SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
4

25.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 19. i 39. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/02) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 24. travnja 2005. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Općine Mrkopalj za 2005. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Mrkopalj za 2005. godinu sadrži:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

Izvršenjem Proračuna za 2005. godinu utvrđen je rezultat:

Višak prihoda poslovanja 1.031.097,58

Manjak prihoda od nefin. imovine1.393.901,68

Višak prihoda od fin. imovine30.500,00

Dio manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.061.597,58 kn pokriva se iz viška prihoda poslovanja i viška prihoda od fin. imovine, dio preostalog dijela manjka prihoda od nefin. imovine u iznosu od 86.129,66 kn pokriva se iz prenesenog viška prihoda, a preostali dio manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 246.174,44 kn pokrit će se prihodima u slijedećem izvještajnom razdoblju.

Članak 3.

Glavni financijski izvještaji: Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama, Izvještaj o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima, te Bilješke sastavni su dio Godišnjeg obračuna Proračna Općine Mrkopalj za 2005. godinu.

Članak 4.

Sastavni dio Godišnjeg obračuna Proračuna je i pregled prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po skupinama kroz Opći, te rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama kroz Posebni dio.

Članak 5.

Ovaj Godišnji Obračun Proračuna Općine Mrkopalj za 2005. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-06-1

Mrkopalj, 24. travnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE MRKOPALJ

Predsjednik

Tomislav Cuculić, v. r.

OPĆI DIO PRORAČUNA

GODIŠNJI PRIHODI I PRIMICI - REALIZACIJA

01. 01. 2005. - 31. 12. 2005.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Godišnji obračun Proračuna Općine   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr