SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 18. Četvrtak, 4. svibnja 2006.
OPĆINA DOBRINJ
48

16.

Na temelju članka 49. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 47. stavka 9. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/06), Općinsko poglavarstvo Općine Dobrinj, na sjednici održanoj 31. ožujka 2006. godine donijelo je

POSLOVNIK
Općinskog poglavarstva Općine Dobrinj

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se ustrojstvo, način rada i odlučivanja Općinskog poglavarstva Općine Dobrinj (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo), te druga pitanja od značaja za njegov rad.

II. USTROJSTVO

Članak 2.

Poglavarstvo ima ukupno 5 članova.

Poglavarstvo može posebnim aktom zadužiti svakog člana Općinskog Poglavarstva u obavljanju poslova iz djelokruga Općine Dobrinj.

Članak 3.

Općinski načelnik po položaju je predsjednik Poglavarstva.

Zamjenik Općinskog načelnika član je Poglavarstva i po položaju Zamjenik predsjednik Poglavarstva.

Općinski načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno i za to vrijeme ostvaruje pravo na plaću kao i sva druga prava iz radnog odnosa u skladu s posebnim propisima, dok Zamjenik općinskog načelnika i ostali članovi Poglavarstva svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću, ali imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu s posebnim aktom Općinskog vijeća.

Članak 4.

Predsjednik Poglavarstva:

- zastupa Poglavarstvo

- saziva sjednice Poglavarstva i predlaže dnevni red

- predsjedava sjednicama

- brine o postupku donošenja akata Poglavarstva

- potpisuje akte Poglavarstva

- osigurava provođenje akata Poglavarstva

- održava red na sjednici

- objavljuje rezultat glasovanja na sjednici

- usklađuje rad Poglavarstva i radnih tijela Poglavarstva

- brine o javnosti rada Poglavarstva

- obavlja i druge poslove propisane zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Poglavarstva, zamjenjuje ga potpredsjednik Poglavarstva.

Članak 5.

Zamjenik predsjednika Poglavarstva pomaže u radu predsjedniku Poglavarstva te obavlja poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.

Pri obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka zamjenik predsjednika Poglavarstva pridržava se naputka predsjednika Poglavarstva.

Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Poglavarstva, zamjenik ima prava i dužnosti predsjednika Poglavarstva.

Članak 6.

Svaki član Poglavarstva ima pravo:

- predložiti raspravu o pojedinim pitanjima iz nadležnosti ili od interesa za Općinu ili iz svog djelokruga rada

- predložiti donošenje akata iz djelokruga Poglavarstva

- sudjelovati u raspravi i odlučivanju na sjednicama Poglavarstva

- predlagati utvrđivanje načelnih stavova i smjernica za rad Jedinstvenog upravnog odjela

- obavljati druge poslove po ovlasti Poglavarstva i Predsjednika Poglavarstva.

Članak 7.

Poglavarstvo može osnivati radna tijela radi stručne obrade pojedinih pitanja iz djelokruga Poglavarstva, davanja prijedloga i mišljenja, praćenja stanja u pojedinim područjima rada i djelovanja Poglavarstva.

Članak 8.

Radna tijela poglavarstva mogu biti stalna ili povremena.

Stalna radna tijela su odbori ili vijeća, a povremena radna tijela su povjerenstva, komisije ili druga radna tijela.

Aktom o osnivanju radnog tijela utvrđuje se sastav, predsjednik ili voditelj, članovi, djelokrug i način rada radnog tijela.

Članak 9.

Članovi radnih tijela imenuju se na prijedlog Predsjednika ili člana Poglavarstva.

Poglavarstvo imenuje članove radnih tijela iz reda svojih članova, stručnih i javnih djelatnika, te drugih osoba koje mogu doprinijeti, prije svega kvalitetnom i stručnom radu radnog tijela te ostvarenju svrhe zbog koje se ono i osniva.

Članak 10.

Članovi radnih tijela imenuju se za mandatno razdoblje Poglavarstva.

Članovi radnih tijela mogu biti razriješeni i prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka i to na vlastiti zahtjev ili iz drugog opravdanog razloga.

Članak 11.

Radna tijela rade na sjednicama.

Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog tijela.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Radno tijelo o svom radu podnosi izvješće Poglavarstvu Općine Dobrinj i to ukoliko se radi o stalnom radnom tijelu onda barem jedanput godišnje, a ukoliko se radi o povremenom radnom tijelu onda po okončanju posla radi kojeg je osnovano.

Uvijek na traženje Poglavarstva, radno tijelo obvezno je podnijeti izvješće o svom radu.

III. NAČIN RADA I ODLUČIVANJA

Članak 12.

Poglavarstvo obavlja izvršne poslove lokalne samouprave i poslove državne uprave koji su mu povjereni zakonom i propisima donijetim na temelju zakona, i to:

- utvrđuje i priprema prijedloge općih akata

- daje mišljenje o prijedlozima akata koje Vijeću podnose drugi predlagači

- predlaže Općinskom vijeću donošenje proračuna i godišnjeg obračuna proračuna

- usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj u obavljanju poslove iz samoupravnog djelovanja i nadzire njegov rad

- upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Dobrinj

- upravlja prihodima i rashodima Općine Dobrinj

- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Vijeća

- predlaže Vijeću donošenje akata i mjera

- podnosi Općinskom vijeću izvješće o svom radu

- vrši izbor i imenovanja, opoziv i razrješenje djelatnika, nositelja funkcija i predstavnika Poglavarstva ili Općine kada je to predviđeno zakonom ili Statutom te obavlja druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Članak 13.

Poglavarstvo radi na sjednicama.

Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

Kada se sjednice održavaju jednom mjesečno, predsjednik Poglavarstva saziva sjednicu pisanim pozivom, najkasnije dva dana prije zakazane sjednice.

Iznimno, u hitnim slučajevima odnosno kada se mjesečno održava više od jedne sjednice ili u drugim opravdanim razlozima, sjednica može biti zakazana na drugi način (telefonom ili slično) u kraćem roku, ali najmanje dan ranije prije njezina održavanja.

Poziv sadrži prijedlog dnevnog reda i pisani materijal nužan za raspravljanje i odlučivanje uz predloženu točku dnevnog reda.

Poziv za sjednicu i materijal dostavlja se, uz članovima Poglavarstva obvezno predsjedniku Općinskog vijeća, pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj te sredstvima javnog priopćavanja koja uobičajeno djeluju na području Općine Dobrinj.

Po potrebi, materijal se dostavlja i predsjednicima radnih tijela Poglavarstva.

Iznimno, kada iz operativno-tehničkih razloga nije moguće dostaviti kompletan materijal sredstvima javnog priopćavanja, istima se uz poziv i dnevni red sjednice dostavlja dio materijala.

Članak 14.

Dnevni red utvrđuje se na početku sjednice.

Svaki član Poglavarstva ima pravo tražiti dopunu ili izmjenu dnevnog reda o čemu se Poglavarstvo izjašnjava bez rasprave.

Nakon što je utvrđen dnevni red, predsjednik Poglavarstva objavljuje usvojeni dnevni red s time da može promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom pitanju utvrđenog dnevnog reda.

Članak 15.

Poglavarstvo radi na sjednicama i pravovaljano odlučuje ako je nazočna većina svih članova.

Poglavarstvo svoje odluke donosi većinom glasova nazočnih članova na sjednici.

Iznimno od prethodnog stavka, odluke kojima se odlučuje o raspolaganju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Dobrinj, kao i kada se odlučuje o prihodima i rashodima proračuna, Poglavarstvo donosi većinom glasova svih svojih članova.

Članovi Poglavarstva nemaju pravo odlučivanja o pitanjima iz prethodnog stavka ovog članka kad su osobno ili preko članova uže obitelji zainteresirana strana.

Članak 16.

Red na sjednicama održava predsjednik Poglavarstva.

Sjednici Poglavarstva mogu prisustvovati svi oni kojima je predsjednik Poglavarstva uputio poziv za sjednicu, odnosno pojedinu točku dnevnog reda.

Nakon otvaranja sjednice, predsjednik Poglavarstva daje i potrebna objašnjenja u vezi s radom na sjednici te izvještava članove Poglavarstva o drugim prethodnim pitanjima.

Članak 17.

U radu sjednice sudjeluje pročelnik, te ostali službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj i osobe koje predsjednik pozove kao izvjestitelje ili kao goste.

Osobe koje prate rad sjednice na način da ometaju njezin tijek predsjednik Poglavarstva će udaljiti sa sjednice.

Članak 18.

Na sjednici nitko ne može govoriti prije nego zatraži i dobije riječ od predsjednika Poglavarstva.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se prema utvrđenom dnevnom redu raspravlja.

Predsjednik Poglavarstva brine se da govornik ne bude ometan ili spriječen u govoru.

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsjednik Poglavarstva će ga opomenuti, a ako se govornik ni nakon druge opomene ne drži predmeta raspravljanja, predsjednik će mu oduzeti riječ.

Govornik u raspravi o istoj temi u pravilu može govoriti najduže 5 (pet) minuta nakon čega riječ dobivaju ostali članovi Poglavarstva sukladno stavku 1. ovog članka.

Nakon što završe svoj govor svi zainteresirani članovi, govornik može ponovno govoriti još najduže 2 (dvije) minute.

Članak 19.

Predsjednik Poglavarstva otvara i zaključuje sjednicu.

Poglavarstvo može započeti s radom, ako je sjednici prisutna većina članova Poglavarstva.

Ako predsjednik Poglavarstva utvrdi da sjednici nije prisutan dovoljan broj članova Poglavarstva, odgađa sjednicu za određeni dan i sat.

Članak 20.

Zapisnik s prethodne sjednice se usvaja na početku sjednice, prije utvrđivanja dnevnog reda.

Svaki član Poglavarstva ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, u zapisniku će se izvršiti odgovarajuća izmjena.

Članak 21.

Na sjednici se o svakom predmetu iz dnevnog reda, u pravilu, najprije raspravlja a zatim odlučuje.

Predlagatelj akta ima pravo tražiti riječ i tijekom rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim prijedlozima za izmjenu i dopunu prijedloga akta te o mišljenjima i primjedbama iznesenim u raspravi.

Ako se u tijeku rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda utvrdi da se akt neće moći donijeti zbog manjkavosti

podataka ili dokumentacije u materijalu, Poglavarstvo može na temelju prijedloga predsjednika Poglavarstva odlučiti da se odlučivanje o toj točki dnevnog reda odgodi za narednu sjednicu, uz uputu predlagatelju da prijedlog dopuni odgovarajućim podacima odnosno dokumentacijom.

Članak 22.

Predsjednik Poglavarstva zaključuje raspravu po pojedinoj točki dnevnog reda kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika.

Po zaključenju rasprave pristupa se glasanju na način i po postupku utvrđenim ovim Poslovnikom.

Sjednica Poglavarstva traje dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.

Članak 23.

Glasovanje na sjednici je javno, osim ako Poglavarstvo odluči da se o nekoj točki dnevnog reda glasuje tajno.

Na poziv Predsjednika članovi Poglavarstva glasuju »ZA« prijedlog, »PROTIV« prijedloga ili izjavom »SUZDRŽAN«, i to dizanjem ruke ili pojedinačnim izjašnjavanjem. Nakon glasovanja Predsjednik Poglavarstva utvrđuje da li je Prijedlog prihvaćen ili odbijen.

Na izričiti zahtjev bilo kojeg člana Poglavarstva izdvojeno mišljenje može se unijeti u zapisnik, nezavisno od rezultata glasovanja po toj točki dnevnog reda.

Ako je rezultat glasovanja izjednačen, glasovanje se ponavlja, a u slučaju istog ponovljenog rezultata, odlučivanje po toj točki dnevnog reda odgađa se do sljedeće sjednice Poglavarstva.

Tajno glasovanje provodi se listićima na način da svaki član Poglavarstva ispunjava listić, stavlja ga u zajedničku kutiju, nakon čega Predsjednik poglavarstva otvara kutiju i javno vrši prebrojavanje i utvrđivanje rezultata glasovanja.

Članak 24.

O radu na sjednici Poglavarstva vodi se skraćeni zapisnik koji se označava rednim brojem sjednice.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o danu i datumu sjednice, njezinu početku i završetku, predsjedatelju sjednice, nazočnim članovima Poglavarstva i ostalim nazočnima, razlozima izostanka članova Poglavarstva, utvrđenom dnevnom redu, imenima osoba koje su sudjelovale u raspravi te usvojenim aktima.

IV. AKTI POGLAVARSTVA

Članak 25.

Poglavarstvo, na temelju zakona i drugih propisa, Statuta i drugih općih akata Vijeća, donosi: odluke, poslovnike, pravilnike, naredbe, naputke, programe te planove.

Poglavarstvo donosi pojedinačne akte, rješenja i zaključke, kada je to predviđeno pozitivnim propisima.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog poglavarstva kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba već se može pokrenutu upravni spor.

Članak 26.

Odlukom se uređuju odnosi i pitanja od općeg značaja i interesa za općinu kao jedinicu lokalne samouprave, za građene i za pravne osobe na području Općine.

Odlukom se donosi i prilikom davanja suglasnosti kada je to predviđeno pozitivnim propisima.

Poslovnikom i pravilnikom se uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada Poglavarstva, Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela kada je to predviđeno pozitivnim propisima.

Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe odluka i drugih općih akata radi njihovog izvršavanja ili osiguravanja izvršavanja.

Naredbom se zabranjuje ili naređuje određeno postupanje radi izvršavanja pojedinih odredbi odluka ili drugih općih akata.

Naputkom se propisuje način rada Jedinstvenog upravnog odjela i pravnih osoba čiji je osnivač Općina, a koje obavljaju javne službe iz samoupravnog djelokruga.

Zaključkom se zauzimaju stajališta o temama koje se razmatraju, utvrđuju se prijedlozi akata koji se upućuju Vijeću, izražavaju mišljenja, prihvaćaju izvješća i odlučuje o pitanjima iz djelokruga Poglavarstva za koje nije predviđeno donošenje nekog drugog akta.

Rješenja se donose kada se odlučuje o izboru odnosno imenovanju te opozivu odnosno razrješenju odnosno kada se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 27.

Akte koje donosi Poglavarstvo potpisuje predsjednik Poglavarstva.

Akti Poglavarstva ovjeravaju se pečatom Poglavarstva.

Opći akti koje donosi Poglavarstvo te pojedinačni akti, ako tako odluči Poglavarstvo, objavljuju se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

V. JAVNOST RADA

Članak 28.

Sjednice Poglavarstva su javne i mogu im prisustvovati predstavnici sredstava javnog priopćavanja, osim, ako Poglavarstvo, sukladno zakonu i aktima Općine Dobrinj ne odluči drukčije.

Poglavarstvo može odlučiti da sredstva javnog informiranja prisustvuju i sjednici koja je isključena za javnost, a u tom slučaju predstavnici javnog informiranja u javnost mogu davati samo one informacije za koje se na sjednici da odobrenje.

Poglavarstvo može odlučiti da se, u slučaju iz prethodnog stavka, informacija objavi po isteku određenog roka.

Građani i pravne osobe dužni su pismenim putem najaviti prisutnost svojih predstavnika na sjednici Poglavarstva najkasnije 2 dana prije održavanja sjednice.

Ukoliko rad Poglavarstva želi pratiti veći broj osoba nego što to dopuštaju prostorne mogućnosti ureda u kojem se sjednice održavaju, Predsjednik Poglavarstva odlučuje o broju osoba kojima će dopustiti praćenje rada sjednice.

Članak 29.

Bez prisutnosti sredstava javnog priopćavanja može se održati sjednica ili pojedini dio sjednice Poglavarstva kada se raspravlja o materijalima koji u skladu s posebnim propisima nose oznaku tajnosti.

Član Poglavarstva ne smije na sjednici iznositi podatke iz dokumenata navedenih u stavku 1. ovoga članka.

Članak 30.

Radi potpunijeg i točnijeg obavještavanja javnosti o radu Poglavarstva, predsjednik Poglavarstva može davati službena priopćenja, intervjue i održavati konferencije za sredstva javnog priopćavanja.

Službene izjave o radu Poglavarstva za sredstva javnog priopćavanja daje predsjednik Poglavarstva odnosno druge osobe ako su od njega za to ovlaštene.

VI. ODNOS POGLAVARSTVA PREMA DRUGIM TIJELIMA OPĆINE DOBRINJ

Članak 31.

Poglavarstvo je za svoj rad i odluke koje donosi odgovorno Općinskom vijeću.

Predsjednik i članovi Poglavarstva zajednički su odgovorni za akte koje donosi Poglavarstvo, a osobno su odgovorni za područje rada za koji su zaduženi.

Članak 32.

Upravno-stručne poslove za Poglavarstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela imenuje, u skladu s odredbama zakona i akata Općine Dobrinj, Poglavarstvo na temelju javnog natječaja.

Članak 33.

Poglavarstvo usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga rada i nadzire rad uprave.

Poglavarstvo može tražiti izvješće o radu pojedine službe ili izvješća o pojedinim pitanjima iz nadležnosti Odjela odnosno zahtijevati prijedloge za rješavanje određenih pitanja.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Pitanje iz rada Poglavarstva koje nije riješeno ovim Poslovnikom, bit će uređeno posebnim aktom Poglavarstva.

Članak 35.

Stupanjem na snagu ovoga Poslovnika prestaje vrijediti Poslovnik o radu Općinskog poglavarstva Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/99).

Članak 36.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/06-32/01

Ur. broj: 2142-04-06-02-12

Dobrinj, 31. ožujka 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Neven Komadina, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr