SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
GRAD KRALJEVICA
4

21.

Na osnovi članka 63. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01 i 92/05), temeljem provedenog javnog nadmetanja br. 06-23-4989/848 objavljenog u Oglasniku javne nabave RH broj 14. od 03.04.2006. godine i članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 34/01), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 17. svibnja 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Kraljevice

1. Obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Kraljevice povjerava se tvrtki Trgovinsko-tehnički servis d.o.o. Rijeka.

2. S tvrtkom naznačenom u točki 1. ove Odluke sklopit će se Ugovor o obavljanju poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Kraljevice na razdoblje od četiri godine.

3. Uvjeti obavljanja komunalnih poslova održavanja javne rasvjete određeni su objavljenim javnim nadmetanjem od 3. travnja 2006. godine i utvrdit će se Ugovorom o obavljanju poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Kraljevice.

Obrazloženje:

Grad Kraljevica objavio je dana 3. travnja 2006. godine u Oglasniku javne nabave br. 14. javno nadmetanje br. 06-23- 4989/848 za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Kraljevice, sve sukladno članku 23. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01 i 92/05)

Po objavljenom javnom nadmetanju zaprimljene su tri ponude. Ponuditelj Elektronik d.o.o. nije dokazao, u skladu s člankom 37. Zakona o javnoj nabavi, sposobnost za obavljanje predmetnih radova. Ponudi ne prileži dokaz o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti, odnosno popis ugovora o sličnim radovima, izjava o broju zaposlenika i izjava s popisom opreme. Predmetna ponuda je nepotpuna, odnosno nije sačinjena u skladu s dokumentacijom za nadmetanje.

Slijedom navedenoga Povjerenstvo je temeljem članka 59. i članka 60. Zakona o javnoj nabavi utvrdilo da je ponuda tvrtke Elektronik d.o.o. neprihvatljiva.

Povjerenstvo za nabavu utvrdilo je da su zaprimljene dvije prihvatljive ponude tvrtki Elenerg BZ d.o.o i Trgovinsko- tehnički servis d.o.o.

Nakon sačinjenog pregleda i usporedbi cijena zaprimljenih ponuda Povjerenstvo za nabavu je temeljem članka 56. Zakona o javnoj nabavi zatražilo od ponuditelja Trgovinsko-tehnički servis d.o.o. Rijeka tumačenje vezano za uočenu računsku pogrešku te potvrdu cijene za pojedine stavke materijala. Pozvani ponuditelj potvrdio je računsku pogrešku u iznosu od 9.689,30 kn, kao i činjenicu da su u ponudi navedene cijene važeće bez obzira na količine.

Slijedom navedenoga Povjerenstvo za nabavu utvrdilo je da su zaprimljene ponude s cijenama (PDV uključen) kako slijedi:

1.ELENERG-BZ d.o.o. Kraljevica 430.763,45

2.TRGOVINSKO-TEHNIČKI
SERVIS d.o.o. Rijeka 398.002,43

Temeljem članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se povjeravaju Ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova Povjerenstvo je izvršilo ocjenu ponuda i opreme te ocjenu ponuđene cijene. Oprema oba ponuditelja bodovana je maksimalnim brojem bodova 10. Ponuđena cijena Elenerg BZ bodovana je s 55 bodova, a ponuđena cijena Trgovinsko-tehničkog servisa sa 60 bodova.

Nakon izvršene ocijene ponuda utvrđeno je da ukupni broj bodova (broj bodova opreme i broj bodova cijene) za pojedine ponuditelje iznosi kako slijedi:

ELENERG - BZ d.o.o. 65 bodova

TRGOVINSKO-TEHNIČKI SERVIS d.o.o.70 bodova

Slijedom navedenoga donosi se Odluka kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke ponuditelji mogu uložiti prigovor u roku od tri dana od dana primitka iste sukladno stavku 1. članka 70. Zakona o javnoj nabavi.

Klasa: UP/I 363-01/06-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-06-01

Kraljevica, 18. svibnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Danijel Frka, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr