SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 21. Petak, 2. lipnja 2006.
OPĆINA LOKVE
64

46.

Na temelju članka 10. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/ 04), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 37/05), Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 31. svibnja. 2006. god. donosi

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru za područje Općine Lokve

I. Sadržaj izvješća o stanju u prostoru

I.1. Pokrivenost područja Općine Lokve prostornim planovima

I.2. Konceptualna obilježja prostornog razvitka Općine Lokve

I.3. Opća ocjena prostorno planske dokumentacije

I.4. Ocjena stanja u prostoru

I.1. Pokrivenost područja Općine Lokve prostornim planovima

Za teritorij Općine Lokve na snazi su slijedeći prostorni planovi:

a) Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« br. 14/00)

b) Prostorni plana Nacionalnog parka Risnjak (»Narodne novine« br. 23/01)

c) Prostorni plan uređenja Općine Lokve (»Službene novine« br. 43/04)

Prostorni plan uređenja Općine Lokve kao osnovni dokument prostornog uređenja donešen je početkom 2005. god. Njime je izvršena analiza cjelokupnog prostora Općine Lokve naročito s aspekta gradnje i daljnjeg prostornog planiranja u svrhu što boljeg i učinkovitijeg razvoja usmjerenog na napredak Općine Lokve, a istovremeno kontrolu gradnje u smislu kvalitetnog urbanističkog usmjeravanja. PPU-om Općine Lokve predviđena je potreba izrade niza prostornih planova i to Urbanistički planovi uređenja i Detaljni planovi uređenja koji su propisani da ih je potrebno izraditi Prostornim planom Primorsko-goranske županije ili su značajke nekog prostora nametnule potrebu izrade navedenih prostornih planova.

Budući je osnovni uvjet za omogućavanjem daljnjeg razvoja pojedinih zona upravo izrada propisanih prostornih planova, a u periodu koji dolazi nije sa sigurnošću moguće točno predvidjeti lokacije na kojima će se iskazati potreba za gradnjom potrebno je izraditi Program mjera za unapređenje stanja u prostoru kojim će se izvršiti detaljna analiza svakog pojedinog predviđenog prostornog plana odnosno njegova očekivana realizacija, a sve u svrhu kvalitetnog i kontroliranog razvoja prostora i svih aspekata razvoja Općine Lokve (gospodarstvo, turizam, sport, infrastruktura, društvene djelatnosti i socijalna skrb, školstvo, zaštita okoliša i sl. što utječe na kvalitetu stanovanja, rada i života građana).

I.2. Konceptualna obilježja prostornog razvitka Općine Lokve određena su i planirana uglavnom u Prostornom planu uređenja Općine Lokve koji je osnovni dokument prostornog uređenja i temelji se na detaljnoj analizi prostora, povijesti, prirodnih značajki i specifičnosti, privrede, stanovništva, dosadašnjeg i planiranog privrednog razvoja, prometnih i ostalih infrastrukturnih koridora i podizanja razine opremljenosti komunalnom infrastrukturom, očuvanja i zaštite prostora, uvjeta korištenja i zaštite prostora, postupanja s otpadom, sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i svega ostalog što je važno u planiranju i razvoju nekog prostora. Ove postavke koje su određene Prostornim planom uređenja Općine Lokve protežu se kroz sve planove nižeg reda i smjernice su za izradu istih (Urbanistički planovi uređenja i Detaljni planovi uređenja koji će na osnovi toga detaljnije i kvalitetnije obraditi svaki aspekt prostornog razvitka).

I.3. Opća ocjena prostorno planske dokumentacije

Prostorni plan Primorsko-goranske županije je kao dokument prostora obradio čitav teritorij Primorsko-goranske županije i dao osnovne elemente i smjernice za izradu Prostornih planova jedinica lokalne samouprave i drugih prostornih planova koji su zakonski propisani. Po svom konceptu navedeni plan nije provedbeni odnosno ne može se koristiti u neposrednoj provedbi te je neophodno donijeti Prostorne planove općina i Gradova. U tom smislu donesen je Prostorni plan uređenja Općine Lokve koji je u primjeni jedan kraći period, ali je isto tako i osnovni dokument za razvoj Općine koji može svojom kvalitetom usmjeriti i potaknuti sve aspekte razvoja i napretka jedne zajednice. Prostorni plan mora pratiti i biti u funkciji razvoja zajednice i istovremeno usmjeravati i poticati taj razvoj u skladu s mogućnostima

prostora i okoliša te je kao takav promjenjiv i za očekivat je da će se u narednom vremenskom periodu pokazati njegove prednosti odnosno nedostaci pa tako i eventualna potreba za izmjenom istog.

Prostorni plan Nacionalnog parka Risnjak je zahvatio na teritoriju Općine Lokve manji dio neizgrađenog dijela prostora i u njegovoj primjeni ne iskazuju se posebne poteškoće.

Od ostalih prostornih planova Općina Lokve nema niti jedan doneseni Plan te je u narednom periodu potrebno značajnije uložiti u prostorno planiranje kao osnovni preduvjet za razvoj i izgradnju prostora.

Kao poseban problem u ovom Izvješću navodimo nedostatak potrebnih katastarskih podloga za izradu planova i za njihovu provedbu. Tu je potrebna posebna stručna i financijska pomoć Županije kao i potpora i inicijativa Državne geodetske uprave za rješavanjem tog problema. Također će se Programom mjera iskazati za svaki prostorni plan koji se izrađuje da je potrebno pribaviti i adekvatne podloge za izradu kartografskih prikaza koje sadrži grafički dio svakog prostornog plana.

Za realizaciju Planova potrebna je također i zadovoljavajuća vlasnička struktura zemljišta odnosno mogućnost rješavanja imovinsko-pravnih poslova. Općina Lokve u svom vlasništvu ima manji dio zemljišta koje je nedostatno za razvoj te je potrebno krenuti u rješavanje i otkup zemljišta ili to pitanje ostaviti potencijalnim investitorima da ga rješavaju, a nakon toga je tek moguće planirati prostor, opremiti ga potrebnom komunalnom infrastrukturom i graditi.

I.4. Ocjena stanja u prostoru

Analizom u prethodnoj točki prostorno planske dokumentacije i samog prostora na terenu može se zaključiti da prostor Općine Lokve nije značajno devastiran bespravnom i nekontroliranom gradnjom, odnosno gradnjom koja narušava krajobrazne i tradicionalne kriterije. Veći problem i devastaciju prostora predstavljaju brojni koridori tranzitne infrastrukture koja je od važnosti za Republiku Hrvatsku ili Županiju koji znatno narušavaju vrijednosti prostora i prirode i predstavlja trajna ograničenja u razvoju i korištenju navedenog prostora.

Za razvoj i napredak Lokava potrebno je poticati i razvijati poslovne zone i zone za razvoj turizma kao prostore na kojima će se ostvarivati prihod i zapošljavati ljude. Za to je potrebno ostvariti osnovne preduvjete odnosno riješiti imovinsko pravne odnose odnosno pripomoći u rješavanju istih te izraditi potrebnu Prostornu dokumentaciju, pristupiti ishođenju dozvola za izgradnju komunalne infrastrukture i izgraditi je. Za takav sveobuhvatni zahvat koji jedino s takvim postavkama može dati nekakve rezultate Općina Lokve će morati donositi godišnje planove razvoja prostora kojima će se definirati koji će se Prostorni planovi izrađivati i godišnje planove ulaganja u komunalnu infrastrukturu kojima će se odrediti prioriteti gradnje cesta, vodovoda, kanalizacije, električne energije, a koji će biti u skladu s trenutačnim iskazanim potrebama potencijalnih investitora. U skladu s time tražit će se prijavama na natječaje koje raspisuje Županija odnosno Ministarstva sufinanciranje određenih programa u cilju napretka i razvoja Općine Lokve.

Za individualnu stambenu izgradnju također je u proteklom razdoblju krenuo veći interes. Razvojem privrede i turizma taj interes će se vjerojatno i povećati budući se time povećava broj ljudi koji će biti zaposleni i živjeti u Općini Lokve.

Zone turizma određene su u PPU-u Općine Lokve prema kriterijima dosadašnjih postojećih zona ili planiranih u prethodnim planovima te prema potrebama koje su iskazane u tijeku donošenja Plana. Raspored tih zona je ravnomjeran na čitavom teritoriju Općine Lokve i vezan je uz prirodne pogodnosti i obilježja koja naročito pogoduju razvoju i promidžbi turizma (Gorski raj uz Lokvarsko jezero, Mrzla vodica, Golubinjak, Špilja i sl.). Općina Lokve ima posebni potencijal za razvoj turizma zbog mnogo prirodnih pogodnosti i znamenitosti na relativno maloj površini.

U skladu s modernim trendovima razvoja turizma i turističke ponude sportski sadržaji su u simbiozi s prirodnim karakteristikama područja jedan od značajnih potencijalnih razvojnih grana Općine Lokve. To se posebno odnosi na ponudu sportskih sadržaja uz jezero i u šumi s popratnim ugostiteljskim sadržajima.

Komunalna infrastruktura kao neophodni prateći dio razvoja svih gore navedenih grana se gradi, održava ili rekonstruira prema godišnjim programima koje donosi Vijeće Općine Lokve i nastoji pratiti trendove izgradnje pojedinih zona i razvoja pojedinih grana (poslovne zone, stambene zone, turizam) koje su prethodno analizirane.Troškovi izgradnje ili održavanja građevina komunalne infrastrukture su veliki s obzirom na specifičnost terena i prostora i u tom segmentu se traži određena pomoć putem kandidiranja programa određenih investicija na Županiju i u Državu za sufinanciranje.

S aspekta zaštite okoliša važno je napomenuti da u samoj Općini Lokve nema značajnih zagađivača koji bi opterećivali prostor i imali posebne uvjete zaštite okoliša, a da im je djelatnost lokalnog karaktera. Općina Lokve je zbog specifičnih prirodnih karakteristika opterećena infrastrukturom šireg značaja odnosno uglavnom infrastrukturnim građevinama koje su od državnog interesa. To se odnosi na Lokvarsko jezero koje je u sustavu HEP-a; Hrvatske Elektroprivrede, Proizvodnja, naftovod, plinovod, autocesta, magistralna pruga, dalekovodi planirana akumulacija križ za potrebe vodoopskrbe čitavog teritorija Gorskog kotara i šire i ostala infrastruktura koja direktno ili indirektno (prosjeke na šumama ili prolazak kroz poljoprivredne površine koje nakon toga to više ne mogu biti) narušavaju prirodne vrijednosti prostora i mogu zagaditi okoliš i imati značajan utjecaj na okoliš naročito u incidentnim situacijama. Prostornim planom Primorsko-goranske županije lokacija Sović Laz« predviđena je kao reciklažno dvorište za komunalni otpad i to za 7 jedinica lokalne samouprave(Lokve, Delnice, Fužine, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Brod Moravice).

Sprečavanjem nekontrolirane gradnje i planiranjem prostora u smislu da se ne dozvoli granja koja bi znatnije opterećivala prostor u smislu zagađenja okoliša može se održati postojeće zadovoljavajuće stanje okoliša.

Izvješće o stanju u prostoru donosi se za četverogodišnje razdoblje (lipnja 2006. god. do lipnja 2010 god.) objavit će se u Službenom novinama« Primorsko-goranske županije i stupa na snagu osmog dana od dana objave, a primjenjivat će se od 15. lipnja 2006. do 15. lipnja 2010. godine.

Klasa: 350/05/06-01/02

Ur. broj: 2112-02/01-06-02

Lokve, 31. svibnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Mirko Turukalo, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=176&mjesto=51316&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr