SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 22. Ponedjeljak, 5. lipnja 2006.
OPĆINA LOVRAN
67

21.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« broj 4/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Lovran, na svojoj 14. sjednici održanoj dana 1. lipnja 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Lovran

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Lovran (»Službene novine« broj 4/06 - pročišćeni tekst), dalje u tekstu: Poslovnik, u članku 31. u stavku 1. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi:

»...prije isteka vremena na koje je izabran.«

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Ako Vijeće povodom prijedloga predsjednika Općinskog poglavarstva, sukladno stavku 2. ovog članka, ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Poglavarstvu, time se ne smatra da je Poglavarstvu iskazano nepovjerenje.«

Članak 2.

U članku 32., iza stavka 3., dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Općinski načelnik, od dana raspisivanja izbora za članove predstavničkog tijela pa do dana izbora novoga općinskog načelnika, može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 3.

U članku 67., iza stavka 2., dodaju se novi stavak 3. i 4. koji glase:

»Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga članka, sjednicu će sazvati općinski načelnik u roku od 15 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovoga članka sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 4.

Iza članka 68. dodaje se članak 68a koji glasi:

»Sjednice predstavničkog tijela mogu se sazivati i elektroničkim putem te se održavati putem videoveze (videokonferencija).«

Članak 5.

U ostalom dijelu Poslovnik ostaje u cijelosti na snazi.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01-05

Ur. broj: 2156/02-01-06-2

Lovran, 1. lipnja 2006.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr