00 ha, max. kapaciteta 100 kreveta.

d) Valun - zona »Zdovice« - T34, izgrađena, površine 1,00 ha, max. kapaciteta 100 kreveta.

- zona »Travnice« - T35, neizgrađena, površine 6,00 ha, max. kapaciteta 600 kreveta.

e) Lubenice - T36, neizgrađena, površine 2,00 ha, max. kapaciteta 200 kreveta.

f) Orlec - zona »Železni Menik« - T37, neizgrađena, površine 15,00 ha, max. kapaciteta 800 kreveta.

(2) Unutar površina kampova moguć je smještaj i »čvrstih« građevina - bungalova i sl. sukladno Uredbi.

(3) Površine kampova iz stavka (1) ovog članka obuhvaćene su obaveznom izradom urbanističkih planova uređenja (UPU).«

Članak 29.

Podnaslov »Luka nautičkog turizma (T4)« zamjenjuje se podnaslovom »2.3.1.3. Luka nautičkog turizma (LN)«.

Članak 30.

U stavku (1), članka 94. Prostornog plana, iza riječi »Marine Cres« dodaju se riječi »kapaciteta max 460 vezova.«

Članak 31.

Podnaslov »Naselja, sela i pastirski stanovi obnovljeni u funkciji obavljanja ugostiteljsko-turističke djelatnosti (T5)« i članak 95. Prostornog plana, brišu se.

Članak 32.

U podnaslovu »Površina javne i društvene namjene (D)«, broj »3« zamjenjuje se brojem »4«.

Članak 33.

U članku 96. Prostornog plana (novi članak 95.), u stavku (1), broj »0,67« zamjenjuje se brojem 0,50«.

U stavku (6), riječ »detaljnog«, zamjenjuje se riječju »urbanističkog«.

Članak 34.

U podnaslovu »Površine sportsko-rekreacijske namjene (R)« broj »4« zamjenjuje se brojem »5«.

Članak 35.

Članak 97. Prostornog plana (novi članak 96.), mijenja se i glasi:

(1) Površine sportsko-rekreacijske namjene na području Grada Cresa, određene kao sportski centar (R1), jesu:

a) Cres - zona »Dari«, R11, površine 6,49 ha, pretežito neizgrađena, od čega je 3,49 ha izgrađeno i 3,00 ha neizgrađeno;

- zona »Marina«, R12, površine 1,38 ha, pretežito neizgrađena, od čega je 0,80 ha izgrađeno i 0,58 ha neizgrađeno;

b) Valun - zona »Raca«, R13, površine 1,82 ha, neizgrađena.

(2)Na površinama sportsko-rekreacijske namjene predviđa se izgradnja otvorenih i poluotvorenih igrališta (mali nogomet, rukomet, košarka, odbojka i dr.), polivalentne sportske dvorane i ostalih pomoćnih građevina (svlačionice i sl.), bazena, te smještaj rekreacijskih, pratećih, zabavnih i uslužnih (ugostiteljsko-trgovačkih) djelatnosti.

(3) Površine sportsko-rekreacijske namjene uz grad Cres obuhvaćena su obaveznom izradom urbanističkog plana uređenja naselja Cres, dok je zona »Raca« obuhvaćena oba

veznom izradom zasebnog urbanističkog plana uređenja za izdvojene namjene.

(4) Do izrade urbanističkog plana uređenja naselja Cres, na površinama iz stavka 1. ovoga članka moguća je izgradnja pomoćnih građevina te dodatnih rekreacijskih sadržaja.

Članak 36.

Članak 98. Prostornog plana (novi članak 97.), mijenja se i glasi:

»(1) Kupališta (plaže) na području Grada Cresa označena su rednim brojevima (1-53) i prikazana su na kartografskom prikazu 3A. »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju«, u mjerilu 1:25.000.

(2) Plaže uz obalna naselja:

- Cres: plaže pod red. br. 32, 33 i 34,

- Valun: plaža pod red. br. 25,

- Martinšćica: plaže pod red. br. 6 i 7,

- Miholašćica: plaža pod red. br. 4, odnosno uz izdvojene namjene izvan naselja (ugostiteljsko turističke namjene):

- uz zone T32 i T16 plaže pod red. br. 8 i 9,

- uz zonu »Zaglav« T23 plaža pod red. br. 5, određuju se ovim Planom kao uređene morske plaže i prikazane su na kartografskim prikazima 1. »Korištenje i namjena površina« i 3A. »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju«, u mjerilu 1:25.000.

(3) Uređenje plaža iz st. (2) ovog članka odrediti će se izradom urbanističkih planova uređenja određenih ovim Planom za odnosno naselje ili za odnosne površine izdvojenih namjena izvan naselja uz koje se nalaze.

(4) Do donošenja Urbanističkog plana uređenja, ovim Prostornim planom omogućuje se rekonstrukcija i održavanje postojećih uređenih plaža iz stavka (2) ovog članka (dohranjivanje žala, obnova postojećih betonskih ili kamenih podloga, opločenja i sl.) bez mogućnosti nasipavanja obale.«

Članak 37.

U podnaslovu »Površine groblja (G)« broj »5« zamjenjuje se brojem »6«.

Članak 38.

U članku 99. Prostornog plana (novi članak 98.), stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Površine za razvoj groblja izvan građevinskog područja naselja na području Grada Cresa jesu:

- Cres (G1), površine 1,88 ha, od čega je 1,17 ha izgrađeno i 0,71 neizgrađeno;

- Dragozetići (G2), površine 0,04 ha, izgrađeno;

- Lubenice (G3), površine 0,11 ha, izgrađeno;

- Martinšćica (G4), površine 1,73 ha, izgrađeno;

- Orlec (G5), površine 0,19 ha, izgrađeno;

- Valun - Zbičina (G6), površine 0,1 ha, izgrađeno.«

Članak 39.

U podnaslovu »Ostala namjena - ribarske kućice (O)« broj »6« zamjenuje se brojem »7«.

Članak 100. Prostornog plana, postaje članak 99.

Članak 40.

U podnaslovu »Površine infrastrukturne namjene (IS)«, broj »7« zamjenjuje se brojem »8«.

Članak 41.

U članku 101. Prostornog plana (novi članak 100.), iza riječi »1,02 ha« dodaje se riječ »izgrađena«.

U stavci (3) briše se oznaka »(UPU 1)«.

Članak 102. postaje članak 101.

Članak 42.

U članku 103. Prostornog plana (novi članak 102.), dodaje se nova alineja koja glasi:

»- morske plaže izvan obuhvata UPU-a određenih ovim Planom.«

Članak 104. postaje članak 103.

Članak 43.

U članku 105. Prostornog plana (novi članak 104.), u stavku (1), iza riječi »Bojnak« dodaju se riječi »u svrhu građenja na otoku,«.

Članak 44.

U članku 106. Prostornog plana (novi članak 105.), dodaje se stavak (4), koji glasi:

»(4) Na područjima predviđenim u stavku (1) ovog članka nije moguć uzgoj plave ribe.«

Članak 107. postaje članak 106.

Članak 45.

U članku 108. Prostornog plana (novi članak 107.), ispred riječi »Izvan građevinskog područja«, dodaju se riječi »Izvan pojasa kopna u širini od 1000 m od obalne crte«.

Članci 109., 110.,111. postaju članci 108., 109. i 110.

Članak 46.

Iza članka 112. Prostornog plana (novi članak 111.), dodaje se podnaslov »Morske plaže izvan obuhvata UPU-a određenih ovim planom« i članak 112. koji glasi:

»Članak 112.

(1) Morske plaže (označene rednim brojevima od 1-53 i prikazane na kartografskom prikazu 3A. »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju«, u mjerilu 1:25.000) pod rednim brojem:

- br. 3 Merašćica,

- br. 24 Raca,

- br. 31 Dražica,

- br. 35 Gavža i

- br. 41 Lučica

određuju se ovim Planom kao uređene morske plaže izvan obuhvata UPU-a određenih ovim Planom i prikazane su na kartografskom prikazu 1. »Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25.000.

(2) Ostale plaže, a koje nisu navedene u st. (1) ovog članka odnosno u st. (2) članka 98. (od red. Br. 1-3, od 10-23, od 26-30, od 36-40 i od 42-53) određuju se kao prirodne morske plaže.

(3) Uređene morske plaže izvan obuhvata UPU-a određenih ovim Planom i prirodne morske plaže moraju zadržati zatečena prirodna obilježja morske plaže. Nije dopušteno nasipavanje obale niti gradnja bilo kakvih ugostiteljskih i sl. građevina.

(4) Unutar područja uređene morske plaže mogu se uređivati staze, šetnice, pristupi u more za osiguranje nesmetanog ulaska, osobito osobama s poteškoćama u kretanju, postavljati infrastrukturna i urbana oprema (klupe, koševi za smeće i sl.) te graditi sanitarni uređaji (zahodi, tuševi i sl.).«

Članak 47.

U članku 134. Prostornog plana, u stavku (1) briše se riječi »detaljnih i«.

Članak 48.

Članak 137. Prostornog plana, mijenja se i glasi:

»(1) Morske luke otvorene za javni promet županijskog značaja na području Grada Cresa su:

a) luka Cres

U sklopu luke dopušteno je obavljanje slijedećih djelatnosti:

- ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila

- privez i odvez brodica domaćeg stanovništva i nautičara te sportskih brodica

- privez i odvez ribarskih brodova.

U sklopu luke planirana je luka tijela unutarnjih poslova, lučka uprava, granični pomorski prijelaz - sezonski, međunarodni II. kategorije.

Prostorne mogućnosti za proširenje luke Cres temelje se na produženju glavnog mola za cca 60-tak metara, te izgradnji lukobrana na predjelu »Grodica«, čime će se steći uvjeti za povećanje kapaciteta luke i pristajanje većih putničkih brodova. Na predjelu Grabar, južno od postojeće luke, planira se izgradnja lučice kapaciteta 80-tak stalnih i 30-tak sezonskih vezova, a ukupna površina područja iznosi oko 11.500 m2.

Razgraničenje pripadajućeg kopnenog i morskog dijela luke za pojedine namjene i broj vezova za potrebe domaćeg stanovništva i nautičara i broj vezova za ribarske brodove odredit će se prilikom izrade UPU-a, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

b) trajektna luka Porozina

Planirano proširenje lučkog područja luke Porozina (na prostoru južno od današnje luke) vezano je na očekivani rast trajektnog prometa.

Prostorni uvjeti za osiguranje priveza i odveza ribarskih brodova, te priveza i odveza brodica domaćeg stanovništva i nautičara ostvarit će se izgradnjom zaštitnog lukobrana.

U sklopu luke dopušteno je obavljanje slijedećih djelatnosti:

- ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila (trajektna luka)

- privez i odvez brodica domaćeg stanovništva i nautičara

- privez i odvez ribarskih brodova.

Planirani kapaciteti su 3 veza za trajekte i 150-200 vezova za potrebe domaćeg stanovništva i nautičara.

Razgraničenje pripadajućeg kopnenog i morskog dijela luke za pojedine namjene, te broj vezova za ribarske brodove odredit će se prilikom izrade UPU-a, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

c) trajektna luka Merag

U sklopu luke dopušteno je obavljanje slijedećih djelatnosti:

- ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila (trajektna luka)

- privez i odvez brodica domaćeg stanovništva i nautičara

- privez i odvez ribarskih brodova.

U sklopu luke otvorene za javni promet planirana su minimalno 2 veza za trajekte.

Razgraničenje pripadajućeg kopnenog i morskog dijela luke za pojedine namjene, te broj vezova za potrebe domaćeg stanovništva i nautičara i broj vezova za ribarske brodove odredit će se prilikom izrade UPU-a, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

(2) Morske luke otvorene za javni promet lokalnog značaja na području Grada Cresa su:

a) luka Beli

U sklopu luke dopušteno je obavljanje slijedećih djelatnosti:

- ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila

- privez i odvez brodica domaćeg stanovništva i nautičara.

Razgraničenje pripadajućeg kopnenog i morskog dijela luke za pojedine namjene i broj vezova odredit će se prilikom izrade UPU-a, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

Proširenje luke Beli moguće je uz prethodno obavljene istražne radove.

b) Luka Martinšćica

U sklopu luke dopušteno je obavljanje slijedećih djelatnosti:

- ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila

- privez i odvez brodica domaćeg stanovništva i nautičara te sportskih brodica

- privez i odvez ribarskih brodova.

Za luku Martinšćica bi se rješenjem lučkog područja trebalo omogućiti povećanje kapaciteta za privez brodica.

Razgraničenje pripadajućeg kopnenog i morskog dijela luke za pojedine namjene i broj vezova odredit će se prilikom izrade UPU-a, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

c) Luka Valun

U sklopu luke dopušteno je obavljanje slijedećih djelatnosti:

- ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila

- privez i odvez brodica domaćeg stanovništva i nautičara te sportskih brodica

- privez i odvez ribarskih brodova.

Razgraničenje pripadajućeg kopnenog i morskog dijela luke za pojedine namjene i broj vezova odredit će se prilikom izrade UPU-a, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

Luka Valun ima ograničene mogućnosti širenja zbog veće dubine mora.«

Članak 49.

Članak 138. Prostornog plana, mijenja se i glasi:

»(1) Luke posebne namjene su: ACI Marina Cres i luka Brodogradilišta, d.d. Cres (LB), čije prostorne mogućnosti proširenja su ograničene, odnosno minimalne. Kapaciteti luke posebne namjene ACI Marine Cres od max. 460 određen je PPPGŽ, dok će se kapacitet luke brodogradilišta, te posebni programi korištenja obiju luka utvrditi u sklopu izrade Urbanističkog plana uređenja naselja Cres.«

Članak 50.

Članak 139. Prostornog plana, mijenja se i glasi:

»Privezišta za potrebe lokalnog stanovništva, osim unutar luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja iz članka 136. ovoga Prostornog plana, planirana su i u akvatoriju ispred Miholašćice, Zaglava i Valuna. Kapacitet privezišta odredit će se prilikom izrade UPU-a, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.«

Članak 51.

Članak 146. Prostornog plana, mijenja se i glasi:

»(1) Na području Grada Cresa izgrađeni su dijelovi kanalizacijskog sustava u gradu Cresu, u naselju Miholašćica - turističko naselje Zaglav te autokampu Slatina u Martinšćici.

(2) Ovim su Prostornim planom određeni slijedeći zasebni sustavi javne odvodnje otpadnih voda s njima pripadajućim građevinama i instalacijama (kolektori, crpke, uređaji za pročišćavanje, ispusti) za:

- grad Cres s priključenjem svih građevinskih područja izdvojenih namjena (sve izdvojene namjene u obuhvatu UPU- a za naselje Cres određene ovim Planom),

- naselje Beli s priključenjem građevinskog područja (T33),

- naselje Valun s priključenjem naselja Zbičina i građevinskih područja za izdvojene namjene (T17, T34, T35 i R13),

- naselje Martinšćicu s priključenjem naselja Miholašćica, Vidovići i Stivan te građevinskih područja za izdvojene namjene (T16, T23 i T32),

- naselje Merag,

- naselje Porozina,

- naselje Orlec s priključenjem građevinskih područja izdvojenih namjena (T37 i K13),

- naselje Lubenice s priključenjem građevinskog područja izdvojene namjene (T36),

- naselje Pernat,

- naselje Loznati s priključenjem građevinskog područja izdvojene namjene (K12),

- naselje Vodice,

- naselje Predoščica,

- naselje Sveti Petar,

- naselje Dragozetići, Filozići,

- naselje Važminec,

- naselje Ivanje,

- jedan zasebni uređaj za na lokaciji Pržić za potrebe transfer stanice i građevinskog područja poslovne namjene K2.

(3) Za građevinsko područje izdvojene namjene izvan naselja informacijsko-interpretacijski centar D1 Planom se predviđa individualno zbrinjavanje otpadnih voda (do veličine 10 ES) na način prihvatljiv s aspekta zaštite okoliša.

(4) Odvodnja otpadnih voda rješavat će se grupno ili pojedinačno po prethodno izrađenim studijama, odnosno prema vodopravnim uvjetima.

(5) Za postojeća naselja u slivnom području vodoopskrbnog rezervata Vransko jezero (Vrana, Stanić, Grmov, Mali Podol i Zbišina) sustav odvodnje otpadnih voda te ostale mjere zaštite utvrditi će se sukladno odluci o sanitarnoj zaštiti za Vransko jezero, kada se ista donese.

(6) Sve aktivnosti na izgradnji sustava odvodnje vršit će se u skladu s odredbama Zakona o vodama, Državnog plana za zaštitu voda i drugih pravnih propisa.

(7) Komunalni mulj kao ostatak nakon primarnog pročišćavanja vode treba prikupljati i organizirati njegovu obradu i doradu na jednom mjestu.

(8) Iznimno od gore navedenih stavaka dozvoljava se i drugačije rješavanje sustava odvodnje otpadnih voda ukoliko se detaljnijom dokumentacijom ili studijom odvodnje pronađe svrhovitije rješenje.«

Članak 52.

Članak 153. Prostornog plana, mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Prostornim planom predviđa racionalno korištenje energije korištenjem dopunskih izvora ovisno o energetskim i gospodarskim potencijalima prostora Grada Cresa.

(2) Dopunski su izvori energije prirodno obnovljivi izvori, prvenstveno sunca i vode.

(3) U razvitku korištenja sunčeve energije treba težiti instaliranju samostojnih fotonaponskih sustava u rasponu snage od 100 do1000 kW.

(4) More, kao velik toplinski spremnik, pogodan je kao izvor energije, naročito kod primjene toplinskih crpki.«

Članak 53.

U članku 173. Prostornog plana, u stavku (1), riječ »detaljnim« zamjenjuje se riječju »Urbanističkim«.

Članak 54.

U članku 190. Prostornog plana. u stavku (1), dodje se točka c), koja glasi:

»c) uvjeti i mjere za uređenje zaštićenog obalnog područja mora određeni Uredbom (NN 128/04).«

Članak 55.

Članak 197. Prostornog plana, mijenja se i glasi

»(1) Urbanistički plan uređenja donijet će se za naselja:

- Beli - građevinsko područje naselja (NA 11),

- Beli - građevinsko područje naselja (NA 13),

- Beli - građevinsko područje naselja (NA 14),

- Beli - građevinsko područje naselja (NA 15),

- Pod Beli - građevinsko područje naselja (NA 12) i lučko područje luke otvorene za javni promet - lokalnog značaja,

- Dragozetići - građevinsko područje naselja (NA 2),

- Filozići - građevinsko područje naselja (NA 3),

- Predošćica - građevinsko područje naselja (NA 4),

- Sv. Petar - građevinsko područje naselja (NA 5),

- Vodice - građevinsko područje naselja (NA 6),

- Cres - građevinsko područje naselja (NA 7) s površinama izdvojenih namjena,

- Loznati - građevinsko područje naselja (NA 8),

- Orlec - građevinsko područje naselja (NA 9),

- Lubenice - građevinsko područje naselja (NA 10);

- Martinšćicu - građevinsko područje naselja (NA 11) i lučko područje luke otvorene za javni promet - lokalnog značaja,

- Miholašćica - građevinsko područje naselja (NA 121),

- Pernat - građevinsko područje naselja (NA 13),

- Valun - građevinsko područje naselja (NA 14), zona ugostiteljsko-turističke namjene T34 i lučko područje luke otvorene za javni promet - lokalnog značaja,

- Vidovići - građevinsko područje naselja (NA 15),

- Stivan - građevinsko područje naselja (NA 16),

- Zbičina - građevinsko područje naselja (NA 17),

(2) Sukladno članku 6. Uredbe (NN 128/04) u građevinskim područjima naselja Martinšćica, Miholašćica i Valun, u pojasu do 70 m od obalne crte, ne može se ovim Planom propisanim Urbanističkim planom uređenja planirati gradnja, niti se može graditi pojedinačna ili više građevina namijenjenih za:

- proizvodnju, koja nije funkcionalno povezana s morem i morskom obalom,

- trgovinu neto trgovačke površine veće od 1.500 m2, osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena.

(3) U neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja Martinšćica, Miholašćica i Valun, u pojasu najmanje 70 m od obalne, crte može se ovim Planom propisanim Urbanističkim planom uređenja planirati samo izgradnja hotela, građevina javne namjene i uređenje javnih površina, infrastrukturnih građevina i drugih građevina koje po svojoj prirodi zahtjevaju smještaj na obali (luke i sl.).

(4) Urbanistički plan uređenja donijet će se za površine izdvojenih namjena izvan naselja:

- Pod Beli - zona ugostiteljsko-turističke namjene T33,

- Martinšćica - zone ugostiteljsko-turističke namjene T32 i T16 i groblje G4,

- Miholašćica - zona »Zaglav« - zona ugostiteljsko-turističke namjene T23,

- Porozina - zona ugostiteljsko-turističke namjene T24,

- Merag - zona ugostiteljsko-turističke namjene T25,

- Loznati - poslovna zona K12,

- Orlec - zona poslovne namjene K13,

- Orlec - zona »Železni Menik« - zona ugostiteljsko-turističke namjene T37,

- »Pržić« - zona poslovne namjene - manja proizvodna K2,

- Valun - zona »Zdovice« - zona ugostiteljsko-turističke namjene T17,

- Valun - zona »Travnice« - zona ugostiteljsko-turističke namjene T35,

- Valun - sportski centar R13,

- Lubenice - zona ugostiteljsko-turističke namjene T36,

- »Križić« - zona društvene namjene - informacijsko-interpretacijski centar - D1.

- Merag - lučko područje luke otvorene za javni promet - županijskog značaja.

(5) Urbanistički planovi uređenja, iz stavka (1) i (4) ovog članka, moraju se izraditi najmanje u mjerilu 1:1000 ili

1:2000 na topografskom planu, a obuhvaćaju cijeli neizgrađeni dio građevinskog područja.

(6) Granice obuhvata urbanističkih planova uređenja prikazane su na kartografskom prikazu 3A »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju«, u mjerilu 1:25.000, te na kartografskim prikazima broj 4 »Građevinska područja«, u mjerilu 1:5.000.«

Članak 56.

U Prostornom planu briše se članak 198.

Članak 57.

Članak 199. Prostornog plana (novi članak 198.), mijenja se i glasi:

»(1) Uređenje građevinskog zemljišta podrazumijeva pripremu i opremanje.

(2) Ovim Prostornim planom određuje se optimalno uređenje građevinskog zemljišta na području Grada Cresa, koje osim pripreme obuhvaća i osnovnu infrastrukturu: pristupni put, vodoopskrbu, odvodnju i električnu energiju.

(3) Obvezna viša razina uređenosti građevinskog područja određuje se temeljem posebne odluke izvršnog tijela Grada Cresa i programa mjera za unapređenje stanja u prostoru.«

Članak 58

U članku 200. Prostornog plana (novi članak 199.), u stavku (1) riječ »dvogodišnje« zamjenjuje se riječju: »četverogodišnje«.

Članak 59.

Članak 201. Prostornog plana (novi članak 200.), mijenja se i glasi:

»(1) Za građevine što su sagrađene u skladu s propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 30/94, 68/98 i 61/00) i u skladu s dokumentima prostornog uređenja, a namjena kojih je protivna namjeni utvrđenoj ovim Prostornim planom, ne može se do privođenja planiranoj namjeni izdati lokacijska dozvola, osim za održavanje i dogradnju sanitarnog čvora unutar gabarita građevine.

(2) Rekonstrukcija postojećih građevina kojih namjena nije u skladu s namjenom utvrđenom ovim Prostornim planom (na lokalitetima: Petrićevi, Frantin, Žanjevići, Niska, Stepići, Konac, Jedro, Vela Čarnika, Rosuja, Poje, Mala Čarnika, Srednji, Brešce, Dol, Pojana i Sv. Vid) moguća je uz zadržavanje postojeće namjene uz uvjet da se građevina ne nalazi na prostoru koji je rezerviran za infrastrukturni koridor. Građevine je moguće revitalizirati i obnoviti u izvornom obliku poštujući (tlocrtno i visinski) gabarite izvorne građevine, uz konzervatorski nadzor projektiranja i izvedbe.«

Članak 60.

U članku 202. Prostornog plana (novi članak 201.), dodaje se novi stavak (3), koji glasi:

»(3) Linije 70/100 predviđene Uredbom o ZOP-u ucrtane su na temelju katastarske podloge u mj. 1:5000 (obalna linija katastarskih čestica). U dokumentima prostornog uređenja užeg područja (UPU) propisanim ovim Planom za naselja i/ili izdvojene namjene izvan naselja uz obalu mora treba se na kvalitetnoj katastarsko-topografskoj podlozi (geokodiranoj) u suradnji s Državnom geodetskom upravom - područni ured Rijeka točno ucrtati.«

Članak 61.

Članak 203. Prostornog plana (novi članak 202.), mijenja se i glasi:

»(1) Na području Grada Cresa, za koji je pokrenut postupak izrade Urbanističkog plana uređenja naselja Cres, do donošenja istog dopuštena je

- rekonstrukcija odnosno zamjena postojeće pojedinačne ili više građevina te interpolacija svih vrsta građevina temeljem odrednica ovog Plana, unutar izgrađenog dijela građevinskog područja na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini površine 5000 m2 i manjoj,

- izgradnja građevina prema detaljnim planovima uređenja po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva i to: DPU stambenog naselja Brajdi I (SN 24/96.), DPU poslovne zone Volnik (SN 24/96.), DPU stambeno-gospodarskog kompleksa Lungomare u Cresu (SN 16/00 i 5/01), DPU Ulika u Cresu (SN 29/01), PUP Melin - 1. etapa SN 11/86, koji po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva ostaju na snazi i nakon usvajanja ovog Prostornog plana,

- izgradnja infrastrukturnih građevina.,

(2) Do donošenja Urbanističkih planova uređenja određenih ovim Planom za ostala naselja na području Grada Cresa (naselja Beli, Dragozetići, Filozići, Predošćica, Sv. Petar, Vodice, Loznati, Orlec, Lubenice, Martinšćica, Miholašćica, Pernat, Valun, Vidovići, Stivan i Zbičina) dopuštena je temeljem odrednica ovog Prostornog plana:

- rekonstrukcija odnosno zamjena postojeće pojedinačne ili više građevina te interpolacija svih vrsta građevina temeljem odrednica ovog Plana, unutar izgrađenog dijela građevinskog područja na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini površine 5000 m2 i manjoj,

- izgradnja infrastrukturnih građevina.

(3) Do donošenja Urbanističkih planova uređenja određenih ovim Planom, za izdvojene namjene izvan naselja, dopuštena je temeljem odrednica ovog Prostornog plana:

- rekonstrukcija odnosno zamjena postojeće pojedinačne ili više građevina unutar izgrađenog dijela građevinskog područja na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini površine 5000 m2 i manjoj,

- hortikulturno uređenje površina, postavljanje urbane opreme (koševi za smeće, klupe i sl.)

- izgradnja infrastrukturnih građevina.

(4) Do donošenja Urbanističkog plana uređenja za postojeću turističku zonu Zaglav (T23) dopušteno je samo održavanje i sanacija dotrajalih konstruktivnih dijelova postojećih građevina i zamjena ravnog krova kosim (bez mogućnosti izgradnje potkrovlja).

Članci 204., 205. i 206. postaju članci 203., 204. i 205.

Članak 62.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage kartografski prikazi Prostornog plana uređenja Grada Cresa i to:

a) Kartografski prikazi u mjerilu 1:25.000

1. Korištenje i namjena površina 1:25.000

2. Infrastrukturni sustavi i mreže 1:25.000

3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu

prostora

- područja posebnih uvjeta korištenja 1:25.000

3.A. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu

prostora

- područja posebnih ograničenja u

korištenju 1:25.000

b) Kartografski prikaz u mjerilu 1:5.000

4. Građevinska područja:

4.1. Beli 1:5.000

4.2. Dragozetići, Filozići 1:5.000

4.3. Ivanje, Predošćica, Važminec, Vodice 1:5.000

4.4. Porozina 1:5.000

4.5. Sveti Petar 1:5.000

4.6. Cres 1:5.000

4.7. Loznati, Merag 1:5.000

4.8. Orlec 1:5.000

4.9. Lubenice 1:5.000

4.10. Martinšćica, Miholašćica, Vidovići 1:5.000

4.11. Pernat, Zbičina 1:5.000

4.12. Valun 1:5.000

4.13. Stivan 1:5.000

4.14. Sela i pastirski stanovi 1:5.000

4.15. Predošćica, Pržić 1:5.000

Članak 63.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/04-01/04

Ur. broj: 221/02-01-01-06-86

Cres, 8. lipnja 2006.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=178&mjesto=10002&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr