SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 22. Ponedjeljak, 5. lipnja 2006.
OPĆINA LOVRAN
67

22.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« broj 4/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Lovran, na svojoj 14. sjednici održanoj dana 1. lipnja 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta
Općine Lovran

Članak 1.

U Statutu Općine Lovran, dalje u tekstu: Statut, u članku 13., stavak 1., alineja 3., riječi »komunalne djelatnosti« se mijenjaju u riječi: »komunalno gospodarstvo«, a iza zadnje, jedanaeste alineje briše se točka, stavlja zarez i dodaju dvije nove alineje koje glase:

»- promet na svom području,

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.«

Članak 2.

Iza članka 84. dodaje se novi članak 84a koji glasi:

»Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.«

Članak 3.

Iza članka 87. dodaje se novi članak 87a koji glasi:

»Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavljaju uredi državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Općinski načelnik dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisanog statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.«

Članak 4.

U ostalom dijelu Statut ostaje u cijelosti na snazi.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01-05

Ur. broj: 2156/02-01-06-1

Lovran, 1. lipnja 2006.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr