SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 21. Petak, 2. lipnja 2006.
OPĆINA PUNAT
64

22.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 2/06 i 10/06), u svezi s člankom 11. i 15. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 49/03 - pročišćeni tekst i 117/03), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 13. sjednici od 25. svibnja 2006. donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

U članku 3. stavku 1. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« broj 9/96 i 12/02), točka 2. mijenja se i glasi:

»Ugostiteljski objekti iz skupine restorani (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, slastičarnica, bistro, pizzeria, objekt brze prehrane) i skupine barovi (kavana, caffe bar, buffet, pivnica, konoba) mogu raditi:

- od 06,00 do 02,00 sata, a na otvorenim prostorima i terasama do 01,00 sat.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, točka 5. mijenja se i glasi:

»Za jednostavne ugostiteljske usluge koje se pružaju ambulantno, radno vrijeme je:

- na lokacijama uz plaže i uz plažna šetališta, od 06,00 do 21,00 sat;

- na trgovima i ulicama, od 06,00 do 21,00 sat, izuzev u slučajevima iz članka 7. ove Odluke;

- neposredno uz ugostiteljski objekt iz toč. 1., 2. i 3. stavak 1. ovog članka, u radnom vremenu ugostiteljskog objekta.«

Članak 3.

U članku 8. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti:

- u stavku 1. riječi »Općinsko vijeće (u daljnjem tekstu: Vijeće)« zamjenjuju se riječima: »Općinsko poglavarstvo (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo)«;

- u stavku 3. riječ »Vijeće« zamjenjuje se riječju »Poglavarstvo«;

- stavak 4. se briše.

Članak 4.

Članak 17. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti mijenja se i glasi:

»Preciznije lokacije na prostorima iz članka 10. ove Odluke na kojima se mogu pružati jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno određuje Poglavarstvo svake godine do 31. svibnja.«

Članak 5.

Iza članka 20. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti dodaju se novi članci 20 a), 20 b), 20 c), 20 d) i 20 e) koji glase:

»Članak 20. a)

Neposredno uz ugostiteljski objekt ambulantno se može usluživati sladoled, s time da udaljenost naprave od pročelja objekta može biti najviše 2 m.

Članak 20. b)

Tijekom športskih, zabavnih, kulturnih i drugih priredbi koje priređuje ili podupire općina ili turistička zajednica, jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno smiju se pružati:

. u Puntu, Ulica Obala, prostor uz park ispred zgrade pošte,

. u Puntu, Ulica Obala, prostor uz operativnu obalu (Punćale),

. u Puntu, Ulica Obala, prostor platoa »Pod gušternu« nasuprot pivnice »Borići«,

. u Puntu, trg Placa,

. u Puntu, prostor uz rukometno igralište osnovne škole,

. u Puntu, parkiralište uz Zvonimirovu ulicu (kod učitelji),

. u Staroj Baški, na širem prostoru lučice.

Točnu poziciju i broj ugostitelja utvrđuje priređivač uz prethodnu suglasnost Poglavarstva.

Članak 20. c)

Tijekom priredbi iz članka 20. b) ove Odluke, jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno smiju se pružati i neposredno uz ugostiteljski objekt ako se isti nalazi uz ili na prostoru iz članka 20. b) ove Odluke.

Za pružanje usluga u smislu stavka 1. ovog članka, naprava mora biti postavljena u granicama terase ugostiteljskog objekta, a ako isti nema terasu, naprava može biti postavljena na krajnjoj udaljenosti najviše 2 m od pročelja objekta.

Članak 20. d)

Javne površine i drugo općinsko zemljište za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga ambulantno, mogu se koristiti samo temeljem ugovora o zakupu javnih površina.

Članak 20. e)

Trgovačka društva i obrtnici koji na prostorima iz ove Odluke pružaju jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno, dužni su odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada urediti s ovlaštenim isporučiteljom ove komunalne usluge, a ukoliko to nije moguće, dužni su istu uslugu povjeriti općinskom komunalnom društvu te za isto plaćati naknadu.

Trgovačka društva i obrtnici iz stavka 1. ovog članka dužni su općini plaćati naknadu za pojačano održavanje javnih površina u iznosu prema odluci Poglavarstva.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/5

Ur. broj: 2142-02-01-06-4

Punat, 25. svibnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=176&mjesto=51521&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr