SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 18. Četvrtak, 4. svibnja 2006.
GRAD OPATIJA
48

17.

Na temelju članka 10. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 8/06), Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost na svojoj sjednici održanoj dana 24. travnja 2006. godine utvrdila je pročišćeni tekst Statuta Grada Opatije.

Pročišćeni tekst Statuta Grada Opatije obuhvaća:

- Statut Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01),

- Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opatija (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 8/06) u kojima je označeno vrijeme stupanja na snagu Statuta i Statutarne odluke, odnosno prestanak važenja pojedinih odredbi.

Klasa: 012-01/06-01/01

Ur. broj: 2156/01-01-06-1

Opatija, 24. travnja 2006.

Predsjednik Komisije
Oleg Mandić, v.r.

STATUT GRADA OPATIJE
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Grada Opatije, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Opatije, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Opatije.

Članak 2.

Grad Opatija je jedinica lokalne samouprave.

Naziv, područje i sjedište Grada Opatije određeni su zakonom.

Granice Grada Opatije mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom zakonom.

Članak 3.

Grad Opatija je pravna osoba.

Sjedište Grada Opatije je u Opatiji, Ulica maršala Tita 3.

Članak 4.

Svi građani Grada Opatije, uživaju jednaka prava temeljena na principima poštovanja ljudskih prava i sloboda, ravnopravnosti, jednakosti i izvornih načela antifašizma.

Članak 5.

Autohtonoj talijanskoj etničkoj i nacionalnoj zajednici osigurava se sloboda izražavanja narodnosne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom, kulturna autonomija i zaštita ravnopravnog sudjelovanja u javnim poslovima u skladu s Ustavom, zakonom, ovim Statutom, općim i pojedinačnim aktima tijela Grada Opatije.

Pravo iz stavka 1. osigurava se i pripadnicima drugih etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.

Članak 6.

Na području Grada Opatije, pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave etničke i nacionalne zajednice ili manjine.

Gradsko vijeće posebnom odlukom, u skladu s Ustavom, Ustavnim zakonom o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj i ovim Statutom, propisuje način korištenja zastava i simbola etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.

Članak 7.

Grad Opatija, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih društava koje osnivaju pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

II. OBILJEŽJA GRADA OPATIJE

Članak 8.

Grad Opatija ima grb, zastavu i svečanu zastavu.

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Grad Opatija i izražava pripadnost Gradu Opatiji.

Način uporabe i zaštita obilježja Grada Opatije utvrđuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 9.

Grb grada Opatije je na poluokruglom štitu, obrubljen zlatnim rubom.

Polje štita je plavo i u njemu na srebrnoj (bijeloj) hridi stoji srebrna (bijela) kula s kruništem (šest zubova u kruništu).

Ispod hridi je valovito more s pet valovitih podjela, dvije srebrne (bijele) i tri plave.

Iznad kule na sredini kruništa stoji srebrni (bijeli) orao glavom ulijevo, raskriljenih i poluuzdignutih krila, s crvenim kljunom i kandžama.

Članak 10.

Zastava Grada Opatije je plave boje (atlas tamnoplava) i obrubljena zlatnom crtom s grbom Grada Opatije u sredini, tako da se središnja točka grba poklapa sa središnjom točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.

Omjer širine i dužine zastave je 1 : 2.

Svečana zastava Grada Opatije je plave boje (atlas tamnoplava) obrubljena zlatnim rubom i zlatnim resicama na repovima zastave, dužine tri cm.

Grb Grada Opatije nalazi se u sredini zastave, na sjecištu dijagonala. Iznad grba otisnut je polukružno naziv GRAD OPATIJA.

Ispod grba na bočnim repovima zastave je zlatna lovorova grančica sa zlatnim plodovima, a u središnjem repu je zlatna hrastova grančica sa zlatnim žirovima.

Članak 11.

Dan Grada Opatije je 14. lipanj, koji se svečano slavi kao gradski blagdan.

U Gradu Opatiji se svečano obilježavaju sljedeći dani:

1. Dan zaštitnika Veprinca - Sv. Marko - 25. travnja,

2. Dan oslobođenja Opatije - 28. travnja,

3. Dan zaštitnika Poljana- Sv. Petar - 29. lipnja,

4. Dan zaštitnika Opatije - Sv. Jakov - 25. srpnja,

5. Dan zaštitnika Voloskog - Sv. Rok - 16. kolovoza.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 12.

Grad Opatija dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 13.

Javna priznanja Grada Opatije su:

1. Počasni građanin Grada Opatije

2. Nagrada Grada Opatije za životno djelo

3. Nagrada Grada Opatije

4. Zahvalnica Grada Opatije

Članak 14.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 15.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Opatija uspostavlja i održava suradnju u okviru samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 16.

Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća

Članak 17.

Sporazum o suradnji Grada Opatije i općine ili grada druge države objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 18.

Grad Opatija je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada Opatije.

Članak 19.

Grad Opatija u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značenja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalne djelatnosti,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu

Grad Opatija obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i Poglavarstva u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 20.

Grad Opatija, u okviru samoupravnog djelokruga:

1. osigurava uvjete za razvitak gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od važnosti za područje Grada, te uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada Opatije, kroz urbanističko planiranje, uređenje prostora i zaštitu okoliša,

2. vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, te lokalne infrastrukture, na načelima održivog razvoja,

3. osigurava lokalne potrebe stanovnika u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe, osnovnog školstva, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, sporta, tehničke kulture

4. upravlja i raspolaže gradskom imovinom,

5. osniva ustanove i javne ustanove radi ostvarenja određenih društvenih i drugih socijalnih interesa i potreba stanovnika,

6. osniva trgovačka društva radi ostvarivanja određenih gospodarskih, komunalnih i drugih interesa i potreba stanovnika,

7. promiče očuvanje kulturne baštine, te povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa,

8. osigurava uvjete za protupožarnu zaštitu,

9. uređuje i druga pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 21.

Grad Opatija može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 20. ovog Statuta zajednički sa drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 22.

Gradsko vijeće Grada Opatije može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave (prostorno uređenje i urbanističko planiranje, zaštita okoliša i drugo) prenijeti na Primorsko-goransku županiju, u skladu s njezinim Statutom.

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 23.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 24.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Grada ili županije, radi odlučivanja o drugim pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje raspisivanje referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Vijeća, Gradskog Poglavarstvo, polovina mjesnih odbora na području Grada i 20% birača upisanih u birački popis Grada.

Članak 25.

Gradsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema prijedloga, a ako prijedlog ne prihvati, o razlozima odbijanja obavijestit će predlagatelja.

Članak 26.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima, odnosno o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 27.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 28.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće.

Članak 29.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi tijelo središnje državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 30.

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada, kao i drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati 1/3 vijećnika Gradskog vijeća i Gradsko poglavarstvo.

Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenja od mjesnih zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 31.

Mjesni zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan mjesni zbor.

Izjašnjavanje građana na mjesnom zboru je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 32.

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 33.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Opatije kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Opatije odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

VII. TIJELA GRADA OPATIJE

Članak 34.

Tijela Grada Opatije su Gradsko vijeće, gradonačelnik i Gradsko poglavarstvo.

1. GRADSKO VIJEĆE

Članak 35.

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Članak 36.

Gradsko vijeće:.

- donosi Statut Grada,

- donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,

- donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,

- donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,

- donosi Poslovnik o radu,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za stanovnike Grada,

- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom,

- raspisuje lokalni referendum,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća, gradonačelnika i njegovog zamjenika i Gradsko poglavarstvo,

- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,

- odlučuje o nepovjerenju gradonačelniku, pojedinom članu Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini,

- odlučuje o pokroviteljstvu,

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

- donosi odluku o uporabi i čuvanju grba i zastave Grada,

- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

- obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i ovim Statutom.

Članak 37.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednik Gradskog vijeća određuje između izabranih potpredsjednika Vijeća, potpredsjednika Gradskog vijeća koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

Članak 38.

Predsjednika odnosno potpredsjednika bira Gradsko vijeće, javnim glasovanjem, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 7 vijećnika Gradskog vijeća.

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika.

Članak 39.

Predsjednik Gradskog vijeća:

1. zastupa Vijeće,

2. saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Vijeća.

3. predlaže dnevni red Vijeća,

4. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

5. brine se o postupku donošenja odluka i općih akata,

6. održava red na sjednici Vijeća,

7. usklađuje rad radnih tijela,

8. potpisuje odluke i akte koje donosi Vijeće,

9. brine o suradnji Vijeća s Poglavarstvom,

10. brine se o zaštiti prava vijećnika,

11. obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 40.

Gradsko vijeće čini devetnaest vijećnika.

Članak 41.

Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.

Funkcija članova Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 42.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- ako mu je pravomoćno sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

- ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mogao biti izabran za člana predstavničkog tijela, danom donošenja odluke Ustavnog suda,

- ako odjavi prebivalište s područja Grada Opatije, danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

- smrću.

Članak 43.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 44.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

- sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća, raspravljati i glasovati,

- podnositi prijedloge i postavljati pitanja iz djelokruga rada Vijeća,

- postavljati pitanja gradonačelniku i članovima Poglavarstva,

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

- prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Gradsko vijeće.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Gradskog vijeća.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama Ustava, zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 45.

Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednica, ostvarivanje prava i obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Vijeću, postupak izbora i razrješenja, te druga pitanja od značaja za rad Vijeća.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 46.

Radna tijela Gradskog vijeća su:

- Komisija za izbor i imenovanja,

- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

- Mandatna komisija.

Članak 47.

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,

- izbor i razrješenje gradonačelnika i njegovog zamjenika,

- izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,

- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća,

- propise o plaćama i drugim primanjima osoba koje bira ili imenuje Gradsko vijeće, te naknade troškova vijećnicima za rad u Vijeću.

Članak 48.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

- predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,

- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Gradskom vijeću,

- predlaže vjerodostojno tumačenje akata Gradskog vijeća,

- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 49.

Mandatna komisija:

- na konstituirajućoj sjednici obavještava Vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

- obavještava Vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

- predlaže Gradskom vijeću odluku o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Gradsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 50.

Gradsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Gradsko vijeće posebnim odlukama.

2. GRADONAČELNIK

Članak 51.

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.

Članak 52.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata Gradskog poglavarstva i upravnih tijela Grada.

Članak 53.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada:

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,

- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća i Poglavarstva Grada.

Članak 54.

Gradonačelnik ima u pravilu dva zamjenika. Gradsko vijeće posebno odlukom određuje broj zamjenika koji se bira.

Gradonačelnika i zamjenike bira i razrješava Gradsko vijeće javnim glasovanjem, većinom glasova svih vijećnika, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 7 vijećnika Gradskog vijeća.

Gradonačelnik se bira iz redova vijećnika Gradskog vijeća, u pravilu između nositelja lista stranaka i nezavisnih lista koje su osvojile mandate u Gradskom vijeću, a zamjenici gradonačelnika mogu biti birani iz redova vijećnika.

Gradonačelniku i zamjenicima izabranim iz redova vijećnika mandat vijećnika miruje.

Gradsko vijeće posebnom odlukom određuje obnašaju li gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika dužnost profesionalno. U slučaju profesionalnog obnašanja dužnosti gradonačelnik i zamjenik/ci ostvaruju pravo na plaću ukupno do visine koju bi ostvario gradonačelnik kao profesionalni obnašatelj dužnosti u punom radnom vremenu.

Članak 55.

Gradonačelnik Grada Opatije predsjednik je Gradskog poglavarstva.

Zamjenik/ci gradonačelnika po položaju su zamjenici predsjednika Gradskog poglavarstva.

Članak 56.

Zamjenici gradonačelnika zamjenjuju gradonačelnika u okviru povjerenih im poslova iz djelokruga gradonačelnika, kada je gradonačelnik zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječen obavljati svoje dužnosti.

3. GRADSKO POGLAVARSTVO

Članak 57.

Gradsko poglavarstvo je izvršno tijelo Grada i obavlja poslove lokalne samouprave i poslove državne uprave koji su mu zakonom povjereni.

Gradsko poglavarstvo Grada Opatije odgovorno je Gradskom vijeću za svoj rad i odluke koje donosi.

Članak 58.

Gradsko poglavarstvo:

- priprema prijedloge općih akata,

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

- utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,

- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

- upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada,

- upravlja i raspolaže prihodima i rashodima Grada,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 59.

Gradsko poglavarstvo ima 7 članova, uključujući predsjednika Poglavarstva i zamjenika/ke predsjednika.

Članove Gradskog poglavarstva bira Gradsko vijeće javnim glasovanjem, većinom glasova svih vijećnika, na prijedlog gradonačelnika.

Članovi Gradskog poglavarstva mogu biti birani iz redova vijećnika Gradskog vijeća.

Izabranim članovima Gradskog poglavarstva iz redova vijećnika, mandat vijećnika miruje.

Članak 60.

Predsjednik Gradskog poglavarstva, zamjenik/ci predsjednika i članovi Gradskog poglavarstva zajednički su odgovorni za odluke koje Poglavarstvo donosi, a osobno su odgovorni za svoje područje rada.

Na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća može se pokrenuti pitanje nepovjerenja gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika, pojedinom članu ili članovima Poglavarstva u cjelini.

Članak 61.

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja se ne može raspravljati i glasovati prije nego protekne 7 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Gradskog vijeća.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Gradskog vijeća.

Ako Gradsko vijeće ne izglasa nepovjerenje, članovi Gradskog vijeća koji su podnijeli prijedlog ne mogu ponovo podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od 6 mjeseci od njegovog odbijanja.

Članak 62.

Odluka o nepovjerenju je prihvaćena ako je za nju glasovala većina svih vijećnika Gradskog vijeća.

Kada Gradsko vijeće izglasa nepovjerenje gradonačelniku ili poglavarstvu u cjelini, vijeće mora izabrati novog gradonačelnika u roku od 30 dana od dana izglasavanja nepovjerenja.

Odlukom o iskazivanju nepovjerenja određuje se dan razrješenja i prestanka dužnosti.

Članak 63.

Glasovanje o povjerenju Poglavarstvu može zahtijevati i gradonačelnik.

Ako Gradsko vijeće povodom prijedloga gradonačelnika iz stavka 1. ovog članka ne donese odluku kojom se potvrđuje povjerenje Poglavarstvu, time se ne smatra da je Poglavarstvu iskazano nepovjerenje.

Članak 64.

Gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika i pojedini član Gradskog poglavarstva mogu podnijeti ostavku na svoju dužnost.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika ili pojedini član Poglavarstva prestaje obnašati dužnost danom kada Gradsko vijeće donese deklarativnu odluku kojom se utvrđuje prestanak obnašanja dužnosti.

Članak 65.

Gradsko poglavarstvo uredit će ustrojstvo, način rada i odlučivanje svojim Poslovnikom.

VIII. UPRAVNA TIJELA

Članak 66.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Opatije, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Poglavarstvo.

Članak 67.

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Članak 68.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradskom vijeću i Gradskom poglavarstvu.

Članak 69.

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Grada Opatije, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 70.

Grad Opatija osigurava u okviru samoupravnog djelokruga obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 71.

Grad Opatija osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 69. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova i vlastitih pogona.

Obavljanje određenih djelatnosti Grad Opatija može povjeriti temeljem ugovora o koncesiji i drugim pravnim i fizičkim osobama.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 72.

Na području Grada Opatije osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak osnivanja mjesnog odbora i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 73.

Mjesni odbori na području Grada Opatije su:

1. Mjesni odbor Opatija-Volosko, za dio naselja Opatija,

2. Mjesni odbor Opatija-Centar I, za dio naselja Opatija,

3. Mjesni odbor Opatija-Centar II, za dio naselja Opatija,

4. Mjesni odbor Opatija-Punta Kolova, za dio naselja Opatija,

5. Mjesni odbor Opatija-Tošina, za dio naselja Opatija,

6. Mjesni odbor Opatija-Belveder, za dio naselja Opatija,

7. Mjesni odbor Opatija-Vasanska, za dio naselja Opatija,

8. Mjesni odbor Opatija-Kosovo, za dio naselja Opatija,

9. Mjesni odbor Ičići, za naselje Ičići,

10. Mjesni odbor Poljane, za naselje Poljane,

11. Mjesni odbor Veprinac-Učka, za naselja Veprinac i M. i V. Učka,

12. Mjesni odbor Ika, za naselje Ika,

13. Mjesni odbor Oprič, za naselje Oprič,

14. Mjesni odbor Dobreć, za naselje Dobreć,

15. Mjesni odbor Pobri, za naselje Pobri

Područje i granice mjesnih odbora utvrđeni su zaključkom Gradskog poglavarstva o osnivanju mjesnih odbora (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 1/95 i 9/99).

Članak 74.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za

koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te Gradsko poglavarstvo.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Poglavarstvu.

Članak 75.

Gradsko poglavarstvo u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom, Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Ukoliko Gradsko poglavarstvo utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Gradsko poglavarstvo upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 76.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 77.

Tijela mjesnog odbora su vijeća mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 78.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Na postupak izbora vijeća mjesnog odbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 79.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje gradonačelnik u roku od 45 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 45 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 15 dana.

Članak 80.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, pet do sedam članova.

Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje prema broju stanovnika na području mjesnog odbora na način da se do 1.000 stanovnika bira jedan član vijeća mjesnog odbora na približno 50 do 150 stanovnika, a za preko 1.000 stanovnika jedan član vijeća na približno 100 do 250 stanovnika.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 81.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 82.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća i Poglavarstva.

Članak 83.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odobra, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području

Članak 84.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 85.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.

Članak 86.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 87.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Grada na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada.

Članak 88.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Gradsko poglavarstvo.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 89.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradsko poglavarstvo.

Gradsko poglavarstvo može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

XI. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA OPATIJE

Članak 90.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Opatiji, čine imovinu Grada Opatije.

Članak 91.

Imovinom Grada upravlja i raspolaže Gradsko poglavarstvo pažnjom dobrog domaćina, te donosi pojedinačne akte glede upravljanja i raspolaganja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

Članak 92.

Grad Opatija ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Grada Opatije su:

- gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Gradskog vijeća,

- prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,

- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,

- prihodi od koncesija koje daje Gradsko vijeće,

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Opatija u skladu sa zakonom,

- udio u zajedničkim porezima sa Primorsko-goranskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,

- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 93.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada Opatije iskazuju se u proračunu Grada Opatije.

Svi prihodi i primitci proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primitcima.

Članak 94.

Proračun Grada Opatije i odluka o izvršenju proračuna donosi se za fiskalnu (računsku) godinu i važi za godinu za koju je donesen.

Fiskalna godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca svake kalendarske godine.

Članak 95.

Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću fiskalnu godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću fiskalnu godinu ne može donijeti u propisanom roku, vodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od 3 mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom.

Članak 96.

Ako se tijekom računske godine smanje prihodi i primitci ili povećaju izdatci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

Članak 97.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.

Zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Grada nadzire Ministarstvo financija odnosno drugo zakonom određeno tijelo.

XII. AKTI GRADA

Članak 98.

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, odluke i druge opće akte, gradski proračun, odluku o izvršenju gradskog proračuna i zaključke, te daje vjerodostojno tumačenje akata Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 99.

Gradsko poglavarstvo u poslovima iz svog djelokruga donosi Poslovnik o svom radu, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašteno zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

Članak 100.

Radna tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva donose zaključke i preporuke.

Članak 101.

Gradsko poglavarstvo osigurava izvršenje općih akata iz članka 97. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 102.

Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko-goranske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 103.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom postupku.

Skraćeni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba kojima je Grad Opatija osnivač.

Članak 104.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 105.

Detaljnije odredbe o aktima Grada Opatije, postupku donošenja akata, te vjerodostojnom tumačenju akata utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 106.

Opći akti prije nego što stupe na snagu, objavljuju se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da stupa na snagu danom objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 107.

Rad Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i upravnih tijela Grada je javan.

Članak 108.

Javnost rada Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i upravnih tijela Grada osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Primorsko-goranske županije i na WEB stranicama Grada Opatije.

Članak 109.

Gradsko vijeće svojom odlukom određuje koji se podatci iz rada i nadležnosti Vijeća, Gradskog Poglavarstva i upravnih tijela ne mogu objaviti, jer predstavljaju tajnu, te način njihovog čuvanja.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 110.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovo staviti na dnevni red Gradskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 111.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 12/99 - pročišćeni tekst, 7/01 i 17/01) ostaju na snazi, ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje, a u protivnom neposredno se primjenjuju odredbe ovog Statuta i zakona.

Članak 112.

Mandat članova vijeća mjesnih odbora izabranih na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, provedenim 1999. godine, traje do isteka mandata.

Članak 113.

Odredba članka 71. stavka 3. primjenjuje se od 1. siječnja 2002. godine.

Članak 114.

Odredbe izmijenjenih članaka 54. 55. 56. i 59. primjenjuju se za sljedeće redovne izbore za Gradsko vijeće.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr