SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
GRAD KRALJEVICA
4

22.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 178/ 05), na temelju provedenog javnog natječaja od 18. 4. 2006. te članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 17. svibnja 2005. donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih,
sabirnih i crnih jama na području Grada Kraljevice

1. Grad Kraljevica daje koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Grada Kraljevice, trgovačkom društvu ECOOPERATIVA d.o.o. Jurdani, Jušići 30, na rok od 5 (pet) godina.

2. Koncesionar za koncesiju plaća godišnju naknadu u iznosu od 1.800 kn. Koncesijska naknada plaća se godišnje za sljedeću godinu unaprijed. Koncesionar će naknadu za

sljedećih 12 mjeseci platiti pri sklapanju ugovora o koncesiji, a za sljedeće godine najkasnije do 31. svibnja.

3. Cijena usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama utvrđuje se prema količini te iznosi 78,69 kn/m3. Cijenu usluge izravno plaća korisnik usluge na temelju ispostavljenog računa od strane koncesionara, koji mora sadržavati podatke o isporučitelju usluge i količini iscrpljenog materijala.

4. Koncesionar je obvezan osigurati potrebnu opremu za obavljanje komunalne djelatnosti i održavati ju u stanju funkcionalne sposobnosti, komunalnu djelatnost obavljati trajno i kvalitetno, te ne može uskratiti izvršavanje usluge. Koncesionar je obavezan sklopiti ugovor o uvjetima i načinima prihvata fekalija i plaćanju naknade za zbrinjavanje istih na F stanici uređaja za pročišćavanje Delta s KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka i zbrinjavati cjelokupni sadržaj na F stanici. Koncesionar je obvezan tromjesečno podnositi izvješća Gradu Kraljevici o broju, količini i cijeni izvršenih usluga.

Obrazloženje

Grad Kraljevica objavio je dana 18. 4. 2006. godine javni natječaj za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Grada Kraljevice. Po objavljenom javnom natječaju pristigle su četiri ponude i to: IND-EKO d.o.o. Rijeka, Korzo 40/2; UNIVERZAL TEHNIKA d.o.o. Matulji, Kvarnerska cesta 77/a; ECOOPERATIVA d.o.o. Jurdani, Jušići 30. i RIJEKATANK d.o.o. Rijeka, Kružna 10.

Razmatrajući ponude, u postupku je utvrđeno da sve ispunjavaju uvjete tražene natječajem. Sukladno objavljenim kriterijima utvrđenim čl. 9. Odluke o komunalnom djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 8/03), izvršena je usporedba ponuda i izvršeno bodovanje, pa su ponude ocijenjene sa brojem bodova kako slijedi:

- IND-EKO d.o.o. Rijeka, 101 bod

- UNIVERZAL TEHNIKA d.o.o. Matulji 100 bodova

- ECOOPERATIVA d.o.o. Jurdani 150 bodova

- RIJEKATANK d.o.o. Rijeka 68 bodova

Sukladno najvećem broju bodova utvrđeno je da je ponuda trgovačkog društva ECOOPERATIVA d.o.o. Jurdani, Jušići 30. najpovoljnija.

Nadalje u postupku je utvrđeno da ponuditelj ima sposobnost za ostvarenje koncesije na osnovi dostavljenih podataka o strukturi djelatnika, opreme i financijskih pokazatelja, pa je sukladno odredbi stavka 2. članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu odlučeno kao u izreci ove odluke.

Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti na temelju koncesije, određeni objavljenim javnim natječajem od 18. 4. 2006. godine, pobliže će se odrediti ugovorom o koncesiji, sukladno odredbi članka 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke, a sukladno odredbi stavka 3. članka 12 Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 178/05).

Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte preporučeno. Uz tužbu, podnose se i dvije preslike pobijanog rješenja te primjerak tužbe za tuženo upravno tijelo.

Klasa: UP/I 363-01/06-01/5

Ur. broj: 2170/08-08-06-01

Kraljevica, 17. svibnja 2005.

Predsjednik

Gradskog vijeća

Danijel Frka, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr